Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie miastami - projekt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie miastami - projekt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>, Adam Zwoliński <azwolinski@zut.edu.pl>, Alicja Świtalska <Alicja.Switalska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 36 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1zaliczona urbanistyka sem. 1

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Studenci opracowują w zespołach zarys strategii rozwoju przestrzennego gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz. Zespół, który przygotuje najlepszego rozwiązanie strategii przestrzennego zagospodarowania gminy zostaje studenckim zarządem gminy, pozostałe grupy tworzą firmy projektowe z uwzględnieniem elementów deweloperskich. Zarząd i firmy formułują cele i zadania oraz przygotowują: inwentaryzacje urbanistyczne i analizy, koncepcje urbanistyczne lub urbanistyczno-architektoniczne, plany przedsięwzięć oraz skutki finansowe wpływające na budżet gminy. Opracowują raporty i prezentacje do Rankingu I i II. Przygotowanie makiety tereny opracowania z otoczeniem. Firmy w uzgodnieniu i we współdziałaniu z zarządem ustalają i opracowują analizy i koncepcje, harmonogramy i finanse. Zarząd opracowuje strategiczne inwestycje dla rozwoju całej gminy.35
T-P-2Opracowanie w formie cyfrowej zarysu strategii rozwoju gminy na wybranym przykładzie. Opracowanie w formie cyfrowej: krótkoterminowych, szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych dla inwestycji znajdujących się na obszarze opracowania, analiz i koncepcji urbanistycznej lub urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowaniem terenu, harmonogramu j inwestycji, schematu prognozy finansowej dla budżetu gminy. Przygotowanie w formie multimedialnej ostatecznej prezentacji: analizy aktów miejscowego prawa przestrzennego, inwentaryzacji i analiz, koncepcji, harmonogramu działań, prognozy finansowej.1
36

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Studenci opracowują w zespołach zarys strategii rozwoju przestrzennego gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz. Opracowanie w formie cyfrowej i drukowanej: długoterminowych przedsięwzięć rozwojowych, Opracowanie w formie cyfrowej i drukowanej: krótkoterminowych, szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych dla jednej inwestycji, koncepcji bioprzestrzennej z elementami architektonicznymi i zagospodarowaniem terenu, szczegółowego harmonogramu jednej inwestycji i ogólnego dla wszystkich inwestycji, szczegółowej prognozy finansowej pod kątem jej wpływu na budżet gminy dla jednej inwestycji, w zależności od potrzeb przygotowanie schematu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zasad współpracy.30
A-P-2Zespół, który przygotuje najlepszego rozwiązanie strategii przestrzennego zagospodarowania gminy zostaje studenckim zarządem gminy, pozostałe grupy tworzą firmy projektowe z uwzględnieniem elementów deweloperskich.15
A-P-3Zarząd i firmy formułują cele i zadania oraz przygotowują: inwentaryzacje urbanistyczne i analizy, koncepcje urbanistyczne lub urbanistyczno-architektoniczne, plany przedsięwzięć oraz skutki finansowe wpływające na budżet gminy. Opracowują raporty i prezentacje do Rankingu I i II. Przygotowanie makiety tereny opracowania z otoczeniem. Firmy w uzgodnieniu i we współdziałaniu z zarządem ustalają i opracowują analizy i koncepcje, harmonogramy i finanse. Zarząd opracowuje strategiczne inwestycje dla rozwoju całej gminy.26
A-P-4opracowanie makiety obszaru opracowania wraz z otoczeniem20
91

