Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Systemowe i BIM:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Systemowe i BIM
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Bizio <kbizio@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Bizio <kbizio@zut.edu.pl>, Marek Sietnicki <Marek.Sietnicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 27 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa znajomość warunków technicznych, podstawowa wiedza techniczna w zakresie budownictwa ogólnego, podstawowe umiejętności posługiwania się technikami CAD w zakresie 2D i 3D

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1nabycie umiejętności organizacji pracy projektowej w przypadku zadania o wysokim lub bardzo wysokim stopniu komplikacji połączone ze zdolnością do formowania obiektów użyteczności publicznej w sposób pozytywnie oddziałujący na przestrzeń publiczną i krajobraz kulturowy, nabycie zdolności rozpoznawania specyfiki funkcjonalnej architektury specjalnej oraz jej poprawnego odwzorowywania w projektowanym obiekcie, zrozumienie specyfiki skomplikowanych obiektów użyteczności publ. w projektowaniu, w tym specyfiki uwarunkowań prawnych, technologicznych, środowiskowych, kulturowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.27
27

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Praca własna studenta50
A-P-2uczestnictwo w zajęciach27
A-P-3prowadzenie kwerendy źródłowej12
89

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody aktywizujące / problemowe : praca na makiecie, analizy z wykorzystaniem technik CAD, indywidualne i grupowe dyskusje nad poszczególnymi fazami projektu, korekty z prowadzącym

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: przegląd końcowy, prezentacja projektu, ocena merytoryczna złożonego gotowego projektu pod względem oryginalności projektu i zgodności z zasadami techniczno prawnymi projektowania.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-IV/3_W09
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wy-konywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
AU_2A_W09C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CN2-IV/3_W14
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
AU_2A_W14C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-IV/3_U16
potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypowych, specjalnego przeznaczenia
AU_2A_U16C-1T-P-1M-1S-1
AU_2A_CN2-IV/3_U18
potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
AU_2A_U18C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_CN2-IV/3_K05
rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środo-wisko i relacje społeczne
AU_2A_K05C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-IV/3_W09
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wy-konywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CN2-IV/3_W14
w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-IV/3_U16
potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypowych, specjalnego przeznaczenia
2,0
3,0potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypo-wych, specjalnego przeznaczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_CN2-IV/3_U18
potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
2,0
3,0potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_CN2-IV/3_K05
rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środo-wisko i relacje społeczne
2,0
3,0rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Construction and Design Manual, Architectural Diagrams, DOM publishers, Berlin, 2011
  2. Władysław Korzeniowski, Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wydawnictwo COIB, Warszawa, 2002
  3. Przemysław Markiewicz, Budownictwo ogólne dla architektów, Wydawnictwo archi plus, Kraków, 2006
  4. Zenon Błądek, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Wydawnictwo Albus, Poznań, 2001
  5. Zenon Błądek, Hotele bez barier, Albus, Poznań, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 2012
  2. Przemysław Markiewicz, Detale projektowe dla architektów, Wydawnictwo archi plus, Kraków, 2010
  3. Philip Jodidio, seria: Architecture Now / Architektura dzisiaj, Taschen / TMC art, Kolonia / Warszawa, 2010
  4. Agata Losantos, Daniela Santos Quartino, Bridget Vrancx, Krajobraz miejski, TMC, Warszawa, 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.27
27

