Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Rośliny na suche bukiety:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny na suche bukiety
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowego asortymentu roślin ozdobnych
W-2znajomość metod uprawy roślin w gruncie i pod osłonami,
W-3znajomość podstaw rozmnażania roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z asortymentem roślin uprawianych na suche bukiety oraz metodami ich uprawy, pielęgnacji i zbioru
C-2zapoznanie studenta z różnymi metodami suszenia i utrwalania roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zbiór i przygotowanie roślin do suszenia i utrwalania2
T-A-2Metody i techniki suszenia roślin6
T-A-3Asortyment roślin przeznaczonych do suszenia i utrwalania12
20
wykłady
T-W-1Znaczenie suchych roślin w produkcji roślin ozdobnych2
T-W-2Wpływ czynników agrotechnicznych na produkcję suszonych roślin ozdobnych; rozmnażanie roślin uprawianych na suche bukiety4
T-W-3Rośliny ozdobne uprawiane na suche (utrwalone) bukiety – wymagania, uprawa w gruncie i pod osłonami9
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych20
A-A-2samodzielne studiowanie treści ćwiczeń5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2samodzielne studiowanie treści wykładów4
A-W-3studiowanie wskazanej literatury5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny ze znajomości asortymentu roślin uprawianych na suche bukiety oraz metod ich uprawy
S-2Ocena formująca: sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonych ćwiczeń przedmiotowych i laboratoryjnych ze znajomości metod suszenia i utrwalania roślin
S-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O01-R_W01
Zna asortyment roślin stosowanych do zasuszania
OG_2A_W10R2A_W01C-1T-W-3, T-A-3M-2, M-1, M-3S-1
OG_2A_O01-R_W02
Charakteryzuje podstawowe metody uprawy oraz suszenia roślin
OG_2A_W06, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W05C-2T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-A-1, T-A-2M-2, M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O01-R_U01
Dobiera odpowiednie metody uprawy oraz traktowania pozbiorczego roślin przeznaczonych na suche bukiety
OG_2A_U03, OG_2A_U07R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U06, InzA2_U07C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-A-1, T-A-3, T-A-2M-2, M-1, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O01-R_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
OG_2A_K01, OG_2A_K03R2A_K01, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-A-1, T-A-3, T-A-2M-2, M-1, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O01-R_W01
Zna asortyment roślin stosowanych do zasuszania
2,0student nie zna asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
3,0student zna podstawowe gatunków z asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
3,5student zna podstawowe gatunki oraz odmiany z asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
4,0student wykazuje sie znajomością asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
4,5student wykazuje sie znajomością asortymentu roślin stosowanych do zasuszania, potrafi scharakteryzować poszczególne taksony
5,0student wykazuje sie znajomością asortymentu roślin stosowanych do zasuszania, potrafi scharakteryzować poszczególne taksony, zna ich zastosowanie i wymagania
OG_2A_O01-R_W02
Charakteryzuje podstawowe metody uprawy oraz suszenia roślin
2,0student nie zna podstawowych metod uprawy roślin przeznaczonych do zasuszania, nie zna metod ich suszenia i utrwalania
3,0student zna metody uprawy podstawowych gatunków roślin przeznaczonych do zasuszania, potrafi wymienić metody suszenia roślin
3,5student zna metody uprawy podstawowych gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, potrafi wymienić wszystkie metody suszenia roślin, opisuje podstawowe metody
4,0student zna metody uprawy podstawowych gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, potrafi wymienić i opisać metody suszenia roślin
4,5student zna metody uprawy podstawowych oraz uzupełniających gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, zna wszystkie metody suszenia roślin, dobiera odpowiednie metody do poszczególnych grup roślin
5,0student zna metody uprawy podstawowych oraz uzupełniających gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, zna wszystkie metody suszenia roślin, potrafi dobrać metody suszenia do poszczególnych grup roślin, uzasadnia swój wybór, stosuje alternatywne rozwiązania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O01-R_U01
Dobiera odpowiednie metody uprawy oraz traktowania pozbiorczego roślin przeznaczonych na suche bukiety
2,0nie potrafi dobrać odpowiednich metod uprawy oraz traktowania pozbiorczego roślin przeznaczonych na suche bukiety
3,0potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla podstawowych gatunków roślin przeznaczonych na suche bukiety
3,5potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla podstawowych gatunków i odmian roślin przeznaczonych na suche bukiety
4,0potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla wszystkich poznanych gatunków i odmian roślin przeznaczonych na suche bukiety
4,5potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla wszystkich poznanych gatunków i odmian roślin przeznaczonych na suche bukiety, potrafi uzasadnić swój wybór
5,0potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczegodla wszystkich poznanych gatunków roślin przeznaczonych na suche bukiety, proponuje rozwiązania alternatywne, uzasadnia swoje wybory

