Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Januszkiewicz <Krystyna.Januszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 27 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu programowania obiektów oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi w różnym wieku – przedszkolnym i szkolnym, znajomość zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni w aspekcie ergonomii; potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących. Znajomość w stopniu dobrym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.27
27
wykłady
T-W-1Wykład 1. Program, rola i zakres funkcjonowania współczesnych urządzeń oświatowych i opiekuńczych. Wykład 2. Program, rola i zakres funkcjonowania współczesnych urządzeń oświatowych i opiekuńczych - ciąg dalszy. Wykład 3. Rodzaje urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobki, żłobko-przedszkola, przedszkola, mini-przedszkola, przedszkola specjalne, punkty opieki nad dzieckiem, szkoły podstawowe). Wykład 4. Rodzaje urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobki, żłobko-przedszkola, przedszkola, mini-przedszkola, przedszkola specjalne, punkty opieki nad dzieckiem, szkoły podstawowe) - ciąg dalszy. Wykład 5. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży w aspekcie urządzeń oświatowych i wychowawczych. Wykład 6. Program funkcjonalny urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa I-VI). Wykład 7. Program funkcjonalny urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa I-VI) - ciąg dalszy. Wykład 8. Zakres programu funkcjonalnego urządzeń oświatowych i opiekuńczych. Wykład 9. Zagadnienia związane z kształtowaniem funkcjonalnym podstawowego elementu struktury przestrzennej przedszkola (oddział przedszkolny) oraz szkoły (pawilon dydaktyczny, sportowy, żywieniowy; izba lekcyjna). Wykład 10. Zagadnienia związane z kształtowaniem funkcjonalnym podstawowego elementu struktury przestrzennej przedszkola (oddział przedszkolny) oraz szkoły (pawilon dydaktyczny, sportowy, żywieniowy; izba lekcyjna) - ciąg dalszy. Wykład 11. Działki przedszkolne i szkolne - wielkość oraz elementyy ćwiczebne. Wykład 12. Pawilon żywieniowy w przedszkolu i szkole - założenia programowe. Wykład 13. Technologia stołówki, program i wyposażenie. Harmonogram pracy kuchni. Wykład 14. Technologia stołówki, program i wyposażenie. Harmonogram pracy kuchni - ciąg dalszy. Wykład 15. Obliczanie zapotrzebowania surowców. Zapotrzebowanie maszyn i urządzeń gastronomicznych.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Student powinien wykonać na uczelni i/lub w domu szkice koncepcyjne, projektowe opracowania wariantowe w stopniu umozliwiającym wybór optymalnego rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego oraz pod względem technicznym i technologicznym. W każdym wypadku powinny być to rysunki w skali i technice umożliwiające dokonywanie na nich korekt i poprawek tak aby dało się ocenić zamysł pierwotny i następny.15
A-P-2Student powinien prowadzić na bieżąco kwerendę źródłową (wydawnictwa książkowe, nieksiążkowe, zasoby www i inne) w celu przyjęcia rozwiązania optymalnego. W szczególności powinien studiować lpodaną literaturę przedmiotu i rozwiązania projektowe wykonane w warunkach realizacyjnych. Student powinien również korzystać z konsultacji przewidzianych w ramach przedmiotu.15
A-P-3Student powinien w sposób czynny uczestniczyć w ćwiczeniach projektowych. W szczególności powinien posiadać opracowania projektowe zaawansowane zgodnie z harmonogramem. Powinien również okazać wariantowe propozycje projektowe, a w wypadku nieumiejętności rozwiązania danego problemu projektowego wskazać na elementy, które stały się tego przyczyną. Student zawsze powinien dysponować wydrukami umożliwiajacymi w podstawowym zakresie rozpoznanie przyjętego przez niego rozwiązania projektowego. W wypadku zakończenia korekty bez wyraźnej konkluzji powinien pozostać na sali i ponowić rozmowę z prowadzącym zajęcia.30
60
wykłady
A-W-1Student powinien czynnie uczestniczyć w wykładach szczególnie w wypadku zainicjowanej przez wykładowcę dyskusji.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CS2-I/1_W01
Student poznał zasady sztuki budowlanej, normatywów oraz norm.
AU_2A_W01C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CS2-I/1_W02
Student poznał techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania.
