Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Język obcy Niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy Niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Bandur <Pawel.Bandur@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 20 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Podstawowe pojęcia architektoniczne i dziedzin pokrewnych (Grundbegriffe der Architektur und benachbarten Disziplinen)2
T-LK-2Style w architekturze, zabytki architektury – starożytność, wieki średnie, czasy nowożytne, architektura XX i XXI w (Baustile, Baudenkmäler –Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)4
T-LK-3Budynek- proces projektowania, dokumenty projektowe a. Dom prywatny b. Budowle przemysłowe (Das Bauwerk- Entwürfe und andere Unterlagen a. Das Haus b. Industriegebäude) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)2
T-LK-4Plac budowy, nadzór (Bauausführung, Bauaufsicht)2
T-LK-5Podstawowe materiały budowlane (Baustoffe) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)2
T-LK-6Konstrukcje nośne, technologie budowlane a.Dom pasywny (Tragsysteme, Bauweisen a. Passivhaus) Zdania względne (Relativsätze)3
T-LK-7Wnętrze, wnętrza użytkowe (Innenraum, öffentliches Interieur) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-8Opis i prezentacja projektu architektonicznego (Das architektonische Projekt beschreiben und präsentieren) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.20
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.55
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_AN2-I/1-b_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
AU_2A_W21C-1T-LK-7, T-LK-1, T-LK-8, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-3, T-LK-2M-1, M-2, M-3, M-5S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_AN2-I/1-b_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
AU_2A_U28C-1T-LK-7, T-LK-1, T-LK-8, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-3, T-LK-2M-1, M-2, M-4, M-3, M-6S-1
AU_2A_AN2-I/1-b_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
AU_2A_U26, AU_2A_U28C-2T-LK-7, T-LK-1, T-LK-8, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-3, T-LK-2M-1, M-5S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_AN2-I/1-b_K01
potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role
AU_2A_K03C-2T-LK-7, T-LK-1, T-LK-8, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-3, T-LK-2M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_AN2-I/1-b_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_AN2-I/1-b_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_AN2-I/1-b_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_AN2-I/1-b_K01
potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role
2,0
3,0Student potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jana Zahorcova, Deutsch für Architekten und Bauplaner, Wydział Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego – Bratysława, Bratysława, 1999

Literatura dodatkowa

  1. -, Kreativer Koordinator, Czasopismo ‚Architekt‘ – artykuł, -, 2011
  2. Wilhelm K. Killer, Ilustrowany Słownik Budowlany, Arkady, 2004

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Podstawowe pojęcia architektoniczne i dziedzin pokrewnych (Grundbegriffe der Architektur und benachbarten Disziplinen)2
T-LK-2Style w architekturze, zabytki architektury – starożytność, wieki średnie, czasy nowożytne, architektura XX i XXI w (Baustile, Baudenkmäler –Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)4
T-LK-3Budynek- proces projektowania, dokumenty projektowe a. Dom prywatny b. Budowle przemysłowe (Das Bauwerk- Entwürfe und andere Unterlagen a. Das Haus b. Industriegebäude) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)2
T-LK-4Plac budowy, nadzór (Bauausführung, Bauaufsicht)2
T-LK-5Podstawowe materiały budowlane (Baustoffe) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)2
T-LK-6Konstrukcje nośne, technologie budowlane a.Dom pasywny (Tragsysteme, Bauweisen a. Passivhaus) Zdania względne (Relativsätze)3
T-LK-7Wnętrze, wnętrza użytkowe (Innenraum, öffentliches Interieur) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-8Opis i prezentacja projektu architektonicznego (Das architektonische Projekt beschreiben und präsentieren) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)2
20