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O01-R_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty, potrafi o nich dyskutować
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty, potrafi o nich dyskutować, ma zdolność analitycznego myślenia, potrafi szukać źródeł informacji dotyczących tematu
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty, potrafi o nich dyskutować, ma zdolność analitycznego myślenia, potrafi szukać źródeł informacji dotyczących tematu zarówno w języku polskim jak i w obcym

Literatura podstawowa

  1. J. Nowak, Rośliny na suche bukiety: uprawa, suszenie, farbowanie, preparowanie, Hortpress Sp. z .o.o., 2000
  2. A. Krzymińska, M. Siwulski, Piękno suchych roślin, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań, 2007

Literatura dodatkowa

  1. J. Tonecki, A.J. Łukaszewska, Rozmnażanie roślin ozdobnych, SGGW, Warszawa, 1996, II, materiały do ćwiczeń
  2. H. Chmiel, Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000, IV, Podręcznik

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zbiór i przygotowanie roślin do suszenia i utrwalania2
T-A-2Metody i techniki suszenia roślin6
T-A-3Asortyment roślin przeznaczonych do suszenia i utrwalania12
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie suchych roślin w produkcji roślin ozdobnych2
T-W-2Wpływ czynników agrotechnicznych na produkcję suszonych roślin ozdobnych; rozmnażanie roślin uprawianych na suche bukiety4
T-W-3Rośliny ozdobne uprawiane na suche (utrwalone) bukiety – wymagania, uprawa w gruncie i pod osłonami9
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych20
A-A-2samodzielne studiowanie treści ćwiczeń5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2samodzielne studiowanie treści wykładów4
A-W-3studiowanie wskazanej literatury5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-R_W01Zna asortyment roślin stosowanych do zasuszania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymentem roślin uprawianych na suche bukiety oraz metodami ich uprawy, pielęgnacji i zbioru
Treści programoweT-W-3Rośliny ozdobne uprawiane na suche (utrwalone) bukiety – wymagania, uprawa w gruncie i pod osłonami
T-A-3Asortyment roślin przeznaczonych do suszenia i utrwalania
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny ze znajomości asortymentu roślin uprawianych na suche bukiety oraz metod ich uprawy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
3,0student zna podstawowe gatunków z asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
3,5student zna podstawowe gatunki oraz odmiany z asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
4,0student wykazuje sie znajomością asortymentu roślin stosowanych do zasuszania
4,5student wykazuje sie znajomością asortymentu roślin stosowanych do zasuszania, potrafi scharakteryzować poszczególne taksony
5,0student wykazuje sie znajomością asortymentu roślin stosowanych do zasuszania, potrafi scharakteryzować poszczególne taksony, zna ich zastosowanie i wymagania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-R_W02Charakteryzuje podstawowe metody uprawy oraz suszenia roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studenta z różnymi metodami suszenia i utrwalania roślin
Treści programoweT-W-1Znaczenie suchych roślin w produkcji roślin ozdobnych
T-W-3Rośliny ozdobne uprawiane na suche (utrwalone) bukiety – wymagania, uprawa w gruncie i pod osłonami
T-W-2Wpływ czynników agrotechnicznych na produkcję suszonych roślin ozdobnych; rozmnażanie roślin uprawianych na suche bukiety
T-A-1Zbiór i przygotowanie roślin do suszenia i utrwalania
T-A-2Metody i techniki suszenia roślin
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonych ćwiczeń przedmiotowych i laboratoryjnych ze znajomości metod suszenia i utrwalania roślin
S-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna podstawowych metod uprawy roślin przeznaczonych do zasuszania, nie zna metod ich suszenia i utrwalania
3,0student zna metody uprawy podstawowych gatunków roślin przeznaczonych do zasuszania, potrafi wymienić metody suszenia roślin