AU_2A_W17C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CS2-I/1_U01
Student przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
AU_2A_U01C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CS2-I/1_U02
Student projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dziedzinami działalności inżynierskiej i pozainżynierskiej
AU_2A_U04C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CS2-I/1_U03
Student w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
AU_2A_U15C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CS2-I/1_U04
Student potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypowych, specjalnego przeznaczenia
AU_2A_U32C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CS2-I/1_U05
Student potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowanych powiązanniach funkcjonalnych
AU_2A_U19C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CS2-I/1_K01
Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
AU_2A_K03C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CS2-I/1_W01
Student poznał zasady sztuki budowlanej, normatywów oraz norm.
2,0
3,0Student zna zasady sztuki budowlanej, normatywów oraz norm.
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CS2-I/1_W02
Student poznał techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania.
2,0
3,0Student zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CS2-I/1_U01
Student przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stworzyć opracowanie projektowe, w którym do dokonał właściwego doboru elementów funkcjonalnych w programie użytkowym oraz kształtowania układów funkcjonalnych sprzężonych z konstrukcją (60% wagi). W celu osiągnięcia pożądanej wartości estetycznej opracowania projektowego powinien umieć zastosować techniki graficzne odpowiednie pod względem kolorystycznym i kompozycyjnym do zadanego tematu (5%). Powinien dążyć do zastosowania rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych o cehcach nowatorskich. Polega to na zastosowaniu układów przestrzennych, technologicznych itp., które odbiegają na korzyść od znanych dotychczas rozwiązań (30%). Student powinien umieć osiągnąć wartość estetyczno-kompozycyjną bryły budynku i elewacji przez komponowanie materiałowe i kolorystyczne odzwierciedlające strukturę funkcjonalną i konstrukcyjną budynku (5%).
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CS2-I/1_U02
Student projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dziedzinami działalności inżynierskiej i pozainżynierskiej
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć projektować obiekty opiekuńcze, oświatowe i wychowawcze w ujęciu holistycznym. Zatem układy funkcjonalne obiektów ich rozwiązania przestrzenne oraz program powinny odzwierciedlać mozliwie najpełniejsze spektrum problemów życia człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CS2-I/1_U03
Student w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić rangę użytkową obiektu opiekuńczego, oświatowego i wychowaczego w społeczności (osiedle, dzielnica i miasto), a w szczegolnosci opracować program i w razie uzasadnionej konieczności dokonać jego modyfikacji w sposób, który nie przyczyni się do pozbawienia rozwiązania możliwości prawidłowego funkcjonowania w rzeczywistości.
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CS2-I/1_U04
Student potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypowych, specjalnego przeznaczenia
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć opracować oryginalne układy funkcjonalne i przestrzenne, a nawet nowoatorskie, to znaczy odbiegające na korzyść od znanych dotychczas rozwiązań. W szczególności powinien posiąść umiejętność powiązania układów funkcjonalnych z wyposażeniem technologicznym (oddziały przedszkolne, stołówki, izby lekcyjne, pracownie specjalistyczne itp.)
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CS2-I/1_U05
Student potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowanych powiązanniach funkcjonalnych
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć oprojektować obiekty opiekuńcze, oświatowe i wychowacze zarówno jako wolno stojące jak i powstałe w wyniki adaptacji. Powinien umieć powiązać budynki pod względem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i technologicznym zgodnie z wymogami postawionymi w aktach prawnych wykonawczych do ustaw. Student powinien umieć dokonać obliczeń zapotrzebowania surowców i wyposażenia w pawilonach żywnieniowych, a także przepustowości pomieszczeń zapleczowych w pawilonach sportowych. Powinien również umieć zatosować rozwiazania wymagane przepisami pożarowymi.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CS2-I/1_K01
Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić rangę użytkową obiektu opiekuńczego, oświatowego i wychowaczego w zadanej lokalizacji, w szczególnosci jego społeczną użyteczność. Powinien również umieć przyjąć rozwiązania nie będące uciążliwymi dla sąsiedztwa, a w szczególności nie wprowadzając rozwiązań kolizyjnych (komunikacja kołowa dojazdowa i dostaw), pozwalających na nadmierną emisję hałasu, dysharmonijnych pod względem kompozycji bryłowej i kolorystyki oraz powodujących nadmierną ingerencję w środowisko naturalne bez zapewnienia ekwiwalentu (wycinka drzew itp.).
