Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Urbanistyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Urbanistyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Marzęcki <Waldemar.Marzecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Zwoliński <azwolinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 27 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończone i zaliczone projektowanie urbanistyczne S1, sem V i VI.
W-2Znajomość podstaw kompozycji urbanistycznej; opanowanie podstaw rysunku technicznego w skali architektonicznej i urbanistycznej; posiadanie podstawowej wiedzy ogólnej w zakresie rozwoju urbanistyki i historii architektury.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Faza wstępna: Wprowadzenie do zakresu przedmiotu. Prezentacja obszaru opracowania. Znaczenie kontekstu urbanistycznego, kluczowe aspekty procesu twórczego.2
T-P-2Wizja lokalna terenu opracowania.2
T-P-3Prezentacja wyników wizji lokalnej obszaru opracowania i rejestracji stanu istniejącego przestrzeni urbanistycznej. Inwentaryzacja urbanistyczna. Zrozumienie kontekstu miejsca (rola i cechy społeczności lokalnej, lokalizacja jako miejsce, walory naturalne, połączenia komunikacyjne, wykonalność oraz wizja ogólna)2
T-P-4Faza analityczna: Analizy urbanistyczne i architektoniczne obszaru i zabudowy istniejącej - kompozycja urbanistyczna, parametry zabudowy, analizy morfologii obszaru, analizy użytkowania przestrzeni itd.4
T-P-5Faza projektowa: Wnioski z części analitycznej. Wstępna koncepcja ideowa dla obszaru opracowania. Ustalenie tytułu przewodniego opracowania, hierarchii celów przestrzennych, funkcjonalnych, społecznych, projektowych dla odwzorowania ideii projektu urbanistyczno - architektonicznego.3
T-P-6Ogólna koncepcja fukncjonalno - przestrzenna obszaru opracowania. Typologia zabudowy - relacje z otoczeniem istniejącym.2
T-P-7Prace szczegółowe nad koncepcją projektową w skali urbanistycznej. Modelowanie fizyczne i trójwymiarowe proponowanego układu urbanistycznego zabudowy obszaru. Strefowanie ogólne i typologia zabudowy, organizacja przestrzeni ogólnodostępnych i struktury komunikacyjnej, szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie architektonicznym, indywidualne rozwiązania detali.4
T-P-8Prace szczegółowe nad koncepcją projektową w skali architektonicznej. Forma architektoniczna, skala i gabaryty zabudowy, wybrany detal architektoniczny koncepcji.2
T-P-9Faza końcowa: Model fizyczny i wizualizacje koncepcji projektowej. Część opisowa koncepcji projektowej.3
T-P-10Skład graficzny i redakcja ostatecznej koncepcji projektowej - część graficzna i opisowa. Prezentacja multimedialna koncepcji i prezentacja publiczna wyników pracy projektowej.3
27
wykłady
T-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch. Wiedza ogólna z zakresu programowania obiektów oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi w różnym wieku – przedszkolnym i szkolnym, znajomość zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni w aspekcie ergonomii; potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących. Znajomość w stopniu dobrym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kulturotwórcza rola projektowania urbanistycznego. Analizy funkcjonalne i kompozycyjne przestrzeni urbanistycznej z wykorzystaniem tradycyjnych metod analitycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch. Zagadnienia związane z budynkami użyteczności publicznej9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach27
A-P-2Wizja lokalna na terenie opracowania.5
A-P-3Analiza materiałów wyjściowych do analiz i projektowania: mapy, dokumentacja fotograficzna obszaru.3
A-P-4Opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej i analiz w skali urbanistycznej i architektonicznej w zakresie odpowiednim dla przyjętej skali i koncepcji projektowej.5
A-P-5Przygotowanie prezentacji fazy analitycznej.5
A-P-6Prace konceptualne nad główną ideą projektu, tytułem, hierarchią celów dla koncepcji urbanistyczno - architektonicznej obszaru opracowania.5
A-P-7Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej obszaru.5
A-P-8Przygotowanie modelu fizycznego i cyfrowego obszaru opracowania wraz z otoczeniem.9
A-P-9Przygotowanie szczegółowych opracowań projektowych w skali urbanistycznej.5
A-P-10Przygotowanie szczegółowych opracowań projektowych w skali architektonicznej.10
A-P-11Przygotowanie finalnej koncepcji projektowej, modeli przestrzennych, cześci opisowej oraz prezentacji multimedialnej.7
A-P-12Prezentacja publiczna koncepcji projektowej.3
89
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zajęć21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody ogólne: klasyczna metoda problemowa – wprowadzenie do zajęć w formie skróconego wykładu problemowego;
M-2Metody aktywizujące: ogólna dyskusja problemowa na podstawie prezentowanych rozwiązań projektowych oraz prezentacja publiczna wybranych tzw. „best practices” o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; symulacja określonych problemów do rozwiązania w grupach dyskusyjnych;
M-3Metody autorskie: analiza użytkowania i deformacji przestrzeni publicznych (WPD)
M-4Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, film

