Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Metodyka pracy naukowej Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metodyka pracy naukowej Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Wojtkun <drossel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 2 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zasady dyskusji naukowej. Poszanowanie zdania oponenta; powściągliwe formułowanie opinii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność dyskutowania i zachowania na poziomie akademickim.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykład 1. Kluczowe zagadnienia związane z efektywnością pracy w czasie trwania studiów wyższych. Kwestie skutecznego pozyskiwania wiedzy i jej przyswajania. Główne przeszkody w powyższym zakresie. Wykład 2. Sposoby czytania tekstów i przygotowywania się do ich omówienia w trakcie zajęć. Sposoby występowania (wygłaszanie mów z tekstem oraz z pamięci - kluczowe elementy dobrego publicznego wystąienia. Wykład 3. Sposoby pisania rozpraw i krótkich komunikatów. Zwięzłe formułowanie opinii. Wykład 4. Sposoby sprządzania przypisów i spisów treści. Zasady redagowania pracy dyplomowej.2
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Praca w grupach 6-10 osobowych. Ostatnie 10 minut poświęcone zwięzłemu relacjonowaniu badań.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami. Dodatkowo stosowane są metody aktywizujące studentów: sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej lub sądy powszechne. Działaniom praktycznym służą m.in. pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Warunkiem zaliczenia przez studenta przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w co najmniej 3. wykładach. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest dyskusja panelowa po zakończeniu każdego wykładu i jej zaliczenie - brak wypowiedzi jest oceniana niedostatecznie (2,0), 1. wypowiedź - dostatecznie (3,0), 2. wypowiedzi - ponad dostatecznie (3,5), 3. wypowiedzi - dobrze (4,0), 4. wypiwedzi - ponad dobrze (4,5) i 4. wyróżniające sie wypowiedzi - bardzo dobrze (5,0).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4C_W09
Student zna optymalne sposoby pozyskiwania wiedzy naukowej z różnych źródeł i ich weryfikowania.
AU_2A_W09C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4C_U01
Absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych analiz w postaci opracowania o charakterze naukowym;
AU_2A_U19, AU_2A_U21, AU_2A_U22, AU_2A_U27C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4C_K01
Student potrafi kreatywnie tworzyć rzeczywistość opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.
AU_2A_K01C-1T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4C_W09
Student zna optymalne sposoby pozyskiwania wiedzy naukowej z różnych źródeł i ich weryfikowania.
2,0
3,0Umiejętność dyskusji i formułowania wyważonych opinii.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4C_U01
Absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych analiz w postaci opracowania o charakterze naukowym;
2,0
3,0Umiejętność dyskusji i formułowania wyważonych opinii na poziomie akademickim.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4C_K01
Student potrafi kreatywnie tworzyć rzeczywistość opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.
2,0
3,0Aktywny udział w dyskusji. Zwięzłe formułowanie osądów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Brothers J., Pamięć doskonała w 10 dni. Skuteczny trening., Diogenes, Warszawa, 2000
  2. Buzan T., Pamięć na zawołanie, Ravi, Łódź, 1997
  3. Fisher R., Uczymy jak się uczyć, WSiP, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Rowntree D., Sztuka studiowania, Zysk i S-ka, Poznań, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykład 1. Kluczowe zagadnienia związane z efektywnością pracy w czasie trwania studiów wyższych. Kwestie skutecznego pozyskiwania wiedzy i jej przyswajania. Główne przeszkody w powyższym zakresie. Wykład 2. Sposoby czytania tekstów i przygotowywania się do ich omówienia w trakcie zajęć. Sposoby występowania (wygłaszanie mów z tekstem oraz z pamięci - kluczowe elementy dobrego publicznego wystąienia. Wykład 3. Sposoby pisania rozpraw i krótkich komunikatów. Zwięzłe formułowanie opinii. Wykład 4. Sposoby sprządzania przypisów i spisów treści. Zasady redagowania pracy dyplomowej.2
2

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Praca w grupach 6-10 osobowych. Ostatnie 10 minut poświęcone zwięzłemu relacjonowaniu badań.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4C_W09Student zna optymalne sposoby pozyskiwania wiedzy naukowej z różnych źródeł i ich weryfikowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W09B.W1. absolwent zna i rozumie zaawansowaną teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także trendy rozwojowe i aktualne kierunki w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność dyskutowania i zachowania na poziomie akademickim.
