Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zintegrowane projektowanie architektoniczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zintegrowane projektowanie architektoniczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Projektowania Architektonicznego
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Tuszyński <Mariusz-Tuszynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jarosław Bondar <Jaroslaw.Bondar@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 27 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zakres opracowania wymagany do projektu semestralnego: Dobór skali nie jest dowolny, lecz zależy od wybranej przez studenta wielkości projektowanego obiektu i musi być ustalony z prowadzącym, który może też wskazać inne skale, niż występujące w poniższym opisie (np. 1:25). Opracowanie winno zawierać następujące elementy: 1.A. Plan sytuacyjny w skali 1:500 w wariancie kolorowym - aksonometryczny 1.B. Rzut podstawowej kondygnacji (przyziemie lub parter) 1:100 1.Ca – Cx. Rzuty pięter w skali 1:100 1.D. Rzut dachu, w skali 1:200 1.Ea – Ex. Przekroje obiektu w skali 1:100 1.F. Elewacja 1 w skali 1:100 z wrysowaną konfiguracją terenu i elementami otoczenia 1.G. Elewacja 2 w skali 1:100 z wrysowaną konfiguracją terenu i elementami otoczenia 1.H. Elewacja 3 w skali 1:100 z wrysowaną konfiguracją terenu i elementami otoczenia 1.I. Elewacja 4 w skali 1:100 z wrysowaną konfiguracją terenu i elementami otoczenia 1.J. Dwie perspektywy z ukazaniem otoczenia i wrysowaniem postaci ludzkiej ujawniającej skalę człowieka do projektowanego budynku w wariancie kolorowym (fotomontaż – w rzeczywistej lokalizacji). 1.K. Dwie aksonometrie (wyłącznie aksonometrie) 1.L. Schematy konstrukcyjne w skali ok. 1:250 1.M. Schematy instalacyjne (instalacje HVAC oraz sanitarne) w skali ok. 1:250 1.N. Schematy instalacyjne (instalacje elektryczne, oświetlenie, niskie prądy) w skali ok. 1:250 1.O. Model (makieta) w skali 1:200 (1:250). Informacje zawarte na rysunkach lub w opisie – obowiązkowo należy umieścić informacje dotyczące: - konstrukcji poszczególnych elementów (fundamenty, ściany fundamentowe, ściany, słupy, podciągi, stropy, stropodachy, schody, wsporniki itp.) - elementów materiałowych (ściany działowe, typy okien, drzwi, balustrady itp.) - podstawowych wymiarów pozwalających wskazać rozstawy konstrukcyjne, główne wymiary pomieszczeń, gabaryty budynku, wysokości pomieszczeń (na przekrojach), charakterystyczne koty wysokościowe - metki lub opisy poszczególnych pomieszczeń wskazujące numer pomieszczenia, nazwę pomieszczenia, powierzchnię użytkową danego pomieszczenia i zastosowane rozwiązanie materiałowe na posadzce - obowiązkowo na rysunku wprowadzić minimalną aranżację pomieszczeń, która winna udowodnić możliwość racjonalnego zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń po zainstalowaniu wyposażenia (np. lada recepcyjna, łazienka, kuchnia, sypialnia, pokój dzienny, ustęp, umywalka, zlew, urządzenie techniczne) - rzuty powinny być zaopatrzone w orientację względem stron świata, przekroje i elewacje muszą mieć wprowadzony poziom terenu Wykonanie obowiązujące na planszach w formacie nie większym niż 0,7m2 (każda plansza) > kolor papieru lub innego medium: dowolny > technika graficzna: dowolna, jednak zapewniająca czytelność rysunków i precyzję odwzorowania w skali (niedopuszczalne odręczne rysowanie podstawowych rysunków bez wykorzystania przyborów kreślarskich) > zastosowanie koloru w technice graficznej: dozwolone, jednak obligatoryjne na rysunkach, w przypadku których wskazano taką konieczność > opis: na min. 4 stronach A4, z których strona pierwsza to strona tytułowa > obowiązkowe jest dostarczenie kompletnego projektu w terminie jako kompletu wydruków – dostarczenie wersji elektronicznej nie spełnia tego wymogu Opracowanie graficzne musi prezentować wysoki poziom i ujawniać wysokie poczucie estetyki i umiejętność w czytelnym ale i efektownym ukazywaniu koncepcji projektowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.2
T-P-2Etap realizacji ćwiczenia – nr 11
T-P-3Etap realizacji ćwiczenia – nr 22
T-P-4Etap realizacji ćwiczenia – nr 32
T-P-5Etap realizacji ćwiczenia – nr 42
T-P-6Etap realizacji ćwiczenia – nr 52
T-P-7Etap realizacji ćwiczenia – nr 62
T-P-8Etap realizacji ćwiczenia – nr 72
T-P-9Etap realizacji ćwiczenia – nr 82
T-P-10Etap realizacji ćwiczenia – nr 92
T-P-11Etap realizacji ćwiczenia – nr 102
T-P-12Etap realizacji ćwiczenia – nr 112
T-P-13Etap realizacji ćwiczenia – nr 122
T-P-14Podsumowanie pracy semestralnej2
27

