Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie miastami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie miastami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 18 1,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1zaliczona urbanistyka sem. 1

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Fizjonomia miasta / zespołów miejskich. Parki nauki i technologii. Ekosystem. Ochrona terenów zieleni. Planowanie miejscowe a rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miast. Fizjonomia miast xxi wieku: wizje miast przyszłości. System informacji przestrzennej. Partnerstwo publiczno-prywatne. Budżet gminy związany z planowaniem przestrzennym. Biznesplan. Infrastruktura a rozwój miasta. Modelowanie zrównoważonego rozwoju ekosytemów miejskich18
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie się do nich30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/3_W01
treści przekazane na wykładach
AU_2A_W12, AU_2A_W13, AU_2A_W19C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/3_U02
w projektowaniu i planowaniu trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury
AU_2A_U04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/3_K01
efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych
AU_2A_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/3_W01
treści przekazane na wykładach
2,0
3,0zna wiedzę przekazaną na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/3_U02
w projektowaniu i planowaniu trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury
2,0
3,0Zna podstawy miejscowego rozwoju przestrzennego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/3_K01
efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych
2,0
3,0Ma wiedzę przedstawioną na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmielewski M.J., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004
  2. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa, 1999
  3. Czekiel-Świtalska E., Planowanie miejscowe a budżet miasta, The Local Planning and a City Budget, hogben, Szczecin, 2007, czasopismo Przestrzeń i forma nr 6
  4. Kupiec L., Biznesplan jako instrument zarządzania firmą, Wyższa Szkoła Finansów I Zarządzania, Białystok, 2003
  5. Czekiel-Świtalska E., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy, sfera, Szczecin, 2013, Przestrzeń i forma nr 19
  6. Czekiel-Świtalska E., Konieczne zmiany w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce, SFERA, Szczecin, 2013, Czasopismo Przestrzeń i forma nr 19
  7. Czekiel-Świtalska E., The impact of selected natural resoureces on urban design in the city, Lviv Polytechnic, Creative urbanism, Lwów, 2014

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizjonomia miasta / zespołów miejskich. Parki nauki i technologii. Ekosystem. Ochrona terenów zieleni. Planowanie miejscowe a rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miast. Fizjonomia miast xxi wieku: wizje miast przyszłości. System informacji przestrzennej. Partnerstwo publiczno-prywatne. Budżet gminy związany z planowaniem przestrzennym. Biznesplan. Infrastruktura a rozwój miasta. Modelowanie zrównoważonego rozwoju ekosytemów miejskich18
18

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie się do nich30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/3_W01treści przekazane na wykładach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W12B.W4. absolwent zna i rozumie zagadnienia powiązane z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i planowaniem przestrzennym, takie jak infrastruktura techniczna, komunikacja, środowisko przyrodnicze, architektura krajobrazu, uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne – niezbędne do rozumienia społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz dostrzega potrzebę ich uwzględniania w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym, ruralistycznym i planowaniu przestrzennym;
AU_2A_W13B.W5. absolwent zna i rozumie zaawansowaną problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe, złożone zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym;
AU_2A_W19C.W2. absolwent zna i rozumie problematykę filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki – w zakresie, w jakim wpływa na jakość twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także wartościowania istniejących i projektowanych rozwiązań;
Cel przedmiotuC-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne
Treści programoweT-W-1Fizjonomia miasta / zespołów miejskich. Parki nauki i technologii. Ekosystem. Ochrona terenów zieleni. Planowanie miejscowe a rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miast. Fizjonomia miast xxi wieku: wizje miast przyszłości. System informacji przestrzennej. Partnerstwo publiczno-prywatne. Budżet gminy związany z planowaniem przestrzennym. Biznesplan. Infrastruktura a rozwój miasta. Modelowanie zrównoważonego rozwoju ekosytemów miejskich
Metody nauczaniaM-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna wiedzę przekazaną na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/3_U02w projektowaniu i planowaniu trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U04A.U4. absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy; formułować wnioski do projektowania i planowania przestrzennego, prognozować procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi, oraz przewidywać skutki społeczne tych przekształceń;
Cel przedmiotuC-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne
Treści programoweT-W-1Fizjonomia miasta / zespołów miejskich. Parki nauki i technologii. Ekosystem. Ochrona terenów zieleni. Planowanie miejscowe a rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miast. Fizjonomia miast xxi wieku: wizje miast przyszłości. System informacji przestrzennej. Partnerstwo publiczno-prywatne. Budżet gminy związany z planowaniem przestrzennym. Biznesplan. Infrastruktura a rozwój miasta. Modelowanie zrównoważonego rozwoju ekosytemów miejskich
Metody nauczaniaM-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawy miejscowego rozwoju przestrzennego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/3_K01efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
Cel przedmiotuC-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne
Treści programoweT-W-1Fizjonomia miasta / zespołów miejskich. Parki nauki i technologii. Ekosystem. Ochrona terenów zieleni. Planowanie miejscowe a rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miast. Fizjonomia miast xxi wieku: wizje miast przyszłości. System informacji przestrzennej. Partnerstwo publiczno-prywatne. Budżet gminy związany z planowaniem przestrzennym. Biznesplan. Infrastruktura a rozwój miasta. Modelowanie zrównoważonego rozwoju ekosytemów miejskich
Metody nauczaniaM-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę przedstawioną na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0