Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Konstrukcja pojazdów samochodowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Konstrukcja pojazdów samochodowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Abramek <Karol.Abramek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 2,40,26zaliczenie
wykładyW5 15 1,30,44egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,30,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy konstrkcji maszyn
W-2Rysunek techniczny

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z ogólnym układem konstrukcyjnym, podziałem i klasyfikacją oraz ich układami i zespołami pojazdów samochodowych, w tym samochodów o napędzie alternatywnym (hybrydowym, elektrycznym i spalinowym zasilane wodorem). Przedstawienie najważniejszych wiadomości dotyczące układów przeniesienia napędu, jezdnego, kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, jak również nadwozia, wyposażenia wnętrza, wyposażenia elektrycznego i magistrali komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem ruchu
C-2Zapoznanie z założeniami projektowania układów pojazdów
C-3Ukształtowanie umiejętności związanej z badaniami zespołów i układów pojazdów o decydyjącym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wyznaczanie położenia środka ciężkości pojazdu2
T-A-2Ocena zachowania się pojazdu podczas hamowania2
T-A-3Ocena zdolności pojazdu do przyspieszania2
T-A-4Ocena zachowania się pojazdu w ruchu krzywoliniowym2
T-A-5Wyznaczanie parametrów układu napędowego pojazdu3
T-A-6Obliczanie sprzęgła2
T-A-7Prezentacja zadań projektowych2
15
laboratoria
T-L-1Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia niezależnego samochodów osobowych4
T-L-2Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia zależnego samochodów2
T-L-3Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów kierowniczych2
T-L-4Badanie elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego samochodu osobowego2
T-L-5Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów osobowych4
T-L-6Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów ciężarowych i autobusów2
T-L-7Badanie układu ABS na przykładzie samochodu osobowego.2
T-L-8Konstrukcja sprzęgieł samochodowych2
T-L-9Analiza konstrukcji stopniowych skrzyń biegów4
T-L-10Konstrukcja wałów i mostów napędowych2
T-L-11Budowa, oznaczenia i wyważanie kół jezdnych2
T-L-12Analiza rozwiązań konstrukcyjnych nadwozi samochodowych2
30
wykłady
T-W-1Klasyfikacja samochodów. Ogólny układ konstrukcyjny samochodów1
T-W-2Konstrukcja nadwozi samochodowych1
T-W-3Rodzaje i budowa sprzęgieł samochodowych1
T-W-4Rodzaje i budowa skrzyń biegów2
T-W-5Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe1
T-W-6Wały, półosie i przeguby napędowe1
T-W-7Automatyczne skrzynie biegów1
T-W-8Napęd wszystkich kół1
T-W-9Koła jezdne1
T-W-10Klasyfikacja zawieszeń. Elementy zawieszeń1
T-W-11Wpływ zawieszenia na komfort i bezpieczeństwo samochodu. Zawieszenia aktywne i regulowane1
T-W-12Układy kierownicze1
T-W-13Układy hamulcowe samochodów osobowych1
T-W-14Układy hamulcowe samochodów ciężarowych i autobusów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego, przygotowanie do zaliczenia18
33
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do tematów zajęć laboratoryjnych10
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-3Opracowanie sprawozdania, przygotowanie do zaliczenia tematów laboratoriów20
60
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do egzaminu w formie ustnej10
33

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Film, pokaz slajdów
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda projektów
M-4Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe laboratorium na podstawie średniej z ocen uzyskanych podczas realizacji kolejnych zadań (wymagane pozytywne zaliczenie każdego zadania) i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-3Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C15-b_W01
- klasyfikuje pojazdy samochodowe ze względu na budowę i przeznaczenie, wyjaśnia budowę i zasadę działania zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych, identyfikuje materiały konstrukcyjne użyte do bugowy pojazdu, zna możliwości ich powtórnego wykorzystania, - charakteryzuje znaczenie układów pojazdu dla bezpieczeństwa ruchu, - zna zasady projektowania podstawowych układów funkcjonalnych pojazdu, - charakteryzuje podstawowe kryteria poprawności działania układów pojazdu.
