Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość zasad uprawy roli, metod oraz technologii uprawy roślin, podstaw nawożenia i ochrony roślin
W-2znajomość najważniejszych gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych do dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
W-3znajomość podstaw ochrony środowiska naturalnego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z prowadzeniem wielkotowarowych upraw roślin ozdobnych w systemie integrowanym (uprawy w gruncie otwartym i pod osłonami)
C-2zaznajomienie z przepisami dotyczącymi stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych pod osłonami4
T-A-2Zrównoważona produkcja roślin doniczkowych6
T-A-3Zrównoważona produkcja kwiatów i zieleni ciętej5
15
wykłady
T-W-1Pojęcie zrównoważonej produkcji; wady i zalety produkcji zrównoważonej2
T-W-2Zrównoważona polowa produkcja roślin ozdobnych5
T-W-3Zrównoważona produkcja roślin sezonowych i wieloletnich8
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2studiowanie treści ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-3studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń5
A-A-4przygotowanie pracy zaliczeniowej5
30
wykłady
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2studiowanie treści wykładów5
A-W-3studiowanie literatury5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C01_W01
Objaśnia zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
OG_2A_W01C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-2, S-1
OG_2A_C01_W02
Zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
OG_2A_W04C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C01_U01
Dobiera odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
OG_2A_U03C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C01_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K01, OG_2A_K03C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C01_W01
Objaśnia zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
2,0nie zna zasad zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
3,0zna podstawowe zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
3,5zna zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
4,0potrafi objaśnić zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
4,5potrafi objaśnić zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych, potrafi o nich dyskutować
5,0objaśnia zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych, potrafi o wskazać ich pozytywne i negatywne aspekty, używa rzeczowych argumentów
OG_2A_C01_W02
Zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
2,0nie zna przepisów dotyczących stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
3,0zna podstawowe przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
3,5zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
4,0zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, potrafi je interpretować
4,5zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, potrafi je odnieść do konkretnych warunków i zastosować
5,0zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, potrafi je odnieść do konkretnych warunków i zastosować, logicznie argumentuje swój wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C01_U01
Dobiera odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
2,0nie potrafi dobrać odpowiednich metod i środków w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
3,0potrafi dobrać niektóre z metod i środków w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
3,5potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
4,0potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych, jednocześnie uzasadniając swój wybór
4,5potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych, proponując dodatkowo rozwiązania alternatywne
5,0potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych, proponując dodatkowo rozwiązania alternatywne, stosuje logiczną argumentację swoich wyborów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C01_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przedstawia ich pozytywne i negatywne strony, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przedstawia ich pozytywne i negatywne strony, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź, używa logicznych argumetów w trakcie dyskusji
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przedstawia ich pozytywne i negatywne strony, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź, używa logicznych argumetów w trakcie dyskusji, znajduje alternatywne rozwiązania

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H. (red.), Uprawa Roślin Ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Jerzy M. (red.), Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami, PWRiL, Poznań, 2006
  3. Marcinkowski J., Byliny ogrodowe, PWRiL, Warszawa, 2002
  4. Czekalski M., Ogólna uprawa roślin ozdobnych, AR, Wrocław, 1999
  5. Przegląd Komunalny, ABRYS, Poznań, czasopismo

Literatura dodatkowa

  1. Radziul E., Byliny, PWRiL, Warszawa, 2002
  2. Hessayon D.G., Rośliny pokojowe, Muza, Warszawa, 1997
  3. Szkółkarstwo, Plantpress, Kraków, czasopismo
  4. Hasło Ogrodnicze, Plantpress, Kraków, czasopismo
  5. Owoce Warzywa Kwiaty, Hortpress, Warszawa, czasopismo