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.20
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.55
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-b_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W21C.W4. absolwent zna i rozumie słownictwo i struktury gramatyczne języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych w zakresie architektury, a także konieczność sprawnego posługiwania się językiem obcym, także w kontekście działalności naukowej.
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-7Wnętrze, wnętrza użytkowe (Innenraum, öffentliches Interieur) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Podstawowe pojęcia architektoniczne i dziedzin pokrewnych (Grundbegriffe der Architektur und benachbarten Disziplinen)
T-LK-8Opis i prezentacja projektu architektonicznego (Das architektonische Projekt beschreiben und präsentieren) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-5Podstawowe materiały budowlane (Baustoffe) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-4Plac budowy, nadzór (Bauausführung, Bauaufsicht)
T-LK-6Konstrukcje nośne, technologie budowlane a.Dom pasywny (Tragsysteme, Bauweisen a. Passivhaus) Zdania względne (Relativsätze)
T-LK-3Budynek- proces projektowania, dokumenty projektowe a. Dom prywatny b. Budowle przemysłowe (Das Bauwerk- Entwürfe und andere Unterlagen a. Das Haus b. Industriegebäude) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-2Style w architekturze, zabytki architektury – starożytność, wieki średnie, czasy nowożytne, architektura XX i XXI w (Baustile, Baudenkmäler –Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-b_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U28C.U5. absolwent potrafi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu architektury i urbanistyki niezbędną w działalności projektowej oraz – w podstawowym zakresie – w działalności naukowej.
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-7Wnętrze, wnętrza użytkowe (Innenraum, öffentliches Interieur) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Podstawowe pojęcia architektoniczne i dziedzin pokrewnych (Grundbegriffe der Architektur und benachbarten Disziplinen)
T-LK-8Opis i prezentacja projektu architektonicznego (Das architektonische Projekt beschreiben und präsentieren) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-5Podstawowe materiały budowlane (Baustoffe) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-4Plac budowy, nadzór (Bauausführung, Bauaufsicht)
T-LK-6Konstrukcje nośne, technologie budowlane a.Dom pasywny (Tragsysteme, Bauweisen a. Passivhaus) Zdania względne (Relativsätze)
T-LK-3Budynek- proces projektowania, dokumenty projektowe a. Dom prywatny b. Budowle przemysłowe (Das Bauwerk- Entwürfe und andere Unterlagen a. Das Haus b. Industriegebäude) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-2Style w architekturze, zabytki architektury – starożytność, wieki średnie, czasy nowożytne, architektura XX i XXI w (Baustile, Baudenkmäler –Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-3prezentacja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-b_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U26C.U3. absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz z innych źródeł, także w języku obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich w procesie projektowym lub – w podstawowym zakresie – w działalności naukowej;
AU_2A_U28C.U5. absolwent potrafi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu architektury i urbanistyki niezbędną w działalności projektowej oraz – w podstawowym zakresie – w działalności naukowej.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-7Wnętrze, wnętrza użytkowe (Innenraum, öffentliches Interieur) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Podstawowe pojęcia architektoniczne i dziedzin pokrewnych (Grundbegriffe der Architektur und benachbarten Disziplinen)
T-LK-8Opis i prezentacja projektu architektonicznego (Das architektonische Projekt beschreiben und präsentieren) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-5Podstawowe materiały budowlane (Baustoffe) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-4Plac budowy, nadzór (Bauausführung, Bauaufsicht)
T-LK-6Konstrukcje nośne, technologie budowlane a.Dom pasywny (Tragsysteme, Bauweisen a. Passivhaus) Zdania względne (Relativsätze)
T-LK-3Budynek- proces projektowania, dokumenty projektowe a. Dom prywatny b. Budowle przemysłowe (Das Bauwerk- Entwürfe und andere Unterlagen a. Das Haus b. Industriegebäude) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-2Style w architekturze, zabytki architektury – starożytność, wieki średnie, czasy nowożytne, architektura XX i XXI w (Baustile, Baudenkmäler –Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-b_K01potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K03A.S3. absolwent jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projekty;
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-7Wnętrze, wnętrza użytkowe (Innenraum, öffentliches Interieur) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Podstawowe pojęcia architektoniczne i dziedzin pokrewnych (Grundbegriffe der Architektur und benachbarten Disziplinen)
T-LK-8Opis i prezentacja projektu architektonicznego (Das architektonische Projekt beschreiben und präsentieren) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-5Podstawowe materiały budowlane (Baustoffe) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-4Plac budowy, nadzór (Bauausführung, Bauaufsicht)
T-LK-6Konstrukcje nośne, technologie budowlane a.Dom pasywny (Tragsysteme, Bauweisen a. Passivhaus) Zdania względne (Relativsätze)
T-LK-3Budynek- proces projektowania, dokumenty projektowe a. Dom prywatny b. Budowle przemysłowe (Das Bauwerk- Entwürfe und andere Unterlagen a. Das Haus b. Industriegebäude) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-2Style w architekturze, zabytki architektury – starożytność, wieki średnie, czasy nowożytne, architektura XX i XXI w (Baustile, Baudenkmäler –Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0