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Temat, omówienie kryteriów oceny, sposobu pracy i uzyskiwania zaliczenia Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!4
A-P-2Konsultacje na temat wybranej lokalizacji4
A-P-3Kompilacja programu funkcjonalnego, szkice projektowe, szkice wariantowe, model roboczy8
A-P-4Modyfikacje modelu roboczego, szkice i feedback8
A-P-5Modyfikacje modelu roboczego, szkice i feedback8
A-P-6Modyfikacje modelu roboczego, szkice i feedback8
A-P-7Zatwierdzenie modelu roboczego i podjęcie działań projektowych – dokumentacji projektu koncepcyjnego oraz makiety finalnej, przekrojowej8
A-P-8Projektowanie wariantowe, analizy widoczności, funkcja a program, ostateczne zatwierdzenie układu funkcjonalnego8
A-P-9Ostateczne zdefiniowanie struktury, konfiguracji materiałowej, formy8
A-P-10Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa5
A-P-11Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa4
A-P-12Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa4
A-P-13Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa4
A-P-14Składanie skończonych i kompletnych prac i ich ocena4
A-P-15Przegląd i wystawienie ocen4
A-P-16praca własna w domu30
119

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-IV/1_W01
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
AU_2A_W01C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_W02
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wy-konywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
AU_2A_W02C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_W03
zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania
AU_2A_W03C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_W04
posiada własne, określone poglądy estetyczne z zakresu teorii architektury
AU_2A_W04C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_W05
zna zasady i elementy kompozycji architektonicznej, urbanistycznej
AU_2A_W05C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_W06
rozumie powiązania przestrzenne i zagadnienia proporcji oraz skali (także: skali człowieka)
AU_2A_W06C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_W07
zna metody pozyskiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji technicznej oraz innych źródeł jako podbudowy faktograficznej
AU_2A_W18C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-IV/1_U01
przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
AU_2A_U01C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_U02
prezentuje autorskie koncepcje oraz rozwiązania projektowe i planistyczne w atrakcyjny sposób (grafika, prezentacje)
AU_2A_U02C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_U03
potrafi dostosować metodę do zadania projektowego lub planistycznego, eksperymentuje, korzysta z oprogramowania komputerowego
AU_2A_U03C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_U04
projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dzie-dzinami działalności inżynierskiej i pozainży-nierskiej
AU_2A_U04C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_U05
do zamierzonego efektu architektonicznego trafnie dobiera rozwiązania konstrukcyjne, tech-nologie i materiały o określonych własnościach
AU_2A_U05C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_U06
w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
AU_2A_U06C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_U07
potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
AU_2A_U10C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-IV/1_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników
AU_2A_K01, AU_2A_K03C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_K02
rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środo-wisko i relacje społeczne
AU_2A_K01C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
AU_2A_BN2-IV/1_K03
szanuje i chroni integralność środowiska przyrodniczego i kulturowego
AU_2A_K02C-1T-P-1M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-IV/1_W01
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_W02
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wy-konywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_W03
zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania
2,0
3,0zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_W04
posiada własne, określone poglądy estetyczne z zakresu teorii architektury
2,0
3,0posiada własne, określone poglądy estetyczne z zakresu teorii architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_W05
zna zasady i elementy kompozycji architektonicznej, urbanistycznej
2,0
3,0zna zasady i elementy kompozycji architektonicznej, urbanistycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_W06