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest ocena uzyskana w rankingach (z agregacji wyników z dwóch rankingów cząstkowych) studenckich firm i zarządu. Stopień opanowania wiadomości przedstawianych na wykładach sprawdzany jest na egzaminie pisemnym.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-X/2_W01
treści przekazane na wykładach
AU_2A_W12, AU_2A_W13C-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-X/2_U02
w projektowaniu i planowaniu trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury
AU_2A_U04C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_BN2-X/2_K01
Absolwent umie koordynować pracę w zespole oraz podporządkować się pracy zespołowej.
AU_2A_K03C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-X/2_W01
treści przekazane na wykładach
2,0
3,0zna wiedzę przekazaną na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-X/2_U02
w projektowaniu i planowaniu trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury
2,0
3,0W projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury. Zna podstawy miejscowego rozwoju przestrzennego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_BN2-X/2_K01
Absolwent umie koordynować pracę w zespole oraz podporządkować się pracy zespołowej.
2,0
3,0Opracowuje wybrane przedsięwzięcie w zespole i jest gotowy do pracy w zespole złożonym ze specjalistów z odległych dziedzin
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmielewski M.J., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004
  2. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa, 1999
  3. Czekiel-Świtalska E., Planowanie miejscowe a budżet miasta, The Local Planning and a City Budget, hogben, Szczecin, 2007, czasopismo Przestrzeń i forma nr 6
  4. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice, 2008
  5. Kupiec L., Biznesplan jako instrument zarządzania firmą, Wyższa Szkoła Finansów I Zarządzania, Białystok, 2003
  6. Czekiel-Świtalska E., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy., asfera, 2013, Przestrzeń i forma nr 19
  7. Czekiel-Świtalska E., Konieczne zmiany w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce, SFERA, 2013, Czasopismo Przestrzeń i forma nr 19
  8. Czekiel-Świtalska E., The impact of selected natural resoureces on urban design in the city, Lviv Polytechnic, 2014, Creative urbanism

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Studenci opracowują w zespołach zarys strategii rozwoju przestrzennego gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz. Zespół, który przygotuje najlepszego rozwiązanie strategii przestrzennego zagospodarowania gminy zostaje studenckim zarządem gminy, pozostałe grupy tworzą firmy projektowe z uwzględnieniem elementów deweloperskich. Zarząd i firmy formułują cele i zadania oraz przygotowują: inwentaryzacje urbanistyczne i analizy, koncepcje urbanistyczne lub urbanistyczno-architektoniczne, plany przedsięwzięć oraz skutki finansowe wpływające na budżet gminy. Opracowują raporty i prezentacje do Rankingu I i II. Przygotowanie makiety tereny opracowania z otoczeniem. Firmy w uzgodnieniu i we współdziałaniu z zarządem ustalają i opracowują analizy i koncepcje, harmonogramy i finanse. Zarząd opracowuje strategiczne inwestycje dla rozwoju całej gminy.35
T-P-2Opracowanie w formie cyfrowej zarysu strategii rozwoju gminy na wybranym przykładzie. Opracowanie w formie cyfrowej: krótkoterminowych, szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych dla inwestycji znajdujących się na obszarze opracowania, analiz i koncepcji urbanistycznej lub urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowaniem terenu, harmonogramu j inwestycji, schematu prognozy finansowej dla budżetu gminy. Przygotowanie w formie multimedialnej ostatecznej prezentacji: analizy aktów miejscowego prawa przestrzennego, inwentaryzacji i analiz, koncepcji, harmonogramu działań, prognozy finansowej.1
36

