Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 20 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu chemi i biochemii
W-2Student ma wiedzę z zakresu produkcji warzywniczej i sadowniczej oraz przetwórstwa owoców i warzyw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy o roli produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu (wartości odżywczej i energetycznej, zwartości składników prozdrowotnych i potencjalnie szkodliwych)
C-2Zapoznanie studenta z wpływem różnych czynników technologicznych na kształtowanie zawartości składników pożądanych i szkodliwych w żywnościowych produktach ogrodniczych
C-3Zaznajomienie studenta ze sposobami oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena wpływu różnych zabiegów obróbki wstępnej owoców i warzyw na zawartość wybranych składników odżywczych3
T-A-2Badanie zmian zawartości niektórych składników prozdrowotnych, zachodzących pod wpływem zróżnicowanych zabiegów technologicznych (gotowanie, zamrażanie, suszenie) w wybranych gatunkach owoców i warzyw6
T-A-3Ocena zanieczyszczenia wybranych produktów ogrodniczych przez składniki potencjalnie szkodliwe i możliwości redukcji ich poziomu4
T-A-4Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych2
15
wykłady
T-W-1Rola produktów ogrodniczych w modelach prawidłowego odżywiania2
T-W-2Wartość odżywcza i energetyczna produktów ogrodniczych na tle zalecanych norm spożycia2
T-W-3Wpływ zabiegów obróbki wstępnej oraz procesów przetwórczych na zmiany składników odżywczych i prozdrowotnych produktów ogrodniczych8
T-W-4Wpływ zabiegów obróbki wstępnej i i procesów przetwórczych na redukcję zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych produktów ogrodniczych6
T-W-5Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja sposobu i wyników oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych i kierowanie wyciąganiem wniosków na ich podstawie
M-3Dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O04-Z_W01
Sudent ma wiedzę o aktualnych trendach dotyczących roli i znaczenia żywnościowych produktów ogrodniczych, świeżych i przetworzonych, w prawidłowym odżywianiu
OG_2A_W03R2A_W04C-1T-W-2, T-W-1M-1, M-3S-1
OG_2A_O04-Z_W02
Student ma wiedzę z zakresu jakości (wskaźników wartości odżywczej, mikrobiologicznej) żywnościowych produktów ogrodniczych
OG_2A_W07R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-2T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O04-Z_U01
Student potrafi wskazać technologie przydatne w kształtowaniu wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-2T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1, M-3S-1
OG_2A_O04-Z_U02
Student wie jak ocenić wartość odżywczą produktów ogrodniczych
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-3T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O04-Z_K01
Student ma świadomość znaczenia rozwoju nowych technologii w zakresie kształtowania wartości odżywczej produktów ogrodniczych
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-2T-W-4, T-W-3M-1, M-3S-1
OG_2A_O04-Z_K02
Student ma świadomość opowiedzialności za wytwarzanie produktów ogrodniczych wysokiej jakości oraz wpływie na ich walory produkcji ekologicznej
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-3, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-1, M-3, M-2S-2, S-1
OG_2A_O04-Z_K03
Student ma świadomość znaczenia produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu i ich wpływie na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa
OG_2A_K04R2A_K06InzA2_K01C-1T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-A-4, T-A-3M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O04-Z_W01
Sudent ma wiedzę o aktualnych trendach dotyczących roli i znaczenia żywnościowych produktów ogrodniczych, świeżych i przetworzonych, w prawidłowym odżywianiu
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę o aktualnych trendach dotyczących roli i znaczenia produktów ogrodniczych, świeżych i przetworzonych, w prawidłowym odżywianiu
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O04-Z_W02
Student ma wiedzę z zakresu jakości (wskaźników wartości odżywczej, mikrobiologicznej) żywnościowych produktów ogrodniczych
2,0
3,0student ma dostaeczną wiedzę z zakresu jakości (wskaźników wartości odźywczej, mikrobiologicznej) żywnościowych produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O04-Z_U01
Student potrafi wskazać technologie przydatne w kształtowaniu wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych
2,0
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu określić technologie przydatne dla zachowania wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O04-Z_U02
Student wie jak ocenić wartość odżywczą produktów ogrodniczych
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym ocenić wartość odżywczą produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O04-Z_K01
Student ma świadomość znaczenia rozwoju nowych technologii w zakresie kształtowania wartości odżywczej produktów ogrodniczych
