Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu sadownictwa, fizjologii roślin i biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z czynnikami i możliwościami regulowania wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.
C-2Zapoznanie studenta z fizjologią powstawania i dojrzewania owoców.
C-3Zapoznanie z możliwościami łagodzenia stresów roślin sadowniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kwitnienie, powstawanie i dojrzewanie owoców. Zabiegi agrotechniczne wpływające na jakość owoców. Przerzedzanie kwiatów i zawiązków owoców. Pękanie owoców – charakterystyka zjawiska i możliwości przeciwdziałania.10
10
wykłady
T-W-1Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.8
T-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje10
A-A-3przygotowanie do zajęć10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C08_W01
Ma wiedzę o czynnikach i zabiegach agrotechnicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Zna przyczyny i sposoby łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych.
OG_2A_W03C-1, C-3T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1
OG_2A_C08_W02
Zna procesy fizjologiczne związane z kwitnieniem oraz zawiązywaniem i dojrzewaniem owoców oraz zna sposoby modyfikowania tych procesów.
OG_2A_W03C-2T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C08_U01
Umie przewidzieć wpływ czynników środowiskowych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.
OG_2A_U04, OG_2A_U06C-1, C-3T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1
OG_2A_C08_U02
Potrafi zastosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne w celu łagodzenia stresów oraz regulowania wzrostu i owocowania. Potrafi zdefiniować i regulować procesy zachodzące podczas dojrzewania owoców.
OG_2A_U03, OG_2A_U06C-1, C-2, C-3T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C08_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
OG_2A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C08_W01
Ma wiedzę o czynnikach i zabiegach agrotechnicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Zna przyczyny i sposoby łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych.
2,0
3,0student potrafi wymienić podstawowe czynniki i zabiegi agrotechniczne wpływajace na wzrost i rozwój roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C08_W02
Zna procesy fizjologiczne związane z kwitnieniem oraz zawiązywaniem i dojrzewaniem owoców oraz zna sposoby modyfikowania tych procesów.
2,0
3,0student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe procesy związane z kwitnieniem oraz zawiązywaniem i dojrzewaniem owoców
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C08_U01
Umie przewidzieć wpływ czynników środowiskowych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.
2,0
3,0student potrafi przewidzieć w stopniu dostatecznym wpływ czynników środowiskowych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C08_U02
Potrafi zastosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne w celu łagodzenia stresów oraz regulowania wzrostu i owocowania. Potrafi zdefiniować i regulować procesy zachodzące podczas dojrzewania owoców.
2,0
3,0student potrafi dobierać podstawowe metody agrotechniczne w celu łagodzenia stresów oraz regulowania wzrostu i owocowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C08_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0student zna podstawowe procesy i zjawiska związane ze wzrostem i owocowaniem roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2004
  2. Ostrowski W., Sadownictwo Nowoczesne, Wyd AR, Szczecin, 1996
  3. Koncewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2007
  4. Piskornik Z., Fizjologia roślin dla ogrodników cz. I i cz. II, AR, Lublin, 1997
  5. Jankiewicz L.S., Lipecki J., Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej t. 1, PWN, Warszawa, 2011
  6. Jankiewicz L.S., Filek M., Lech W., Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej t. 2, PWN, Warszawa, 2012
  7. Basak A., Regulatory wzrostu w matecznikach, szkółkach i młodych sadach, Plantpress, Kraków, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kwitnienie, powstawanie i dojrzewanie owoców. Zabiegi agrotechniczne wpływające na jakość owoców. Przerzedzanie kwiatów i zawiązków owoców. Pękanie owoców – charakterystyka zjawiska i możliwości przeciwdziałania.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.8
T-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.7
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje10
A-A-3przygotowanie do zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C08_W01Ma wiedzę o czynnikach i zabiegach agrotechnicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Zna przyczyny i sposoby łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z czynnikami i możliwościami regulowania wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z możliwościami łagodzenia stresów roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.
T-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wymienić podstawowe czynniki i zabiegi agrotechniczne wpływajace na wzrost i rozwój roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C08_W02Zna procesy fizjologiczne związane z kwitnieniem oraz zawiązywaniem i dojrzewaniem owoców oraz zna sposoby modyfikowania tych procesów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z fizjologią powstawania i dojrzewania owoców.
Treści programoweT-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.
T-A-1Kwitnienie, powstawanie i dojrzewanie owoców. Zabiegi agrotechniczne wpływające na jakość owoców. Przerzedzanie kwiatów i zawiązków owoców. Pękanie owoców – charakterystyka zjawiska i możliwości przeciwdziałania.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe procesy związane z kwitnieniem oraz zawiązywaniem i dojrzewaniem owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C08_U01Umie przewidzieć wpływ czynników środowiskowych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z czynnikami i możliwościami regulowania wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z możliwościami łagodzenia stresów roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.
T-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi przewidzieć w stopniu dostatecznym wpływ czynników środowiskowych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C08_U02Potrafi zastosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne w celu łagodzenia stresów oraz regulowania wzrostu i owocowania. Potrafi zdefiniować i regulować procesy zachodzące podczas dojrzewania owoców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z czynnikami i możliwościami regulowania wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.
C-2Zapoznanie studenta z fizjologią powstawania i dojrzewania owoców.
C-3Zapoznanie z możliwościami łagodzenia stresów roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.
T-A-1Kwitnienie, powstawanie i dojrzewanie owoców. Zabiegi agrotechniczne wpływające na jakość owoców. Przerzedzanie kwiatów i zawiązków owoców. Pękanie owoców – charakterystyka zjawiska i możliwości przeciwdziałania.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi dobierać podstawowe metody agrotechniczne w celu łagodzenia stresów oraz regulowania wzrostu i owocowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C08_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z czynnikami i możliwościami regulowania wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.
C-2Zapoznanie studenta z fizjologią powstawania i dojrzewania owoców.
C-3Zapoznanie z możliwościami łagodzenia stresów roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wzrost i rozwój roślin sadowniczych.
T-W-2Przyczyny, wpływ i możliwości łagodzenia stresów abiotycznych i biotycznych u drzew i krzewów. Wykorzystanie preparatów antystresowych w sadownictwie. Regulowanie wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin sadowniczych.
T-A-1Kwitnienie, powstawanie i dojrzewanie owoców. Zabiegi agrotechniczne wpływające na jakość owoców. Przerzedzanie kwiatów i zawiązków owoców. Pękanie owoców – charakterystyka zjawiska i możliwości przeciwdziałania.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe procesy i zjawiska związane ze wzrostem i owocowaniem roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0