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Studenci opracowują w zespołach zarys strategii rozwoju przestrzennego gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz. Opracowanie w formie cyfrowej i drukowanej: długoterminowych przedsięwzięć rozwojowych, Opracowanie w formie cyfrowej i drukowanej: krótkoterminowych, szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych dla jednej inwestycji, koncepcji bioprzestrzennej z elementami architektonicznymi i zagospodarowaniem terenu, szczegółowego harmonogramu jednej inwestycji i ogólnego dla wszystkich inwestycji, szczegółowej prognozy finansowej pod kątem jej wpływu na budżet gminy dla jednej inwestycji, w zależności od potrzeb przygotowanie schematu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zasad współpracy.30
A-P-2Zespół, który przygotuje najlepszego rozwiązanie strategii przestrzennego zagospodarowania gminy zostaje studenckim zarządem gminy, pozostałe grupy tworzą firmy projektowe z uwzględnieniem elementów deweloperskich.15
A-P-3Zarząd i firmy formułują cele i zadania oraz przygotowują: inwentaryzacje urbanistyczne i analizy, koncepcje urbanistyczne lub urbanistyczno-architektoniczne, plany przedsięwzięć oraz skutki finansowe wpływające na budżet gminy. Opracowują raporty i prezentacje do Rankingu I i II. Przygotowanie makiety tereny opracowania z otoczeniem. Firmy w uzgodnieniu i we współdziałaniu z zarządem ustalają i opracowują analizy i koncepcje, harmonogramy i finanse. Zarząd opracowuje strategiczne inwestycje dla rozwoju całej gminy.26
A-P-4opracowanie makiety obszaru opracowania wraz z otoczeniem20
91
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-X/2_W01treści przekazane na wykładach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W12B.W4. absolwent zna i rozumie zagadnienia powiązane z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i planowaniem przestrzennym, takie jak infrastruktura techniczna, komunikacja, środowisko przyrodnicze, architektura krajobrazu, uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne – niezbędne do rozumienia społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz dostrzega potrzebę ich uwzględniania w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym, ruralistycznym i planowaniu przestrzennym;
AU_2A_W13B.W5. absolwent zna i rozumie zaawansowaną problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe, złożone zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym;
Cel przedmiotuC-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne.
Metody nauczaniaM-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest ocena uzyskana w rankingach (z agregacji wyników z dwóch rankingów cząstkowych) studenckich firm i zarządu. Stopień opanowania wiadomości przedstawianych na wykładach sprawdzany jest na egzaminie pisemnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna wiedzę przekazaną na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-X/2_U02w projektowaniu i planowaniu trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U04A.U4. absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy; formułować wnioski do projektowania i planowania przestrzennego, prognozować procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi, oraz przewidywać skutki społeczne tych przekształceń;
Cel przedmiotuC-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują w zespołach zarys strategii rozwoju przestrzennego gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz. Zespół, który przygotuje najlepszego rozwiązanie strategii przestrzennego zagospodarowania gminy zostaje studenckim zarządem gminy, pozostałe grupy tworzą firmy projektowe z uwzględnieniem elementów deweloperskich. Zarząd i firmy formułują cele i zadania oraz przygotowują: inwentaryzacje urbanistyczne i analizy, koncepcje urbanistyczne lub urbanistyczno-architektoniczne, plany przedsięwzięć oraz skutki finansowe wpływające na budżet gminy. Opracowują raporty i prezentacje do Rankingu I i II. Przygotowanie makiety tereny opracowania z otoczeniem. Firmy w uzgodnieniu i we współdziałaniu z zarządem ustalają i opracowują analizy i koncepcje, harmonogramy i finanse. Zarząd opracowuje strategiczne inwestycje dla rozwoju całej gminy.
Metody nauczaniaM-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest ocena uzyskana w rankingach (z agregacji wyników z dwóch rankingów cząstkowych) studenckich firm i zarządu. Stopień opanowania wiadomości przedstawianych na wykładach sprawdzany jest na egzaminie pisemnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym trafnie odczytuje związki funkcjonalne i formalne w przestrzeni, harmonijnie włącza autorskie rozwiązania w istniejące struktury. Zna podstawy miejscowego rozwoju przestrzennego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_BN2-X/2_K01Absolwent umie koordynować pracę w zespole oraz podporządkować się pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K03A.S3. absolwent jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projekty;
Cel przedmiotuC-1Student musi znać podstawowe elementy dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, z uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć i skutków finansowych. Student posiada umiejętności cyfrowego przedstawienia proponowanych rozwiązań. Potrafi sporządzić makietę, odzwierciedlającą zagospodarowanie przestrzenne.
Treści programoweT-P-1Studenci opracowują w zespołach zarys strategii rozwoju przestrzennego gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz. Zespół, który przygotuje najlepszego rozwiązanie strategii przestrzennego zagospodarowania gminy zostaje studenckim zarządem gminy, pozostałe grupy tworzą firmy projektowe z uwzględnieniem elementów deweloperskich. Zarząd i firmy formułują cele i zadania oraz przygotowują: inwentaryzacje urbanistyczne i analizy, koncepcje urbanistyczne lub urbanistyczno-architektoniczne, plany przedsięwzięć oraz skutki finansowe wpływające na budżet gminy. Opracowują raporty i prezentacje do Rankingu I i II. Przygotowanie makiety tereny opracowania z otoczeniem. Firmy w uzgodnieniu i we współdziałaniu z zarządem ustalają i opracowują analizy i koncepcje, harmonogramy i finanse. Zarząd opracowuje strategiczne inwestycje dla rozwoju całej gminy.
Metody nauczaniaM-1metoda problemowa, metoda porównawcza, metody aktywizujące (m.in. plusy za aktywność na wykładzie).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest ocena uzyskana w rankingach (z agregacji wyników z dwóch rankingów cząstkowych) studenckich firm i zarządu. Stopień opanowania wiadomości przedstawianych na wykładach sprawdzany jest na egzaminie pisemnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowuje wybrane przedsięwzięcie w zespole i jest gotowy do pracy w zespole złożonym ze specjalistów z odległych dziedzin
3,5
4,0
4,5
5,0