Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Metodyka pracy naukowej Specjalistyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metodyka pracy naukowej Specjalistyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Projektowania Architektonicznego
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Tuszyński <Mariusz-Tuszynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 2 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu programowania obiektów opieki społecznej i rehabilitacji, znajomość zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni w aspekcie ergonomii; potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania indywidualnej działalności naukowej, formułowania tekstów i podejmowanie dyskusji . Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu w środowisku naukowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych z tematyką kształtowania obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, dotyczące pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań, wzbogacające program podstawowy.2
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1aktywne uczestnictwo w zajęciach2
A-A-2zebranie materiałów wyjściowych4
A-A-3praca nad konstruowaniem tekstu naukowego.20
A-A-4prace edytorskie i graficzne4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1prezentacja i dyskusja nad wybraną problematyką projektową specjalistyczną

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena końcowa z prezentacji

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4D_W01
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw rozumowania naukowego w kontekście zadań inżynierskich
AU_2A_W15C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4D_U01
Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – m.in. architektury, budownictwa, inżynierii sanitarnej, urbanistyki, antropologii i innych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
AU_2A_U05C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4D_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w środowisku
AU_2A_K04C-1T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4D_W01
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw rozumowania naukowego w kontekście zadań inżynierskich
2,0
3,0Ma wiedzę dotyczącą zasad poprawności opracowania naukowego w dziedzinie projektowania architektonicznego i dziedzin pokrewnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4D_U01
Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – m.in. architektury, budownictwa, inżynierii sanitarnej, urbanistyki, antropologii i innych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
2,0
3,0Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4D_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w środowisku
2,0
3,0Poczuwa się do odpowiedzialności za stan środowiska życia człowieka; a architekturę i dziedziny pokrewne traktuje jako wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawy jego jakości .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literaturę określa prowadzący w odniesieniu do tematyki i charakteru podjętej pracy
  2. E, Niezabitowska, Matody i techniki nadawcze w architekturze, Wyd, Politechniki |Sląskiej, Gliwice, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych z tematyką kształtowania obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, dotyczące pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań, wzbogacające program podstawowy.2
2

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1aktywne uczestnictwo w zajęciach2
A-A-2zebranie materiałów wyjściowych4
A-A-3praca nad konstruowaniem tekstu naukowego.20
A-A-4prace edytorskie i graficzne4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4D_W01Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw rozumowania naukowego w kontekście zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W15B.W7. absolwent zna i rozumie teoretyczne podstawy rozumowania naukowego i prowadzenia badań w zakresie przydatnym do realizacji skomplikowanych zadań projektowych, a także interpretacji opracowań naukowych w dyscyplinie naukowej – architektura i urbanistyka;
Cel przedmiotuC-1Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania indywidualnej działalności naukowej, formułowania tekstów i podejmowanie dyskusji . Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu w środowisku naukowym.
Treści programoweT-A-1Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych z tematyką kształtowania obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, dotyczące pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań, wzbogacające program podstawowy.
Metody nauczaniaM-1prezentacja i dyskusja nad wybraną problematyką projektową specjalistyczną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena końcowa z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę dotyczącą zasad poprawności opracowania naukowego w dziedzinie projektowania architektonicznego i dziedzin pokrewnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4D_U01Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – m.in. architektury, budownictwa, inżynierii sanitarnej, urbanistyki, antropologii i innych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U05A.U5. absolwent potrafi ocenić przydatność zaawansowanych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich, typowych dla architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia w projektowaniu;
Cel przedmiotuC-1Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania indywidualnej działalności naukowej, formułowania tekstów i podejmowanie dyskusji . Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu w środowisku naukowym.
Treści programoweT-A-1Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych z tematyką kształtowania obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, dotyczące pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań, wzbogacające program podstawowy.
Metody nauczaniaM-1prezentacja i dyskusja nad wybraną problematyką projektową specjalistyczną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena końcowa z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4D_K01Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K04A.S4. absolwent jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy.
Cel przedmiotuC-1Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania indywidualnej działalności naukowej, formułowania tekstów i podejmowanie dyskusji . Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu w środowisku naukowym.
Treści programoweT-A-1Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych z tematyką kształtowania obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, dotyczące pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań, wzbogacające program podstawowy.
Metody nauczaniaM-1prezentacja i dyskusja nad wybraną problematyką projektową specjalistyczną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena końcowa z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Poczuwa się do odpowiedzialności za stan środowiska życia człowieka; a architekturę i dziedziny pokrewne traktuje jako wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawy jego jakości .
3,5
4,0
4,5
5,0