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Praca własna studenta50
A-P-2uczestnictwo w zajęciach27
A-P-3prowadzenie kwerendy źródłowej12
89
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-IV/3_W09w zakresie niezbędnym do samodzielnego wy-konywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W09B.W1. absolwent zna i rozumie zaawansowaną teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także trendy rozwojowe i aktualne kierunki w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym;
Cel przedmiotuC-1nabycie umiejętności organizacji pracy projektowej w przypadku zadania o wysokim lub bardzo wysokim stopniu komplikacji połączone ze zdolnością do formowania obiektów użyteczności publicznej w sposób pozytywnie oddziałujący na przestrzeń publiczną i krajobraz kulturowy, nabycie zdolności rozpoznawania specyfiki funkcjonalnej architektury specjalnej oraz jej poprawnego odwzorowywania w projektowanym obiekcie, zrozumienie specyfiki skomplikowanych obiektów użyteczności publ. w projektowaniu, w tym specyfiki uwarunkowań prawnych, technologicznych, środowiskowych, kulturowych.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.
Metody nauczaniaM-1metody aktywizujące / problemowe : praca na makiecie, analizy z wykorzystaniem technik CAD, indywidualne i grupowe dyskusje nad poszczególnymi fazami projektu, korekty z prowadzącym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przegląd końcowy, prezentacja projektu, ocena merytoryczna złożonego gotowego projektu pod względem oryginalności projektu i zgodności z zasadami techniczno prawnymi projektowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna prawo budowlane, wybrane zagadnienia prawa własności i zagadnienia ochrony praw autorskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-IV/3_W14w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W14B.W6. absolwent zna i rozumie przepisy techniczno-budowlane;
Cel przedmiotuC-1nabycie umiejętności organizacji pracy projektowej w przypadku zadania o wysokim lub bardzo wysokim stopniu komplikacji połączone ze zdolnością do formowania obiektów użyteczności publicznej w sposób pozytywnie oddziałujący na przestrzeń publiczną i krajobraz kulturowy, nabycie zdolności rozpoznawania specyfiki funkcjonalnej architektury specjalnej oraz jej poprawnego odwzorowywania w projektowanym obiekcie, zrozumienie specyfiki skomplikowanych obiektów użyteczności publ. w projektowaniu, w tym specyfiki uwarunkowań prawnych, technologicznych, środowiskowych, kulturowych.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.
Metody nauczaniaM-1metody aktywizujące / problemowe : praca na makiecie, analizy z wykorzystaniem technik CAD, indywidualne i grupowe dyskusje nad poszczególnymi fazami projektu, korekty z prowadzącym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przegląd końcowy, prezentacja projektu, ocena merytoryczna złożonego gotowego projektu pod względem oryginalności projektu i zgodności z zasadami techniczno prawnymi projektowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania zadań projektowych i planistycznych zna zasady sztuki budowlanej, normatywy oraz normy PN i EU
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-IV/3_U16potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypowych, specjalnego przeznaczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U16B.U1. absolwent potrafi integrować zaawansowaną wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki, w tym historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury, gospodarki przestrzennej podczas rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich;
Cel przedmiotuC-1nabycie umiejętności organizacji pracy projektowej w przypadku zadania o wysokim lub bardzo wysokim stopniu komplikacji połączone ze zdolnością do formowania obiektów użyteczności publicznej w sposób pozytywnie oddziałujący na przestrzeń publiczną i krajobraz kulturowy, nabycie zdolności rozpoznawania specyfiki funkcjonalnej architektury specjalnej oraz jej poprawnego odwzorowywania w projektowanym obiekcie, zrozumienie specyfiki skomplikowanych obiektów użyteczności publ. w projektowaniu, w tym specyfiki uwarunkowań prawnych, technologicznych, środowiskowych, kulturowych.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.
