Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zintegrowanie w projektowaniu architektonicznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zintegrowanie w projektowaniu architektonicznym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Projektowania Architektonicznego
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Tuszyński <Mariusz-Tuszynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jarosław Bondar <Jaroslaw.Bondar@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu programowania obiektów opieki społecznej i rehabilitacji, znajomość zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni w aspekcie ergonomii; potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących.
W-2Podstawowa znajomość warunków technicznych, podstawowa wiedza techniczna w zakresie budownictwa ogólnego, podstawowa wiedza o materiałach budowlanych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych dla specjalistycznych obiektów użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz oświaty i wychowania
C-2Poznanie rozwiązań technologicznych stosowanych w obiektach opieki społecznej, lecznictwa i rehabilitacji oraz szkolnictwa z integracyjnym modelem wychowania
C-3Uzyskanie wiedzy i pozyskanie umiejętności kształtowania przestrzeni architektonicznej jako środowiska zintegrowanego z najbliższym otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych i starych.
C-4Pogłębienie wiedzy na temat terapeutycznych właściwości architektury oraz jej wpływu na zdrowie, samopoczucie oraz interakcje społeczne użytkowników

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wykład wprowadzający prezentujący problematykę projektowania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, podstawowej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki społecznej; omówienie poszczególnych programów funkcjonalnych oraz literatury przedmiotu i materiałów wyjściowych do projektowania; prezentacja przykładowych obiektów,rozwiązań technologicznych i architektonicznych; omówienie uwarunkowań przygotowanych propozycji lokalizacyjnych.1
T-W-2Technologia zabiegów przyrodoleczniczych1
T-W-3Pijanie wód, domy zdrojowe, sanatoria, szpitale uzdrowiskowe1
T-W-4SPA - sanus per aquam1
T-W-5Rehabilitacja / obiekty rehabilitacji1
T-W-6Antropologia starości - obiekty dla osób starszych1
T-W-7Zakłady opieki zdrowotnej1
T-W-8Architektura szpitala w procesie terapii1
T-W-9Dział diagnostyczno – leczniczy1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2praca w domu3
A-W-3Student powinien w sposób aktywny uczestniczyć w wykładach.9
A-W-4Student zobowiązany jest przygotowywać się do każdego wykładu zgodnie z ustalonym harmonogramem. W szczególności powinien zapoznać się z dotyczącą omawianych zagadnień literaturą obowiązkową i posiadać notatki umożliwiające mu zabranie głosu w zainicjowanej przez nauczyciela dyskusji w końcowej części wykładu.9
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia projektowe z wykładem wprowadzającym do projektowania obiektów lecznictwa i opieki społecznej
M-2Grupowe i/lub indywidualne korekty rozwiązań projektowych
M-3Prezentacja i dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
S-2Ocena formująca: Kolektywna ocena prezentacji ideii i koncepcji projektowych (skala punktowa 0 - 6).
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa składa się z ocen przejściowych i oceny skończonego projektu (skala punktowa 4 – 24). Progi punktowe: ocena dst – min. 25, ocena bdb – min.46 punktów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.2/3_W01
ma wiedzę na temat wpływu architektury i środowiska przestrzennego na ludzkie zachowania i relacje społeczne
AU_2A_W01C-1M-1S-1
AU_2A_N2/B.2/3_W02
zna rodzaje terapii i technologii leczniczych oraz wymagania i wytyczne dotyczące obiektów lecznictwa i opieki społecznej
AU_2A_W01C-2T-W-2, T-W-7, T-W-9M-1S-1
AU_2A_N2/B.2/3_W03
zna potrzeby przestrzenne, psychologiczne i społeczne osób chorych, starych, niepełnosprawnych
AU_2A_W05C-3, C-4T-W-6M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.2/3_U01
kształtuje odpowiednie do uwarunkowań lokalizacji oraz funkcji obiektu rozwiązania architektoniczne
AU_2A_U01C-1T-W-1M-1S-1
AU_2A_N2/B.2/3_U02
umiejętnie dostosowuje detal architektoniczny do funkcji obiektu i wrażliwości użytkowników
AU_2A_U01C-3M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.2/3_K01
nie tworzy rozwiązań dyskryminujacych, godzących w poczucie godności i prawa człowieka
AU_2A_K01C-1, C-2T-W-1M-3S-1
AU_2A_N2/B.2/3_K02
działa na rzecz podnoszenia jakości środowiska życia człowieka
AU_2A_K01C-4M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.2/3_W01
ma wiedzę na temat wpływu architektury i środowiska przestrzennego na ludzkie zachowania i relacje społeczne
2,0Ma szczątkową wiedzę na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej.