rozumie powiązania przestrzenne i zagadnienia proporcji oraz skali (także: skali człowieka)
2,0
3,0rozumie powiązania przestrzenne i zagadnienia proporcji oraz skali (także: skali człowieka)
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_W07
zna metody pozyskiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji technicznej oraz innych źródeł jako podbudowy faktograficznej
2,0
3,0zna metody pozyskiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji technicznej oraz innych źródeł jako podbudowy faktograficznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-IV/1_U01
przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
2,0
3,0przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_U02
prezentuje autorskie koncepcje oraz rozwiązania projektowe i planistyczne w atrakcyjny sposób (grafika, prezentacje)
2,0
3,0prezentuje autorskie koncepcje oraz rozwiązania projektowe i planistyczne w atrakcyjny sposób (grafika, prezentacje)
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_U03
potrafi dostosować metodę do zadania projektowego lub planistycznego, eksperymentuje, korzysta z oprogramowania komputerowego
2,0
3,0potrafi dostosować metodę do zadania projektowego lub planistycznego, eksperymentuje, korzysta z oprogramowania komputerowego
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_U04
projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dzie-dzinami działalności inżynierskiej i pozainży-nierskiej
2,0
3,0projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dziedzinami działalności inżynierskiej i pozainży-nierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_U05
do zamierzonego efektu architektonicznego trafnie dobiera rozwiązania konstrukcyjne, tech-nologie i materiały o określonych własnościach
2,0
3,0do zamierzonego efektu architektonicznego trafnie dobiera rozwiązania konstrukcyjne, tech-nologie i materiały o określonych własnościach
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_U06
w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
2,0
3,0w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_U07
potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
2,0
3,0potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-IV/1_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników
2,0
3,0rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_K02
rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środo-wisko i relacje społeczne
2,0
3,0rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_BN2-IV/1_K03
szanuje i chroni integralność środowiska przyrodniczego i kulturowego
2,0
3,0szanuje i chroni integralność środowiska przyrodniczego i kulturowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Balcer-Zgraja, M., Architektura budynku szkolnego lat najnowszych w aspekcie wpływów współczesnej techniki i wymagań społecznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008
  2. Beyard, M., Developing Retail Enterntainment Destinations, Urban Land Institute, Washington D.C., 2005
  3. Błądek, Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Wydawnictwo Albus, Poznań, 2001
  4. Bohl, C. C., Place Making. Developing Town Center, Main Streets and Urban Villages, Urban Land Institute, Washington, 2002
  5. Cudnik, Z., Skarbnice wiedzy. Studium budownictwa bibliotek, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, 1980

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.2
T-P-2Etap realizacji ćwiczenia – nr 11
T-P-3Etap realizacji ćwiczenia – nr 22
T-P-4Etap realizacji ćwiczenia – nr 32
T-P-5Etap realizacji ćwiczenia – nr 42
T-P-6Etap realizacji ćwiczenia – nr 52
T-P-7Etap realizacji ćwiczenia – nr 62
T-P-8Etap realizacji ćwiczenia – nr 72
T-P-9Etap realizacji ćwiczenia – nr 82
T-P-10Etap realizacji ćwiczenia – nr 92
T-P-11Etap realizacji ćwiczenia – nr 102
T-P-12Etap realizacji ćwiczenia – nr 112
T-P-13Etap realizacji ćwiczenia – nr 122
T-P-14Podsumowanie pracy semestralnej2
27

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Temat, omówienie kryteriów oceny, sposobu pracy i uzyskiwania zaliczenia Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!4
A-P-2Konsultacje na temat wybranej lokalizacji4
A-P-3Kompilacja programu funkcjonalnego, szkice projektowe, szkice wariantowe, model roboczy8
A-P-4Modyfikacje modelu roboczego, szkice i feedback8
A-P-5Modyfikacje modelu roboczego, szkice i feedback8
A-P-6Modyfikacje modelu roboczego, szkice i feedback8
A-P-7Zatwierdzenie modelu roboczego i podjęcie działań projektowych – dokumentacji projektu koncepcyjnego oraz makiety finalnej, przekrojowej8
A-P-8Projektowanie wariantowe, analizy widoczności, funkcja a program, ostateczne zatwierdzenie układu funkcjonalnego8
