Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość morfologii i anatomii roślin
W-2Znajomość fizjologii wzrostu i rozwoju roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z mechanizmami wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
C-2Zaznajomienie ze środkami wpływającymi na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
C-3Zapoznanie z metodami regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych z różnych grup uprawowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Regulatory wzrostu, ich właściwości i działanie2
T-A-2Stan spoczynku i możliwości jego przerywania2
T-A-3Pędzenie wybranych roślin cebulowych i bulwiastych3
T-A-4Pędzenie roślin krzewiastych3
10
wykłady
T-W-1Ontogeneza roślin. Pojęcie wzrostu i rozwoju roślin1
T-W-2Rośliny monokarpiczne i polikarpiczne. Podział roślin ozdobnych na grupy użytkowe2
T-W-3Charakterystyka kwitnienia roślin, mechanizm zakwitania. Morfogeneza kwiatów3
T-W-4Fotoperiodyzm i wernalizacja. Rośliny dnia długiego i krótkiego oraz fotoperiodycznie obojętne3
T-W-5Regulacja kwitnienia roślin rabatowych4
T-W-6Regulacja kwitnienia róż2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zajęć10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C09_W01
Charakteryzuje mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
OG_2A_W11C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-A-2M-1, M-2, M-3S-2
OG_2A_C09_W02
Zna metody i środki wpływające na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
OG_2A_W11C-1, C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C09_U01
Stosuje właściwe metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
OG_2A_U03C-2, C-3T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C09_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie metod regulacji kwitnienia z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K01, OG_2A_K03C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C09_W01
Charakteryzuje mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
2,0student nie zna mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
3,0student charakteryzuje podstawowemechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
3,5student prawidłowo charakteryzuje wszystkie mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
4,0student prawidłowo charakteryzuje wszystkie mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych, a szczególnie najważniejszych gospodarczo gatunków
4,5student w pełni charakteryzuje mechanizmy wpływające na wzrost i rozwój roślin ozdobnych, szczególnie najważniejszych gospodarczo gatunków oraz potrafi wskazać zwiazki przyczynowo-skutkowe
5,0student dogłębnie charakteryzuje mechanizmy wpływające na wzrost i rozwój roślin ozdobnych, szczególnie najważniejszych gospodarczo gatunków oraz potrafi wzkazać i przewidzieć związki przyczynowo-skutkowe
OG_2A_C09_W02
Zna metody i środki wpływające na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
2,0student nie zna metod i środków wpływajacych na wzrost i rozwój roślin ozdobnych
3,0student zna metody i środki wpływające na wzrost i rozwój roślin ozdobnych
3,5student zna metody i środki wpływające na wzrost i rozwój podstawowych roślin ozdobnych
4,0student dobrze zna metody i środki wpływajace na wzrost i rozwój poznanych rodzajów i najważniejszych gatunków roślin ozdobnych
4,5student ma wiedzę w zakresie metod i środków wpływających na wzrost i rozwój wszystkich poznanych gatunków roślin ozdobnych
5,0student ma poszerzoną wiedzę na temat metod i środków wpływających na wzrost i rozwój wszystkich poznanych gatunków roślin ozdobnych i umie przewidzieć skutki ich stosowania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C09_U01
Stosuje właściwe metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
2,0student nie umie zastosowac właściwych metod i środków do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
3,0student umie zastosować właściwe metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
3,5student prawidłowo stosuje poznane metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia poznanych roślin ozdobnych
4,0student umie prawidłowo zastosować odpowiednie metody i środki regulujące wzrost i kwitnienie poznanych gatunków roślin ozdobnych
4,5student ma szeroką wiedzę w zakresie stosowania odpowiednich metod i środków regulujących wzrost i rozwój poznanych gatunków roślin ozdobnych i umie przewidzieć efekty ich stosowania
5,0student ma umiejetności w zakresie stosowania i doboru metod i środków regulujacych wzrost i rozwój gatunków roślin ozdobnych i umie przewidzieć związki przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C09_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie metod regulacji kwitnienia z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
2,0student nie ma świadomości samodoskonalenia w zakresie stosowania metod regulujacych wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych
3,0student ma świadomość samodoskonalenia w zakresie stosowania metod regulujacych wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych
3,5student ma świadomość samodoskonalenia się w stosowaniu nowych metod regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
4,0student ma świadomość samodoskonalenia się w stosowaniu nowych metod regulujacych wzrost i rozwój roślin ozdobnych oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki w odniesieniu do środowiska naturalnego
4,5student ma świadomość doskonalenia się w zakresie stosowania nowych metod regulacji procesów życiowych w roślinach ozdobnych w odniesieniu do środowiska naturalnego, przyjmując postawę wrażliwą i zgodną z zasadami etyki.