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia rozwoju nowych technologii w zakresie kształtowania wartości odżywczej produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O04-Z_K02
Student ma świadomość opowiedzialności za wytwarzanie produktów ogrodniczych wysokiej jakości oraz wpływie na ich walory produkcji ekologicznej
2,0
3,0student wykazuje podstawową świadomość odpowiedzialności za wytwarzanie produktów ogrodniczych wysokiej jakości oraz wpływie produkcji ekologicznej na ich walory
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O04-Z_K03
Student ma świadomość znaczenia produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu i ich wpływie na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa
2,0
3,0student w stopniu podstawowym wykazuje świadomość znaczenia produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu oraz kształtowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sikorski Z. (red.), Chemia żywności, WN-T, Warszawa, 2002
  2. Świetlikowska K. (red.), Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego, SGGW, Warszawa, 2010
  3. Kunachowicz H., Czarnkowska-Misztal E., Turlejska H., Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa, 2007
  4. Lada E.H., Podstawy przetwórstwa spożywczego, WSiP, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. wybrane artykuły z czasopism "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" oraz "Przemysł spożywczy"

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena wpływu różnych zabiegów obróbki wstępnej owoców i warzyw na zawartość wybranych składników odżywczych3
T-A-2Badanie zmian zawartości niektórych składników prozdrowotnych, zachodzących pod wpływem zróżnicowanych zabiegów technologicznych (gotowanie, zamrażanie, suszenie) w wybranych gatunkach owoców i warzyw6
T-A-3Ocena zanieczyszczenia wybranych produktów ogrodniczych przez składniki potencjalnie szkodliwe i możliwości redukcji ich poziomu4
T-A-4Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola produktów ogrodniczych w modelach prawidłowego odżywiania2
T-W-2Wartość odżywcza i energetyczna produktów ogrodniczych na tle zalecanych norm spożycia2
T-W-3Wpływ zabiegów obróbki wstępnej oraz procesów przetwórczych na zmiany składników odżywczych i prozdrowotnych produktów ogrodniczych8
T-W-4Wpływ zabiegów obróbki wstępnej i i procesów przetwórczych na redukcję zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych produktów ogrodniczych6
T-W-5Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_W01Sudent ma wiedzę o aktualnych trendach dotyczących roli i znaczenia żywnościowych produktów ogrodniczych, świeżych i przetworzonych, w prawidłowym odżywianiu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o roli produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu (wartości odżywczej i energetycznej, zwartości składników prozdrowotnych i potencjalnie szkodliwych)
Treści programoweT-W-2Wartość odżywcza i energetyczna produktów ogrodniczych na tle zalecanych norm spożycia
T-W-1Rola produktów ogrodniczych w modelach prawidłowego odżywiania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę o aktualnych trendach dotyczących roli i znaczenia produktów ogrodniczych, świeżych i przetworzonych, w prawidłowym odżywianiu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_W02Student ma wiedzę z zakresu jakości (wskaźników wartości odżywczej, mikrobiologicznej) żywnościowych produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wpływem różnych czynników technologicznych na kształtowanie zawartości składników pożądanych i szkodliwych w żywnościowych produktach ogrodniczych
Treści programoweT-A-1Ocena wpływu różnych zabiegów obróbki wstępnej owoców i warzyw na zawartość wybranych składników odżywczych
T-A-2Badanie zmian zawartości niektórych składników prozdrowotnych, zachodzących pod wpływem zróżnicowanych zabiegów technologicznych (gotowanie, zamrażanie, suszenie) w wybranych gatunkach owoców i warzyw
T-A-4Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-A-3Ocena zanieczyszczenia wybranych produktów ogrodniczych przez składniki potencjalnie szkodliwe i możliwości redukcji ich poziomu
Metody nauczaniaM-3Dyskusja
M-2Prezentacja sposobu i wyników oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych i kierowanie wyciąganiem wniosków na ich podstawie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostaeczną wiedzę z zakresu jakości (wskaźników wartości odźywczej, mikrobiologicznej) żywnościowych produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_U01Student potrafi wskazać technologie przydatne w kształtowaniu wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wpływem różnych czynników technologicznych na kształtowanie zawartości składników pożądanych i szkodliwych w żywnościowych produktach ogrodniczych
Treści programoweT-W-4Wpływ zabiegów obróbki wstępnej i i procesów przetwórczych na redukcję zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych produktów ogrodniczych
