Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Dobory drzew i krzewów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dobory drzew i krzewów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy o stanowiskach dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów
C-2Przekazanie wiedzy na temat wymagań klimatycznych i glebowych drzew i krzewów należących do różnych rodzin
C-3Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy ulicach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-4Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach osiedli mieszkaniowych oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-5Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy szpitalach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-6Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących w parkach i skwerach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-7Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach dla dzieci oraz dobór gatunkowy i odmianowy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Drzewa i krzewy nadające się na tereny dla dzieci5
T-A-2Przegląd kompozycji roślin na terenach parkowych i skwerach10
15
wykłady
T-W-1Przegląd podstawowych stanowisk oraz najważniejszych gatunków drzew i krzewów z rodzin o znaczeniu w terenach zieleni2
T-W-2Warunki klimatyczno-glebowe dla drzew i krzewów różnych rodzin1
T-W-3Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy ulicach4
T-W-4Drzewa i krzewy nadające się na tereny osiedli mieszkaniowych4
T-W-5Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy szpitalach2
T-W-6Drzewa i krzewy nadające się na tereny parkowe i skwery2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w zajęciach terenowych10
A-A-2Przygotowanie do kolokwium10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu5
A-W-3Konsultacje związane z realizacją przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C02_W01
Charakteryzuje podstawowe wymagania i okresla dobór gatunków drzew i krzewów dla poszczególnych stanowisk
OG_2A_W05, OG_2A_W10C-7, C-6, C-4, C-3, C-2, C-5, C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-W-6, T-A-2M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C02_U01
Potrafi opracowywać dobór drzew i krzewów dla poszczególnych grup w terenach zieleni i ocenia walory dekoracyjne roślin
OG_2A_U02, OG_2A_U06C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C02_K01
Świadomie ocenia wartość i znaczenie roślin w terenach zieleni
OG_2A_K01, OG_2A_K04C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C02_W01
Charakteryzuje podstawowe wymagania i okresla dobór gatunków drzew i krzewów dla poszczególnych stanowisk
2,0
3,0W stopniu podstawowym określa dobór gatunków drzew i krzewów dla poszczególnych stanowisk
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C02_U01
Potrafi opracowywać dobór drzew i krzewów dla poszczególnych grup w terenach zieleni i ocenia walory dekoracyjne roślin
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym wykorzystuje zarys podstawowych wiadomości
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C02_K01
Świadomie ocenia wartość i znaczenie roślin w terenach zieleni
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

  1. Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991
  2. Bugała W., Drzewa i krzewy iglaste, PWRiL, Warszawa, 2000
  3. Kubus M., Dendrologia - skrypt, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2005
  4. Seneta W. i Dolatowski J, Dendrologia, PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Coombes A.J., Kieszonkowy atlas drzew, Solis, Warszawa, 2006
  2. Owen J., More D., Przewodnik Collinsa Drzewa, Multico, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Drzewa i krzewy nadające się na tereny dla dzieci5
T-A-2Przegląd kompozycji roślin na terenach parkowych i skwerach10
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd podstawowych stanowisk oraz najważniejszych gatunków drzew i krzewów z rodzin o znaczeniu w terenach zieleni2
T-W-2Warunki klimatyczno-glebowe dla drzew i krzewów różnych rodzin1
T-W-3Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy ulicach4
T-W-4Drzewa i krzewy nadające się na tereny osiedli mieszkaniowych4
T-W-5Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy szpitalach2
T-W-6Drzewa i krzewy nadające się na tereny parkowe i skwery2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w zajęciach terenowych10
A-A-2Przygotowanie do kolokwium10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu5
A-W-3Konsultacje związane z realizacją przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C02_W01Charakteryzuje podstawowe wymagania i okresla dobór gatunków drzew i krzewów dla poszczególnych stanowisk
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-7Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach dla dzieci oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-6Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących w parkach i skwerach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-4Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach osiedli mieszkaniowych oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-3Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy ulicach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-2Przekazanie wiedzy na temat wymagań klimatycznych i glebowych drzew i krzewów należących do różnych rodzin
C-5Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy szpitalach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-1Przekazanie wiedzy o stanowiskach dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów
Treści programoweT-W-1Przegląd podstawowych stanowisk oraz najważniejszych gatunków drzew i krzewów z rodzin o znaczeniu w terenach zieleni
T-W-4Drzewa i krzewy nadające się na tereny osiedli mieszkaniowych
T-W-2Warunki klimatyczno-glebowe dla drzew i krzewów różnych rodzin
T-W-5Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy szpitalach
T-W-3Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy ulicach
T-A-1Drzewa i krzewy nadające się na tereny dla dzieci
T-W-6Drzewa i krzewy nadające się na tereny parkowe i skwery
T-A-2Przegląd kompozycji roślin na terenach parkowych i skwerach
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu podstawowym określa dobór gatunków drzew i krzewów dla poszczególnych stanowisk
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C02_U01Potrafi opracowywać dobór drzew i krzewów dla poszczególnych grup w terenach zieleni i ocenia walory dekoracyjne roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o stanowiskach dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów
C-2Przekazanie wiedzy na temat wymagań klimatycznych i glebowych drzew i krzewów należących do różnych rodzin
C-3Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy ulicach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-4Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach osiedli mieszkaniowych oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-5Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy szpitalach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-6Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących w parkach i skwerach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-7Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach dla dzieci oraz dobór gatunkowy i odmianowy
Treści programoweT-A-1Drzewa i krzewy nadające się na tereny dla dzieci
T-A-2Przegląd kompozycji roślin na terenach parkowych i skwerach
T-W-1Przegląd podstawowych stanowisk oraz najważniejszych gatunków drzew i krzewów z rodzin o znaczeniu w terenach zieleni
T-W-2Warunki klimatyczno-glebowe dla drzew i krzewów różnych rodzin
T-W-3Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy ulicach
T-W-4Drzewa i krzewy nadające się na tereny osiedli mieszkaniowych
T-W-5Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy szpitalach
T-W-6Drzewa i krzewy nadające się na tereny parkowe i skwery
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym wykorzystuje zarys podstawowych wiadomości
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C02_K01Świadomie ocenia wartość i znaczenie roślin w terenach zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o stanowiskach dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów
C-2Przekazanie wiedzy na temat wymagań klimatycznych i glebowych drzew i krzewów należących do różnych rodzin
C-3Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy ulicach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-4Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach osiedli mieszkaniowych oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-5Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących przy szpitalach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-6Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących w parkach i skwerach oraz dobór gatunkowy i odmianowy
C-7Określenie warunków dla drzew i krzewów rosnących na terenach dla dzieci oraz dobór gatunkowy i odmianowy
Treści programoweT-A-1Drzewa i krzewy nadające się na tereny dla dzieci
T-A-2Przegląd kompozycji roślin na terenach parkowych i skwerach
T-W-1Przegląd podstawowych stanowisk oraz najważniejszych gatunków drzew i krzewów z rodzin o znaczeniu w terenach zieleni
T-W-2Warunki klimatyczno-glebowe dla drzew i krzewów różnych rodzin
T-W-3Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy ulicach
T-W-4Drzewa i krzewy nadające się na tereny osiedli mieszkaniowych
T-W-5Drzewa i krzewy nadające się na tereny przy szpitalach
T-W-6Drzewa i krzewy nadające się na tereny parkowe i skwery
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem