Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Teoria planowania przestrzennego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Teoria planowania przestrzennego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Olga Gazińska <olga.gazinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Teoria planowania przestrzennego 1 zaliczone projektowanie urbanistyczne sem. 1

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Teoria planowania przestrzennego 1 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Tematyka wykładów obejmuje genezę i podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej). Bloki tematyczne wykładów: System planowania przestrzennego w Polsce – umocowanie prawne systemu planowania i zarządzania. Procedury sporządzania projektów dokumentów planistycznych KPZK, WPZP, SUiKZP. Planowanie regionalne w ujęciu metodycznym – układ podmiotowy w procesie polityki rozwoju regionalnego, funkcje planowania regionalnego, dokumenty planistyczne w skali regionalnej, operacjonalizacja planowania regionalnego. Postępowanie nadzorcze w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych. Programy pomocy regionalnej Unii Europejskiej. Strategie realizacji polityki przestrzennej. Specyfika i predyspozycje rozwoju regionu Zachodniopomorskiego i ich odzwierciedlanie w koncepcjach planistycznych. Specyfika regionu nadmorskiego w planowaniu przestrzennym. Specyfika transgraniczna Województwa Zachodniopomorskiego. Metropolizacja jako proces dynamicznego rozwoju systemu osadniczego. Załozenia polityki przestrzennej Unii Europejskiej w regionalnych relacjach. Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Innowacyjne regiony procesie kształtowania przestrzeni europejskiej – konkurencyjność, marketing.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do egzaminu21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Teoria planowania przestrzennego 1 Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Teoria planowania przestrzennego 1 formujący Zaliczenie egzaminu następuje po prezentacji pracy z zakresu programowego. Egzamin w formie pisemnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.1/5_W01
Teoria planowania przestrzennego AU_2A_S2/B.1/5_W03 W zakresie wiedzy absolwent zna planowanie przestrzenne oraz narzędzia polityki przestrzennej;
AU_2A_W02C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.1/5_U01
Planowanie przestrzenne i regionalne AU_2A_BN2-III/2_U01 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
AU_2A_U03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.1/5_K01
Planowanie przestrzenne i regionalne AU_2A_BN2-III/2_K01 Opracowane koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaaru zawierają istotne rozwiazania w zakresie ochrony środowiska i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania w zakresie zachowania ciągłości kulturowej i tożsamości.
AU_2A_K03C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.1/5_W01
Teoria planowania przestrzennego AU_2A_S2/B.1/5_W03 W zakresie wiedzy absolwent zna planowanie przestrzenne oraz narzędzia polityki przestrzennej;
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.1/5_U01
Planowanie przestrzenne i regionalne AU_2A_BN2-III/2_U01 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.1/5_K01
Planowanie przestrzenne i regionalne AU_2A_BN2-III/2_K01 Opracowane koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaaru zawierają istotne rozwiazania w zakresie ochrony środowiska i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania w zakresie zachowania ciągłości kulturowej i tożsamości.
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020:regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2009
  2. Gorzelak K., „Studia Regionalne i Lokalne” z. 4, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
  3. Jałowiecki B., Metropo;ie, WSFiZ, Białystok, 2009
  4. Wysocka E., Plany zagospodarowania przestrzennego województw. Poradnik metodyczny, IPGK, Warszawa, 2010
  5. RBGPWZ, Plan zagospodarowania Przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego, RBGPWZP, Szczecin, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Olechnicka A., „Studia Regionalne i Lokalne” z. 4, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
  2. Ciok S., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2011
  3. Czernik L, Regionalne strategie zrównoważonego rozwoju obszarów transgranicznych Pomorza, Urbanistyka r.3; Akapit-DTP;, Warszawa, 1998

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Tematyka wykładów obejmuje genezę i podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej). Bloki tematyczne wykładów: System planowania przestrzennego w Polsce – umocowanie prawne systemu planowania i zarządzania. Procedury sporządzania projektów dokumentów planistycznych KPZK, WPZP, SUiKZP. Planowanie regionalne w ujęciu metodycznym – układ podmiotowy w procesie polityki rozwoju regionalnego, funkcje planowania regionalnego, dokumenty planistyczne w skali regionalnej, operacjonalizacja planowania regionalnego. Postępowanie nadzorcze w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych. Programy pomocy regionalnej Unii Europejskiej. Strategie realizacji polityki przestrzennej. Specyfika i predyspozycje rozwoju regionu Zachodniopomorskiego i ich odzwierciedlanie w koncepcjach planistycznych. Specyfika regionu nadmorskiego w planowaniu przestrzennym. Specyfika transgraniczna Województwa Zachodniopomorskiego. Metropolizacja jako proces dynamicznego rozwoju systemu osadniczego. Załozenia polityki przestrzennej Unii Europejskiej w regionalnych relacjach. Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Innowacyjne regiony procesie kształtowania przestrzeni europejskiej – konkurencyjność, marketing.9
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do egzaminu21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.1/5_W01Teoria planowania przestrzennego AU_2A_S2/B.1/5_W03 W zakresie wiedzy absolwent zna planowanie przestrzenne oraz narzędzia polityki przestrzennej;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W02A.W2. absolwent zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie opracowywania zadań o różnej skali i stopniu złożoności, w szczególności: zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań;
Cel przedmiotuC-1Teoria planowania przestrzennego 1 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-W-1Tematyka wykładów obejmuje genezę i podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej). Bloki tematyczne wykładów: System planowania przestrzennego w Polsce – umocowanie prawne systemu planowania i zarządzania. Procedury sporządzania projektów dokumentów planistycznych KPZK, WPZP, SUiKZP. Planowanie regionalne w ujęciu metodycznym – układ podmiotowy w procesie polityki rozwoju regionalnego, funkcje planowania regionalnego, dokumenty planistyczne w skali regionalnej, operacjonalizacja planowania regionalnego. Postępowanie nadzorcze w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych. Programy pomocy regionalnej Unii Europejskiej. Strategie realizacji polityki przestrzennej. Specyfika i predyspozycje rozwoju regionu Zachodniopomorskiego i ich odzwierciedlanie w koncepcjach planistycznych. Specyfika regionu nadmorskiego w planowaniu przestrzennym. Specyfika transgraniczna Województwa Zachodniopomorskiego. Metropolizacja jako proces dynamicznego rozwoju systemu osadniczego. Załozenia polityki przestrzennej Unii Europejskiej w regionalnych relacjach. Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Innowacyjne regiony procesie kształtowania przestrzeni europejskiej – konkurencyjność, marketing.
