Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Prawo gospodarcze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo gospodarcze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Grieger <Andrzej.Grieger@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z podstaw prawa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie systemu prawa w obszarze działaności gospodarczej.
C-2Przygotowanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów aktów prawnych.
C-3Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania rozwiązań prawnych w rowoju produkcji ogrodniczej.
C-4Wskazanie ważności aktualizowania wiedzy w obszarze prawa gospodarczego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Swoboda działalności gospodarczej.1
T-W-2Formy prawne podmiotów gospodarczych.1
T-W-3Obowiązki przedsiębiorców.1
T-W-4Czyny nieuczciwej konkurencji.1
T-W-5Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.1
T-W-6Zakaz konkurencji.1
T-W-7Umowy handlowe.1
T-W-8Prawo upadłościowe.1
T-W-9Prawo naprawcze.1
T-W-10Postępowanie przed sądem polubownym.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.10
A-W-2Studiowanie literatury i aktualnych przepisów prawnych.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A07_W04
Posiada wiedzę w zakresie aspektów prawnych w działalności gospodarczej.
OG_2A_W04C-3T-W-1M-1S-1
OG_2A_A07_W08
Zna i rozumie zagadnienia prawne w produkcji ogrodniczej. w tym ochrona własności przemysłowej, prawa autorskiego.
OG_2A_W08C-3T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A07_U01
Posiada umiejętności wyszukiwania i analizy aktów prawnych w celu sporządzenia projektu wykonawczego i eksploatacyjnego.
OG_2A_U01C-1T-W-3, T-W-4M-2S-1
OG_2A_A07_U04
Potrafi krytycznie oceniać podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych.
OG_2A_U04C-2T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A07_K01
Ma świadomość wazności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie zmieniajacych się przepisów prawnych obowiązujących w działalności gospodarczej.
OG_2A_K01C-4T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1
OG_2A_A07_K02
Określa prawidłowo priorytety z uwzględnieniem przepisów prawnych.
OG_2A_K02C-2T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A07_W04
Posiada wiedzę w zakresie aspektów prawnych w działalności gospodarczej.
2,0
3,0Rozróżnia poprawnie obowiązujace akty prawne w obszarze działności gospodarczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_A07_W08
Zna i rozumie zagadnienia prawne w produkcji ogrodniczej. w tym ochrona własności przemysłowej, prawa autorskiego.
2,0
3,0Student poprawnie definiuje aktualnie obowiązujace zagdnienia prawne w obszarze produkcji ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A07_U01
Posiada umiejętności wyszukiwania i analizy aktów prawnych w celu sporządzenia projektu wykonawczego i eksploatacyjnego.
2,0
3,0Student poprawnie dekretuje przepisy prawne w działalności gospodarczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_A07_U04
Potrafi krytycznie oceniać podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych.
2,0
3,0Student potrafi poprawnie zastosować obowiązujace przepisy prawne.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A07_K01
Ma świadomość wazności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie zmieniajacych się przepisów prawnych obowiązujących w działalności gospodarczej.
2,0
3,0Student potrafi okreslic braki w swojej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_A07_K02
Określa prawidłowo priorytety z uwzględnieniem przepisów prawnych.
2,0
3,0Ma swiadomość skali odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Olszewski J. (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, C.H.Beck, Warszawa, 2012, 6, ISBN 978-83-255-4471-3
  2. Michniewicz G., Prawo w działalności gopsodarczej, Difin, Warszawa, 2012, 2, ISBN 978-83-7641-721-9

Literatura dodatkowa

  1. Dereń A.M., Prawo gospodarcze, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa, 2011, 1, ISBN 83-60081-06-3
  2. Snażyk Z., Szafrański A., Prawo publiczne gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa, 2013, 5, ISBN 978-83-255-5436-5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Swoboda działalności gospodarczej.1
T-W-2Formy prawne podmiotów gospodarczych.1
T-W-3Obowiązki przedsiębiorców.1
T-W-4Czyny nieuczciwej konkurencji.1
T-W-5Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.1
T-W-6Zakaz konkurencji.1
T-W-7Umowy handlowe.1
T-W-8Prawo upadłościowe.1
T-W-9Prawo naprawcze.1
T-W-10Postępowanie przed sądem polubownym.1
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.10
A-W-2Studiowanie literatury i aktualnych przepisów prawnych.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A07_W04Posiada wiedzę w zakresie aspektów prawnych w działalności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Cel przedmiotuC-3Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania rozwiązań prawnych w rowoju produkcji ogrodniczej.
Treści programoweT-W-1Swoboda działalności gospodarczej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozróżnia poprawnie obowiązujace akty prawne w obszarze działności gospodarczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A07_W08Zna i rozumie zagadnienia prawne w produkcji ogrodniczej. w tym ochrona własności przemysłowej, prawa autorskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W08student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
Cel przedmiotuC-3Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania rozwiązań prawnych w rowoju produkcji ogrodniczej.
Treści programoweT-W-2Formy prawne podmiotów gospodarczych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie definiuje aktualnie obowiązujace zagdnienia prawne w obszarze produkcji ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A07_U01Posiada umiejętności wyszukiwania i analizy aktów prawnych w celu sporządzenia projektu wykonawczego i eksploatacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu prawa w obszarze działaności gospodarczej.
Treści programoweT-W-3Obowiązki przedsiębiorców.
T-W-4Czyny nieuczciwej konkurencji.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie dekretuje przepisy prawne w działalności gospodarczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A07_U04Potrafi krytycznie oceniać podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów aktów prawnych.
Treści programoweT-W-5Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi poprawnie zastosować obowiązujace przepisy prawne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A07_K01Ma świadomość wazności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie zmieniajacych się przepisów prawnych obowiązujących w działalności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-4Wskazanie ważności aktualizowania wiedzy w obszarze prawa gospodarczego.
Treści programoweT-W-6Zakaz konkurencji.
T-W-7Umowy handlowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi okreslic braki w swojej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A07_K02Określa prawidłowo priorytety z uwzględnieniem przepisów prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów aktów prawnych.
Treści programoweT-W-5Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.
T-W-6Zakaz konkurencji.
T-W-9Prawo naprawcze.
T-W-10Postępowanie przed sądem polubownym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma swiadomość skali odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0