Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Metodyka pracy naukowej Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miast:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metodyka pracy naukowej Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miast
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>, Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 2 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończone studia I stopnia na kierunku kształcenia architektura, architektura i urbanistyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest opanowanie metodologii przygotowania publikacji i opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody badawcze stosowane w konserwacji zabytków Zasady opracowania wyników badań konserwatorskich i ich analizy1
T-A-2Metodyka badań w zakresie rewitalizacji miast. Metody przygotowania do publikacji opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej1
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Ćwiczenia terenowe w obiektach zabytkowych1
A-A-2Omówienie przykładowych opracowań tekstowych i graficznych dotyczących badań konserwatorskich i ich analiza1
A-A-3Studia przypadków zdegradowanych zespołów miejskich, pofabrycznych, poportowych i analiza priorytetów rewitalizacji1
A-A-4Ćwiczenia w opisaniu przeprowadzonych badań konserwatorskich i analiz rewitalizacji zespołów zabudowy wg określonej struktury tekstu1
A-A-5Studia własne z zakresu prowadzenia metodyki badań naukowych26
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda programowa z użyciem komputera, skanera, kamery termowizyjnej
M-2Metoda podająca, opisowa, objaśniająca
M-3Metoda aktywizująca - podział na grupy, omówienie różnych zagadnień problemowych w konkurencyjnych grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Opracowanie pisemne i rysunkowe przeprowadzonego badania konserwatorskiego lub analizy rewitalizacyjnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4B_W01
absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
AU_2A_W20C-1T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4B_U01
absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych rozwiązań w postaci opracowania o charakterze naukowym;
AU_2A_U19, AU_2A_U21, AU_2A_U22, AU_2A_U27, AU_2A_U33C-1T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_N2/B.3/4B_K01
absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
AU_2A_K02C-1T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4B_W01
absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
2,0
3,0Zaliczenie opracowania z zakresu konserwacji zabytków lub rewitalizacji na poziomie podstawym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4B_U01
absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych rozwiązań w postaci opracowania o charakterze naukowym;
2,0
3,0Zaliczenie opracowania z zakresu konserwacji zabytków lub rewitalizacji na poziomie podstawym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_N2/B.3/4B_K01
absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
2,0
3,0Zaliczenie opracowania z zakresu konserwacji zabytków lub rewitalizacji na poziomie podstawym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław, 1967

Literatura dodatkowa

  1. Andersen H., Hepburn B., Scientific method Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford, 2015

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody badawcze stosowane w konserwacji zabytków Zasady opracowania wyników badań konserwatorskich i ich analizy1
T-A-2Metodyka badań w zakresie rewitalizacji miast. Metody przygotowania do publikacji opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej1
2

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Ćwiczenia terenowe w obiektach zabytkowych1
A-A-2Omówienie przykładowych opracowań tekstowych i graficznych dotyczących badań konserwatorskich i ich analiza1
A-A-3Studia przypadków zdegradowanych zespołów miejskich, pofabrycznych, poportowych i analiza priorytetów rewitalizacji1
A-A-4Ćwiczenia w opisaniu przeprowadzonych badań konserwatorskich i analiz rewitalizacji zespołów zabudowy wg określonej struktury tekstu1
A-A-5Studia własne z zakresu prowadzenia metodyki badań naukowych26
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4B_W01absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W20C.W3. absolwent zna i rozumie podstawowe zasady metodyki badań naukowych, w tym przygotowania opracowań naukowych;
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest opanowanie metodologii przygotowania publikacji i opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej
Treści programoweT-A-1Metody badawcze stosowane w konserwacji zabytków Zasady opracowania wyników badań konserwatorskich i ich analizy
T-A-2Metodyka badań w zakresie rewitalizacji miast. Metody przygotowania do publikacji opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej
Metody nauczaniaM-1Metoda programowa z użyciem komputera, skanera, kamery termowizyjnej
M-2Metoda podająca, opisowa, objaśniająca
M-3Metoda aktywizująca - podział na grupy, omówienie różnych zagadnień problemowych w konkurencyjnych grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Opracowanie pisemne i rysunkowe przeprowadzonego badania konserwatorskiego lub analizy rewitalizacyjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie opracowania z zakresu konserwacji zabytków lub rewitalizacji na poziomie podstawym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4B_U01absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych rozwiązań w postaci opracowania o charakterze naukowym;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U19B.U4. absolwent potrafi formułować wypowiedzi o charakterze analizy krytycznej z zakresu architektury, a także przedstawiać i syntetycznie opisywać podstawy ideowe projektu w oparciu o przyjęte założenia;
AU_2A_U21B.U6. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
AU_2A_U22B.U7. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
AU_2A_U27C.U4. absolwent potrafi przygotować opracowanie naukowe, określić przedmiot, zakres i cel prowadzonych badań naukowych;
AU_2A_U33D.U5. absolwent potrafi przedstawić tło teoretyczne i uzasadnienie prezentowanych rozwiązań w postaci opracowania o charakterze naukowym;
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest opanowanie metodologii przygotowania publikacji i opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej
Treści programoweT-A-1Metody badawcze stosowane w konserwacji zabytków Zasady opracowania wyników badań konserwatorskich i ich analizy
T-A-2Metodyka badań w zakresie rewitalizacji miast. Metody przygotowania do publikacji opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej
Metody nauczaniaM-1Metoda programowa z użyciem komputera, skanera, kamery termowizyjnej
M-2Metoda podająca, opisowa, objaśniająca
M-3Metoda aktywizująca - podział na grupy, omówienie różnych zagadnień problemowych w konkurencyjnych grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Opracowanie pisemne i rysunkowe przeprowadzonego badania konserwatorskiego lub analizy rewitalizacyjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie opracowania z zakresu konserwacji zabytków lub rewitalizacji na poziomie podstawym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_N2/B.3/4B_K01absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K02A.S2. absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest opanowanie metodologii przygotowania publikacji i opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej
Treści programoweT-A-1Metody badawcze stosowane w konserwacji zabytków Zasady opracowania wyników badań konserwatorskich i ich analizy
T-A-2Metodyka badań w zakresie rewitalizacji miast. Metody przygotowania do publikacji opracowań naukowych z przeprowadzonych badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i rewitalizacyjnej
Metody nauczaniaM-1Metoda programowa z użyciem komputera, skanera, kamery termowizyjnej
M-2Metoda podająca, opisowa, objaśniająca
M-3Metoda aktywizująca - podział na grupy, omówienie różnych zagadnień problemowych w konkurencyjnych grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Opracowanie pisemne i rysunkowe przeprowadzonego badania konserwatorskiego lub analizy rewitalizacyjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie opracowania z zakresu konserwacji zabytków lub rewitalizacji na poziomie podstawym.
3,5
4,0
4,5
5,0