IT_1A_W05, IT_1A_W06, IT_1A_W14C-1T-W-8, T-W-11, T-W-2, T-W-13, T-W-14, T-W-6, T-W-5, T-W-12, T-W-3, T-W-9, T-W-10, T-W-4, T-W-1, T-W-7M-1, M-4S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C15-b_U01
- rozpoznaje typowe elementy zespołów pojazdów, - organizuje i przeprowadza badania układów funkcjonalnych pojazdów, - porównuje wady i zalety stosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów w samochodzie, ocenia ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu, - przeprowadza podstawowe charakterystyki ruchowe pojazdu oraz obliczenia wybranych układów funkcjonalnych pojazdu.
IT_1A_U07, IT_1A_U10, IT_1A_U17, IT_1A_U01, IT_1A_U03C-3, C-2T-L-9, T-L-8, T-L-4, T-L-10, T-L-5, T-L-1, T-L-7, T-L-12, T-L-3, T-L-11, T-L-2, T-L-6, T-A-6, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-5, T-A-7, T-A-2M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C15-b_K01
- zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących stanu obecnego i perspektyw rozwoju pojazdów samochodowych oraz skutków ich powszechnego wykorzystania.
IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K06C-3, C-2T-L-9, T-L-8, T-L-4, T-L-10, T-L-5, T-L-1, T-L-7, T-L-12, T-L-3, T-L-11, T-L-2, T-L-6, T-A-7M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C15-b_W01
- klasyfikuje pojazdy samochodowe ze względu na budowę i przeznaczenie, wyjaśnia budowę i zasadę działania zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych, identyfikuje materiały konstrukcyjne użyte do bugowy pojazdu, zna możliwości ich powtórnego wykorzystania, - charakteryzuje znaczenie układów pojazdu dla bezpieczeństwa ruchu, - zna zasady projektowania podstawowych układów funkcjonalnych pojazdu, - charakteryzuje podstawowe kryteria poprawności działania układów pojazdu.
2,0
3,0rozróżnia układy funkcjonalne pojazdów samochodowych ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie oraz wymienia i charakteryzuje podstawowe zespoły pojazdu oraz ich parametry techniczne, zna zasady pomiarów tych parametrów oraz potrafi wykonać ich podstawowe charakterystyki
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C15-b_U01
- rozpoznaje typowe elementy zespołów pojazdów, - organizuje i przeprowadza badania układów funkcjonalnych pojazdów, - porównuje wady i zalety stosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów w samochodzie, ocenia ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu, - przeprowadza podstawowe charakterystyki ruchowe pojazdu oraz obliczenia wybranych układów funkcjonalnych pojazdu.
2,0
3,0potrafi oczytywać rysunki konstrukcyjne i schematy kinematycznych oraz analizować działanie najprostrzych mechanizmów i układów pojazdów, umie wykonać i zaprezentować projekt oraz wyniki pomiarów bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C15-b_K01
- zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących stanu obecnego i perspektyw rozwoju pojazdów samochodowych oraz skutków ich powszechnego wykorzystania.
