Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Elektrotechnika i elektronika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elektrotechnika i elektronika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stoeck <Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>, Tomasz Stoeck <Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl>, Mirosław Uzdowski <Miroslaw.Uzdowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Fizyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami analizy i rozwiązywania liniowych obwodów elektrycznych prądu stałego, prądu przemiennego oraz zasadami działania i właściwościami podstawowych elementów elektronicznych.
C-2Zaznajomienie z warunkami prowadzenia pomiarów elektrycznych, obsługą przyrządów pomiarowych oraz praktycznym wykorzystaniem tych umiejętności.
C-3Zapoznanie z budową i zasadą działania podstawowych maszyn elektrycznych prądu stałego oraz prądu przemiennego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie. Ogranizacja zajęć laboratoryjnych i szkolenie BHP.2
T-L-2Badanie i kontrola źródeł zasilania różnych typów2
T-L-3Zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych na przykładach4
T-L-4Podstawowe prawa elektrotechniki i elektroniki (obliczenia i pomiary)4
T-L-5Badanie elementów półprzewodnikowych (diody)2
T-L-6Badanie elementów półprzewodnikowych (tranzystory, tyrystory, triaki)4
T-L-7Badanie maszyn prądu stałego i przemiennego4
T-L-8Źródła światła i podstawowe wielkości fotometryczne4
T-L-9Budowa i kontrola obwodów RLC (prostych, rozgałęzionych)4
30
wykłady
T-W-1Elementarne pojęcia teorii obwodów elektrycznych3
T-W-2Podstawowe zagadnienia z elektrostatyki3
T-W-3Obwody elektryczne rozgałęzione i nierozgałęzione prądu stałego3
T-W-4Pole magnetyczne i elektromagnetyczne3
T-W-5Prąd zmienny i jego parametry3
T-W-6Układy trójfazowe (moc i energia)3
T-W-7Budowa i działanie transformatora2
T-W-8Budowa i działanie maszyn prądu stałego2
T-W-9Budowa i działanie maszyn prądu przemiennego2
T-W-10Układy prostownicze i zasilające2
T-W-11Układy elektroniczne i pomiarowe2
T-W-12Prawa Maxwella2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.5
A-L-2Opracowanie wyników laboratoriów w formie sprawozdania.8
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia laboratoriów.8
A-L-4Uczestnictwo w zajęciach.30
51
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do egzaminu końcowego w formie ustnej.10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.10
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.30
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca / filmy tematyczne
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C25_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe prawa i twierdzenia, rozróżniać i scharakteryzować najistotniejsze elementy obwodów oraz omówić budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych.
IT_1A_W09C-2, C-3, C-1T-W-10, T-W-12, T-W-11, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-8, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C25_U01
Student potrafi rozwiązywać obwody elektryczne według dostępnej i przyjętej metodyki oraz przeprowadzać pomiary elektryczne, dobierając urządzenia kontrolno-pomiarowe.
IT_1A_U01, IT_1A_U04C-2, C-3, C-1T-W-10, T-W-12, T-W-11, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-3, T-L-8, T-L-4, T-L-9, T-L-7, T-L-2, T-L-5M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C25_K01
Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, będzie postępować zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującymi w miejscu przyszłego zatrudnienia.
IT_1A_K01, IT_1A_K03C-2T-W-11, T-L-3M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C25_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe prawa i twierdzenia, rozróżniać i scharakteryzować najistotniejsze elementy obwodów oraz omówić budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych.
2,0Student nie potrafi zdefiniować elemetnanych praw i twierdzeń, nie potrafi omówić budowy podstawowych maszyn i urządzeń oraz nie rozróżnia elementów obwodów elektrycznych (elektronicznych).
3,0Student definiuje podstawowe prawa i twierdzenia z danej dziedziny, wykazuje się znajomością najważniejszych elementów, układów oraz maszyn, spełniając minimum programowe.
3,5Student definiuje podstawowe prawa i twierdzenia, potrafi dostrzegać zależności między nimi występujące. Wykazuje się znajomością maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elementów układów elektronicznych.
4,0Student nie tylko definiuje większość praw i twierdzeń, ale sprawinie posługuje się wzorami i wykresami, potrafiącymi je zilustrować. Potrafi omówić budowę i zasadę działania omawianych elementów i maszyn elektrycznych, z wyszczególnieniem ich parametrów roboczych.
4,5Student definiuje niemal wszystkie prawa i twierdzenia, sprawnie posługuje się wzorami, wykresami oraz potrafi je efektywnie analizować. Potrafi omówić budowę i zasadę działania większości elementów i maszyn elektrycznych, znając ich parametry robocze oraz charakterystyki pracy.
5,0Student efektywnie definiuje wszystkie prawa i twierdzenia, bardzo sprawnie posługuje się wzorami, wykresami, potrafiąc je efektywnie analizować. Potrafi omówić budowę i zasadę działania wszystkich omawianych elementów i maszyn elektrycznych, znając sposób ich doboru, parametry robocze oraz charakterystyki pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C25_U01
Student potrafi rozwiązywać obwody elektryczne według dostępnej i przyjętej metodyki oraz przeprowadzać pomiary elektryczne, dobierając urządzenia kontrolno-pomiarowe.
2,0Student nie potrafi rozwiązaywać elementarnych obwodów elektrycznych oraz dokonywać najprostszych pomiarów.
3,0Studen potrafi rozwiązywać elementarne obwody elektryczne oraz przeprowadzać podstawowe pomiary.
3,5Student potrafi rozwiązywać elementarne obwody elektryczne, posługując się więcej niż jedną metodą obliczeniową. Potrafi dokonywać pomiary, dobierając przyrządy kontrolno-pomiarowe.
4,0Student potrafi rozwiązywać bardziej złożone obwody elektryczne, posługując się więcej niż jedną metodą obliczeniową. Potrafi efektywnie prowadzić pomiary, dobierać odpowiedznie przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników.
4,5Student potrafi rozwiązywać złożone obwody elektryczne, posługując się wszystkimi poznanymi metodami. Potrafi dobierać odpowiednie przyrządy kontrolno pomiarowe, przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników oraz szacując błędy pomiarowe.
5,0Student potrafi rozwiązywać złożone obwody elektryczne, posługując się wszystkimi poznanymi metodami. Potrafi dobierać przyrządy kontrolno pomiarowe, przeproawdzić analizę i dyskusję uzyskanych wyników, oszacować błędy pomiarowe oraz zaproponować modyfikacje układu pomiarowego, w celu podniesienia efektywności pomiarów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C25_K01
Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, będzie postępować zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującymi w miejscu przyszłego zatrudnienia.
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również wykazać się znajomością elementarnych zasad prowadzenia pomiarów elektrycznych, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,0Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić podstawowe zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych, przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
4,0Student potrafi pracować w grupie i mobilizować ją do efektywnego działania. Potrafi rzedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiaów elektrycznych, organizując swój warsztat pracy. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
4,5Student potrafi pracować w grupie, moblizować ją do efektywnego działania i organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania, organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób oraz proponować usprawnienia znacznie poprawiające wydajność zespołu. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych. Wykazuje się gruntowną znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 2009, 6, Podręcznik akademicki
  2. Opydo Władysław, Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, 1, Skrypt uczelniany
  3. Tyburcy Edward, Biadała Roman, Wykłady, zadania i testy z podstaw: elektrotechniki, elektroniki, miernictwa, automatyki, układów cyfrowych i mikroprocesorowych, telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Ostrów Wielkopolski, 2010, 1, Podręcznik akademicki

Literatura dodatkowa

  1. Herner Anton, Riehl Hans-Jurgen, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007, 4
  2. Watson John, Elektronika, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2004, 3
  3. Bolkowski Stanisław, Elektrotechnika, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2006, 2, Podręcznik dla uczniów technikum i studentów uczelni wyższych o profilu nieelektrycznym

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie. Ogranizacja zajęć laboratoryjnych i szkolenie BHP.2
