Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Organizacja zaplecza technicznego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacja zaplecza technicznego
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Abramek <Karol.Abramek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,50,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,50,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z matematyki na poziomie szkoły średniej (przekształcanie wzorów) Podstawowe wiadomości z fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie technicznego wyposażenia stacji obsługi pojazdów
C-2Poznanie systemów obsługiwania pojazdów samochodowych
C-3Poznanie dokumentacji obsługi technicznej i napraw
C-4Poznanie głównych funkcji i elementów zajezdni
C-5Poznanie obsługiwania pojazdów metodą wymiany zespołów
C-6Poznanie ogólnych wymagań w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji
C-7Poznanie metod zabezpieczenia pojazdu w bezgarażowym przechowywaniu w niskich temperaturach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określenie składników zaplecza rechnicznego motoryzacji2
T-A-2Poznanie systemów obsługowo-naprawczych samochodów i ich wykonanie3
T-A-3Kalkulacja kosztów stacji obsługi4
T-A-4Podział pracochłonności według specjalności prac3
T-A-5Obliczenia szczegółowe zagospodarowania stacji obsługi3
15
wykłady
T-W-1Stacje obsługi technicznej, ich rodzaje i rola2
T-W-2Techniczne wyposażenie stacji obsługi3
T-W-3Obsługiwanie pojazdów metodą wymiany zespołów2
T-W-4Dokumentacja obsługi technicznej i napraw1
T-W-5Rola systemów obsługiwania3
T-W-6Zajezdnie samochodowe, główne funkcje i elementy zajezdni2
T-W-7Garaże i bezgarażowe przechowywanie samochodu w niskich temperaturach1
T-W-8Ogólne wymagania w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do ćwiczeń8
A-A-2Czytanie wskazanej literatury5
A-A-3Przygotowanie się do kolokwium5
A-A-4Rozwiązywanie zadanych zadań5
A-A-5Uczestnictwo w zjęciach15
38
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej litaratury12
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium i zaliczenia przedmiotu11
38

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny Metoda problemowa - wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej obejmujące całość materiału
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia - zaliczenie ustne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/03_W01
Student powinien znać podstawowe wyposażenie stacji obsługi, powinien dobierać rodzaje stanowisk obsług technicznych w zależnośći od czynności naprawczych, objaśnić podstawowe zasady eksploatacji technicznej pojazdów, powinien znać zagadnienia przechowywania samochodów w niskich temparaturach otoczenia, objaśnić organizacje pracy stacji obsługi.
IT_1A_W17, IT_1A_W22C-3, C-4, C-1, C-2, C-5, C-6, C-7T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/03_U01
Student umie działać w zespole, umie zaplanować liczbę stanowisk obsługowo-naprawczych, Student powinien dobierać rodzaje stanowisk obsług technicznych w zależnośći od czynności naprawczych, objaśnić podstawowe zasady eksploatacji technicznej pojazdów, objaśnić organizacje pracy stacji obsługi.
IT_1A_U02C-3, C-4, C-1, C-2, C-5, C-6, C-7T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/03_K01
Student jest przygotowany do pracy w zespole, ma świadomość oddziaływania motoryzacji na środowisko.
IT_1A_K02, IT_1A_K03C-3, C-4, C-1, C-2, C-5, C-6, C-7T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/03_W01
Student powinien znać podstawowe wyposażenie stacji obsługi, powinien dobierać rodzaje stanowisk obsług technicznych w zależnośći od czynności naprawczych, objaśnić podstawowe zasady eksploatacji technicznej pojazdów, powinien znać zagadnienia przechowywania samochodów w niskich temparaturach otoczenia, objaśnić organizacje pracy stacji obsługi.
2,0
3,0Jedynie zna podstawowe wyposażenie stacji obsługi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/03_U01
Student umie działać w zespole, umie zaplanować liczbę stanowisk obsługowo-naprawczych, Student powinien dobierać rodzaje stanowisk obsług technicznych w zależnośći od czynności naprawczych, objaśnić podstawowe zasady eksploatacji technicznej pojazdów, objaśnić organizacje pracy stacji obsługi.
2,0
3,0Umie na podstawowym poziomie organizować pracę stacji obsługi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/03_K01
Student jest przygotowany do pracy w zespole, ma świadomość oddziaływania motoryzacji na środowisko.