3,0Ma pobieżną wiedzę na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej; posługuje się potocznym językiem.
3,5Ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Ma podstawowy zakres wiedzy z zkresu proksemiki i antropologii architektury; ma wiedzę zarówno na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej; posługuje się poprawnym językiem.
4,5Ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Ma wiedzę będącą wynikiem samodzielnych studiów w zakresie antropologii, proksemiki i psychologii środowiskowej; ma szeroką wiedzę na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej; posługuje się ugruntowanymi w nauce znaczeniami pojęć.
AU_2A_N2/B.2/3_W02
zna rodzaje terapii i technologii leczniczych oraz wymagania i wytyczne dotyczące obiektów lecznictwa i opieki społecznej
2,0Nie ma wiedzy o podstawowych rodzajach zabiegów leczniczych i terapii; nie zna technologii funkcjonowania wybranych zakładów, poradni, obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; nie zna wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
3,0Ma pobieżną wiedzę o podstawowych rodzajach zabiegów leczniczych i terapii; zna niektóre technologie funkcjonowania wybranych zakładów, poradni, obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; zna niektóre wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
3,5Ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Zna podstawowe rodzaje zabiegów leczniczych i terapii; zna technologie funkcjonowania wybranych zakładów, poradni oraz obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; zna wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
4,5Ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Zna wszystkie rodzaje zabiegów leczniczych i terapii; zna technologie funkcjonowania zakładów, poradni oraz obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; zna wszystkie wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
AU_2A_N2/B.2/3_W03
zna potrzeby przestrzenne, psychologiczne i społeczne osób chorych, starych, niepełnosprawnych
2,0Nie ma wiedzy ergonomicznej o potrzebach użytkowników (pacjentów lub kuracjuszy/ osób starych i niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz nie zna zasad projektowania przestrzeni zabiegowych, mieszkalnych i pobytowych.
3,0Ma pobieżną wiedzę ergonomiczną o potrzebach wybranej kategorii użytkowników (pacjentów lub kuracjuszy/ osób starych i niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz zna zasady projektowania przestrzeni zabiegowych lub mieszkalnych i pobytowych.
3,5Ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Ma podstawową wiedzę ergonomiczną o potrzebach wybranej kategorii użytkowników (pacjentów lub kuracjuszy/ osób starych i niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz zna zasady projektowania przestrzeni zabiegowych i/lub mieszkalnych, pobytowych.
4,5Ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Ma ponadstandardową wiedzę ergonomiczną na temat szerokiego spectrum potrzeb różnych kategorii użytkowników (pacjentów/ kuracjuszy/ osób starych/ niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz zna zasady projektowania przestrzeni zabiegowych, mieszkalnych i pobytowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.2/3_U01
kształtuje odpowiednie do uwarunkowań lokalizacji oraz funkcji obiektu rozwiązania architektoniczne
2,0Brak umiejętności kształtowania struktury przestrzennej obiektu oraz dostosowania jej do kontekstu lokalizacji; wadliwe kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
3,0Właściwie kształtuje strukturę przestrzenną obiektu i nie potrafi jej dostosować do kontekstu lokalizacji; wadliwie kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
3,5Poprawnie kształtuje strukturę przestrzenną obiektu i dostosowuje ją do kontekstu lokalizacji; wadliwie kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
4,0Umie ukształtować włąściwą w skali strukturę przestrzenną obiektu i w sposób harmonijny dostosowuję ją do kontekstu lokalizacji; dobrze kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
4,5Umie ukształtować włąściwą w skali strukturę przestrzenną obiektu i w sposób harmonijny dostosowuję ją do kontekstu lokalizacji; dobrze kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; szanuje zastane wartości przestrzenne i kulturowe miejsca.