3,5student zna metody uprawy podstawowych gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, potrafi wymienić wszystkie metody suszenia roślin, opisuje podstawowe metody
4,0student zna metody uprawy podstawowych gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, potrafi wymienić i opisać metody suszenia roślin
4,5student zna metody uprawy podstawowych oraz uzupełniających gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, zna wszystkie metody suszenia roślin, dobiera odpowiednie metody do poszczególnych grup roślin
5,0student zna metody uprawy podstawowych oraz uzupełniających gatunków i odmian roślin przeznaczonych do zasuszania, zna wszystkie metody suszenia roślin, potrafi dobrać metody suszenia do poszczególnych grup roślin, uzasadnia swój wybór, stosuje alternatywne rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-R_U01Dobiera odpowiednie metody uprawy oraz traktowania pozbiorczego roślin przeznaczonych na suche bukiety
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymentem roślin uprawianych na suche bukiety oraz metodami ich uprawy, pielęgnacji i zbioru
C-2zapoznanie studenta z różnymi metodami suszenia i utrwalania roślin
Treści programoweT-W-3Rośliny ozdobne uprawiane na suche (utrwalone) bukiety – wymagania, uprawa w gruncie i pod osłonami
T-W-2Wpływ czynników agrotechnicznych na produkcję suszonych roślin ozdobnych; rozmnażanie roślin uprawianych na suche bukiety
T-A-1Zbiór i przygotowanie roślin do suszenia i utrwalania
T-A-3Asortyment roślin przeznaczonych do suszenia i utrwalania
T-A-2Metody i techniki suszenia roślin
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonych ćwiczeń przedmiotowych i laboratoryjnych ze znajomości metod suszenia i utrwalania roślin
S-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny ze znajomości asortymentu roślin uprawianych na suche bukiety oraz metod ich uprawy
S-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dobrać odpowiednich metod uprawy oraz traktowania pozbiorczego roślin przeznaczonych na suche bukiety
3,0potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla podstawowych gatunków roślin przeznaczonych na suche bukiety
3,5potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla podstawowych gatunków i odmian roślin przeznaczonych na suche bukiety
4,0potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla wszystkich poznanych gatunków i odmian roślin przeznaczonych na suche bukiety
4,5potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczego dla wszystkich poznanych gatunków i odmian roślin przeznaczonych na suche bukiety, potrafi uzasadnić swój wybór
5,0potrafi dobrać metodę uprawy oraz traktowania pozbiorczegodla wszystkich poznanych gatunków roślin przeznaczonych na suche bukiety, proponuje rozwiązania alternatywne, uzasadnia swoje wybory
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-R_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymentem roślin uprawianych na suche bukiety oraz metodami ich uprawy, pielęgnacji i zbioru
C-2zapoznanie studenta z różnymi metodami suszenia i utrwalania roślin
Treści programoweT-W-1Znaczenie suchych roślin w produkcji roślin ozdobnych
T-W-3Rośliny ozdobne uprawiane na suche (utrwalone) bukiety – wymagania, uprawa w gruncie i pod osłonami
T-W-2Wpływ czynników agrotechnicznych na produkcję suszonych roślin ozdobnych; rozmnażanie roślin uprawianych na suche bukiety
T-A-1Zbiór i przygotowanie roślin do suszenia i utrwalania
T-A-3Asortyment roślin przeznaczonych do suszenia i utrwalania
T-A-2Metody i techniki suszenia roślin
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty, potrafi o nich dyskutować
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty, potrafi o nich dyskutować, ma zdolność analitycznego myślenia, potrafi szukać źródeł informacji dotyczących tematu
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii, uwzględnia ich pozytywne i negatywne aspekty, potrafi o nich dyskutować, ma zdolność analitycznego myślenia, potrafi szukać źródeł informacji dotyczących tematu zarówno w języku polskim jak i w obcym