A-P-9Ostateczne zdefiniowanie struktury, konfiguracji materiałowej, formy8
A-P-10Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa5
A-P-11Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa4
A-P-12Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa4
A-P-13Projektowanie – etap finalny rysunki i makieta końcowa4
A-P-14Składanie skończonych i kompletnych prac i ich ocena4
A-P-15Przegląd i wystawienie ocen4
A-P-16praca własna w domu30
119
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W01w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W01A.W1. absolwent zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W02w zakresie niezbędnym do samodzielnego wy-konywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W02A.W2. absolwent zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie opracowywania zadań o różnej skali i stopniu złożoności, w szczególności: zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W03zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W03A.W3. absolwent zna i rozumie planowanie przestrzenne oraz narzędzia polityki przestrzennej;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W04posiada własne, określone poglądy estetyczne z zakresu teorii architektury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W04A.W4. absolwent zna i rozumie zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznym do projektowania architektonicznego;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada własne, określone poglądy estetyczne z zakresu teorii architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W05zna zasady i elementy kompozycji architektonicznej, urbanistycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W05A.W5. absolwent zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna zasady i elementy kompozycji architektonicznej, urbanistycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W06rozumie powiązania przestrzenne i zagadnienia proporcji oraz skali (także: skali człowieka)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W06A.W6. absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analiz, narzędzia, techniki i materiały niezbędne do przygotowania koncepcji projektowych w interdyscyplinarnym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzybranżowej;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozumie powiązania przestrzenne i zagadnienia proporcji oraz skali (także: skali człowieka)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_W07zna metody pozyskiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji technicznej oraz innych źródeł jako podbudowy faktograficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W18C.W1. absolwent zna i rozumie style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze oraz proces realizacji prac artystycznych związanych z architekturą oraz środki warsztatowe pokrewnych dyscyplin artystycznych;j
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna metody pozyskiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji technicznej oraz innych źródeł jako podbudowy faktograficznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U01przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U01A.U1. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym lub przyjętym programem, uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników, kontekst przestrzenny i kulturowy, aspekty techniczne i pozatechniczne;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przez pracę realizuje indywidualną postawę twórczą, którą manifestuje swój stosunek do rzeczywistości i współczesnej sztuki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U02prezentuje autorskie koncepcje oraz rozwiązania projektowe i planistyczne w atrakcyjny sposób (grafika, prezentacje)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U02A.U2. absolwent potrafi zaprojektować prosty i złożony zespół urbanistyczny;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0prezentuje autorskie koncepcje oraz rozwiązania projektowe i planistyczne w atrakcyjny sposób (grafika, prezentacje)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U03potrafi dostosować metodę do zadania projektowego lub planistycznego, eksperymentuje, korzysta z oprogramowania komputerowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U03A.U3. absolwent potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznej;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi dostosować metodę do zadania projektowego lub planistycznego, eksperymentuje, korzysta z oprogramowania komputerowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U04projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dzie-dzinami działalności inżynierskiej i pozainży-nierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U04A.U4. absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy; formułować wnioski do projektowania i planowania przestrzennego, prognozować procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi, oraz przewidywać skutki społeczne tych przekształceń;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0projektuje i planuje w powiązaniu z innymi dziedzinami działalności inżynierskiej i pozainży-nierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U05do zamierzonego efektu architektonicznego trafnie dobiera rozwiązania konstrukcyjne, tech-nologie i materiały o określonych własnościach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U05A.U5. absolwent potrafi ocenić przydatność zaawansowanych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich, typowych dla architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia w projektowaniu;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0do zamierzonego efektu architektonicznego trafnie dobiera rozwiązania konstrukcyjne, tech-nologie i materiały o określonych własnościach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U06w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U06A.U6. absolwent potrafi opracować konserwatorską koncepcję projektową przekształceń struktury architektoniczno-urbanistycznej o wartościach kulturowych z uwzględnieniem ochrony tych wartości oraz właściwych metod i technik, zgodnie z przyjętym programem uwzględniającym aspekty pozatechniczne;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w projektowaniu i planowaniu określa problemy i dokonuje ich hierarchizacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_U07potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U10A.U10. absolwent potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym i interdyscyplinarnym w zakresie właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
AU_2A_K03A.S3. absolwent jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projekty;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_K02rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środo-wisko i relacje społeczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K01A.S1. absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-IV/1_K03szanuje i chroni integralność środowiska przyrodniczego i kulturowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K02A.S2. absolwent jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacji;
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicz-nych mieszkania współczesnego, w aspekcie wciąż rosnących potrzeb rodziny na tle przemian cywilizacyjnych i pogłębiania relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, od ekologii do więzi sąsiedzkiej szczególnie warunkach miejskich.
Treści programoweT-P-1Wstępne, kolektywne analizy lokalizacyjne Zakres ogólny opracowania - postać zaawansowanej koncepcji z pracą konceptualną i prezentacją uwzględniającą zasadniczą rolę makiety Działania uczestników zadania Studenci wybierają dowolną lokalizację obiektu. Studenci winni rozpocząć własne działania od pozyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa winna obejmować szerszy kontekst przestrzenny, niż jedynie działka, na której obiekt jest lokalizowany. Zatwierdzenie lokalizacji następuje nie później, niż na trzecich zajęciach. Uwaga Na konsultacjach rozpatrywane są – w hierarchicznej kolejności – tematy bieżące, czyli zgodne z porządkiem kolejnych ćwiczeń, tematy wstecz (obejmujące maksymalnie do dwóch ćwiczeń wstecz). Nie będą konsultowane np. na 6 ćwiczeniach zagadnienia przewidziane do opracowania na 2 spotkanie. Student we własnym zakresie nadrabia własne braki w zaawansowaniu projektu. Wiążąca jest numeracja kolejnych ćwiczeń (na wypadek, gdyby któreś zajęcia w danym dniu się nie odbyły, przyjmuje się, że termin ćwiczenia składowego ulega automatycznemu przesunięciu – nigdy natomiast nie ulega przesunięciu termin końcowy, o ile prowadzący zajęcia nie podejmie suwerennie w tej kwestii decyzji.
