Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Maszyny i urządzenia przeładunkowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Maszyny i urządzenia przeładunkowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Gołębiewski <Wawrzyniec.Golebiewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie różnych rodzajów ładunków
C-2Poznanie jednostek ładunkowych
C-3Poznanie rodzajów urządzeń przeładunkowych, określanie potrzeb przeładunkowych
C-4Poznanie mobilnych urządzeń przeładunkowych montowanych na pojazdach
C-5Poznanie sposobu doboru urządzeń przeładunkowych i okreslania ich wydajności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Klasyfikacja transportowa ładunków1
T-W-2jednostki ładunkowe, ogólna klasyfikacja opakowań1
T-W-3Rodzaje i podział maszyn do robót ładunkowych1
T-W-4Dźwignice1
T-W-5Wózki i wozy1
T-W-6Ładowarki1
T-W-7Przenośniki1
T-W-8Pojazdy samowyładowcze i urządzenia do samozaładunku2
T-W-9Kontenery i urządzenia do manipulacji kontenerów1
T-W-10Rodzaje magazynów i składowisk kontenerów1
T-W-11Sprzęt do obsługiwania magazynów1
T-W-12Mechanizacja transportu wewnętrznego2
T-W-13Wydajność maszyn przeładunkowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-W-4Opracowanie zadanego zagadnienia w formie pisemnej jako zaliczenia przedmiotu20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny z całości materiału

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C31-2_W01
Student powinien nazywać i scharakteryzować podstawowe rodzaje maszyn do robót ładunkowych, wytłumaczyć i rozróżniać wydajność maszyn przeładunkowych pracujących w ruchu ciągłym i przerywanym.
IT_1A_W17C-3, C-4, C-5T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-12M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C31-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien umieć zaprezentować rodzaje i podział maszyn do robót ładunkowych różnych typów, zastosować właściwe urządzenia przeładunkowe w transporcie zewnętrzynym i wewnętrznym, powinien umieć zaproponować odpowiednie urządzenia przeładunkowe w zależności od potrzeb.
IT_1A_U21C-3, C-5T-W-8, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C31-2_K01
Student nabędzie aktywną postawę do rozwiązywania konkretnych zadań, otwartość na zmienne potrzeby rozwiązywania zadań zawodowych, świadomość możliwości wykorzystywania dostępnych środków technicznych, zdolność do właściwej oceny istotności zadania zawodowego.
IT_1A_K04, IT_1A_K05C-1, C-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C31-2_W01
Student powinien nazywać i scharakteryzować podstawowe rodzaje maszyn do robót ładunkowych, wytłumaczyć i rozróżniać wydajność maszyn przeładunkowych pracujących w ruchu ciągłym i przerywanym.
2,0
3,0Student proprawnie podaje podstawową klasyfikację ładunków i maszyn przeładunkowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C31-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien umieć zaprezentować rodzaje i podział maszyn do robót ładunkowych różnych typów, zastosować właściwe urządzenia przeładunkowe w transporcie zewnętrzynym i wewnętrznym, powinien umieć zaproponować odpowiednie urządzenia przeładunkowe w zależności od potrzeb.
2,0
3,0Prezentuje tylko "suchą" klasyfikację maszyn ładunkowych bez opisu ich podstawowych cech
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C31-2_K01
Student nabędzie aktywną postawę do rozwiązywania konkretnych zadań, otwartość na zmienne potrzeby rozwiązywania zadań zawodowych, świadomość możliwości wykorzystywania dostępnych środków technicznych, zdolność do właściwej oceny istotności zadania zawodowego.
2,0
3,0Potrafi stosować uzyskaną wiedzę i ma zdolność do elastycznego jej stosowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mindur L., Technologie transportowe XXI wieku, ITE, Warszawa - Radom, 2008
  2. Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy, WKiŁ, Warszawa, 2006
  3. Lubczyński M., Mazurek S., Samochody samowyładowcze, WKiŁ, Warszawa, 1978

Literatura dodatkowa

  1. Polański A., Mechanizacja wewnętrznego transportu, PWN, Warszawa, 1978
  2. Praca zbiorowa, Samochody specjalne, Czasopismo: Samochody specjalne, Warszawa, 2012, Od roku 2005 do 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja transportowa ładunków1
T-W-2jednostki ładunkowe, ogólna klasyfikacja opakowań1
T-W-3Rodzaje i podział maszyn do robót ładunkowych1
T-W-4Dźwignice1
T-W-5Wózki i wozy1
T-W-6Ładowarki1
T-W-7Przenośniki1
T-W-8Pojazdy samowyładowcze i urządzenia do samozaładunku2
T-W-9Kontenery i urządzenia do manipulacji kontenerów1
T-W-10Rodzaje magazynów i składowisk kontenerów1
T-W-11Sprzęt do obsługiwania magazynów1
T-W-12Mechanizacja transportu wewnętrznego2
T-W-13Wydajność maszyn przeładunkowych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-W-4Opracowanie zadanego zagadnienia w formie pisemnej jako zaliczenia przedmiotu20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C31-2_W01Student powinien nazywać i scharakteryzować podstawowe rodzaje maszyn do robót ładunkowych, wytłumaczyć i rozróżniać wydajność maszyn przeładunkowych pracujących w ruchu ciągłym i przerywanym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-3Poznanie rodzajów urządzeń przeładunkowych, określanie potrzeb przeładunkowych
C-4Poznanie mobilnych urządzeń przeładunkowych montowanych na pojazdach
C-5Poznanie sposobu doboru urządzeń przeładunkowych i okreslania ich wydajności
Treści programoweT-W-3Rodzaje i podział maszyn do robót ładunkowych
T-W-4Dźwignice
T-W-5Wózki i wozy
T-W-6Ładowarki
T-W-7Przenośniki
T-W-8Pojazdy samowyładowcze i urządzenia do samozaładunku
T-W-12Mechanizacja transportu wewnętrznego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny z całości materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student proprawnie podaje podstawową klasyfikację ładunków i maszyn przeładunkowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C31-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien umieć zaprezentować rodzaje i podział maszyn do robót ładunkowych różnych typów, zastosować właściwe urządzenia przeładunkowe w transporcie zewnętrzynym i wewnętrznym, powinien umieć zaproponować odpowiednie urządzenia przeładunkowe w zależności od potrzeb.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
Cel przedmiotuC-3Poznanie rodzajów urządzeń przeładunkowych, określanie potrzeb przeładunkowych
C-5Poznanie sposobu doboru urządzeń przeładunkowych i okreslania ich wydajności
Treści programoweT-W-8Pojazdy samowyładowcze i urządzenia do samozaładunku
T-W-11Sprzęt do obsługiwania magazynów
T-W-12Mechanizacja transportu wewnętrznego
T-W-13Wydajność maszyn przeładunkowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny z całości materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Prezentuje tylko "suchą" klasyfikację maszyn ładunkowych bez opisu ich podstawowych cech
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C31-2_K01Student nabędzie aktywną postawę do rozwiązywania konkretnych zadań, otwartość na zmienne potrzeby rozwiązywania zadań zawodowych, świadomość możliwości wykorzystywania dostępnych środków technicznych, zdolność do właściwej oceny istotności zadania zawodowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie różnych rodzajów ładunków
C-3Poznanie rodzajów urządzeń przeładunkowych, określanie potrzeb przeładunkowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny z całości materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi stosować uzyskaną wiedzę i ma zdolność do elastycznego jej stosowania
3,5
4,0
4,5
5,0