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych pod osłonami4
T-A-2Zrównoważona produkcja roślin doniczkowych6
T-A-3Zrównoważona produkcja kwiatów i zieleni ciętej5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie zrównoważonej produkcji; wady i zalety produkcji zrównoważonej2
T-W-2Zrównoważona polowa produkcja roślin ozdobnych5
T-W-3Zrównoważona produkcja roślin sezonowych i wieloletnich8
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2studiowanie treści ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-3studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń5
A-A-4przygotowanie pracy zaliczeniowej5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2studiowanie treści wykładów5
A-W-3studiowanie literatury5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C01_W01Objaśnia zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W01student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z prowadzeniem wielkotowarowych upraw roślin ozdobnych w systemie integrowanym (uprawy w gruncie otwartym i pod osłonami)
Treści programoweT-W-3Zrównoważona produkcja roślin sezonowych i wieloletnich
T-W-1Pojęcie zrównoważonej produkcji; wady i zalety produkcji zrównoważonej
T-W-2Zrównoważona polowa produkcja roślin ozdobnych
T-A-1Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych pod osłonami
T-A-2Zrównoważona produkcja roślin doniczkowych
T-A-3Zrównoważona produkcja kwiatów i zieleni ciętej
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna zasad zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
3,0zna podstawowe zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
3,5zna zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
4,0potrafi objaśnić zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych
4,5potrafi objaśnić zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych, potrafi o nich dyskutować
5,0objaśnia zasady zrównoważonej produkcji roślin ozdobnych, potrafi o wskazać ich pozytywne i negatywne aspekty, używa rzeczowych argumentów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C01_W02Zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Cel przedmiotuC-2zaznajomienie z przepisami dotyczącymi stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
Treści programoweT-W-3Zrównoważona produkcja roślin sezonowych i wieloletnich
T-W-1Pojęcie zrównoważonej produkcji; wady i zalety produkcji zrównoważonej
T-W-2Zrównoważona polowa produkcja roślin ozdobnych
T-A-1Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych pod osłonami
T-A-2Zrównoważona produkcja roślin doniczkowych
T-A-3Zrównoważona produkcja kwiatów i zieleni ciętej
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna przepisów dotyczących stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
3,0zna podstawowe przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
3,5zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
4,0zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, potrafi je interpretować
4,5zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, potrafi je odnieść do konkretnych warunków i zastosować
5,0zna przepisy dotyczące stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, potrafi je odnieść do konkretnych warunków i zastosować, logicznie argumentuje swój wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C01_U01Dobiera odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z prowadzeniem wielkotowarowych upraw roślin ozdobnych w systemie integrowanym (uprawy w gruncie otwartym i pod osłonami)
C-2zaznajomienie z przepisami dotyczącymi stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
Treści programoweT-W-3Zrównoważona produkcja roślin sezonowych i wieloletnich
T-W-1Pojęcie zrównoważonej produkcji; wady i zalety produkcji zrównoważonej
T-W-2Zrównoważona polowa produkcja roślin ozdobnych
T-A-1Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych pod osłonami
T-A-2Zrównoważona produkcja roślin doniczkowych
T-A-3Zrównoważona produkcja kwiatów i zieleni ciętej
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dobrać odpowiednich metod i środków w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
3,0potrafi dobrać niektóre z metod i środków w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
3,5potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych
4,0potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych, jednocześnie uzasadniając swój wybór
4,5potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych, proponując dodatkowo rozwiązania alternatywne
5,0potrafi dobrać odpowiednie metody i środki w zrównoważonej uprawie roślin ozdobnych, proponując dodatkowo rozwiązania alternatywne, stosuje logiczną argumentację swoich wyborów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C01_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z prowadzeniem wielkotowarowych upraw roślin ozdobnych w systemie integrowanym (uprawy w gruncie otwartym i pod osłonami)
C-2zaznajomienie z przepisami dotyczącymi stosowania środków produkcji w zrównoważonej uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych
Treści programoweT-W-3Zrównoważona produkcja roślin sezonowych i wieloletnich
T-W-1Pojęcie zrównoważonej produkcji; wady i zalety produkcji zrównoważonej
T-W-2Zrównoważona polowa produkcja roślin ozdobnych
T-A-1Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych pod osłonami
T-A-2Zrównoważona produkcja roślin doniczkowych
T-A-3Zrównoważona produkcja kwiatów i zieleni ciętej
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przedstawia ich pozytywne i negatywne strony, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przedstawia ich pozytywne i negatywne strony, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź, używa logicznych argumetów w trakcie dyskusji
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przedstawia ich pozytywne i negatywne strony, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź, używa logicznych argumetów w trakcie dyskusji, znajduje alternatywne rozwiązania