Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Infrastruktura transportu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Infrastruktura transportu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Abramek <Karol.Abramek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 2,00,41zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową dróg samochodowych
C-2Zapoznanie studentów z zasadami budowy dróg wodnych (morskich i śródlądowych)
C-3Zapozanie studentów z wymaganiami i budową portów lotniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczenia przepustowości dróg samochodowych5
T-A-2Obliczenia portów morskich5
T-A-3Obliczenia obciązenia linii kolejowych5
15
wykłady
T-W-1Infrastruktura transportu w zagospodarowaniu przestrzennym2
T-W-2Infrastruktura transportu samochodowego2
T-W-3Kształtowanie geometryczne drogi2
T-W-4Konstrukcja jezdni drogowej2
T-W-5Węzły drogowe, autostrady, drogi ekspresowe, ulice - parametry techniczne2
T-W-6Drogi i porty lotnicze2
T-W-7Struktura funkcjonowania i klasyfikacja portów lotniczych1
T-W-8Organizacja zabudowy w rejonie lotniska1
T-W-9Charakterystyka geometryczno-konstrukcyjna w rejonie lotniska2
T-W-10Naturalne i sztuczne drogi wodne śródlądowe3
T-W-11Sieć dróg wodnych i ich klasyfikacja2
T-W-12Porty śródlądowe1
T-W-13Porty morskie, terminale portowe, nabrzeża portowe i jego zaplecze3
T-W-14Kategorie linii i torów kolejowych1
T-W-15Stacje i węzły kolejowe1
T-W-16Linie kolejowe dla dużych prędkości1
T-W-17Niekonwencjonalne drogi szynowe1
T-W-18Koleje linowe1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury10
A-A-3Zaliczenie kolokwium okresowego5
A-A-4Zaliczenie kolokwium końcowego5
A-A-5Rozwiązywanie zadanych zadań ćwiczeniowych15
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia końcowego z wykładów10
A-W-3Nauka do kolokwium okresowego5
A-W-4Czytanie literatury z przedmiotu5
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, pokaz multimedialny z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Końcowa ocena zaliczająca przedmiot w formie ustnej na określone reprezentatywne tematy związane z treścią wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C05_W01
Student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z infrastrukturą transportu drogowego, wodnego (śródlądowego i morskiego), kolejowego i powietrznego
IT_1A_W19, IT_1A_W20, IT_1A_W21C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-10, T-W-11, T-W-13, T-W-8, T-W-7, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C05_U01
Student potrafi analizować wpływ infratruktury transportu na proces transportowy, w szczególności na zagadnienia związne z bezpieczeństwem transportu, łączyć poszczególne obiekty infrastruktury w całość systemu transportowego, potrafi oszacować liczbę miejsc parkingowych.
IT_1A_U19, IT_1A_U01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-8, T-W-7, T-W-14, T-W-16, T-W-17, T-W-15, T-W-18, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C05_W01
Student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z infrastrukturą transportu drogowego, wodnego (śródlądowego i morskiego), kolejowego i powietrznego
2,0
3,0Umie wymienić podstawowe zadania stacji kolejowych, zna przekrój poprzeczny drogi samochodowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C05_U01
Student potrafi analizować wpływ infratruktury transportu na proces transportowy, w szczególności na zagadnienia związne z bezpieczeństwem transportu, łączyć poszczególne obiekty infrastruktury w całość systemu transportowego, potrafi oszacować liczbę miejsc parkingowych.
2,0Student nie zna elementów infrastruktury różnych środków transportu
3,0Student potrafi formułować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo
3,5Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo
4,0Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo, potrafi obliczać przepustowość dróg na odcinkach między węzłami
4,5Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo, potrafi obliczać przepustowość dróg na odcinkach między węzłami oraz zastosować niezbędne ich rodzaje dla konkretnego problemu inżynierskiego
5,0Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo, potrafi obliczać przepustowość dróg na odcinkach między węzłami oraz zastosować niezbędne ich rodzaje dla konkretnego problemu inżynierskiego, potrafi oszacować liczbę miejsc parkingowych, umie wykonać obliczenia obciążenia linii kolejowych i portów morskich

Literatura podstawowa

  1. Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczenia przepustowości dróg samochodowych5
T-A-2Obliczenia portów morskich5
T-A-3Obliczenia obciązenia linii kolejowych5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Infrastruktura transportu w zagospodarowaniu przestrzennym2
T-W-2Infrastruktura transportu samochodowego2
T-W-3Kształtowanie geometryczne drogi2
T-W-4Konstrukcja jezdni drogowej2
T-W-5Węzły drogowe, autostrady, drogi ekspresowe, ulice - parametry techniczne2
T-W-6Drogi i porty lotnicze2
T-W-7Struktura funkcjonowania i klasyfikacja portów lotniczych1
T-W-8Organizacja zabudowy w rejonie lotniska1
