Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Metodyka pracy naukowej Systemowe i BIM:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metodyka pracy naukowej Systemowe i BIM
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Bizio <kbizio@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Bizio <kbizio@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 2 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada aktuale ubezpiecznie od nieszczęśliwych wypadków (NNW).
W-2Student posiada niezbędne podstawy z zakresu projektowania architektonicznego.
W-3Student posiada stopień inżyniera architekta

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Praktyka zawodowa realizowana w: biurze projektowym czy właściwych urzędach zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk w formie skoroszytu oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk. Końcowe zaliczenie praktyk u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Architektura i Urbanistyka. Praktyka winna obejmować praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.2
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach4
A-A-2praca w domu27
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metoda przypadków, metoda sytuacyjna
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metody programowe z uzyciem komputera
M-5Metody praktyczne-pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk; Ocena na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_PN2-I/2_W15
Ma wiedzę o zasadach sztuki budowlanej, normatywach oraz normach PN i EU w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych. Ponadto ma wiedzę o tym jak działa wielobranżowy zespół projektowy i jak przebiega współpraca międzybranżowa. Ma wiedzę o nowoczesnych materiałach i technologiach stosowanych w architekturze.
AU_2A_W15C-1T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_PN2-I/2_U21
Ma umiejętność trafnego wyboru rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Ponadto ma umiejętność projektowania obiektów o dużym stopniu złożoności z odpowiednim wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Ma umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej różnego rodzaju.
AU_2A_U21C-1T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_PN2-I/2_K06
Ma kompetencje w zakresie pracy w grupie i jest świadomy odpowiedzialności w zespole. Ma kompetencje do podporządkowywania się oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki.
AU_2A_K06C-1T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_PN2-I/2_W15
Ma wiedzę o zasadach sztuki budowlanej, normatywach oraz normach PN i EU w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych. Ponadto ma wiedzę o tym jak działa wielobranżowy zespół projektowy i jak przebiega współpraca międzybranżowa. Ma wiedzę o nowoczesnych materiałach i technologiach stosowanych w architekturze.
2,0
3,0Potwierdzone przez opiekuna praktyk zaliczenie na ocenę dostateczną.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_PN2-I/2_U21
Ma umiejętność trafnego wyboru rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Ponadto ma umiejętność projektowania obiektów o dużym stopniu złożoności z odpowiednim wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Ma umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej różnego rodzaju.
2,0
3,0Potwierdzone przez opiekuna praktyk zaliczenie na ocenę dostateczną.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_PN2-I/2_K06
Ma kompetencje w zakresie pracy w grupie i jest świadomy odpowiedzialności w zespole. Ma kompetencje do podporządkowywania się oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki.
2,0
3,0Potwierdzone przez opiekuna praktyk zaliczenie na ocenę dostateczną.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PRAWO BUDOWLANE
  2. WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Literatura dodatkowa

  1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO
  2. USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Praktyka zawodowa realizowana w: biurze projektowym czy właściwych urzędach zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk w formie skoroszytu oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk. Końcowe zaliczenie praktyk u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Architektura i Urbanistyka. Praktyka winna obejmować praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.2
2

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach4
A-A-2praca w domu27
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_PN2-I/2_W15Ma wiedzę o zasadach sztuki budowlanej, normatywach oraz normach PN i EU w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych. Ponadto ma wiedzę o tym jak działa wielobranżowy zespół projektowy i jak przebiega współpraca międzybranżowa. Ma wiedzę o nowoczesnych materiałach i technologiach stosowanych w architekturze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W15B.W7. absolwent zna i rozumie teoretyczne podstawy rozumowania naukowego i prowadzenia badań w zakresie przydatnym do realizacji skomplikowanych zadań projektowych, a także interpretacji opracowań naukowych w dyscyplinie naukowej – architektura i urbanistyka;
Cel przedmiotuC-1Celem jest praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.
Treści programoweT-A-1Praktyka zawodowa realizowana w: biurze projektowym czy właściwych urzędach zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk w formie skoroszytu oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk. Końcowe zaliczenie praktyk u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Architektura i Urbanistyka. Praktyka winna obejmować praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metoda przypadków, metoda sytuacyjna
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metody programowe z uzyciem komputera
M-5Metody praktyczne-pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk; Ocena na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potwierdzone przez opiekuna praktyk zaliczenie na ocenę dostateczną.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_PN2-I/2_U21Ma umiejętność trafnego wyboru rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Ponadto ma umiejętność projektowania obiektów o dużym stopniu złożoności z odpowiednim wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Ma umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej różnego rodzaju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U21B.U6. absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiały;
Cel przedmiotuC-1Celem jest praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.
Treści programoweT-A-1Praktyka zawodowa realizowana w: biurze projektowym czy właściwych urzędach zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk w formie skoroszytu oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk. Końcowe zaliczenie praktyk u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Architektura i Urbanistyka. Praktyka winna obejmować praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metoda przypadków, metoda sytuacyjna
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metody programowe z uzyciem komputera
M-5Metody praktyczne-pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk; Ocena na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potwierdzone przez opiekuna praktyk zaliczenie na ocenę dostateczną.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_PN2-I/2_K06Ma kompetencje w zakresie pracy w grupie i jest świadomy odpowiedzialności w zespole. Ma kompetencje do podporządkowywania się oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K06B.S2. absolwent jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych, jak i przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań, ustosunkowywania się do krytyki w sposób jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów odwołujących się do dostępnego dorobku w dyscyplinie naukowej, oraz twórczego i konstruktywnego wykorzystania krytyki.
Cel przedmiotuC-1Celem jest praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.
Treści programoweT-A-1Praktyka zawodowa realizowana w: biurze projektowym czy właściwych urzędach zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk w formie skoroszytu oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk. Końcowe zaliczenie praktyk u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Architektura i Urbanistyka. Praktyka winna obejmować praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami wykonywania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub wykonawczego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metoda przypadków, metoda sytuacyjna
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metody programowe z uzyciem komputera
M-5Metody praktyczne-pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk; Ocena na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potwierdzone przez opiekuna praktyk zaliczenie na ocenę dostateczną.
3,5
4,0
4,5
5,0