Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Metodyka pracy naukowej Urbanistyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metodyka pracy naukowej Urbanistyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Marzęcki <Waldemar.Marzecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 2 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę z zakresu urbanistyki
W-2Student potrafi korzystając z różnych dostępnych źródeł i materiałów badawczych, potrafi dokonać analizy zasobów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia oraz prowadzenia uproszczonych badań naukowych
C-2Nabycie umiejętności dokonania analizy przestrzeni urbanistycznej w formie tekstowej i graficznej, oraz prezentacji wyników

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Tematem zajęć będzie metodyka pracy naukowej na przykładzie wybranego zespołu urbanistycznego Szczecina. W uzgodnieniu z prowadzącym Student dokona wyboru obiektu, a następnie jego opracowania w perspektywie uproszczonych badań naukowych. W szczególności Student wykana: - analizę układu urbanistycznego - dokumentację fotograficzną analizowanej zabudowy - przeprowadzi typologie zabudowy - dokona analizę relacji przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem urbanistycznym. 42
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach4
A-A-2Praca własna27
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metodą nauczania jest wykład wprowadzający w tematykę badań połączony z metodą aktywizującą, dyskusje dydaktyczne, debaty związane z tematyką problemowa prowadzonej pracy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca dokonywana na koniec trwania przedmiotu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4E_W01
Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
AU_2A_W20C-1, C-2T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4E_U01
Absolwent potrafi przedstawic tło teoretyczne i nuzasadnienie analiz w postaci opracowania o charakterze naukowym
AU_2A_U19, AU_2A_U21, AU_2A_U22, AU_2A_U27, AU_2A_U32C-1, C-2T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4E_K21
Absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
AU_2A_K02C-1, C-2T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4E_W01
Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
2,0
3,0Opracowanie podstawowych analiz urbanistycznych dotyczących zabudowy miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4E_U01
Absolwent potrafi przedstawic tło teoretyczne i nuzasadnienie analiz w postaci opracowania o charakterze naukowym
2,0
3,0Opracowanie podstawowych analiz urbanistycznych dotyczących zabudowy miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4E_K21
Absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
2,0
3,0Opracowanie podstawowych analiz urbanistycznych dotyczących zabudowy miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. ChmChmielewski Janielewski Jan, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
  2. Bagiński E. (red.), Techniki i metody badawcze w planowaniu przestrzennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997
  3. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
  4. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 1974
  5. Lorens P, Nowy Urbanizm jako strategia strukturalizacji amorficznych przestrzeni podmiejskich, Biblioteka Urbanisty”, 7, Urbanista, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Hall E.T., Ukryty wymiar, PIW Warszawa, 1976

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Tematem zajęć będzie metodyka pracy naukowej na przykładzie wybranego zespołu urbanistycznego Szczecina. W uzgodnieniu z prowadzącym Student dokona wyboru obiektu, a następnie jego opracowania w perspektywie uproszczonych badań naukowych. W szczególności Student wykana: - analizę układu urbanistycznego - dokumentację fotograficzną analizowanej zabudowy - przeprowadzi typologie zabudowy - dokona analizę relacji przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem urbanistycznym. 42
2

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach4
A-A-2Praca własna27
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4E_W01Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W20C.W3. absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia oraz prowadzenia uproszczonych badań naukowych
C-2Nabycie umiejętności dokonania analizy przestrzeni urbanistycznej w formie tekstowej i graficznej, oraz prezentacji wyników
Treści programoweT-A-1Tematem zajęć będzie metodyka pracy naukowej na przykładzie wybranego zespołu urbanistycznego Szczecina. W uzgodnieniu z prowadzącym Student dokona wyboru obiektu, a następnie jego opracowania w perspektywie uproszczonych badań naukowych. W szczególności Student wykana: - analizę układu urbanistycznego - dokumentację fotograficzną analizowanej zabudowy - przeprowadzi typologie zabudowy - dokona analizę relacji przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem urbanistycznym. 4
Metody nauczaniaM-1Metodą nauczania jest wykład wprowadzający w tematykę badań połączony z metodą aktywizującą, dyskusje dydaktyczne, debaty związane z tematyką problemowa prowadzonej pracy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca dokonywana na koniec trwania przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowanie podstawowych analiz urbanistycznych dotyczących zabudowy miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4E_U01Absolwent potrafi przedstawic tło teoretyczne i nuzasadnienie analiz w postaci opracowania o charakterze naukowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U19B.U4. absolwent potrafi formułować wypowiedzi o charakterze analizy krytycznej z zakresu architektury, a także przedstawiać i syntetycznie opisywać podstawy ideowe projektu w oparciu o przyjęte założenia;
AU_2A_U21B.U6. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
AU_2A_U22B.U7. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
AU_2A_U27C.U4. absolwent potrafi przygotować opracowanie naukowe, określić przedmiot, zakres i cel prowadzonych badań naukowych;
AU_2A_U32D.U4. absolwent potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych;
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia oraz prowadzenia uproszczonych badań naukowych
C-2Nabycie umiejętności dokonania analizy przestrzeni urbanistycznej w formie tekstowej i graficznej, oraz prezentacji wyników
Treści programoweT-A-1Tematem zajęć będzie metodyka pracy naukowej na przykładzie wybranego zespołu urbanistycznego Szczecina. W uzgodnieniu z prowadzącym Student dokona wyboru obiektu, a następnie jego opracowania w perspektywie uproszczonych badań naukowych. W szczególności Student wykana: - analizę układu urbanistycznego - dokumentację fotograficzną analizowanej zabudowy - przeprowadzi typologie zabudowy - dokona analizę relacji przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem urbanistycznym. 4
Metody nauczaniaM-1Metodą nauczania jest wykład wprowadzający w tematykę badań połączony z metodą aktywizującą, dyskusje dydaktyczne, debaty związane z tematyką problemowa prowadzonej pracy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca dokonywana na koniec trwania przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowanie podstawowych analiz urbanistycznych dotyczących zabudowy miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4E_K21Absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K02A.S2. absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia oraz prowadzenia uproszczonych badań naukowych
C-2Nabycie umiejętności dokonania analizy przestrzeni urbanistycznej w formie tekstowej i graficznej, oraz prezentacji wyników
Treści programoweT-A-1Tematem zajęć będzie metodyka pracy naukowej na przykładzie wybranego zespołu urbanistycznego Szczecina. W uzgodnieniu z prowadzącym Student dokona wyboru obiektu, a następnie jego opracowania w perspektywie uproszczonych badań naukowych. W szczególności Student wykana: - analizę układu urbanistycznego - dokumentację fotograficzną analizowanej zabudowy - przeprowadzi typologie zabudowy - dokona analizę relacji przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem urbanistycznym. 4
Metody nauczaniaM-1Metodą nauczania jest wykład wprowadzający w tematykę badań połączony z metodą aktywizującą, dyskusje dydaktyczne, debaty związane z tematyką problemowa prowadzonej pracy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca dokonywana na koniec trwania przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowanie podstawowych analiz urbanistycznych dotyczących zabudowy miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0