Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,67zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 1,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza w zakresie bhp oraz wpływu materialnych parametrów środowiska pracy i przebywania na stan psycho-fizyczny ludzi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
C-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.3
T-A-2Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.2
5
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu z uwzględnieniem ewolucji ergonomii oraz jej aktualnej roli w ochronie pracy.2
T-W-2Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.2
T-W-3Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.4
T-W-4Fizjologia pracy.2
T-W-5Psychologia inżynieryjna i techniczna.2
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach.5
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Projekt oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.20
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych.15
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.6
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena uciążliwości pracy fizycznej.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A01_W01
Student rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
OG_2A_W05C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-6, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A01_U01
Student potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
OG_2A_U03C-1, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A01_K01
Student ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
OG_2A_K03, OG_2A_K04C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A01_W01
Student rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą ergonomii i zasad bhp przy wykonywaniu określonej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A01_U01
Student potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
2,0
3,0Student dokonuje opracowania pisemnego dotyczącego oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A01_K01
Student ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
2,0
3,0Student wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., OWPW, Warszawa, 2011, 2
  2. Jabłoński J., Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006
  3. Marcinkowski J., Horst W.M., Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Edukacja i badania., Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007
  4. Horst W., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004
  5. Górska E., Diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Poznań, 2004
  6. Wieczorek Z., BHP w biurze i urzędzie. Ergonomia w pracy biurowej., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2011, I
  7. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, I

Literatura dodatkowa

  1. Atest, Ochrona Pracy, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, miesięcznik
  2. www.ciop.pl, polecana strona internetowa
  3. www.ergonomia-polska.com, polecana strona internetowa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.3
T-A-2Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.2
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu z uwzględnieniem ewolucji ergonomii oraz jej aktualnej roli w ochronie pracy.2
T-W-2Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.2
T-W-3Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.4
T-W-4Fizjologia pracy.2
T-W-5Psychologia inżynieryjna i techniczna.2
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach.5
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Projekt oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych.15
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.6
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A01_W01Student rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
Cel przedmiotuC-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do przedmiotu z uwzględnieniem ewolucji ergonomii oraz jej aktualnej roli w ochronie pracy.
T-W-4Fizjologia pracy.
T-W-5Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-2Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.
T-W-3Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena uciążliwości pracy fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą ergonomii i zasad bhp przy wykonywaniu określonej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A01_U01Student potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
Treści programoweT-W-4Fizjologia pracy.
T-W-5Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-2Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-3Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
T-A-2Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.
T-A-1Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uciążliwości pracy fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dokonuje opracowania pisemnego dotyczącego oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A01_K01Student ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do przedmiotu z uwzględnieniem ewolucji ergonomii oraz jej aktualnej roli w ochronie pracy.
T-W-5Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-2Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-3Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena uciążliwości pracy fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp .
3,5
4,0
4,5
5,0