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa jako wynikowa cząstkowych ocen (ważonych) z poszczególnych etapów opracowywania projektu oraz oceny z końcowej prezentacji projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Podstawa zaliczenia: przekazanie kompletu materiałów zgodnie z wytycznymi przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej j.w.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-V/2_W01
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
AU_2A_W01, AU_2A_W03, AU_2A_W05C-1T-P-4, T-P-5, T-P-9, T-P-1M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-V/2_U01
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
AU_2A_U02, AU_2A_U03, AU_2A_U06, AU_2A_U08, AU_2A_U12, AU_2A_U13, AU_2A_U14C-1T-P-4, T-P-5, T-P-9, T-P-1M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-V/2_K01
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
AU_2A_K01, AU_2A_K05C-1T-P-4, T-P-5, T-P-9, T-P-1M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-V/2_W01
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
2,0
3,0zna tylko wybiórczo podstawowe zasady i elementy kompozycji urbanistycznej. zna tylko wybrane uwarunkowania procesu projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-V/2_U01
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
2,0
3,0potrafi określić problemy urbanistyczne bez ich hierarchizacji i interpretacji. prezentuje w sposób podstawowy swoją pracę projektową. korzysta z oprogramowania wspomagającego projektowanie na poziomie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-V/2_K01
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
2,0
3,0potrafi w sposób podstawowy i wybiórczy stosować wyniki prac i badań w procesie projektowania zawodowego i uczestniczenia w kształtowaniu przestrzeni urbanistycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmielewski M.J., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast., Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2004
  2. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast., Arkady, Warszawa, 1999
  3. Ostrowski W., Urbanistyka współczesna., Arkady, Warszawa, 1975
  4. English Partnerships, Urban Design Compendium, Llewelyn-Davies, Londyn, 2000
  5. Jackson J., A sense of place, a sense of time., Yale University Press, Yale, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Zwoliński A., Oblicza równowagi - od użytkowania przestrzeni publicznych, do zrównoważonego układu przestrzennego miasta., Wydawnictwo pokonferencyjne "Oblicza równowagi", Wrocław, 2005
  2. Badshah A., Our urban future., Oxford University Press, Londyn, 1996
  3. Gehl J., Life between buildings, Danish Architectural Press, Kopenhaga, 2001
  4. Goryński J., Urbanizacja, urbanistyka i architektura., PWN, Warszawa, 1966

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Faza wstępna: Wprowadzenie do zakresu przedmiotu. Prezentacja obszaru opracowania. Znaczenie kontekstu urbanistycznego, kluczowe aspekty procesu twórczego.2
T-P-2Wizja lokalna terenu opracowania.2
T-P-3Prezentacja wyników wizji lokalnej obszaru opracowania i rejestracji stanu istniejącego przestrzeni urbanistycznej. Inwentaryzacja urbanistyczna. Zrozumienie kontekstu miejsca (rola i cechy społeczności lokalnej, lokalizacja jako miejsce, walory naturalne, połączenia komunikacyjne, wykonalność oraz wizja ogólna)2
T-P-4Faza analityczna: Analizy urbanistyczne i architektoniczne obszaru i zabudowy istniejącej - kompozycja urbanistyczna, parametry zabudowy, analizy morfologii obszaru, analizy użytkowania przestrzeni itd.4
T-P-5Faza projektowa: Wnioski z części analitycznej. Wstępna koncepcja ideowa dla obszaru opracowania. Ustalenie tytułu przewodniego opracowania, hierarchii celów przestrzennych, funkcjonalnych, społecznych, projektowych dla odwzorowania ideii projektu urbanistyczno - architektonicznego.3
T-P-6Ogólna koncepcja fukncjonalno - przestrzenna obszaru opracowania. Typologia zabudowy - relacje z otoczeniem istniejącym.2
T-P-7Prace szczegółowe nad koncepcją projektową w skali urbanistycznej. Modelowanie fizyczne i trójwymiarowe proponowanego układu urbanistycznego zabudowy obszaru. Strefowanie ogólne i typologia zabudowy, organizacja przestrzeni ogólnodostępnych i struktury komunikacyjnej, szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie architektonicznym, indywidualne rozwiązania detali.4
T-P-8Prace szczegółowe nad koncepcją projektową w skali architektonicznej. Forma architektoniczna, skala i gabaryty zabudowy, wybrany detal architektoniczny koncepcji.2
T-P-9Faza końcowa: Model fizyczny i wizualizacje koncepcji projektowej. Część opisowa koncepcji projektowej.3
T-P-10Skład graficzny i redakcja ostatecznej koncepcji projektowej - część graficzna i opisowa. Prezentacja multimedialna koncepcji i prezentacja publiczna wyników pracy projektowej.3
27

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch. Wiedza ogólna z zakresu programowania obiektów oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi w różnym wieku – przedszkolnym i szkolnym, znajomość zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni w aspekcie ergonomii; potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących. Znajomość w stopniu dobrym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kulturotwórcza rola projektowania urbanistycznego. Analizy funkcjonalne i kompozycyjne przestrzeni urbanistycznej z wykorzystaniem tradycyjnych metod analitycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Przedstawienie zagadnień związanych z rewaloryzacją obszarów śródmiejskich, staromiejskich i poprzemysłowych we współczesnych miastach na podstawie wybranych przykładów polskich oraz zagranicznch. Zagadnienia związane z budynkami użyteczności publicznej9