5,0student ma świadomość ważności doskonalenia sie w zakresie stosowanych metod regulacji procesów życiowych w roślinach ozdobnych, wykazuje otwartość na nowoczesną wiedzę i aktywną postawę w propagowaniu i postępowaniu zgodnie z zasadami etyki

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Czekalski M., Ogólna uprawa roślin ozdobnych, AR, Wrocław, 1999
  3. Prat J-Y., Retournard D., Jak zapewnić wielokrotne kwitnienie roślin, Delta. Warszawa PWRiL, Poznań, 1999
  4. Jankiewicz L. S. (red.), Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. T. 2. Zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie i w kulturach tkanek, PWN, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Koncewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 1999
  2. Jerzy M. (red.), Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami, 2006
  3. 3. Czasopisma branżowe (Hasło ogrodnicze, OWK, FlowerTech, Flora Culture International), 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Regulatory wzrostu, ich właściwości i działanie2
T-A-2Stan spoczynku i możliwości jego przerywania2
T-A-3Pędzenie wybranych roślin cebulowych i bulwiastych3
T-A-4Pędzenie roślin krzewiastych3
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ontogeneza roślin. Pojęcie wzrostu i rozwoju roślin1
T-W-2Rośliny monokarpiczne i polikarpiczne. Podział roślin ozdobnych na grupy użytkowe2
T-W-3Charakterystyka kwitnienia roślin, mechanizm zakwitania. Morfogeneza kwiatów3
T-W-4Fotoperiodyzm i wernalizacja. Rośliny dnia długiego i krótkiego oraz fotoperiodycznie obojętne3
T-W-5Regulacja kwitnienia roślin rabatowych4
T-W-6Regulacja kwitnienia róż2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zajęć10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C09_W01Charakteryzuje mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W11student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przebiegu procesów życiowych oraz oddziaływania substancji chemicznych na kwitnienie i trwałość roślin ozdobnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z mechanizmami wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
Treści programoweT-W-2Rośliny monokarpiczne i polikarpiczne. Podział roślin ozdobnych na grupy użytkowe
T-W-3Charakterystyka kwitnienia roślin, mechanizm zakwitania. Morfogeneza kwiatów
T-W-1Ontogeneza roślin. Pojęcie wzrostu i rozwoju roślin
T-W-4Fotoperiodyzm i wernalizacja. Rośliny dnia długiego i krótkiego oraz fotoperiodycznie obojętne
T-A-2Stan spoczynku i możliwości jego przerywania
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
3,0student charakteryzuje podstawowemechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
3,5student prawidłowo charakteryzuje wszystkie mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
4,0student prawidłowo charakteryzuje wszystkie mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych, a szczególnie najważniejszych gospodarczo gatunków
4,5student w pełni charakteryzuje mechanizmy wpływające na wzrost i rozwój roślin ozdobnych, szczególnie najważniejszych gospodarczo gatunków oraz potrafi wskazać zwiazki przyczynowo-skutkowe
5,0student dogłębnie charakteryzuje mechanizmy wpływające na wzrost i rozwój roślin ozdobnych, szczególnie najważniejszych gospodarczo gatunków oraz potrafi wzkazać i przewidzieć związki przyczynowo-skutkowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C09_W02Zna metody i środki wpływające na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W11student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przebiegu procesów życiowych oraz oddziaływania substancji chemicznych na kwitnienie i trwałość roślin ozdobnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z mechanizmami wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
C-2Zaznajomienie ze środkami wpływającymi na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
C-3Zapoznanie z metodami regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych z różnych grup uprawowych
Treści programoweT-W-5Regulacja kwitnienia roślin rabatowych
T-W-6Regulacja kwitnienia róż
T-W-4Fotoperiodyzm i wernalizacja. Rośliny dnia długiego i krótkiego oraz fotoperiodycznie obojętne
T-A-1Regulatory wzrostu, ich właściwości i działanie
T-A-2Stan spoczynku i możliwości jego przerywania
T-A-3Pędzenie wybranych roślin cebulowych i bulwiastych
