Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Planowanie przestrzenne i regionalne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie przestrzenne i regionalne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Olga Gazińska <olga.gazinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 36 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętność definiowania struktury przestrzennej rekreacji i turystyki obszarów nadwodnych oraz koncepcji kształtowania
W-2zaliczone projektowanie urbanistyczne sem. 1

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozpoznania i rozwiązywania problemów wybranych jednostek sieci osadniczej w zakresie uwarunkowań endogenicznych - w aspekcie układu funkcjonalno-przestrzennego, kształtowania ładu przestzrennego, stopnia integracji przestrzennej, kompozycji, występujacych terenów recesji, systemu infrastrukturalnych powiazań komunikacji, zasobów przyrodniczych, historyczno-kulturowych i fizjonomicznych cech krajobrazu wiejskiego, kształtowania tożsamości lokalnej.
C-2Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Uwarunkowania egzogeniczne (powiązania funkcjonalno-przestrzenne i przyrodnicze z otoczeniem).8
T-P-2Analiza uwarunkowań endogenicznych (wewnętrznych) Synteza dokonana na podstawie dostarczonych materiałów i uzyskanych własnych informacji.8
T-P-3Analizy strategiczne.8
T-P-4Koncepcja rozwoju przestzrennego w oparciu o dokonane analizy.8
T-P-5Prezentacja multimedialna4
36

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach60
A-P-2Przygotowanie do zajęć60
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne oraz problemowe uwzględniające specyfikę osadnictwa wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wielkich miast. W ćwiczeniach stosowana metoda projektowa poprzedzona wizją lokalnąw wybranych jednostkach osadnictwa wiejskiego.
M-2Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie przedmiotu nastepuje porzez publiczną prezentację pracy a następnie złożenie do oceny następujacych opracowań: część tekstową obejmującą wyniki wizji lokalnej, materiały wejściowe i źródłowe, analizy planistyczne i opis koncepcji oraz część graficzną obejmującą uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne danej jednostki osadniczej oraz koncepcję transformacji przestrzennej wsi i szczegółową koncepcję wybranego fragmentu zagospodarowania.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie następuje poprzez publiczną prezentację pracy a następnie złożenie do oceny następujących opracowań: część tekstową obejmującą materiały wejściowe i źródłowe, analizy strategiczne, scenariusze rozwojowe i opis koncepcji, oraz część graficzną obejmującą uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju przestrzennego danego obszaru, graficzne przedstawienie scenariuszów rozwojowych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-III/2_W01
Nabywa wiedzę obejmująca podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej).
AU_2A_W02, AU_2A_W19C-2T-P-4, T-P-3, T-P-2, T-P-1, T-P-5M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-III/2_U01
Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
AU_2A_U03, AU_2A_U13, AU_2A_U16C-2T-P-4, T-P-5M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-III/2_K01
Opracowane koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaaru zawierają istotne rozwiazania w zakresie ochrony środowiska i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania w zakresie zachowania ciągłości kulturowej i tożsamości.
AU_2A_K01, AU_2A_K04C-2T-P-4, T-P-3, T-P-2, T-P-1, T-P-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-III/2_W01
Nabywa wiedzę obejmująca podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej).
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-III/2_U01
Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
2,0
3,0Opracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego w oparciu o poprawnie wykonane analizy uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, oraz analizę potencjału rozwojowego obszaru i scenariusze rozwojowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-III/2_K01
Opracowane koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaaru zawierają istotne rozwiazania w zakresie ochrony środowiska i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania w zakresie zachowania ciągłości kulturowej i tożsamości.
2,0
3,0Opracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego w oparciu o poprawnie wykonane analizy uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, oraz analizę potencjału rozwojowego obszaru i scenariusze rozwojowe uwzględniające podstawowe aspekty zrównoważonego rozwoju i możliwej partycypacji społecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa;, 1989
  2. Gorzelak G, Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, „Studia Regionalne i Lokalne” z. 4, Warszawa, 2004
  3. Jałowiecki B., Metropolie, WSFiZ, Białystok, 1999
  4. Wysocka E., Plany zagospodarowania przestrzennego województw. Poradnik metodyczny, IPGK, Warszawa, 2000
  5. RBGPWZ, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Olechnicka A., Szanse regionów peryferyjnych w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa, 2003
  2. Ciok S., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski 2008;, Wrocław, 2011
  3. Czernik L., Regionalne strategie zrównoważonego rozwoju obszarów transgranicznych Pomorza Zachodniego”;, Urbanistyka r.3; Akapit-DTP;, Warszawa, 1998
  4. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020:regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Uwarunkowania egzogeniczne (powiązania funkcjonalno-przestrzenne i przyrodnicze z otoczeniem).8
T-P-2Analiza uwarunkowań endogenicznych (wewnętrznych) Synteza dokonana na podstawie dostarczonych materiałów i uzyskanych własnych informacji.8
T-P-3Analizy strategiczne.8
T-P-4Koncepcja rozwoju przestzrennego w oparciu o dokonane analizy.8
T-P-5Prezentacja multimedialna4
36