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Minister Oświaty i Wychowania, Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania, Warszawa, 1979, IW1-2115-9/79, Akt prawny nieobowiązujący
  2. Przedszkole 2-oddziałowe, 1964, KP-5/40, KB4-2.2.1.2/2/, OB-1302/S/64, Karta projektu; materiał poglądowy
  3. Przedszkole 4-oddziałowe, COIB, Warszawa, 1979, KB4-2.2.1.4.(4), Projekt typowy. Katalog budownictwa; materiał poglądowy
  4. Przedszkole 6-oddziałowe, COIB, Warszawa, 1979, KB4-2.2.1.6.(2), Projekt typowy. Katalog budownictwa; materiał poglądowy
  5. Szkoła podstawowa o 9 pomieszczeniach do nauki dla osiedli wiejskich w technologii wielkoblokowej, COIB, Warszawa, 1989, KB4-2.2.2.(3), Materiał poglądowy
  6. Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Arkady, Warszawa, 1989, 1
  7. Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 2002, Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69

Literatura dodatkowa

  1. Prawo budowlane, warunki techniczne i inne akty prawne, Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007, Stan prawny na dzień 20.06.2007
  2. Bordwell R., Perkins B., Building type basic for elementary and secondary schools, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010, II

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.27
27

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykład 1. Program, rola i zakres funkcjonowania współczesnych urządzeń oświatowych i opiekuńczych. Wykład 2. Program, rola i zakres funkcjonowania współczesnych urządzeń oświatowych i opiekuńczych - ciąg dalszy. Wykład 3. Rodzaje urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobki, żłobko-przedszkola, przedszkola, mini-przedszkola, przedszkola specjalne, punkty opieki nad dzieckiem, szkoły podstawowe). Wykład 4. Rodzaje urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobki, żłobko-przedszkola, przedszkola, mini-przedszkola, przedszkola specjalne, punkty opieki nad dzieckiem, szkoły podstawowe) - ciąg dalszy. Wykład 5. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży w aspekcie urządzeń oświatowych i wychowawczych. Wykład 6. Program funkcjonalny urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa I-VI). Wykład 7. Program funkcjonalny urządzeń oświatowych i opiekuńczych (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa I-VI) - ciąg dalszy. Wykład 8. Zakres programu funkcjonalnego urządzeń oświatowych i opiekuńczych. Wykład 9. Zagadnienia związane z kształtowaniem funkcjonalnym podstawowego elementu struktury przestrzennej przedszkola (oddział przedszkolny) oraz szkoły (pawilon dydaktyczny, sportowy, żywieniowy; izba lekcyjna). Wykład 10. Zagadnienia związane z kształtowaniem funkcjonalnym podstawowego elementu struktury przestrzennej przedszkola (oddział przedszkolny) oraz szkoły (pawilon dydaktyczny, sportowy, żywieniowy; izba lekcyjna) - ciąg dalszy. Wykład 11. Działki przedszkolne i szkolne - wielkość oraz elementyy ćwiczebne. Wykład 12. Pawilon żywieniowy w przedszkolu i szkole - założenia programowe. Wykład 13. Technologia stołówki, program i wyposażenie. Harmonogram pracy kuchni. Wykład 14. Technologia stołówki, program i wyposażenie. Harmonogram pracy kuchni - ciąg dalszy. Wykład 15. Obliczanie zapotrzebowania surowców. Zapotrzebowanie maszyn i urządzeń gastronomicznych.9
9

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Student powinien wykonać na uczelni i/lub w domu szkice koncepcyjne, projektowe opracowania wariantowe w stopniu umozliwiającym wybór optymalnego rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego oraz pod względem technicznym i technologicznym. W każdym wypadku powinny być to rysunki w skali i technice umożliwiające dokonywanie na nich korekt i poprawek tak aby dało się ocenić zamysł pierwotny i następny.15
A-P-2Student powinien prowadzić na bieżąco kwerendę źródłową (wydawnictwa książkowe, nieksiążkowe, zasoby www i inne) w celu przyjęcia rozwiązania optymalnego. W szczególności powinien studiować lpodaną literaturę przedmiotu i rozwiązania projektowe wykonane w warunkach realizacyjnych. Student powinien również korzystać z konsultacji przewidzianych w ramach przedmiotu.15
A-P-3Student powinien w sposób czynny uczestniczyć w ćwiczeniach projektowych. W szczególności powinien posiadać opracowania projektowe zaawansowane zgodnie z harmonogramem. Powinien również okazać wariantowe propozycje projektowe, a w wypadku nieumiejętności rozwiązania danego problemu projektowego wskazać na elementy, które stały się tego przyczyną. Student zawsze powinien dysponować wydrukami umożliwiajacymi w podstawowym zakresie rozpoznanie przyjętego przez niego rozwiązania projektowego. W wypadku zakończenia korekty bez wyraźnej konkluzji powinien pozostać na sali i ponowić rozmowę z prowadzącym zajęcia.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Student powinien czynnie uczestniczyć w wykładach szczególnie w wypadku zainicjowanej przez wykładowcę dyskusji.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_W01Student poznał zasady sztuki budowlanej, normatywów oraz norm.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W01A.W1. absolwent zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zasady sztuki budowlanej, normatywów oraz norm.