2,0
3,0jest świadomy problemu odzdziaływania pojazdu na środowisko naturalne oraz zagrożeń dla człowieka związanych z jego użytkowaniem, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie, wypowiedzi formułuje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, chętny do pracy w zespole chociaż nie przejawia inicjatywy związanej z organizacją i przeprowadzeniem badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Berger K. J., Braunheim M., Budowa pojazdów samochodowych" cz I i II, Wydawnictwo REA, 2009
  2. Reimpell J., Betzler J., Podwozia samochodów - podstawy konstrukcji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008
  3. Zieliński A., Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008
  4. Jackowski J., Łęgiewicz J., Wieczorek M., Samochody osobowe i pochodne, Wydawnictwo Komunikacji iŁączności, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Rychter T., Budowa pojazdów samochodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
  2. Orzełowski S., Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wyznaczanie położenia środka ciężkości pojazdu2
T-A-2Ocena zachowania się pojazdu podczas hamowania2
T-A-3Ocena zdolności pojazdu do przyspieszania2
T-A-4Ocena zachowania się pojazdu w ruchu krzywoliniowym2
T-A-5Wyznaczanie parametrów układu napędowego pojazdu3
T-A-6Obliczanie sprzęgła2
T-A-7Prezentacja zadań projektowych2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia niezależnego samochodów osobowych4
T-L-2Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia zależnego samochodów2
T-L-3Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów kierowniczych2
T-L-4Badanie elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego samochodu osobowego2
T-L-5Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów osobowych4
T-L-6Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów ciężarowych i autobusów2
T-L-7Badanie układu ABS na przykładzie samochodu osobowego.2
T-L-8Konstrukcja sprzęgieł samochodowych2
T-L-9Analiza konstrukcji stopniowych skrzyń biegów4
T-L-10Konstrukcja wałów i mostów napędowych2
T-L-11Budowa, oznaczenia i wyważanie kół jezdnych2
T-L-12Analiza rozwiązań konstrukcyjnych nadwozi samochodowych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja samochodów. Ogólny układ konstrukcyjny samochodów1
T-W-2Konstrukcja nadwozi samochodowych1
T-W-3Rodzaje i budowa sprzęgieł samochodowych1
T-W-4Rodzaje i budowa skrzyń biegów2
T-W-5Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe1
T-W-6Wały, półosie i przeguby napędowe1
T-W-7Automatyczne skrzynie biegów1
T-W-8Napęd wszystkich kół1
T-W-9Koła jezdne1
T-W-10Klasyfikacja zawieszeń. Elementy zawieszeń1
T-W-11Wpływ zawieszenia na komfort i bezpieczeństwo samochodu. Zawieszenia aktywne i regulowane1
T-W-12Układy kierownicze1
T-W-13Układy hamulcowe samochodów osobowych1
T-W-14Układy hamulcowe samochodów ciężarowych i autobusów1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego, przygotowanie do zaliczenia18
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do tematów zajęć laboratoryjnych10
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-3Opracowanie sprawozdania, przygotowanie do zaliczenia tematów laboratoriów20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do egzaminu w formie ustnej10
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C15-b_W01- klasyfikuje pojazdy samochodowe ze względu na budowę i przeznaczenie, wyjaśnia budowę i zasadę działania zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych, identyfikuje materiały konstrukcyjne użyte do bugowy pojazdu, zna możliwości ich powtórnego wykorzystania, - charakteryzuje znaczenie układów pojazdu dla bezpieczeństwa ruchu, - zna zasady projektowania podstawowych układów funkcjonalnych pojazdu, - charakteryzuje podstawowe kryteria poprawności działania układów pojazdu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W05ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy środków transportu
IT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnym układem konstrukcyjnym, podziałem i klasyfikacją oraz ich układami i zespołami pojazdów samochodowych, w tym samochodów o napędzie alternatywnym (hybrydowym, elektrycznym i spalinowym zasilane wodorem). Przedstawienie najważniejszych wiadomości dotyczące układów przeniesienia napędu, jezdnego, kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, jak również nadwozia, wyposażenia wnętrza, wyposażenia elektrycznego i magistrali komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem ruchu
Treści programoweT-W-8Napęd wszystkich kół
T-W-11Wpływ zawieszenia na komfort i bezpieczeństwo samochodu. Zawieszenia aktywne i regulowane
T-W-2Konstrukcja nadwozi samochodowych
T-W-13Układy hamulcowe samochodów osobowych
T-W-14Układy hamulcowe samochodów ciężarowych i autobusów
T-W-6Wały, półosie i przeguby napędowe
T-W-5Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe
T-W-12Układy kierownicze
T-W-3Rodzaje i budowa sprzęgieł samochodowych
T-W-9Koła jezdne