T-L-2Badanie i kontrola źródeł zasilania różnych typów2
T-L-3Zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych na przykładach4
T-L-4Podstawowe prawa elektrotechniki i elektroniki (obliczenia i pomiary)4
T-L-5Badanie elementów półprzewodnikowych (diody)2
T-L-6Badanie elementów półprzewodnikowych (tranzystory, tyrystory, triaki)4
T-L-7Badanie maszyn prądu stałego i przemiennego4
T-L-8Źródła światła i podstawowe wielkości fotometryczne4
T-L-9Budowa i kontrola obwodów RLC (prostych, rozgałęzionych)4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementarne pojęcia teorii obwodów elektrycznych3
T-W-2Podstawowe zagadnienia z elektrostatyki3
T-W-3Obwody elektryczne rozgałęzione i nierozgałęzione prądu stałego3
T-W-4Pole magnetyczne i elektromagnetyczne3
T-W-5Prąd zmienny i jego parametry3
T-W-6Układy trójfazowe (moc i energia)3
T-W-7Budowa i działanie transformatora2
T-W-8Budowa i działanie maszyn prądu stałego2
T-W-9Budowa i działanie maszyn prądu przemiennego2
T-W-10Układy prostownicze i zasilające2
T-W-11Układy elektroniczne i pomiarowe2
T-W-12Prawa Maxwella2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.5
A-L-2Opracowanie wyników laboratoriów w formie sprawozdania.8
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia laboratoriów.8
A-L-4Uczestnictwo w zajęciach.30
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do egzaminu końcowego w formie ustnej.10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.10
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.30
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C25_W01Student potrafi zdefiniować podstawowe prawa i twierdzenia, rozróżniać i scharakteryzować najistotniejsze elementy obwodów oraz omówić budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W09ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektrycznych i elektronicznych samochodu
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z warunkami prowadzenia pomiarów elektrycznych, obsługą przyrządów pomiarowych oraz praktycznym wykorzystaniem tych umiejętności.
C-3Zapoznanie z budową i zasadą działania podstawowych maszyn elektrycznych prądu stałego oraz prądu przemiennego.
C-1Zapoznanie studentów z metodami analizy i rozwiązywania liniowych obwodów elektrycznych prądu stałego, prądu przemiennego oraz zasadami działania i właściwościami podstawowych elementów elektronicznych.
Treści programoweT-W-10Układy prostownicze i zasilające
T-W-12Prawa Maxwella
T-W-11Układy elektroniczne i pomiarowe
T-W-1Elementarne pojęcia teorii obwodów elektrycznych
T-W-2Podstawowe zagadnienia z elektrostatyki
T-W-3Obwody elektryczne rozgałęzione i nierozgałęzione prądu stałego
T-W-4Pole magnetyczne i elektromagnetyczne
T-W-5Prąd zmienny i jego parametry
T-W-6Układy trójfazowe (moc i energia)
T-W-7Budowa i działanie transformatora
T-W-8Budowa i działanie maszyn prądu stałego
T-W-9Budowa i działanie maszyn prądu przemiennego
T-L-8Źródła światła i podstawowe wielkości fotometryczne
T-L-4Podstawowe prawa elektrotechniki i elektroniki (obliczenia i pomiary)
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca / filmy tematyczne
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować elemetnanych praw i twierdzeń, nie potrafi omówić budowy podstawowych maszyn i urządzeń oraz nie rozróżnia elementów obwodów elektrycznych (elektronicznych).
3,0Student definiuje podstawowe prawa i twierdzenia z danej dziedziny, wykazuje się znajomością najważniejszych elementów, układów oraz maszyn, spełniając minimum programowe.
3,5Student definiuje podstawowe prawa i twierdzenia, potrafi dostrzegać zależności między nimi występujące. Wykazuje się znajomością maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elementów układów elektronicznych.
4,0Student nie tylko definiuje większość praw i twierdzeń, ale sprawinie posługuje się wzorami i wykresami, potrafiącymi je zilustrować. Potrafi omówić budowę i zasadę działania omawianych elementów i maszyn elektrycznych, z wyszczególnieniem ich parametrów roboczych.
4,5Student definiuje niemal wszystkie prawa i twierdzenia, sprawnie posługuje się wzorami, wykresami oraz potrafi je efektywnie analizować. Potrafi omówić budowę i zasadę działania większości elementów i maszyn elektrycznych, znając ich parametry robocze oraz charakterystyki pracy.