Metody nauczaniaM-1Tryb realizacji zadań a harmonogram Każdy ze studentów może pracować w dowolny sposób nad projektem. Nie narzuca się w związku z powyższym konkretnego cyklu kroków, ale wymaga się systematycznego pokazywania rezultatów tych kroków, których wykonywanie student wybrał (no i oczywiście wymaga się po dokonaniu wyboru realizacji tych składników). Zadanie 1 > Formowanie relacji obiekt – otoczenie (może być realizowane w 3 etapach, kolejność dowolna). Praca nad planem zagospodarowania terenu (PZT), określanie proporcji i akcentowania przestrzeni, decyzje dot. małej architektury, posadzek, lokalizacji wejść, dojść, dojazdów, powiązań z komunikacją miejską itp. Zadanie 2 > Programowanie – (3 etapy) badanie ilości użytkowników, porządkowanie grup użytkowników, określanie pojemności poszczególnych przestrzeni do dyspozycji, krystalizacja procesów technologicznych, zamiana procesów na przestrzenie, określenie programu funkcjonalnego, określenie programu funkcjonalno przestrzennego, określenie programu funkcjonalnego, Zadanie 3 > Poszukiwania formalne – (2 etapy) związki idei z formą, semiologiczna struktura projektu, relacja program – idea czyli sposoby architektonicznego komunikowania istotnych treści programowych instytucji, Zadanie 4 > Planowanie prezentacji – (2 etapy) jakość rysunków, zawartość informacji, określenie spójnej konwencji prezentacyjnej dla poszczególnych mediów, itp. Pozostałe zajęcia to konsultacje w trybie indywidualnym, bez reżimu zadaniowego (uplasowane na koniec semestru, bezpośrednio poprzedzające przegląd końcowy prac). W semestrze są w ramach projektu 4 zadania, w tym 10 etapów. Obowiązkiem studenta jest przygotować na drugie ćwiczenia harmonogram (własny) obejmujący kolejność poszczególnych etapów i, co za tym idzie, także zadań. Koniec zadań nie może nastąpić: - pierwszego wybranego zadania później, niż na 5 zajęciach, - drugiego wybranego zadania później, niż na 10 zajęciach, - pozostałych zadań później, niż na 12 zajęciach, przy czym - pierwszy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 4 zajęciach, - drugi wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 5 zajęciach, - trzeci i czwarty wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 6 zajęciach, - piąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 7 zajęciach, - szósty i siódmy wybrany etap nie mogą być zakończone później, niż na 9 zajęciach, - ósmy wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 10 zajęciach, - dziewiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 11 zajęciach, - dziesiąty wybrany etap nie może być zakończony później, niż na 12 zajęciach. Student może dość dowolnie dopasować poszczególne etapy realizacji do własnego harmonogramu (albo odwrotnie) posługując się etapami/zadaniami ale i powyższymi obligatoryjnymi wymogami terminowymi. Obowiązkiem studenta jest zatwierdzić harmonogram na 2 ćwiczeniach (dla tej procedury nie obowiązuje możliwość późniejszego zatwierdzania lub konsultacji, o jakiej mowa wyżej, zatwierdzenie musi być dokonane na 2 zajęciach i nie później!). Sporządza harmonogram w 2 egz., pozostawiając jeden prowadzącemu, a drugi sobie. Student zawsze ma ze sobą harmonogram zatwierdzony przez prowadzącego (na każdych ćwiczeniach). Brak harmonogramu powoduje automatycznie odmowę prowadzenia konsultacji!!!
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kryteria dominujące (pierwszorzędne). 1. Ocena wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowania zadania projektowego, ocena jakości projektowanego rozwiązania zagospodarowania terenu – waga 0,50 2. Ocena jakości procesu projektowego, jakości poszukiwań formalnych i uzyskanych rezultatów niebanalnego formalnie i jakościowo dobrego pod względem funkcjonalnym rozstrzygnięcia architektonicznego – waga 0,50 Kryteria zasadnicze (drugorzędne). 3. Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu – waga 0,60 4. Ocena makiety projektowej (prezentacyjnej) – waga 0,40 Kryteria pomocnicze (trzeciorzędne). 5. Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności – waga 0,55 6. Ocena procesu projektowego i makiety roboczej – waga 0,45
S-2Ocena podsumowująca: Ostateczny termin składania zadań – projektów jest obowiązujący i może być zmodyfikowany jedynie przez prowadzącego zajęcia ze względu na zmiany w planie zajęć (jednostronnie) lub zmiany wprowadzone przez Uczelnię. Student przedstawia najpierw stan zaawansowania na przeglądzie kwalifikacyjnym. Uczestnictwo w tym przeglądzie stanowi o dopuszczeniu do zaliczania ćwiczeń projektowych – do złożenia zadania na koniec semestru. Wskutek przeprowadzenia tego przeglądu (kwalifikacyjnego) prowadzący może orzec o dotychczasowym spełnieniu wymogów, o warunkowym dopuszczeniu do przeglądu końcowego z wskazaniem kierunku niezbędnych korekt w zadaniu projektowym, względnie wskazać rekomendację negatywną uniemożliwiając uczestnictwo w końcowym przeglądzie komisyjnym. Przegląd kwalifikacyjny planowany jest w końcu kwietnia 2012 roku. Przegląd końcowy planowany jest w czerwcu 2012.
