Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu konserwacja zabytków i rewaloryzacja miast:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu konserwacja zabytków i rewaloryzacja miast
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Katarzyna Krasowska <katarzyna.krasowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,00,50zaliczenie
projektyP2 27 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie stopnia inżyniera architekta.
W-2Posiadanie tytułu inżyniera architekta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Prowadzone w formie grupowych zajęć projektowych, mających na celu uwrażliwienie studentów na zastane środowisko kulturowe, przybliżenie metod badań historycznych i sposobów analizy materiałów źródłowych.27
27
wykłady
T-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Zakres ćwiczeń: Analiza historyczno-urbanistyczna zespołu zabudowy historycznej z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i użytkowania współczesnego. Określenie wytycznych konserwatorskich.27
A-P-2praca indywidualna33
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2praca indywidualna21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy projektowej. Koncepcja w formie syntetycznej, uwzględniająca określone uwarunkowania zewnętrzne, program funkcjonalno-przestrzenny i założenia wstępne.
M-2wykład informacyjny
M-3wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: obecność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnego wkładu studenta w opracowanie analizay historyczno-urbanistycznej. (semestr 1)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena projektu rewaloryzacji. (semestr 2)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-II/2_W01
Przygotowanie teoretyczne do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
AU_2A_W08, AU_2A_W09, AU_2A_W15C-1T-W-1M-2, M-3S-3, S-1
AU_2A_CN2-II/2_W02
Zrozumienie złozonosci zagadnienia planowania przestrzennego w obszarze historycznym, kulturowym, strefach konserwatorskich, umiejetnosc zebrania niezbednego materiału wyjsciowy do podjecia działan rekonstrukcyjnych, projektowych, rewaloryzacyjnych w obszarach o licznych nawarstwieniach kulturowych, umiejetnosc opracowania koncepcji rewaloryzacji zespołu zabytkowego lub/i jego rewitalizacji.
AU_2A_W03, AU_2A_W04, AU_2A_W05, AU_2A_W06, AU_2A_W07, AU_2A_W09, AU_2A_W10, AU_2A_W18C-1T-W-1M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-II/2_U01
Potrafi projektować w zastanym środowisku kulturowym, potrafi adaptować istniejące obiekty do nowych funkcji, potrafi przepraowadzić proces projektowy transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
AU_2A_U02, AU_2A_U13C-1T-W-1, T-P-1M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-II/2_K01
Potrafi projektować w zastanym środowisku kulturowym.
AU_2A_K01, AU_2A_K02C-1T-P-1M-1S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-II/2_W01
Przygotowanie teoretyczne do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tematyki przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CN2-II/2_W02
Zrozumienie złozonosci zagadnienia planowania przestrzennego w obszarze historycznym, kulturowym, strefach konserwatorskich, umiejetnosc zebrania niezbednego materiału wyjsciowy do podjecia działan rekonstrukcyjnych, projektowych, rewaloryzacyjnych w obszarach o licznych nawarstwieniach kulturowych, umiejetnosc opracowania koncepcji rewaloryzacji zespołu zabytkowego lub/i jego rewitalizacji.
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tematyki przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-II/2_U01
Potrafi projektować w zastanym środowisku kulturowym, potrafi adaptować istniejące obiekty do nowych funkcji, potrafi przepraowadzić proces projektowy transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
2,0
3,0Student wykonał opracowanie analityczne oraz projekt końcowy będące podstawą zaliczenia przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-II/2_K01
Potrafi projektować w zastanym środowisku kulturowym.
2,0
3,0Student rozumie wagę poszanowania dla zastanego krajobrazu kulturowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji., Warszawa, 2003
 2. Jałowiecki B., Szczepański S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2002
 3. Kozińska B., Rozwój przestrzenny Szczecina od pocz. XIX w. do II wojny światowej, SHS, Szczecin, 2002
 4. Fiuk P., Transformacja zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 roku, na wybranych przykładach., Aspekty, Szczecin, 2008
 5. Lorens P., Paszkowski Z., Pęchorzewski D., Kształtowanie przestrzeni kwartału 21 w Szczecinie na tle doświadczeń europejskich i północnoamerykańskich, Szczecin, 2009
 6. Wołoszyn M., Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych., Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005
 7. Samorząd w ochronie zespołów staromiejskich. Doświadczenia, problemy, perspektywy., Lublin, 2004
 8. Sitte C., Der Staedtebau, Wiedeń, 1922
 9. pod red. J. Bogdanowskiego, Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, WAPG, Gdańsk, 2002
 10. Paszkowski Z., Transformacja przestrzeni śródmiejskich na przykładach wybranych miast europejskich., Walkowska Wydawnictwo, Szczecin, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Dostosowana do tematyki projektu.