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach60
A-P-2Przygotowanie do zajęć60
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-III/2_W01Nabywa wiedzę obejmująca podstawowe elementy struktury planów w skali regionalnej na tle zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, organizacji i funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce (z uwzględnieniem specyfiki transgranicznej).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W02A.W2. absolwent zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie opracowywania zadań o różnej skali i stopniu złożoności, w szczególności: zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań;
AU_2A_W19C.W2. absolwent zna i rozumie problematykę filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki – w zakresie, w jakim wpływa na jakość twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także wartościowania istniejących i projektowanych rozwiązań;
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-P-4Koncepcja rozwoju przestzrennego w oparciu o dokonane analizy.
T-P-3Analizy strategiczne.
T-P-2Analiza uwarunkowań endogenicznych (wewnętrznych) Synteza dokonana na podstawie dostarczonych materiałów i uzyskanych własnych informacji.
T-P-1Uwarunkowania egzogeniczne (powiązania funkcjonalno-przestrzenne i przyrodnicze z otoczeniem).
T-P-5Prezentacja multimedialna
Metody nauczaniaM-2Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie następuje poprzez publiczną prezentację pracy a następnie złożenie do oceny następujących opracowań: część tekstową obejmującą materiały wejściowe i źródłowe, analizy strategiczne, scenariusze rozwojowe i opis koncepcji, oraz część graficzną obejmującą uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju przestrzennego danego obszaru, graficzne przedstawienie scenariuszów rozwojowych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczny poziom wiedzy dotyczący sporządzania analiz egzogenicznych i endogenicznych, strategicznych w zakresie opracowania koncepcji zzagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru przy zastosowaniu metody scenariuszowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-III/2_U01Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U03A.U3. absolwent potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznej;
AU_2A_U13A.U13. absolwent potrafi formułować nowe pomysły i hipotezy, analizować i testować nowości związane z problemami inżynierskimi i problemami badawczymi w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego;
AU_2A_U16B.U1. absolwent potrafi integrować zaawansowaną wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki, w tym historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury, gospodarki przestrzennej podczas rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich;
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-P-4Koncepcja rozwoju przestzrennego w oparciu o dokonane analizy.
T-P-5Prezentacja multimedialna
Metody nauczaniaM-2Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie następuje poprzez publiczną prezentację pracy a następnie złożenie do oceny następujących opracowań: część tekstową obejmującą materiały wejściowe i źródłowe, analizy strategiczne, scenariusze rozwojowe i opis koncepcji, oraz część graficzną obejmującą uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju przestrzennego danego obszaru, graficzne przedstawienie scenariuszów rozwojowych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego w oparciu o poprawnie wykonane analizy uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, oraz analizę potencjału rozwojowego obszaru i scenariusze rozwojowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-III/2_K01Opracowane koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaaru zawierają istotne rozwiazania w zakresie ochrony środowiska i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania w zakresie zachowania ciągłości kulturowej i tożsamości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
AU_2A_K04A.S4. absolwent jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy.
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia problemów planowania regionalnego i sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-P-4Koncepcja rozwoju przestzrennego w oparciu o dokonane analizy.
T-P-3Analizy strategiczne.
T-P-2Analiza uwarunkowań endogenicznych (wewnętrznych) Synteza dokonana na podstawie dostarczonych materiałów i uzyskanych własnych informacji.
T-P-1Uwarunkowania egzogeniczne (powiązania funkcjonalno-przestrzenne i przyrodnicze z otoczeniem).
T-P-5Prezentacja multimedialna
Metody nauczaniaM-2Wykłady zawierające zagadnienia planowania regionalnego, seminaria pozwalające na konstruktywne ujęcie problematyki zakresu warsztatów, warsztaty projektowe obejmujące analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych trendów rozwoju przestrzennego i gospodarczego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów problemowych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie następuje poprzez publiczną prezentację pracy a następnie złożenie do oceny następujących opracowań: część tekstową obejmującą materiały wejściowe i źródłowe, analizy strategiczne, scenariusze rozwojowe i opis koncepcji, oraz część graficzną obejmującą uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju przestrzennego danego obszaru, graficzne przedstawienie scenariuszów rozwojowych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego wybranego obszaru problemowego w oparciu o poprawnie wykonane analizy uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych, oraz analizę potencjału rozwojowego obszaru i scenariusze rozwojowe uwzględniające podstawowe aspekty zrównoważonego rozwoju i możliwej partycypacji społecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0