Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka z uz (S2)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TZiZu_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZiZu_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
TZiZu_2A_U03Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
TZiZu_2A_U04Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumiem publikacji naukowych, dokumentacji technologicznej, instrukcji obsługi urządzeń (maszyn) oraz podobnych dokumentów.
TZiZu_2A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
TZiZu_2A_U06Potrafi określić wpływ procesów mikrobiologicznych na poprawność przetwarzania surowca, potrafi zbadać związek pomiędzy warunkami produkcji a zagrożeniami mikrobiologicznymi.
TZiZu_2A_U07Posiada pogłębione umiejętności pozwalające na samodzielną analizę, ocenę jakości artykułów spożywczych. Potrafi opracować i przeprowadzić samodzielnie systemy GMP, GHP, HACCP.
TZiZu_2A_U08Potrafi samodzielnie lub w zespole zorganizować i prowadzić zaawansowane badania w zakresie zagrożeń jakości żywności i jej bezpieczeństwa.
TZiZu_2A_U09Potrafi opracować samodzielnie kompleks badań związanych z oceną określonych cech jakościowych danego towaru żywnościowego.
TZiZu_2A_U10Potrafi ocenić sposób i stan odżywiania osób zdrowych lub chorych. Potrafi samodzielnie zaplanować jadłospisy lub diety dla różnych grup ludności w układzie indywidualnego i zbiorowego żywienia.
TZiZu_2A_U11Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
TZiZu_2A_U12Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Potrafi ocenić zasadność systemów i mód żywieniowych w kontekście potrzeb organizmu.
TZiZu_2A_U13Potrafi opracować procedury produkcji i dokumentację technologiczną produktów roślinnych i zwierzęcych
TZiZu_2A_U14Potrafi zaplanować proces produkcyjny, pokierować nim i oszacować jego koszty.
TZiZu_2A_U15Potrafi zastosować w praktyce nowe metody uszlachetniania produktów spożywczych.
TZiZu_2A_U16Potrafi w sposób logiczny powiązać zależności pomiędzy czynnikami biologicznymi, przetwarzaniem a jakością uzyskanych produktów spożywczych uwzględniając aspekty systemowe i pozatechniczne.