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Prowadzone w formie grupowych zajęć projektowych, mających na celu uwrażliwienie studentów na zastane środowisko kulturowe, przybliżenie metod badań historycznych i sposobów analizy materiałów źródłowych.27
27

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch.9
9

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Zakres ćwiczeń: Analiza historyczno-urbanistyczna zespołu zabudowy historycznej z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i użytkowania współczesnego. Określenie wytycznych konserwatorskich.27
A-P-2praca indywidualna33
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2praca indywidualna21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-II/2_W01Przygotowanie teoretyczne do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W08A.W8. absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz potrzebę integracji wiedzy z innych dziedzin, a także jej zastosowania w procesie projektowania we współpracy ze specjalistami z tych dziedzin.
AU_2A_W09B.W1. absolwent zna i rozumie zaawansowaną teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także trendy rozwojowe i aktualne kierunki w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym;
AU_2A_W15B.W7. absolwent zna i rozumie teoretyczne podstawy rozumowania naukowego i prowadzenia badań w zakresie przydatnym do realizacji skomplikowanych zadań projektowych, a także interpretacji opracowań naukowych w dyscyplinie naukowej – architektura i urbanistyka;
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Treści programoweT-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena projektu rewaloryzacji. (semestr 2)
S-1Ocena podsumowująca: obecność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tematyki przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-II/2_W02Zrozumienie złozonosci zagadnienia planowania przestrzennego w obszarze historycznym, kulturowym, strefach konserwatorskich, umiejetnosc zebrania niezbednego materiału wyjsciowy do podjecia działan rekonstrukcyjnych, projektowych, rewaloryzacyjnych w obszarach o licznych nawarstwieniach kulturowych, umiejetnosc opracowania koncepcji rewaloryzacji zespołu zabytkowego lub/i jego rewitalizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W03A.W3. absolwent zna i rozumie planowanie przestrzenne oraz narzędzia polityki przestrzennej;
AU_2A_W04A.W4. absolwent zna i rozumie zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznym do projektowania architektonicznego;
AU_2A_W05A.W5. absolwent zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami;
AU_2A_W06A.W6. absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analiz, narzędzia, techniki i materiały niezbędne do przygotowania koncepcji projektowych w interdyscyplinarnym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzybranżowej;
AU_2A_W07A.W7. absolwent zna i rozumie podstawowe metody i techniki konserwacji, modernizacji i uzupełniania zabytkowych struktur;
AU_2A_W09B.W1. absolwent zna i rozumie zaawansowaną teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także trendy rozwojowe i aktualne kierunki w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym;
AU_2A_W10B.W2. absolwent zna i rozumie historię architektury i urbanistyki, architekturę współczesną, ochronę dziedzictwa w zakresie niezbędnym w twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej;
AU_2A_W18C.W1. absolwent zna i rozumie style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze oraz proces realizacji prac artystycznych związanych z architekturą oraz środki warsztatowe pokrewnych dyscyplin artystycznych;j
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Treści programoweT-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy projektowej. Koncepcja w formie syntetycznej, uwzględniająca określone uwarunkowania zewnętrzne, program funkcjonalno-przestrzenny i założenia wstępne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena projektu rewaloryzacji. (semestr 2)
S-1Ocena podsumowująca: obecność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnego wkładu studenta w opracowanie analizay historyczno-urbanistycznej. (semestr 1)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tematyki przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-II/2_U01Potrafi projektować w zastanym środowisku kulturowym, potrafi adaptować istniejące obiekty do nowych funkcji, potrafi przepraowadzić proces projektowy transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U02A.U2. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony zespół urbanistyczny;
AU_2A_U13A.U13. absolwent potrafi formułować nowe pomysły i hipotezy, analizować i testować nowości związane z problemami inżynierskimi i problemami badawczymi w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego;
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Treści programoweT-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch.
T-P-1Prowadzone w formie grupowych zajęć projektowych, mających na celu uwrażliwienie studentów na zastane środowisko kulturowe, przybliżenie metod badań historycznych i sposobów analizy materiałów źródłowych.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy projektowej. Koncepcja w formie syntetycznej, uwzględniająca określone uwarunkowania zewnętrzne, program funkcjonalno-przestrzenny i założenia wstępne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena projektu rewaloryzacji. (semestr 2)
S-1Ocena podsumowująca: obecność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnego wkładu studenta w opracowanie analizay historyczno-urbanistycznej. (semestr 1)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykonał opracowanie analityczne oraz projekt końcowy będące podstawą zaliczenia przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-II/2_K01Potrafi projektować w zastanym środowisku kulturowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
AU_2A_K02A.S2. absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Treści programoweT-P-1Prowadzone w formie grupowych zajęć projektowych, mających na celu uwrażliwienie studentów na zastane środowisko kulturowe, przybliżenie metod badań historycznych i sposobów analizy materiałów źródłowych.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy projektowej. Koncepcja w formie syntetycznej, uwzględniająca określone uwarunkowania zewnętrzne, program funkcjonalno-przestrzenny i założenia wstępne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena projektu rewaloryzacji. (semestr 2)
S-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnego wkładu studenta w opracowanie analizay historyczno-urbanistycznej. (semestr 1)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie wagę poszanowania dla zastanego krajobrazu kulturowego.
3,5
4,0
4,5
5,0