5,0Umie ukształtować oryginalną, włąściwą w skali strukturę przestrzenną obiektu, a jednocześnie w sposób harmonijny dostosować ją do kontekstu lokalizacji; oryginalnie kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; szanuje zastane wartości przestrzenne i kulturowe miejsca oraz wzbogaca je o nowe wartości.
AU_2A_N2/B.2/3_U02
umiejętnie dostosowuje detal architektoniczny do funkcji obiektu i wrażliwości użytkowników
2,0Nie potrafi operować detalem architektonicznym, myli go ze szczegółem budowlanym; dokonuje przypadkowych wyborów materiałów i technologii budowlanych; elewację budynku traktuje jak abstrakcyjną kompozycję kolorystyczną, a użytkownika jako widza; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
3,0Stosuje detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne nie są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; stosuje materiały i technologie budowlane adekwatne do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych;nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
3,5Stosuje detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; nie stosuje materiałów i technologii budowlanych adekwatnie do funkcji obiektu; nie dobiera rozwiązań fakturowych i kolorystycznych do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
4,0Projektuje detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; nie stosuje materiałów i technologii budowlanych adekwatnych do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
4,5Projektuje detale elewacji obiektu, będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; stosuje materiały i technologie budowlane adekwatne do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
5,0Projektuje oryginalne detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; stosuje materiały i technologie budowlane adekwatne do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; w sposób oryginalny wykorzystuje zieleń w architekturze obiektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.2/3_K01
nie tworzy rozwiązań dyskryminujacych, godzących w poczucie godności i prawa człowieka
2,0Brak zainteresowania; bariera psychologiczna.
3,0Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem i problematyką społeczną; jest pasywny w kontaktach z prowadzącym zajęcia, niesamodzielny, mało kreatywny i niewrażliwy na problematykę osób niepełnosprawnych.
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0W sposób obowiązkowy podchodzi do przedmiotu; jest samodzielny, kreatywny i otwarty na poznawanie nowych treści programowych; dobrze współpracuje z prowadzącym i innymi członkami grupy.
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0Wykazuje się społeczną aktywnością w grupie studenckiej, ew. organizacjach pozarządowych, czy w studenckim kole bio-architektury, jest zaangażowany w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych; jego zainteresowania wykraczają poza ramy przedmiotu; potrafi godzić kreatywność projektanta z empatią i gotowością poznawania doświadczeń innych osób; potrafi zainspirować prowadzącego.
AU_2A_N2/B.2/3_K02
działa na rzecz podnoszenia jakości środowiska życia człowieka
2,0Brak poczucia odpowiedzialności, technokratyczne i merkantylne podejście do zawodu architekta.
3,0Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
3,5Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
4,0Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
4,5Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
5,0Poczuwa się do odpowiedzialności za stan środowiska życia człowieka oraz standardy jego najbliższego otoczenia; architekturę traktuje jako drogę do poprawy tego stanu, a ergonomię jako wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawy jakości architektury.