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_W02Student poznał techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W17B.W9. absolwent zna i rozumie podstawowe zasady etyki zawodu architekta i pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_U01Student przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U01A.U1. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym lub przyjętym programem, uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników, kontekst przestrzenny i kulturowy, aspekty techniczne i pozatechniczne;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stworzyć opracowanie projektowe, w którym do dokonał właściwego doboru elementów funkcjonalnych w programie użytkowym oraz kształtowania układów funkcjonalnych sprzężonych z konstrukcją (60% wagi). W celu osiągnięcia pożądanej wartości estetycznej opracowania projektowego powinien umieć zastosować techniki graficzne odpowiednie pod względem kolorystycznym i kompozycyjnym do zadanego tematu (5%). Powinien dążyć do zastosowania rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych o cehcach nowatorskich. Polega to na zastosowaniu układów przestrzennych, technologicznych itp., które odbiegają na korzyść od znanych dotychczas rozwiązań (30%). Student powinien umieć osiągnąć wartość estetyczno-kompozycyjną bryły budynku i elewacji przez komponowanie materiałowe i kolorystyczne odzwierciedlające strukturę funkcjonalną i konstrukcyjną budynku (5%).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_U02Student projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dziedzinami działalności inżynierskiej i pozainżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U04A.U4. absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy; formułować wnioski do projektowania i planowania przestrzennego, prognozować procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi, oraz przewidywać skutki społeczne tych przekształceń;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć projektować obiekty opiekuńcze, oświatowe i wychowawcze w ujęciu holistycznym. Zatem układy funkcjonalne obiektów ich rozwiązania przestrzenne oraz program powinny odzwierciedlać mozliwie najpełniejsze spektrum problemów życia człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_U03Student w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U15A.U15. absolwent potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić rangę użytkową obiektu opiekuńczego, oświatowego i wychowaczego w społeczności (osiedle, dzielnica i miasto), a w szczegolnosci opracować program i w razie uzasadnionej konieczności dokonać jego modyfikacji w sposób, który nie przyczyni się do pozbawienia rozwiązania możliwości prawidłowego funkcjonowania w rzeczywistości.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_U04Student potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypowych, specjalnego przeznaczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U32D.U4. absolwent potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć opracować oryginalne układy funkcjonalne i przestrzenne, a nawet nowoatorskie, to znaczy odbiegające na korzyść od znanych dotychczas rozwiązań. W szczególności powinien posiąść umiejętność powiązania układów funkcjonalnych z wyposażeniem technologicznym (oddziały przedszkolne, stołówki, izby lekcyjne, pracownie specjalistyczne itp.)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_U05Student potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowanych powiązanniach funkcjonalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U19B.U4. absolwent potrafi formułować wypowiedzi o charakterze analizy krytycznej z zakresu architektury, a także przedstawiać i syntetycznie opisywać podstawy ideowe projektu w oparciu o przyjęte założenia;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć oprojektować obiekty opiekuńcze, oświatowe i wychowacze zarówno jako wolno stojące jak i powstałe w wyniki adaptacji. Powinien umieć powiązać budynki pod względem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i technologicznym zgodnie z wymogami postawionymi w aktach prawnych wykonawczych do ustaw. Student powinien umieć dokonać obliczeń zapotrzebowania surowców i wyposażenia w pawilonach żywnieniowych, a także przepustowości pomieszczeń zapleczowych w pawilonach sportowych. Powinien również umieć zatosować rozwiazania wymagane przepisami pożarowymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CS2-I/1_K01Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K03A.S3. absolwent jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projekty;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalnych i przestrzennych obiektów usługowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Projektowanie w ujęciu holistycznym, zdolność powiązania funkcji i formy oraz relacji przestrzennych i skali w aspekcie percepcji najmłodszych użytkowników i ich zdolności adaptacji do warunków panujących w przestrzeni zbudowanej. Wariantowanie rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych pojedynczych budynków oraz zespołów pawilonów. Umiejętność oceny walorów lokalizacji i wykorzystanie jej w optymalizacji rozwiązania projektowego.