Treści programoweT-A-1Wykład 1. Kluczowe zagadnienia związane z efektywnością pracy w czasie trwania studiów wyższych. Kwestie skutecznego pozyskiwania wiedzy i jej przyswajania. Główne przeszkody w powyższym zakresie. Wykład 2. Sposoby czytania tekstów i przygotowywania się do ich omówienia w trakcie zajęć. Sposoby występowania (wygłaszanie mów z tekstem oraz z pamięci - kluczowe elementy dobrego publicznego wystąienia. Wykład 3. Sposoby pisania rozpraw i krótkich komunikatów. Zwięzłe formułowanie opinii. Wykład 4. Sposoby sprządzania przypisów i spisów treści. Zasady redagowania pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami. Dodatkowo stosowane są metody aktywizujące studentów: sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej lub sądy powszechne. Działaniom praktycznym służą m.in. pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Warunkiem zaliczenia przez studenta przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w co najmniej 3. wykładach. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest dyskusja panelowa po zakończeniu każdego wykładu i jej zaliczenie - brak wypowiedzi jest oceniana niedostatecznie (2,0), 1. wypowiedź - dostatecznie (3,0), 2. wypowiedzi - ponad dostatecznie (3,5), 3. wypowiedzi - dobrze (4,0), 4. wypiwedzi - ponad dobrze (4,5) i 4. wyróżniające sie wypowiedzi - bardzo dobrze (5,0).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność dyskusji i formułowania wyważonych opinii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4C_U01Absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych analiz w postaci opracowania o charakterze naukowym;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U19B.U4. absolwent potrafi formułować wypowiedzi o charakterze analizy krytycznej z zakresu architektury, a także przedstawiać i syntetycznie opisywać podstawy ideowe projektu w oparciu o przyjęte założenia;
AU_2A_U21B.U6. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
AU_2A_U22B.U7. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
AU_2A_U27C.U4. absolwent potrafi przygotować opracowanie naukowe, określić przedmiot, zakres i cel prowadzonych badań naukowych;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność dyskutowania i zachowania na poziomie akademickim.
Treści programoweT-A-1Wykład 1. Kluczowe zagadnienia związane z efektywnością pracy w czasie trwania studiów wyższych. Kwestie skutecznego pozyskiwania wiedzy i jej przyswajania. Główne przeszkody w powyższym zakresie. Wykład 2. Sposoby czytania tekstów i przygotowywania się do ich omówienia w trakcie zajęć. Sposoby występowania (wygłaszanie mów z tekstem oraz z pamięci - kluczowe elementy dobrego publicznego wystąienia. Wykład 3. Sposoby pisania rozpraw i krótkich komunikatów. Zwięzłe formułowanie opinii. Wykład 4. Sposoby sprządzania przypisów i spisów treści. Zasady redagowania pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami. Dodatkowo stosowane są metody aktywizujące studentów: sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej lub sądy powszechne. Działaniom praktycznym służą m.in. pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Warunkiem zaliczenia przez studenta przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w co najmniej 3. wykładach. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest dyskusja panelowa po zakończeniu każdego wykładu i jej zaliczenie - brak wypowiedzi jest oceniana niedostatecznie (2,0), 1. wypowiedź - dostatecznie (3,0), 2. wypowiedzi - ponad dostatecznie (3,5), 3. wypowiedzi - dobrze (4,0), 4. wypiwedzi - ponad dobrze (4,5) i 4. wyróżniające sie wypowiedzi - bardzo dobrze (5,0).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność dyskusji i formułowania wyważonych opinii na poziomie akademickim.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4C_K01Student potrafi kreatywnie tworzyć rzeczywistość opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność dyskutowania i zachowania na poziomie akademickim.
Treści programoweT-A-1Wykład 1. Kluczowe zagadnienia związane z efektywnością pracy w czasie trwania studiów wyższych. Kwestie skutecznego pozyskiwania wiedzy i jej przyswajania. Główne przeszkody w powyższym zakresie. Wykład 2. Sposoby czytania tekstów i przygotowywania się do ich omówienia w trakcie zajęć. Sposoby występowania (wygłaszanie mów z tekstem oraz z pamięci - kluczowe elementy dobrego publicznego wystąienia. Wykład 3. Sposoby pisania rozpraw i krótkich komunikatów. Zwięzłe formułowanie opinii. Wykład 4. Sposoby sprządzania przypisów i spisów treści. Zasady redagowania pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami. Dodatkowo stosowane są metody aktywizujące studentów: sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej lub sądy powszechne. Działaniom praktycznym służą m.in. pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Warunkiem zaliczenia przez studenta przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w co najmniej 3. wykładach. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest dyskusja panelowa po zakończeniu każdego wykładu i jej zaliczenie - brak wypowiedzi jest oceniana niedostatecznie (2,0), 1. wypowiedź - dostatecznie (3,0), 2. wypowiedzi - ponad dostatecznie (3,5), 3. wypowiedzi - dobrze (4,0), 4. wypiwedzi - ponad dobrze (4,5) i 4. wyróżniające sie wypowiedzi - bardzo dobrze (5,0).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Aktywny udział w dyskusji. Zwięzłe formułowanie osądów.
3,5
4,0
4,5
5,0