Literatura podstawowa

  1. Meyer-Bohe, Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, Arkady, Warszawa, 1998
  2. Madeyski A., Podstawy inżynierii uzdrowiskowej, Arkady, Warszawa, 1979
  3. Rozporządzenie MZ z 10.11.2006 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 2006, Dz.U. nr 91, poz. 408
  4. Kuldschun H., Rossman E., Budownictwo dla upośledzonych fizycznie, 1980
  5. Baranowski W., Cyran M., Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki służby zdrowia i dla cosób niepełnosprawnych, WACETOB, 1999
  6. Vademecum projektowania zakładów przyrodoleczniczych, MZiOS BPiUTBU Balneoprojekt, 1972

Literatura dodatkowa

  1. Prawo budowlane, warunki techniczne i inne akty prawne, Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2017, Stan prawny na dzień 08.03.2017
  2. Monz A., Monz J., Design als Therapie: Raumgestaltung in Krankenhausern, Kliniken, Sanatorien, Taschenbuch, 2001
  3. Szpitale, domy opieki, Architektura & Biznes, 2004, nr 12/2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykład wprowadzający prezentujący problematykę projektowania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, podstawowej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki społecznej; omówienie poszczególnych programów funkcjonalnych oraz literatury przedmiotu i materiałów wyjściowych do projektowania; prezentacja przykładowych obiektów,rozwiązań technologicznych i architektonicznych; omówienie uwarunkowań przygotowanych propozycji lokalizacyjnych.1
T-W-2Technologia zabiegów przyrodoleczniczych1
T-W-3Pijanie wód, domy zdrojowe, sanatoria, szpitale uzdrowiskowe1
T-W-4SPA - sanus per aquam1
T-W-5Rehabilitacja / obiekty rehabilitacji1
T-W-6Antropologia starości - obiekty dla osób starszych1
T-W-7Zakłady opieki zdrowotnej1
T-W-8Architektura szpitala w procesie terapii1
T-W-9Dział diagnostyczno – leczniczy1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2praca w domu3
A-W-3Student powinien w sposób aktywny uczestniczyć w wykładach.9
A-W-4Student zobowiązany jest przygotowywać się do każdego wykładu zgodnie z ustalonym harmonogramem. W szczególności powinien zapoznać się z dotyczącą omawianych zagadnień literaturą obowiązkową i posiadać notatki umożliwiające mu zabranie głosu w zainicjowanej przez nauczyciela dyskusji w końcowej części wykładu.9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_W01ma wiedzę na temat wpływu architektury i środowiska przestrzennego na ludzkie zachowania i relacje społeczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W01A.W1. absolwent zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych dla specjalistycznych obiektów użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz oświaty i wychowania
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia projektowe z wykładem wprowadzającym do projektowania obiektów lecznictwa i opieki społecznej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ma szczątkową wiedzę na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej.
3,0Ma pobieżną wiedzę na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej; posługuje się potocznym językiem.
3,5Ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Ma podstawowy zakres wiedzy z zkresu proksemiki i antropologii architektury; ma wiedzę zarówno na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej; posługuje się poprawnym językiem.
4,5Ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Ma wiedzę będącą wynikiem samodzielnych studiów w zakresie antropologii, proksemiki i psychologii środowiskowej; ma szeroką wiedzę na temat czynników stresu środowiskowego oraz aspektów terapeutycznych w architekturze obiektów lecznictwa i opieki społecznej; posługuje się ugruntowanymi w nauce znaczeniami pojęć.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_W02zna rodzaje terapii i technologii leczniczych oraz wymagania i wytyczne dotyczące obiektów lecznictwa i opieki społecznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W01A.W1. absolwent zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim;
Cel przedmiotuC-2Poznanie rozwiązań technologicznych stosowanych w obiektach opieki społecznej, lecznictwa i rehabilitacji oraz szkolnictwa z integracyjnym modelem wychowania
Treści programoweT-W-2Technologia zabiegów przyrodoleczniczych
T-W-7Zakłady opieki zdrowotnej
T-W-9Dział diagnostyczno – leczniczy
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia projektowe z wykładem wprowadzającym do projektowania obiektów lecznictwa i opieki społecznej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma wiedzy o podstawowych rodzajach zabiegów leczniczych i terapii; nie zna technologii funkcjonowania wybranych zakładów, poradni, obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; nie zna wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
3,0Ma pobieżną wiedzę o podstawowych rodzajach zabiegów leczniczych i terapii; zna niektóre technologie funkcjonowania wybranych zakładów, poradni, obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; zna niektóre wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
3,5Ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Zna podstawowe rodzaje zabiegów leczniczych i terapii; zna technologie funkcjonowania wybranych zakładów, poradni oraz obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; zna wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
4,5Ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Zna wszystkie rodzaje zabiegów leczniczych i terapii; zna technologie funkcjonowania zakładów, poradni oraz obiektów lecznictwa, rehabilitacji i opieki społecznej; zna wszystkie wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_W03zna potrzeby przestrzenne, psychologiczne i społeczne osób chorych, starych, niepełnosprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W05A.W5. absolwent zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami;
Cel przedmiotuC-3Uzyskanie wiedzy i pozyskanie umiejętności kształtowania przestrzeni architektonicznej jako środowiska zintegrowanego z najbliższym otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych i starych.