9

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach27
A-P-2Wizja lokalna na terenie opracowania.5
A-P-3Analiza materiałów wyjściowych do analiz i projektowania: mapy, dokumentacja fotograficzna obszaru.3
A-P-4Opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej i analiz w skali urbanistycznej i architektonicznej w zakresie odpowiednim dla przyjętej skali i koncepcji projektowej.5
A-P-5Przygotowanie prezentacji fazy analitycznej.5
A-P-6Prace konceptualne nad główną ideą projektu, tytułem, hierarchią celów dla koncepcji urbanistyczno - architektonicznej obszaru opracowania.5
A-P-7Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej obszaru.5
A-P-8Przygotowanie modelu fizycznego i cyfrowego obszaru opracowania wraz z otoczeniem.9
A-P-9Przygotowanie szczegółowych opracowań projektowych w skali urbanistycznej.5
A-P-10Przygotowanie szczegółowych opracowań projektowych w skali architektonicznej.10
A-P-11Przygotowanie finalnej koncepcji projektowej, modeli przestrzennych, cześci opisowej oraz prezentacji multimedialnej.7
A-P-12Prezentacja publiczna koncepcji projektowej.3
89
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zajęć21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-V/2_W01umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W01A.W1. absolwent zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim;
AU_2A_W03A.W3. absolwent zna i rozumie planowanie przestrzenne oraz narzędzia polityki przestrzennej;
AU_2A_W05A.W5. absolwent zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
Treści programoweT-P-4Faza analityczna: Analizy urbanistyczne i architektoniczne obszaru i zabudowy istniejącej - kompozycja urbanistyczna, parametry zabudowy, analizy morfologii obszaru, analizy użytkowania przestrzeni itd.
T-P-5Faza projektowa: Wnioski z części analitycznej. Wstępna koncepcja ideowa dla obszaru opracowania. Ustalenie tytułu przewodniego opracowania, hierarchii celów przestrzennych, funkcjonalnych, społecznych, projektowych dla odwzorowania ideii projektu urbanistyczno - architektonicznego.
T-P-9Faza końcowa: Model fizyczny i wizualizacje koncepcji projektowej. Część opisowa koncepcji projektowej.
T-P-1Faza wstępna: Wprowadzenie do zakresu przedmiotu. Prezentacja obszaru opracowania. Znaczenie kontekstu urbanistycznego, kluczowe aspekty procesu twórczego.
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, film
M-1Metody ogólne: klasyczna metoda problemowa – wprowadzenie do zajęć w formie skróconego wykładu problemowego;
M-2Metody aktywizujące: ogólna dyskusja problemowa na podstawie prezentowanych rozwiązań projektowych oraz prezentacja publiczna wybranych tzw. „best practices” o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; symulacja określonych problemów do rozwiązania w grupach dyskusyjnych;
M-3Metody autorskie: analiza użytkowania i deformacji przestrzeni publicznych (WPD)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa jako wynikowa cząstkowych ocen (ważonych) z poszczególnych etapów opracowywania projektu oraz oceny z końcowej prezentacji projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Podstawa zaliczenia: przekazanie kompletu materiałów zgodnie z wytycznymi przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej j.w.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna tylko wybiórczo podstawowe zasady i elementy kompozycji urbanistycznej. zna tylko wybrane uwarunkowania procesu projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-V/2_U01umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U02A.U2. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony zespół urbanistyczny;
AU_2A_U03A.U3. absolwent potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznej;
AU_2A_U06A.U6. absolwent potrafi opracować konserwatorską koncepcję projektową przekształceń struktury architektoniczno-urbanistycznej o wartościach kulturowych z uwzględnieniem ochrony tych wartości oraz właściwych metod i technik, zgodnie z przyjętym programem uwzględniającym aspekty pozatechniczne;
AU_2A_U08A.U8. absolwent potrafi myśleć w sposób twórczy i działać, uwzględniając złożone i wieloaspektowe uwarunkowania działalności projektowej, a także wyrażać własne koncepcje artystyczne w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym;
AU_2A_U12A.U12. absolwent potrafi oszacować czas potrzebny na realizację złożonego zadania projektowego;
AU_2A_U13A.U13. absolwent potrafi formułować nowe pomysły i hipotezy, analizować i testować nowości związane z problemami inżynierskimi i problemami badawczymi w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego;
AU_2A_U14A.U14. absolwent potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną w odpowiednich skalach w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
Treści programoweT-P-4Faza analityczna: Analizy urbanistyczne i architektoniczne obszaru i zabudowy istniejącej - kompozycja urbanistyczna, parametry zabudowy, analizy morfologii obszaru, analizy użytkowania przestrzeni itd.