5,0Student efektywnie definiuje wszystkie prawa i twierdzenia, bardzo sprawnie posługuje się wzorami, wykresami, potrafiąc je efektywnie analizować. Potrafi omówić budowę i zasadę działania wszystkich omawianych elementów i maszyn elektrycznych, znając sposób ich doboru, parametry robocze oraz charakterystyki pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C25_U01Student potrafi rozwiązywać obwody elektryczne według dostępnej i przyjętej metodyki oraz przeprowadzać pomiary elektryczne, dobierając urządzenia kontrolno-pomiarowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z warunkami prowadzenia pomiarów elektrycznych, obsługą przyrządów pomiarowych oraz praktycznym wykorzystaniem tych umiejętności.
C-3Zapoznanie z budową i zasadą działania podstawowych maszyn elektrycznych prądu stałego oraz prądu przemiennego.
C-1Zapoznanie studentów z metodami analizy i rozwiązywania liniowych obwodów elektrycznych prądu stałego, prądu przemiennego oraz zasadami działania i właściwościami podstawowych elementów elektronicznych.
Treści programoweT-W-10Układy prostownicze i zasilające
T-W-12Prawa Maxwella
T-W-11Układy elektroniczne i pomiarowe
T-W-1Elementarne pojęcia teorii obwodów elektrycznych
T-W-2Podstawowe zagadnienia z elektrostatyki
T-W-3Obwody elektryczne rozgałęzione i nierozgałęzione prądu stałego
T-W-4Pole magnetyczne i elektromagnetyczne
T-W-5Prąd zmienny i jego parametry
T-W-6Układy trójfazowe (moc i energia)
T-W-7Budowa i działanie transformatora
T-W-8Budowa i działanie maszyn prądu stałego
T-W-9Budowa i działanie maszyn prądu przemiennego
T-L-3Zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych na przykładach
T-L-8Źródła światła i podstawowe wielkości fotometryczne
T-L-4Podstawowe prawa elektrotechniki i elektroniki (obliczenia i pomiary)
T-L-9Budowa i kontrola obwodów RLC (prostych, rozgałęzionych)
T-L-7Badanie maszyn prądu stałego i przemiennego
T-L-2Badanie i kontrola źródeł zasilania różnych typów
T-L-5Badanie elementów półprzewodnikowych (diody)
Metody nauczaniaM-2Metoda eksponująca / filmy tematyczne
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązaywać elementarnych obwodów elektrycznych oraz dokonywać najprostszych pomiarów.
3,0Studen potrafi rozwiązywać elementarne obwody elektryczne oraz przeprowadzać podstawowe pomiary.
3,5Student potrafi rozwiązywać elementarne obwody elektryczne, posługując się więcej niż jedną metodą obliczeniową. Potrafi dokonywać pomiary, dobierając przyrządy kontrolno-pomiarowe.
4,0Student potrafi rozwiązywać bardziej złożone obwody elektryczne, posługując się więcej niż jedną metodą obliczeniową. Potrafi efektywnie prowadzić pomiary, dobierać odpowiedznie przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników.
4,5Student potrafi rozwiązywać złożone obwody elektryczne, posługując się wszystkimi poznanymi metodami. Potrafi dobierać odpowiednie przyrządy kontrolno pomiarowe, przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników oraz szacując błędy pomiarowe.
5,0Student potrafi rozwiązywać złożone obwody elektryczne, posługując się wszystkimi poznanymi metodami. Potrafi dobierać przyrządy kontrolno pomiarowe, przeproawdzić analizę i dyskusję uzyskanych wyników, oszacować błędy pomiarowe oraz zaproponować modyfikacje układu pomiarowego, w celu podniesienia efektywności pomiarów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C25_K01Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, będzie postępować zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującymi w miejscu przyszłego zatrudnienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z warunkami prowadzenia pomiarów elektrycznych, obsługą przyrządów pomiarowych oraz praktycznym wykorzystaniem tych umiejętności.
Treści programoweT-W-11Układy elektroniczne i pomiarowe
T-L-3Zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych na przykładach
Metody nauczaniaM-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również wykazać się znajomością elementarnych zasad prowadzenia pomiarów elektrycznych, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,0Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić podstawowe zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych, przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
4,0Student potrafi pracować w grupie i mobilizować ją do efektywnego działania. Potrafi rzedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiaów elektrycznych, organizując swój warsztat pracy. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
4,5Student potrafi pracować w grupie, moblizować ją do efektywnego działania i organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania, organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób oraz proponować usprawnienia znacznie poprawiające wydajność zespołu. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych. Wykazuje się gruntowną znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.