Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabus przedmiotu Język obcy Angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy Angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Koczalska <Jolanta.Koczalska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 20 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Materiały i konstrukcje budowlane (Building Materials, Construction)2
T-LK-2Grecka świątynia i marmur (Reaching for Perfection – a Greek Temple. The Challenge of Marble) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)2
T-LK-3Fuzja przeciwieństw i Rzym - miasto betonu (Fusion of Opposites, Rome –Imperial City of Concrete) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.)1
T-LK-4Triumf krzywizn – Architektura rzymska (Triumph of the Curve - Roman Architecture ) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)1
T-LK-5Narzucanie porządku naturze ( Imposing Order of Nature ) Powtórzenie materiału (Revision)1
T-LK-6Architektura wczesno-chrześcijańska (The Architecture of Christianity) Architektura bizantyjska (Byzantine Architecture) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-7Architektura romańska ( Romanesque Architecture )2
T-LK-8Architektura gotycka (Gothic Architecture) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
T-LK-9Katedra gotycka (Gothic Cathedral)1
T-LK-10Architektura renesansu (Renaissance Architecture)2
T-LK-11Architektura baroku (Baroque Architecture) Powtórzenie (Revision)2
T-LK-12Prezentacje (np. budynku, stylu lub architekta ) - Presentations (a building, a style or an architect) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach20
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.53
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.12
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_AN2-I/1-a_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
AU_2A_W21C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_AN2-I/1-a_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
AU_2A_U28C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1
AU_2A_AN2-I/1-a_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
AU_2A_U26, AU_2A_U28C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12M-1, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AU_2A_AN2-I/1-a_K01
potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role
AU_2A_K03C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_AN2-I/1-a_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_AN2-I/1-a_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
AU_2A_AN2-I/1-a_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AU_2A_AN2-I/1-a_K01
potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role
2,0
3,0Student potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wojewódzka- Olszówka, I., Architecture in English – English for Architecture, Kraków, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Kulińska-Stanek, S, Reading Comprehension for Students of Architecture, Kraków, 2006
  2. Romaniuk, E., Modern Wonders of Civil Engineering, Kraków, 2007
  3. Fletcher, B., Sir Banister Fletcher’s a history of architecture, Oxford, 2001
  4. The Architectural Review, http://www.architectural-review.com/buildings/gaudis-sacred-monster-sagrada-familia-barcelona-catalonia/8633438.article
  5. Architecture Today, http://www.architecturetoday.co.uk/?p=24617
  6. Architecture New Zealand, http://architecturenow.co.nz/magazines/architecture-new-zealand
  7. Architectural Record, http://www.architecturalrecord.com/topics/91-architecture-news
  8. Architect – the Magazine of the American Institute of Architects, http://www.architectmagazine.com/safety/new-amsterdams.aspx

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Materiały i konstrukcje budowlane (Building Materials, Construction)2
T-LK-2Grecka świątynia i marmur (Reaching for Perfection – a Greek Temple. The Challenge of Marble) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)2
T-LK-3Fuzja przeciwieństw i Rzym - miasto betonu (Fusion of Opposites, Rome –Imperial City of Concrete) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.)1
T-LK-4Triumf krzywizn – Architektura rzymska (Triumph of the Curve - Roman Architecture ) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)1
T-LK-5Narzucanie porządku naturze ( Imposing Order of Nature ) Powtórzenie materiału (Revision)1
T-LK-6Architektura wczesno-chrześcijańska (The Architecture of Christianity) Architektura bizantyjska (Byzantine Architecture) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-7Architektura romańska ( Romanesque Architecture )2
T-LK-8Architektura gotycka (Gothic Architecture) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
T-LK-9Katedra gotycka (Gothic Cathedral)1
T-LK-10Architektura renesansu (Renaissance Architecture)2
T-LK-11Architektura baroku (Baroque Architecture) Powtórzenie (Revision)2
T-LK-12Prezentacje (np. budynku, stylu lub architekta ) - Presentations (a building, a style or an architect) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
20

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach20
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.53
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.12
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-a_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_W21C.W4. absolwent zna i rozumie słownictwo i struktury gramatyczne języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych w zakresie architektury, a także konieczność sprawnego posługiwania się językiem obcym, także w kontekście działalności naukowej.
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Materiały i konstrukcje budowlane (Building Materials, Construction)
T-LK-2Grecka świątynia i marmur (Reaching for Perfection – a Greek Temple. The Challenge of Marble) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-3Fuzja przeciwieństw i Rzym - miasto betonu (Fusion of Opposites, Rome –Imperial City of Concrete) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.)