S-3Ocena podsumowująca: Przypomina się, że zgodnie z regulaminem zajęć w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, student ma prawo skorzystać z terminu poprawkowego z ćwiczeń jedynie w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, ale nie pojawił się z projektem na końcowym przeglądzie, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, uczestniczył prezentując projekt na przeglądzie końcowym, ale otrzymał ocenę niedostateczną wskutek wypracowania niewystarczającej liczby punktów, nie niższej jednak, niż 36 pkt., - nie przedłożył kompletnego projektu w wersji roboczej, ale przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, jednak otrzymał (wskutek podsumowania punktacji) ocenę niedostateczną, przy czym jego wynik punktowy nie był niższy, niż 31 pkt, - przedłożył kompletny projekt w wersji roboczej, przedłożył kompletny projekt w wersji końcowej na przegląd końcowy, uczestniczył w nim, ale otrzymał ocenę wynikającą z przyznania ilości punktów niższej o nie więcej niż 2 pkt. od przedziału wyznaczającego próg kolejnej, wyższej oceny i prowadzący wyraził zgodę na umożliwienie poprawy oceny z zastrzeżeniem, że poprawienie tej oceny nie może skutkować przyznaniem oceny wyższej, niż o pół stopnia. Zwraca się uwagę na fakt, że w pozostałych przypadkach student, który nie przedłożył projektu będącego efektem półrocznej niemal pracy, względnie nie wypracował należytej ilości punktów, wykazał na tyle niedostateczny poziom zaawansowania, że niemożliwe jest w terminach poprawkowych (w czasie dzielącym sesję poprawkową od sesji zasadniczej) uzupełnienie zaległości z 5 miesięcy. W związku z powyższym nie przewiduje się wystawienia ocen pozytywnych i umożliwienia poprawiania studentom, dla których nie można rokować nadziei na zdolność odtworzenia w tak krótkim czasie całego cyklu edukacyjnego – nie będzie dopuszczenia do terminu poprawkowego. Gdyby odstąpiono od oceny punktowej, wówczas decydować będzie zasada zaliczenia pozytywnego jedynie tych projektów, które w żadnym kryterium nie otrzymały oceny negatywnej. Prowadzącym przysługiwać będzie prawo do uznania wyjątkowych przypadków i zaliczenia pracy wyróżniającej się pewnymi cechami pomimo nie spełnienia wszystkich kryteriów. Uzyskanie oceny negatywnej w więcej, niż jednym kryterium automatycznie oznacza brak pozytywnego zaliczenia. Osoby, które nie zostaną dopuszczone do terminu poprawkowego będą musiały zaliczyć przedmiot w kolejnym jego cyklu (tj. w większości sytuacji, w kolejnym roku akademickim). Niedozwolone jest m.in.: - zmienianie składników tematu zadania bez uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia i jego akceptacji - przystępowanie do ćwiczeń bez przygotowanych czytelnych i przeniesionych na papier WSZYSTKICH elementów zgłaszanych do korekty prowadzącemu – za niedopuszczalne uznaje się w szczególności prezentowanie na ekranie komputera przygotowanych przez studentów projektów lub ich kluczowych składników, prowadzący odnosi się w ocenie stanu zaawansowania i przygotowania studenta do ćwiczeń jedynie do tego, co zostało należycie przygotowane, a więc wydrukowane), - wykonywanie zadania odręcznie bez pomocy przyborów kreślarskich (zakaz ten nie dotyczy rysunków perspektywicznych, lecz rysunki aksonometryczne obejmuje) - złożenie niekompletnego projektu w wyznaczonym terminie (prowadzący, o ile projekt zostanie złożony – ma prawo odrzucić projekt ze względu na jego niekompletność, także w przypadku stwierdzenia tego po zakończeniu zajęć w danym dniu; jeśli niekompletność projektu jest niezbyt znacząca prowadzący może projekt przyjąć warunkowo, jednak z ryzykiem konsekwencji wykazanych wyżej)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0szanuje i chroni integralność środowiska przyrodniczego i kulturowego
3,5
4,0
4,5
5,0