Treści programoweT-P-1Ćwiczenie 1. Program, lokalizacja i rola urządzeń oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 2. Żłobki i żłobko-przedszkola. Program funkcjonalny i rodzaje żłobków. Dostępność, zagadnienie strefowania funkcjonalnego. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 3. Teren niezbędny dla żłobka. Mini-żłobek, punkty żłobkowe. Korekty projektowe w grupach tematycznych. Ćwiczenie 4. Przedszkola 2-oddziałowe (60 dzieci), 4 (120), 6 (180) i 8 (240). Wielkości i wskaźniki powierzchniowe. Charakterystyka i wytyczne do projektowania mini-przedszkoli. Zagadnienia kształtów, proporcji, skali i kolorystyki wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Korekty projektowe w grupach tematycznych i indywidualne. Ćwiczenie 5. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Rodzaje niepoełnosprawności i jej stopnie. Zasady orientacji i nasłonecznienia oddziałów przedszkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 6. Ogniska przedszkolne i punkty opieki nad dzieckiem. Wielkość działki przedszkolnej (normy przestrzenne działek przedszkolnych). Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 7. Pierwszy przegląd stanu zaawansowania prac (wybór formy zabudowy i wariantowe sposoby zagospodarowania terenu). Ćwiczenie 8. Szkoły podstawowe. Założenia programowe. Projektowanie budynków szkolnych (klasy I-VI) i gimnazjów (VII-IX). Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 9. Typy wielkości szkół podstawowych i działek szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 10. tereny szkolne. Elementy ćwiczebne szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 11. Szkoły ponadpodstawowe. Średnie szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Program i wyposażenie placówki. Zasady orientacji i nasłonecznienia pomieszczeń szkolnych. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 12. Drugi przegląd stanu zaawansowania prac projektowych - ostateczne opracowanie układu zabudowy. Ćwiczenie 13. Studia sylwet zabudowy żłobka, przedszkola, szkoły. Korekty projektowe indywidualne. Ćwiczenie 14. Korekty indzwidualne. Ćwiczenie 15. Zatwierdzenie projektów do ostatecznego opracowania. Korekty projektowe indywidualne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca polegająca na objaśnieniu zagadnienia oraz dodatkowo dyskusja dydaktyczna w trakcie ćwiczeń rozwijająca przedstawioną problematykę. Ćwiczenia oparte są na samodzielnej pracy studialnej i korekcie projektowej na zajęciach oraz samodzielnej kwerendzie źródłowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo co najmniej w 4/5 liczby zajęć projektowych (w tym w 2. obowiązkowych przeglądach stanu zaawansowania prac projektowych) i wykonanie opracowania projektowego w dowolnej technice graficznej, zgodnego z treścią przedmiotu. Należy również dysponować szkicami i opracowaniami powstałymi na przeglądy semestralne zaawansowania pracy projektowej. W ocenie brana jest pod uwagę wartość merytoryczna (60% wagi) i estetyczna opracowania projektowego (10%) oraz nowatorstwo rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz estetyczno-kompozycyjnych elewacji (30%).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić rangę użytkową obiektu opiekuńczego, oświatowego i wychowaczego w zadanej lokalizacji, w szczególnosci jego społeczną użyteczność. Powinien również umieć przyjąć rozwiązania nie będące uciążliwymi dla sąsiedztwa, a w szczególności nie wprowadzając rozwiązań kolizyjnych (komunikacja kołowa dojazdowa i dostaw), pozwalających na nadmierną emisję hałasu, dysharmonijnych pod względem kompozycji bryłowej i kolorystyki oraz powodujących nadmierną ingerencję w środowisko naturalne bez zapewnienia ekwiwalentu (wycinka drzew itp.).
3,5
4,0
4,5
5,0