Metody nauczaniaM-1Teoria planowania przestrzennego 1 Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Teoria planowania przestrzennego 1 formujący Zaliczenie egzaminu następuje po prezentacji pracy z zakresu programowego. Egzamin w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.1/5_U01Planowanie przestrzenne i regionalne AU_2A_BN2-III/2_U01 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U03A.U3. absolwent potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznej;
Cel przedmiotuC-1Teoria planowania przestrzennego 1 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-W-1Tematyka wykładów obejmuje genezę i podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej). Bloki tematyczne wykładów: System planowania przestrzennego w Polsce – umocowanie prawne systemu planowania i zarządzania. Procedury sporządzania projektów dokumentów planistycznych KPZK, WPZP, SUiKZP. Planowanie regionalne w ujęciu metodycznym – układ podmiotowy w procesie polityki rozwoju regionalnego, funkcje planowania regionalnego, dokumenty planistyczne w skali regionalnej, operacjonalizacja planowania regionalnego. Postępowanie nadzorcze w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych. Programy pomocy regionalnej Unii Europejskiej. Strategie realizacji polityki przestrzennej. Specyfika i predyspozycje rozwoju regionu Zachodniopomorskiego i ich odzwierciedlanie w koncepcjach planistycznych. Specyfika regionu nadmorskiego w planowaniu przestrzennym. Specyfika transgraniczna Województwa Zachodniopomorskiego. Metropolizacja jako proces dynamicznego rozwoju systemu osadniczego. Załozenia polityki przestrzennej Unii Europejskiej w regionalnych relacjach. Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Innowacyjne regiony procesie kształtowania przestrzeni europejskiej – konkurencyjność, marketing.
Metody nauczaniaM-1Teoria planowania przestrzennego 1 Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Teoria planowania przestrzennego 1 formujący Zaliczenie egzaminu następuje po prezentacji pracy z zakresu programowego. Egzamin w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.1/5_K01Planowanie przestrzenne i regionalne AU_2A_BN2-III/2_K01 Opracowane koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaaru zawierają istotne rozwiazania w zakresie ochrony środowiska i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania w zakresie zachowania ciągłości kulturowej i tożsamości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K03A.S3. absolwent jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projekty;
Cel przedmiotuC-1Teoria planowania przestrzennego 1 Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-W-1Tematyka wykładów obejmuje genezę i podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej). Bloki tematyczne wykładów: System planowania przestrzennego w Polsce – umocowanie prawne systemu planowania i zarządzania. Procedury sporządzania projektów dokumentów planistycznych KPZK, WPZP, SUiKZP. Planowanie regionalne w ujęciu metodycznym – układ podmiotowy w procesie polityki rozwoju regionalnego, funkcje planowania regionalnego, dokumenty planistyczne w skali regionalnej, operacjonalizacja planowania regionalnego. Postępowanie nadzorcze w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych. Programy pomocy regionalnej Unii Europejskiej. Strategie realizacji polityki przestrzennej. Specyfika i predyspozycje rozwoju regionu Zachodniopomorskiego i ich odzwierciedlanie w koncepcjach planistycznych. Specyfika regionu nadmorskiego w planowaniu przestrzennym. Specyfika transgraniczna Województwa Zachodniopomorskiego. Metropolizacja jako proces dynamicznego rozwoju systemu osadniczego. Załozenia polityki przestrzennej Unii Europejskiej w regionalnych relacjach. Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Innowacyjne regiony procesie kształtowania przestrzeni europejskiej – konkurencyjność, marketing.
Metody nauczaniaM-1Teoria planowania przestrzennego 1 Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Teoria planowania przestrzennego 1 formujący Zaliczenie egzaminu następuje po prezentacji pracy z zakresu programowego. Egzamin w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0