T-W-5Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-W-3Wpływ zabiegów obróbki wstępnej oraz procesów przetwórczych na zmiany składników odżywczych i prozdrowotnych produktów ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu określić technologie przydatne dla zachowania wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_U02Student wie jak ocenić wartość odżywczą produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studenta ze sposobami oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych
Treści programoweT-A-1Ocena wpływu różnych zabiegów obróbki wstępnej owoców i warzyw na zawartość wybranych składników odżywczych
T-A-2Badanie zmian zawartości niektórych składników prozdrowotnych, zachodzących pod wpływem zróżnicowanych zabiegów technologicznych (gotowanie, zamrażanie, suszenie) w wybranych gatunkach owoców i warzyw
T-A-4Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-A-3Ocena zanieczyszczenia wybranych produktów ogrodniczych przez składniki potencjalnie szkodliwe i możliwości redukcji ich poziomu
Metody nauczaniaM-2Prezentacja sposobu i wyników oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych i kierowanie wyciąganiem wniosków na ich podstawie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym ocenić wartość odżywczą produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_K01Student ma świadomość znaczenia rozwoju nowych technologii w zakresie kształtowania wartości odżywczej produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wpływem różnych czynników technologicznych na kształtowanie zawartości składników pożądanych i szkodliwych w żywnościowych produktach ogrodniczych
Treści programoweT-W-4Wpływ zabiegów obróbki wstępnej i i procesów przetwórczych na redukcję zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych produktów ogrodniczych
T-W-3Wpływ zabiegów obróbki wstępnej oraz procesów przetwórczych na zmiany składników odżywczych i prozdrowotnych produktów ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia rozwoju nowych technologii w zakresie kształtowania wartości odżywczej produktów ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_K02Student ma świadomość opowiedzialności za wytwarzanie produktów ogrodniczych wysokiej jakości oraz wpływie na ich walory produkcji ekologicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studenta ze sposobami oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych
C-2Zapoznanie studenta z wpływem różnych czynników technologicznych na kształtowanie zawartości składników pożądanych i szkodliwych w żywnościowych produktach ogrodniczych
Treści programoweT-W-4Wpływ zabiegów obróbki wstępnej i i procesów przetwórczych na redukcję zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych produktów ogrodniczych
T-W-5Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-W-3Wpływ zabiegów obróbki wstępnej oraz procesów przetwórczych na zmiany składników odżywczych i prozdrowotnych produktów ogrodniczych
T-A-1Ocena wpływu różnych zabiegów obróbki wstępnej owoców i warzyw na zawartość wybranych składników odżywczych
T-A-2Badanie zmian zawartości niektórych składników prozdrowotnych, zachodzących pod wpływem zróżnicowanych zabiegów technologicznych (gotowanie, zamrażanie, suszenie) w wybranych gatunkach owoców i warzyw
T-A-4Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-A-3Ocena zanieczyszczenia wybranych produktów ogrodniczych przez składniki potencjalnie szkodliwe i możliwości redukcji ich poziomu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
M-2Prezentacja sposobu i wyników oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych i kierowanie wyciąganiem wniosków na ich podstawie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wykazuje podstawową świadomość odpowiedzialności za wytwarzanie produktów ogrodniczych wysokiej jakości oraz wpływie produkcji ekologicznej na ich walory
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-Z_K03Student ma świadomość znaczenia produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu i ich wpływie na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o roli produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu (wartości odżywczej i energetycznej, zwartości składników prozdrowotnych i potencjalnie szkodliwych)
Treści programoweT-W-2Wartość odżywcza i energetyczna produktów ogrodniczych na tle zalecanych norm spożycia
T-W-5Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-W-1Rola produktów ogrodniczych w modelach prawidłowego odżywiania
T-A-4Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
T-A-3Ocena zanieczyszczenia wybranych produktów ogrodniczych przez składniki potencjalnie szkodliwe i możliwości redukcji ich poziomu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
M-2Prezentacja sposobu i wyników oceny wartości odżywczej produktów ogrodniczych i kierowanie wyciąganiem wniosków na ich podstawie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym wykazuje świadomość znaczenia produktów ogrodniczych w prawidłowym odżywianiu oraz kształtowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa
3,5
4,0
4,5
5,0