Metody nauczaniaM-1metody aktywizujące / problemowe : praca na makiecie, analizy z wykorzystaniem technik CAD, indywidualne i grupowe dyskusje nad poszczególnymi fazami projektu, korekty z prowadzącym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przegląd końcowy, prezentacja projektu, ocena merytoryczna złożonego gotowego projektu pod względem oryginalności projektu i zgodności z zasadami techniczno prawnymi projektowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi rozwiązywać funkcję budynków nietypo-wych, specjalnego przeznaczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-IV/3_U18potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U18B.U3. absolwent potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, kulturowe, plastyczne, ekonomiczne i prawne w procesie projektowania architektonicznego, urbanistycznego i planistycznego o dużym stopniu złożoności;
Cel przedmiotuC-1nabycie umiejętności organizacji pracy projektowej w przypadku zadania o wysokim lub bardzo wysokim stopniu komplikacji połączone ze zdolnością do formowania obiektów użyteczności publicznej w sposób pozytywnie oddziałujący na przestrzeń publiczną i krajobraz kulturowy, nabycie zdolności rozpoznawania specyfiki funkcjonalnej architektury specjalnej oraz jej poprawnego odwzorowywania w projektowanym obiekcie, zrozumienie specyfiki skomplikowanych obiektów użyteczności publ. w projektowaniu, w tym specyfiki uwarunkowań prawnych, technologicznych, środowiskowych, kulturowych.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.
Metody nauczaniaM-1metody aktywizujące / problemowe : praca na makiecie, analizy z wykorzystaniem technik CAD, indywidualne i grupowe dyskusje nad poszczególnymi fazami projektu, korekty z prowadzącym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przegląd końcowy, prezentacja projektu, ocena merytoryczna złożonego gotowego projektu pod względem oryginalności projektu i zgodności z zasadami techniczno prawnymi projektowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi projektować obiekty o dużym stopniu złożoności i zespoły obiektów o skomplikowa-nych powiązanych funkcjonalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_CN2-IV/3_K05rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środo-wisko i relacje społeczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K05B.S1. absolwent jest gotów do formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich skomplikowanych uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta;
Cel przedmiotuC-1nabycie umiejętności organizacji pracy projektowej w przypadku zadania o wysokim lub bardzo wysokim stopniu komplikacji połączone ze zdolnością do formowania obiektów użyteczności publicznej w sposób pozytywnie oddziałujący na przestrzeń publiczną i krajobraz kulturowy, nabycie zdolności rozpoznawania specyfiki funkcjonalnej architektury specjalnej oraz jej poprawnego odwzorowywania w projektowanym obiekcie, zrozumienie specyfiki skomplikowanych obiektów użyteczności publ. w projektowaniu, w tym specyfiki uwarunkowań prawnych, technologicznych, środowiskowych, kulturowych.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują projekt budynku o funkcji publicznej o pow. do 2’000 m kw., w sposób szczegółowy zawierający: - rozwiązania projektu architektoniczno-budowlanego (zakres opracowania wymagany przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wraz z elementami projektu technicznego i wybranymi detalami budowlanymi); - rozwiązana z zakresu inżynierii budowlanej Funkcja budynku – biurowa lub ogólnomiejska (np. miejski pawilon informacji turystycznej wraz z funkcją gastronomiczną). Kontekst projektowy – uzupełnienie zabudowy zwartej, lub niewielki gabarytowo pawilon wolno stojący. Tematyka zajęć skupiona jest na korelacji pomiędzy projektowaniem architektonicznym, a projektowaniem z zakresu inżynierii budowlanej, w tym szczególnie: - rozwiązaniami konstrukcyjnymi; - instalacjami wodno-kanalizacyjnymi; - instalacjami C.O.; - instalacjami gazowymi; - instalacjami odprowadzenia wód deszczowych; - instalacjami wentylacji i klimatyzacji; - systemami ochrony przeciwpożarowej; - elementami akustyki wnętrz; - instalacjami elektrycznymi; - instalacjami teletechnicznymi i informatyczne; - zagadnieniami związanymi z iluminacją architektury; - nowymi typami instalacji zarządzającymi ( tzw. inteligentne instalacje typu „smart”) Rozwiązania powyższe opracowywane w trzech skalach: : - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno- budowlany; - projekt architektury wnętrz.
Metody nauczaniaM-1metody aktywizujące / problemowe : praca na makiecie, analizy z wykorzystaniem technik CAD, indywidualne i grupowe dyskusje nad poszczególnymi fazami projektu, korekty z prowadzącym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przegląd końcowy, prezentacja projektu, ocena merytoryczna złożonego gotowego projektu pod względem oryginalności projektu i zgodności z zasadami techniczno prawnymi projektowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie kształtuje wpływ inwestycji na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne
3,5
4,0
4,5
5,0