T-LK-4Triumf krzywizn – Architektura rzymska (Triumph of the Curve - Roman Architecture ) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-5Narzucanie porządku naturze ( Imposing Order of Nature ) Powtórzenie materiału (Revision)
T-LK-6Architektura wczesno-chrześcijańska (The Architecture of Christianity) Architektura bizantyjska (Byzantine Architecture) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-7Architektura romańska ( Romanesque Architecture )
T-LK-8Architektura gotycka (Gothic Architecture) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-9Katedra gotycka (Gothic Cathedral)
T-LK-10Architektura renesansu (Renaissance Architecture)
T-LK-11Architektura baroku (Baroque Architecture) Powtórzenie (Revision)
T-LK-12Prezentacje (np. budynku, stylu lub architekta ) - Presentations (a building, a style or an architect) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-a_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U28C.U5. absolwent potrafi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu architektury i urbanistyki niezbędną w działalności projektowej oraz – w podstawowym zakresie – w działalności naukowej.
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Materiały i konstrukcje budowlane (Building Materials, Construction)
T-LK-2Grecka świątynia i marmur (Reaching for Perfection – a Greek Temple. The Challenge of Marble) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-3Fuzja przeciwieństw i Rzym - miasto betonu (Fusion of Opposites, Rome –Imperial City of Concrete) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.)
T-LK-4Triumf krzywizn – Architektura rzymska (Triumph of the Curve - Roman Architecture ) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-5Narzucanie porządku naturze ( Imposing Order of Nature ) Powtórzenie materiału (Revision)
T-LK-6Architektura wczesno-chrześcijańska (The Architecture of Christianity) Architektura bizantyjska (Byzantine Architecture) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-7Architektura romańska ( Romanesque Architecture )
T-LK-8Architektura gotycka (Gothic Architecture) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-9Katedra gotycka (Gothic Cathedral)
T-LK-10Architektura renesansu (Renaissance Architecture)
T-LK-11Architektura baroku (Baroque Architecture) Powtórzenie (Revision)
T-LK-12Prezentacje (np. budynku, stylu lub architekta ) - Presentations (a building, a style or an architect) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-a_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_U26C.U3. absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz z innych źródeł, także w języku obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich w procesie projektowym lub – w podstawowym zakresie – w działalności naukowej;
AU_2A_U28C.U5. absolwent potrafi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu architektury i urbanistyki niezbędną w działalności projektowej oraz – w podstawowym zakresie – w działalności naukowej.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Materiały i konstrukcje budowlane (Building Materials, Construction)
T-LK-2Grecka świątynia i marmur (Reaching for Perfection – a Greek Temple. The Challenge of Marble) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-3Fuzja przeciwieństw i Rzym - miasto betonu (Fusion of Opposites, Rome –Imperial City of Concrete) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.)
T-LK-4Triumf krzywizn – Architektura rzymska (Triumph of the Curve - Roman Architecture ) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-5Narzucanie porządku naturze ( Imposing Order of Nature ) Powtórzenie materiału (Revision)
T-LK-6Architektura wczesno-chrześcijańska (The Architecture of Christianity) Architektura bizantyjska (Byzantine Architecture) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-7Architektura romańska ( Romanesque Architecture )
T-LK-8Architektura gotycka (Gothic Architecture) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-9Katedra gotycka (Gothic Cathedral)
T-LK-10Architektura renesansu (Renaissance Architecture)
T-LK-11Architektura baroku (Baroque Architecture) Powtórzenie (Revision)
T-LK-12Prezentacje (np. budynku, stylu lub architekta ) - Presentations (a building, a style or an architect) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAU_2A_AN2-I/1-a_K01potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAU_2A_K03A.S3. absolwent jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projekty;
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Materiały i konstrukcje budowlane (Building Materials, Construction)
T-LK-2Grecka świątynia i marmur (Reaching for Perfection – a Greek Temple. The Challenge of Marble) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-3Fuzja przeciwieństw i Rzym - miasto betonu (Fusion of Opposites, Rome –Imperial City of Concrete) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.)
T-LK-4Triumf krzywizn – Architektura rzymska (Triumph of the Curve - Roman Architecture ) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-5Narzucanie porządku naturze ( Imposing Order of Nature ) Powtórzenie materiału (Revision)
T-LK-6Architektura wczesno-chrześcijańska (The Architecture of Christianity) Architektura bizantyjska (Byzantine Architecture) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-7Architektura romańska ( Romanesque Architecture )
T-LK-8Architektura gotycka (Gothic Architecture) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-9Katedra gotycka (Gothic Cathedral)
T-LK-10Architektura renesansu (Renaissance Architecture)
T-LK-11Architektura baroku (Baroque Architecture) Powtórzenie (Revision)
T-LK-12Prezentacje (np. budynku, stylu lub architekta ) - Presentations (a building, a style or an architect) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0