2,0
3,0Działa w grupie i wykazuje się małym zainteresowaniem pracy zespołu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Abramek K. F., Uzdowski M., Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009, 1
  2. Uzdowski M., Abramek K. F., Garczyński K., Eksploatacja techniczna i naprawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003, 1

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określenie składników zaplecza rechnicznego motoryzacji2
T-A-2Poznanie systemów obsługowo-naprawczych samochodów i ich wykonanie3
T-A-3Kalkulacja kosztów stacji obsługi4
T-A-4Podział pracochłonności według specjalności prac3
T-A-5Obliczenia szczegółowe zagospodarowania stacji obsługi3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Stacje obsługi technicznej, ich rodzaje i rola2
T-W-2Techniczne wyposażenie stacji obsługi3
T-W-3Obsługiwanie pojazdów metodą wymiany zespołów2
T-W-4Dokumentacja obsługi technicznej i napraw1
T-W-5Rola systemów obsługiwania3
T-W-6Zajezdnie samochodowe, główne funkcje i elementy zajezdni2
T-W-7Garaże i bezgarażowe przechowywanie samochodu w niskich temperaturach1
T-W-8Ogólne wymagania w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do ćwiczeń8
A-A-2Czytanie wskazanej literatury5
A-A-3Przygotowanie się do kolokwium5
A-A-4Rozwiązywanie zadanych zadań5
A-A-5Uczestnictwo w zjęciach15
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej litaratury12
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium i zaliczenia przedmiotu11
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/03_W01Student powinien znać podstawowe wyposażenie stacji obsługi, powinien dobierać rodzaje stanowisk obsług technicznych w zależnośći od czynności naprawczych, objaśnić podstawowe zasady eksploatacji technicznej pojazdów, powinien znać zagadnienia przechowywania samochodów w niskich temparaturach otoczenia, objaśnić organizacje pracy stacji obsługi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W22ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w motoryzacji
Cel przedmiotuC-3Poznanie dokumentacji obsługi technicznej i napraw
C-4Poznanie głównych funkcji i elementów zajezdni
C-1Poznanie technicznego wyposażenia stacji obsługi pojazdów
C-2Poznanie systemów obsługiwania pojazdów samochodowych
C-5Poznanie obsługiwania pojazdów metodą wymiany zespołów
C-6Poznanie ogólnych wymagań w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji
C-7Poznanie metod zabezpieczenia pojazdu w bezgarażowym przechowywaniu w niskich temperaturach
Treści programoweT-A-1Określenie składników zaplecza rechnicznego motoryzacji
T-A-2Poznanie systemów obsługowo-naprawczych samochodów i ich wykonanie
T-A-3Kalkulacja kosztów stacji obsługi
T-A-4Podział pracochłonności według specjalności prac
T-A-5Obliczenia szczegółowe zagospodarowania stacji obsługi
T-W-6Zajezdnie samochodowe, główne funkcje i elementy zajezdni
T-W-8Ogólne wymagania w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji
T-W-7Garaże i bezgarażowe przechowywanie samochodu w niskich temperaturach
T-W-3Obsługiwanie pojazdów metodą wymiany zespołów
T-W-4Dokumentacja obsługi technicznej i napraw
T-W-5Rola systemów obsługiwania
T-W-2Techniczne wyposażenie stacji obsługi
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny Metoda problemowa - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej obejmujące całość materiału
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia - zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jedynie zna podstawowe wyposażenie stacji obsługi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/03_U01Student umie działać w zespole, umie zaplanować liczbę stanowisk obsługowo-naprawczych, Student powinien dobierać rodzaje stanowisk obsług technicznych w zależnośći od czynności naprawczych, objaśnić podstawowe zasady eksploatacji technicznej pojazdów, objaśnić organizacje pracy stacji obsługi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
Cel przedmiotuC-3Poznanie dokumentacji obsługi technicznej i napraw
C-4Poznanie głównych funkcji i elementów zajezdni
C-1Poznanie technicznego wyposażenia stacji obsługi pojazdów
C-2Poznanie systemów obsługiwania pojazdów samochodowych
C-5Poznanie obsługiwania pojazdów metodą wymiany zespołów
C-6Poznanie ogólnych wymagań w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji
C-7Poznanie metod zabezpieczenia pojazdu w bezgarażowym przechowywaniu w niskich temperaturach
Treści programoweT-A-1Określenie składników zaplecza rechnicznego motoryzacji
T-A-2Poznanie systemów obsługowo-naprawczych samochodów i ich wykonanie
T-A-3Kalkulacja kosztów stacji obsługi
T-A-4Podział pracochłonności według specjalności prac
T-A-5Obliczenia szczegółowe zagospodarowania stacji obsługi
T-W-6Zajezdnie samochodowe, główne funkcje i elementy zajezdni
T-W-8Ogólne wymagania w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji
T-W-7Garaże i bezgarażowe przechowywanie samochodu w niskich temperaturach
T-W-3Obsługiwanie pojazdów metodą wymiany zespołów
T-W-4Dokumentacja obsługi technicznej i napraw
T-W-1Stacje obsługi technicznej, ich rodzaje i rola
T-W-5Rola systemów obsługiwania
T-W-2Techniczne wyposażenie stacji obsługi
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny Metoda problemowa - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej obejmujące całość materiału
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia - zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie na podstawowym poziomie organizować pracę stacji obsługi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/03_K01Student jest przygotowany do pracy w zespole, ma świadomość oddziaływania motoryzacji na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-3Poznanie dokumentacji obsługi technicznej i napraw
C-4Poznanie głównych funkcji i elementów zajezdni
C-1Poznanie technicznego wyposażenia stacji obsługi pojazdów
C-2Poznanie systemów obsługiwania pojazdów samochodowych
C-5Poznanie obsługiwania pojazdów metodą wymiany zespołów
C-6Poznanie ogólnych wymagań w stosunku do pomieszczeń zaplecza technicznego motoryzacji
C-7Poznanie metod zabezpieczenia pojazdu w bezgarażowym przechowywaniu w niskich temperaturach
Treści programoweT-A-1Określenie składników zaplecza rechnicznego motoryzacji
T-A-4Podział pracochłonności według specjalności prac
T-A-5Obliczenia szczegółowe zagospodarowania stacji obsługi
T-W-5Rola systemów obsługiwania
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny Metoda problemowa - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej obejmujące całość materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Działa w grupie i wykazuje się małym zainteresowaniem pracy zespołu
3,5
4,0
4,5
5,0