T-A-4Pędzenie roślin krzewiastych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna metod i środków wpływajacych na wzrost i rozwój roślin ozdobnych
3,0student zna metody i środki wpływające na wzrost i rozwój roślin ozdobnych
3,5student zna metody i środki wpływające na wzrost i rozwój podstawowych roślin ozdobnych
4,0student dobrze zna metody i środki wpływajace na wzrost i rozwój poznanych rodzajów i najważniejszych gatunków roślin ozdobnych
4,5student ma wiedzę w zakresie metod i środków wpływających na wzrost i rozwój wszystkich poznanych gatunków roślin ozdobnych
5,0student ma poszerzoną wiedzę na temat metod i środków wpływających na wzrost i rozwój wszystkich poznanych gatunków roślin ozdobnych i umie przewidzieć skutki ich stosowania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C09_U01Stosuje właściwe metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie ze środkami wpływającymi na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
C-3Zapoznanie z metodami regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych z różnych grup uprawowych
Treści programoweT-W-3Charakterystyka kwitnienia roślin, mechanizm zakwitania. Morfogeneza kwiatów
T-W-5Regulacja kwitnienia roślin rabatowych
T-W-6Regulacja kwitnienia róż
T-W-4Fotoperiodyzm i wernalizacja. Rośliny dnia długiego i krótkiego oraz fotoperiodycznie obojętne
T-A-1Regulatory wzrostu, ich właściwości i działanie
T-A-2Stan spoczynku i możliwości jego przerywania
T-A-3Pędzenie wybranych roślin cebulowych i bulwiastych
T-A-4Pędzenie roślin krzewiastych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie umie zastosowac właściwych metod i środków do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
3,0student umie zastosować właściwe metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
3,5student prawidłowo stosuje poznane metody i środki do regulacji wzrostu i kwitnienia poznanych roślin ozdobnych
4,0student umie prawidłowo zastosować odpowiednie metody i środki regulujące wzrost i kwitnienie poznanych gatunków roślin ozdobnych
4,5student ma szeroką wiedzę w zakresie stosowania odpowiednich metod i środków regulujących wzrost i rozwój poznanych gatunków roślin ozdobnych i umie przewidzieć efekty ich stosowania
5,0student ma umiejetności w zakresie stosowania i doboru metod i środków regulujacych wzrost i rozwój gatunków roślin ozdobnych i umie przewidzieć związki przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C09_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie metod regulacji kwitnienia z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie ze środkami wpływającymi na rozwój wegetatywny i generatywny roślin ozdobnych
C-3Zapoznanie z metodami regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych z różnych grup uprawowych
Treści programoweT-W-5Regulacja kwitnienia roślin rabatowych
T-W-6Regulacja kwitnienia róż
T-A-1Regulatory wzrostu, ich właściwości i działanie
T-A-2Stan spoczynku i możliwości jego przerywania
T-A-3Pędzenie wybranych roślin cebulowych i bulwiastych
T-A-4Pędzenie roślin krzewiastych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, próbki materiałów i środków)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości samodoskonalenia w zakresie stosowania metod regulujacych wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych
3,0student ma świadomość samodoskonalenia w zakresie stosowania metod regulujacych wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych
3,5student ma świadomość samodoskonalenia się w stosowaniu nowych metod regulacji wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych
4,0student ma świadomość samodoskonalenia się w stosowaniu nowych metod regulujacych wzrost i rozwój roślin ozdobnych oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki w odniesieniu do środowiska naturalnego
4,5student ma świadomość doskonalenia się w zakresie stosowania nowych metod regulacji procesów życiowych w roślinach ozdobnych w odniesieniu do środowiska naturalnego, przyjmując postawę wrażliwą i zgodną z zasadami etyki.
5,0student ma świadomość ważności doskonalenia sie w zakresie stosowanych metod regulacji procesów życiowych w roślinach ozdobnych, wykazuje otwartość na nowoczesną wiedzę i aktywną postawę w propagowaniu i postępowaniu zgodnie z zasadami etyki