T-W-9Charakterystyka geometryczno-konstrukcyjna w rejonie lotniska2
T-W-10Naturalne i sztuczne drogi wodne śródlądowe3
T-W-11Sieć dróg wodnych i ich klasyfikacja2
T-W-12Porty śródlądowe1
T-W-13Porty morskie, terminale portowe, nabrzeża portowe i jego zaplecze3
T-W-14Kategorie linii i torów kolejowych1
T-W-15Stacje i węzły kolejowe1
T-W-16Linie kolejowe dla dużych prędkości1
T-W-17Niekonwencjonalne drogi szynowe1
T-W-18Koleje linowe1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury10
A-A-3Zaliczenie kolokwium okresowego5
A-A-4Zaliczenie kolokwium końcowego5
A-A-5Rozwiązywanie zadanych zadań ćwiczeniowych15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia końcowego z wykładów10
A-W-3Nauka do kolokwium okresowego5
A-W-4Czytanie literatury z przedmiotu5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C05_W01Student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z infrastrukturą transportu drogowego, wodnego (śródlądowego i morskiego), kolejowego i powietrznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W19ma podstawową wiedzę w zakresie budowy obiektów infrastrukturalnych transportu
IT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową dróg samochodowych
C-2Zapoznanie studentów z zasadami budowy dróg wodnych (morskich i śródlądowych)
C-3Zapozanie studentów z wymaganiami i budową portów lotniczych
Treści programoweT-W-1Infrastruktura transportu w zagospodarowaniu przestrzennym
T-W-2Infrastruktura transportu samochodowego
T-W-3Kształtowanie geometryczne drogi
T-W-4Konstrukcja jezdni drogowej
T-W-5Węzły drogowe, autostrady, drogi ekspresowe, ulice - parametry techniczne
T-W-6Drogi i porty lotnicze
T-W-10Naturalne i sztuczne drogi wodne śródlądowe
T-W-11Sieć dróg wodnych i ich klasyfikacja
T-W-13Porty morskie, terminale portowe, nabrzeża portowe i jego zaplecze
T-W-8Organizacja zabudowy w rejonie lotniska
T-W-7Struktura funkcjonowania i klasyfikacja portów lotniczych
T-W-14Kategorie linii i torów kolejowych
T-W-15Stacje i węzły kolejowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pokaz multimedialny z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Końcowa ocena zaliczająca przedmiot w formie ustnej na określone reprezentatywne tematy związane z treścią wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie wymienić podstawowe zadania stacji kolejowych, zna przekrój poprzeczny drogi samochodowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C05_U01Student potrafi analizować wpływ infratruktury transportu na proces transportowy, w szczególności na zagadnienia związne z bezpieczeństwem transportu, łączyć poszczególne obiekty infrastruktury w całość systemu transportowego, potrafi oszacować liczbę miejsc parkingowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową dróg samochodowych
C-2Zapoznanie studentów z zasadami budowy dróg wodnych (morskich i śródlądowych)
C-3Zapozanie studentów z wymaganiami i budową portów lotniczych
Treści programoweT-W-1Infrastruktura transportu w zagospodarowaniu przestrzennym
T-W-2Infrastruktura transportu samochodowego
T-W-3Kształtowanie geometryczne drogi
T-W-4Konstrukcja jezdni drogowej
T-W-5Węzły drogowe, autostrady, drogi ekspresowe, ulice - parametry techniczne
T-W-6Drogi i porty lotnicze
T-W-9Charakterystyka geometryczno-konstrukcyjna w rejonie lotniska
T-W-10Naturalne i sztuczne drogi wodne śródlądowe
T-W-11Sieć dróg wodnych i ich klasyfikacja
T-W-12Porty śródlądowe
T-W-13Porty morskie, terminale portowe, nabrzeża portowe i jego zaplecze
T-W-8Organizacja zabudowy w rejonie lotniska
T-W-7Struktura funkcjonowania i klasyfikacja portów lotniczych
T-W-14Kategorie linii i torów kolejowych
T-W-16Linie kolejowe dla dużych prędkości
T-W-17Niekonwencjonalne drogi szynowe
T-W-15Stacje i węzły kolejowe
T-W-18Koleje linowe
T-A-3Obliczenia obciązenia linii kolejowych
T-A-2Obliczenia portów morskich
T-A-1Obliczenia przepustowości dróg samochodowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pokaz multimedialny z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Końcowa ocena zaliczająca przedmiot w formie ustnej na określone reprezentatywne tematy związane z treścią wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna elementów infrastruktury różnych środków transportu
3,0Student potrafi formułować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo
3,5Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo
4,0Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo, potrafi obliczać przepustowość dróg na odcinkach między węzłami
4,5Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo, potrafi obliczać przepustowość dróg na odcinkach między węzłami oraz zastosować niezbędne ich rodzaje dla konkretnego problemu inżynierskiego
5,0Student potrafi formułować i analizować wpłw składników infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo, potrafi obliczać przepustowość dróg na odcinkach między węzłami oraz zastosować niezbędne ich rodzaje dla konkretnego problemu inżynierskiego, potrafi oszacować liczbę miejsc parkingowych, umie wykonać obliczenia obciążenia linii kolejowych i portów morskich