C-4Pogłębienie wiedzy na temat terapeutycznych właściwości architektury oraz jej wpływu na zdrowie, samopoczucie oraz interakcje społeczne użytkowników
Treści programoweT-W-6Antropologia starości - obiekty dla osób starszych
Metody nauczaniaM-2Grupowe i/lub indywidualne korekty rozwiązań projektowych
M-3Prezentacja i dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma wiedzy ergonomicznej o potrzebach użytkowników (pacjentów lub kuracjuszy/ osób starych i niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz nie zna zasad projektowania przestrzeni zabiegowych, mieszkalnych i pobytowych.
3,0Ma pobieżną wiedzę ergonomiczną o potrzebach wybranej kategorii użytkowników (pacjentów lub kuracjuszy/ osób starych i niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz zna zasady projektowania przestrzeni zabiegowych lub mieszkalnych i pobytowych.
3,5Ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Ma podstawową wiedzę ergonomiczną o potrzebach wybranej kategorii użytkowników (pacjentów lub kuracjuszy/ osób starych i niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz zna zasady projektowania przestrzeni zabiegowych i/lub mieszkalnych, pobytowych.
4,5Ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Ma ponadstandardową wiedzę ergonomiczną na temat szerokiego spectrum potrzeb różnych kategorii użytkowników (pacjentów/ kuracjuszy/ osób starych/ niepełnosprawnych, personelu medycznego i terapeutycznego) oraz zna zasady projektowania przestrzeni zabiegowych, mieszkalnych i pobytowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_U01kształtuje odpowiednie do uwarunkowań lokalizacji oraz funkcji obiektu rozwiązania architektoniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U01A.U1. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym lub przyjętym programem, uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników, kontekst przestrzenny i kulturowy, aspekty techniczne i pozatechniczne;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych dla specjalistycznych obiektów użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz oświaty i wychowania
Treści programoweT-W-1Wykład wprowadzający prezentujący problematykę projektowania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, podstawowej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki społecznej; omówienie poszczególnych programów funkcjonalnych oraz literatury przedmiotu i materiałów wyjściowych do projektowania; prezentacja przykładowych obiektów,rozwiązań technologicznych i architektonicznych; omówienie uwarunkowań przygotowanych propozycji lokalizacyjnych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia projektowe z wykładem wprowadzającym do projektowania obiektów lecznictwa i opieki społecznej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak umiejętności kształtowania struktury przestrzennej obiektu oraz dostosowania jej do kontekstu lokalizacji; wadliwe kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
3,0Właściwie kształtuje strukturę przestrzenną obiektu i nie potrafi jej dostosować do kontekstu lokalizacji; wadliwie kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
3,5Poprawnie kształtuje strukturę przestrzenną obiektu i dostosowuje ją do kontekstu lokalizacji; wadliwie kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
4,0Umie ukształtować włąściwą w skali strukturę przestrzenną obiektu i w sposób harmonijny dostosowuję ją do kontekstu lokalizacji; dobrze kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; nie szanuje zastanych wartości przestrzennych i kulturowych miejsca.
4,5Umie ukształtować włąściwą w skali strukturę przestrzenną obiektu i w sposób harmonijny dostosowuję ją do kontekstu lokalizacji; dobrze kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; szanuje zastane wartości przestrzenne i kulturowe miejsca.