T-P-5Faza projektowa: Wnioski z części analitycznej. Wstępna koncepcja ideowa dla obszaru opracowania. Ustalenie tytułu przewodniego opracowania, hierarchii celów przestrzennych, funkcjonalnych, społecznych, projektowych dla odwzorowania ideii projektu urbanistyczno - architektonicznego.
T-P-9Faza końcowa: Model fizyczny i wizualizacje koncepcji projektowej. Część opisowa koncepcji projektowej.
T-P-1Faza wstępna: Wprowadzenie do zakresu przedmiotu. Prezentacja obszaru opracowania. Znaczenie kontekstu urbanistycznego, kluczowe aspekty procesu twórczego.
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, film
M-1Metody ogólne: klasyczna metoda problemowa – wprowadzenie do zajęć w formie skróconego wykładu problemowego;
M-2Metody aktywizujące: ogólna dyskusja problemowa na podstawie prezentowanych rozwiązań projektowych oraz prezentacja publiczna wybranych tzw. „best practices” o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; symulacja określonych problemów do rozwiązania w grupach dyskusyjnych;
M-3Metody autorskie: analiza użytkowania i deformacji przestrzeni publicznych (WPD)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa jako wynikowa cząstkowych ocen (ważonych) z poszczególnych etapów opracowywania projektu oraz oceny z końcowej prezentacji projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Podstawa zaliczenia: przekazanie kompletu materiałów zgodnie z wytycznymi przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej j.w.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi określić problemy urbanistyczne bez ich hierarchizacji i interpretacji. prezentuje w sposób podstawowy swoją pracę projektową. korzysta z oprogramowania wspomagającego projektowanie na poziomie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-V/2_K01umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
AU_2A_K05B.S1. absolwent jest gotów do formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich skomplikowanych uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta;
Cel przedmiotuC-1Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych w skali architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego; zdolność do świadomego korzystania z wartości zabudowy istniejącej; świadomość roli architekta / urbanisty w procesie kształtowania i przekształcania tkanki miejskiej w określonym kontekście przestrzennym; zdolność do samodzielnej prezentacji przyjętych założeń projektowych z umiejętnością uzasadnienia i obrony autorskiego dzieła w publicznej dyskusji.
Treści programoweT-P-4Faza analityczna: Analizy urbanistyczne i architektoniczne obszaru i zabudowy istniejącej - kompozycja urbanistyczna, parametry zabudowy, analizy morfologii obszaru, analizy użytkowania przestrzeni itd.
T-P-5Faza projektowa: Wnioski z części analitycznej. Wstępna koncepcja ideowa dla obszaru opracowania. Ustalenie tytułu przewodniego opracowania, hierarchii celów przestrzennych, funkcjonalnych, społecznych, projektowych dla odwzorowania ideii projektu urbanistyczno - architektonicznego.
T-P-9Faza końcowa: Model fizyczny i wizualizacje koncepcji projektowej. Część opisowa koncepcji projektowej.
T-P-1Faza wstępna: Wprowadzenie do zakresu przedmiotu. Prezentacja obszaru opracowania. Znaczenie kontekstu urbanistycznego, kluczowe aspekty procesu twórczego.
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, film
M-1Metody ogólne: klasyczna metoda problemowa – wprowadzenie do zajęć w formie skróconego wykładu problemowego;
M-2Metody aktywizujące: ogólna dyskusja problemowa na podstawie prezentowanych rozwiązań projektowych oraz prezentacja publiczna wybranych tzw. „best practices” o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; symulacja określonych problemów do rozwiązania w grupach dyskusyjnych;
M-3Metody autorskie: analiza użytkowania i deformacji przestrzeni publicznych (WPD)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa jako wynikowa cząstkowych ocen (ważonych) z poszczególnych etapów opracowywania projektu oraz oceny z końcowej prezentacji projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Podstawa zaliczenia: przekazanie kompletu materiałów zgodnie z wytycznymi przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej j.w.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi w sposób podstawowy i wybiórczy stosować wyniki prac i badań w procesie projektowania zawodowego i uczestniczenia w kształtowaniu przestrzeni urbanistycznej
3,5
4,0
4,5
5,0