T-W-10Klasyfikacja zawieszeń. Elementy zawieszeń
T-W-4Rodzaje i budowa skrzyń biegów
T-W-1Klasyfikacja samochodów. Ogólny układ konstrukcyjny samochodów
T-W-7Automatyczne skrzynie biegów
Metody nauczaniaM-1Film, pokaz slajdów
M-4Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozróżnia układy funkcjonalne pojazdów samochodowych ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie oraz wymienia i charakteryzuje podstawowe zespoły pojazdu oraz ich parametry techniczne, zna zasady pomiarów tych parametrów oraz potrafi wykonać ich podstawowe charakterystyki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C15-b_U01- rozpoznaje typowe elementy zespołów pojazdów, - organizuje i przeprowadza badania układów funkcjonalnych pojazdów, - porównuje wady i zalety stosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów w samochodzie, ocenia ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu, - przeprowadza podstawowe charakterystyki ruchowe pojazdu oraz obliczenia wybranych układów funkcjonalnych pojazdu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U17potrafi zaprojektować proste układy elementy, zespoły i układy pojazdu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych, ekonomicznych i ekologicznych, używając przy tym właściwych metod, technik i narzędzi
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności związanej z badaniami zespołów i układów pojazdów o decydyjącym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów
C-2Zapoznanie z założeniami projektowania układów pojazdów
Treści programoweT-L-9Analiza konstrukcji stopniowych skrzyń biegów
T-L-8Konstrukcja sprzęgieł samochodowych
T-L-4Badanie elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego samochodu osobowego
T-L-10Konstrukcja wałów i mostów napędowych
T-L-5Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów osobowych
T-L-1Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia niezależnego samochodów osobowych
T-L-7Badanie układu ABS na przykładzie samochodu osobowego.
T-L-12Analiza rozwiązań konstrukcyjnych nadwozi samochodowych
T-L-3Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów kierowniczych
T-L-11Budowa, oznaczenia i wyważanie kół jezdnych
T-L-2Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia zależnego samochodów
T-L-6Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów ciężarowych i autobusów
T-A-6Obliczanie sprzęgła
T-A-3Ocena zdolności pojazdu do przyspieszania
T-A-4Ocena zachowania się pojazdu w ruchu krzywoliniowym
T-A-1Wyznaczanie położenia środka ciężkości pojazdu
T-A-5Wyznaczanie parametrów układu napędowego pojazdu
T-A-7Prezentacja zadań projektowych
T-A-2Ocena zachowania się pojazdu podczas hamowania
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe laboratorium na podstawie średniej z ocen uzyskanych podczas realizacji kolejnych zadań (wymagane pozytywne zaliczenie każdego zadania) i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-3Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi oczytywać rysunki konstrukcyjne i schematy kinematycznych oraz analizować działanie najprostrzych mechanizmów i układów pojazdów, umie wykonać i zaprezentować projekt oraz wyniki pomiarów bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C15-b_K01- zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących stanu obecnego i perspektyw rozwoju pojazdów samochodowych oraz skutków ich powszechnego wykorzystania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności związanej z badaniami zespołów i układów pojazdów o decydyjącym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów
C-2Zapoznanie z założeniami projektowania układów pojazdów
Treści programoweT-L-9Analiza konstrukcji stopniowych skrzyń biegów
T-L-8Konstrukcja sprzęgieł samochodowych
T-L-4Badanie elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego samochodu osobowego
T-L-10Konstrukcja wałów i mostów napędowych
T-L-5Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów osobowych
T-L-1Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia niezależnego samochodów osobowych
T-L-7Badanie układu ABS na przykładzie samochodu osobowego.
T-L-12Analiza rozwiązań konstrukcyjnych nadwozi samochodowych
T-L-3Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów kierowniczych
T-L-11Budowa, oznaczenia i wyważanie kół jezdnych
T-L-2Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów zawieszenia zależnego samochodów
T-L-6Analiza rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych samochodów ciężarowych i autobusów
T-A-7Prezentacja zadań projektowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
S-3Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest świadomy problemu odzdziaływania pojazdu na środowisko naturalne oraz zagrożeń dla człowieka związanych z jego użytkowaniem, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie, wypowiedzi formułuje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, chętny do pracy w zespole chociaż nie przejawia inicjatywy związanej z organizacją i przeprowadzeniem badań
3,5
4,0
4,5
5,0