5,0Umie ukształtować oryginalną, włąściwą w skali strukturę przestrzenną obiektu, a jednocześnie w sposób harmonijny dostosować ją do kontekstu lokalizacji; oryginalnie kształtuje relacje między przestrzenią prywatną i publiczną; szanuje zastane wartości przestrzenne i kulturowe miejsca oraz wzbogaca je o nowe wartości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_U02umiejętnie dostosowuje detal architektoniczny do funkcji obiektu i wrażliwości użytkowników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U01A.U1. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym lub przyjętym programem, uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników, kontekst przestrzenny i kulturowy, aspekty techniczne i pozatechniczne;
Cel przedmiotuC-3Uzyskanie wiedzy i pozyskanie umiejętności kształtowania przestrzeni architektonicznej jako środowiska zintegrowanego z najbliższym otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych i starych.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i/lub indywidualne korekty rozwiązań projektowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi operować detalem architektonicznym, myli go ze szczegółem budowlanym; dokonuje przypadkowych wyborów materiałów i technologii budowlanych; elewację budynku traktuje jak abstrakcyjną kompozycję kolorystyczną, a użytkownika jako widza; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
3,0Stosuje detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne nie są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; stosuje materiały i technologie budowlane adekwatne do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych;nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
3,5Stosuje detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; nie stosuje materiałów i technologii budowlanych adekwatnie do funkcji obiektu; nie dobiera rozwiązań fakturowych i kolorystycznych do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
4,0Projektuje detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; nie stosuje materiałów i technologii budowlanych adekwatnych do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
4,5Projektuje detale elewacji obiektu, będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; stosuje materiały i technologie budowlane adekwatne do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; nie stosuje w sposób przemyślany kompozycji zieleni.
5,0Projektuje oryginalne detale elewacji obiektu będące integralnym elementem koncepcji architektonicznej; ich rozwiązania plastyczne są spójne z detalami technicznymi i budowlanymi; stosuje materiały i technologie budowlane adekwatne do funkcji obiektu; umiejętnie dobiera rozwiązania fakturowe i kolorystyczne do wrażliwości, oczekiwań i potrzeb psychicznych osób chorych, starych i niepełnosprawnych; w sposób oryginalny wykorzystuje zieleń w architekturze obiektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_K01nie tworzy rozwiązań dyskryminujacych, godzących w poczucie godności i prawa człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych dla specjalistycznych obiektów użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz oświaty i wychowania
C-2Poznanie rozwiązań technologicznych stosowanych w obiektach opieki społecznej, lecznictwa i rehabilitacji oraz szkolnictwa z integracyjnym modelem wychowania
Treści programoweT-W-1Wykład wprowadzający prezentujący problematykę projektowania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, podstawowej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki społecznej; omówienie poszczególnych programów funkcjonalnych oraz literatury przedmiotu i materiałów wyjściowych do projektowania; prezentacja przykładowych obiektów,rozwiązań technologicznych i architektonicznych; omówienie uwarunkowań przygotowanych propozycji lokalizacyjnych.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja i dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny przejściowe z trzech przeglądów stanu zawansowania projektów (skala punktowa 2 –12)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak zainteresowania; bariera psychologiczna.
3,0Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem i problematyką społeczną; jest pasywny w kontaktach z prowadzącym zajęcia, niesamodzielny, mało kreatywny i niewrażliwy na problematykę osób niepełnosprawnych.
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0W sposób obowiązkowy podchodzi do przedmiotu; jest samodzielny, kreatywny i otwarty na poznawanie nowych treści programowych; dobrze współpracuje z prowadzącym i innymi członkami grupy.
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0Wykazuje się społeczną aktywnością w grupie studenckiej, ew. organizacjach pozarządowych, czy w studenckim kole bio-architektury, jest zaangażowany w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych; jego zainteresowania wykraczają poza ramy przedmiotu; potrafi godzić kreatywność projektanta z empatią i gotowością poznawania doświadczeń innych osób; potrafi zainspirować prowadzącego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.2/3_K02działa na rzecz podnoszenia jakości środowiska życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
Cel przedmiotuC-4Pogłębienie wiedzy na temat terapeutycznych właściwości architektury oraz jej wpływu na zdrowie, samopoczucie oraz interakcje społeczne użytkowników
Metody nauczaniaM-2Grupowe i/lub indywidualne korekty rozwiązań projektowych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa składa się z ocen przejściowych i oceny skończonego projektu (skala punktowa 4 – 24). Progi punktowe: ocena dst – min. 25, ocena bdb – min.46 punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak poczucia odpowiedzialności, technokratyczne i merkantylne podejście do zawodu architekta.
3,0Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
3,5Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
4,0Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
4,5Bez ocen pośrednich, kryterium 0-1
5,0Poczuwa się do odpowiedzialności za stan środowiska życia człowieka oraz standardy jego najbliższego otoczenia; architekturę traktuje jako drogę do poprawy tego stanu, a ergonomię jako wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawy jakości architektury.