Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Projektowanie terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie terenów zieleni
Specjalność Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 25 1,30,47zaliczenie
wykładyW2 10 0,70,53zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z dendrologii
W-2Podstawowe wiadomości z urządzania terenów zieleni

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat projektowania terenów zieleni
C-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe2
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne2
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe2
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni2
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni. Zaliczenie inwentaryzacji.2
T-A-8Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowani2
T-A-9Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego4
T-A-10Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń2
T-A-11Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia2
T-A-12Zaliczenie projektu terenu zieleni1
25
wykłady
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni (dyskusja)2
T-W-2Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni2
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich2
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania2
T-W-5Etapy projektowania terenów zieleni2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach25
A-A-2Przygotowanie inwentaryzacji opracowywanego terenu zieleni7
A-A-3Przygotowanie projektu zagospodarowania opracowywanego terenu zieleni8
40
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
A-W-3Przygotowanie do dyskusji5
21

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
M-4Metody praktyczne / Wykonanie projektu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie inwentaryzacji opracowywanego terenu zieleni
S-3Ocena formująca: Zaliczenie projektu zagospodarowania opracowywanego terenu zieleni
S-4Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na zajęciach audytoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D06-A_W01
Ma wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, potrafi do terenu o danym przeznaczeniu doborać właściwe rozwiązania projektowe
OG_2A_W05R2A_W05, R2A_W07InzA2_W05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D06-A_U01
Potrafi zebrać i przeanalizować informacje niezbędne do zaprojektowania terenu zieleni
OG_2A_U01R2A_U01, R2A_U03InzA2_U01, InzA2_U04, InzA2_U07C-2T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-11M-3S-2
OG_2A_D06-A_U02
Potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej
OG_2A_U02R2A_U02, R2A_U05, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U02, InzA2_U08C-2T-A-2, T-A-3, T-A-8, T-A-10, T-A-11, T-A-9, T-A-12M-4, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D06-A_K01
Posiada świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
OG_2A_K04R2A_K06InzA2_K01C-1, C-2T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D06-A_W01
Ma wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, potrafi do terenu o danym przeznaczeniu doborać właściwe rozwiązania projektowe
2,0Student nie potrafi sformułować zasad projektowania terenów zieleni, nie potrafi podać prawidłowej ich klasyfikacji, nie potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwych rozwiazań projektowych.
3,0Student potrafi sformułować zasady projektowania terenów zieleni, jednak nie potrafi podać przykładów ich wykorzystywania. Potrafi podać prawidłową, ale nie pełną klasyfikację terenów zieleni. Potrafi wymienić przykłady rozwiązań projektowych, jednak nie potrafi trafnie dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwegych rozwiazań projektowych.
3,5Student potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni, podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe.
4,0Student potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni, podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe. Posiada elementarną wiedzę na temat fenologicznych pór roku i wykorzystania jej w projektowaniu terenów zieleni.
4,5Student ma wiedzę ugruntowaną i potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni, podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe. Posiada pełną wiedzę na temat fenologicznych pór roku i wykorzystania jej w projektowaniu terenów zieleni.
5,0Student ma wiedzę ugruntowaną i potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni oraz podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe. Posiada pełną i ugruntowaną wiedzę na temat fenologicznych pór roku i wykorzystania jej w projektowaniu terenów zieleni.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D06-A_U01
Potrafi zebrać i przeanalizować informacje niezbędne do zaprojektowania terenu zieleni
2,0Nie potrafi zebrać i przeanalizować informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
3,0Potrafi zebrać informacje ale nie potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
3,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
4,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni.
4,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, nie potrafi w pełni samodzielnie rozwiązać problemów wynikających z zastanych uwarunkowań.
5,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, potrafi w pełni samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z zastanych uwarunkowań.
OG_2A_D06-A_U02
Potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej
2,0Student nie potrafi wykonać projektu zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej.
3,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, nie potrafi wykonać zestawień analitycznych. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
3,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
4,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych.
4,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt.
5,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt i podjąć dyskusję na temat rozwiazań projektowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D06-A_K01
Posiada świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
2,0Nie posiada świadomości roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,0Posiada elementarną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,5Posiada dostateczną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,0Posiada dobrą świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,5Posiada pełną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
5,0Posiada pełną i ugruntowaną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni

Literatura podstawowa

  1. Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wyd Nauk UAM, Poznań, 2009
  2. Borcz Z., Elementy projektowania zieleni, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 1997
  3. red. Drozdek M., Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Sulechów-Kalsk, 2011
  4. red. Drozdek M., Zieleń miast i wsi - współczesna i zabytkowa - seria, Wydawnicza PWSZ, Sulechów-Kalsk, 2011, seria od 2006 r.

Literatura dodatkowa

  1. red. Zimny H., Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Stare Babice, 2005
  2. Haber Z., Urbański P., Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2008
  3. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe2
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne2
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe2
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni2
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni. Zaliczenie inwentaryzacji.2
T-A-8Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowani2
T-A-9Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego4
T-A-10Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń2
T-A-11Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia2
T-A-12Zaliczenie projektu terenu zieleni1
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni (dyskusja)2
T-W-2Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni2
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich2
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania2
T-W-5Etapy projektowania terenów zieleni2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach25
A-A-2Przygotowanie inwentaryzacji opracowywanego terenu zieleni7
A-A-3Przygotowanie projektu zagospodarowania opracowywanego terenu zieleni8
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
A-W-3Przygotowanie do dyskusji5
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D06-A_W01Ma wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, potrafi do terenu o danym przeznaczeniu doborać właściwe rozwiązania projektowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat projektowania terenów zieleni
Treści programoweT-W-2Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni (dyskusja)
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania
T-W-5Etapy projektowania terenów zieleni
Metody nauczaniaM-1Metody podające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sformułować zasad projektowania terenów zieleni, nie potrafi podać prawidłowej ich klasyfikacji, nie potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwych rozwiazań projektowych.
3,0Student potrafi sformułować zasady projektowania terenów zieleni, jednak nie potrafi podać przykładów ich wykorzystywania. Potrafi podać prawidłową, ale nie pełną klasyfikację terenów zieleni. Potrafi wymienić przykłady rozwiązań projektowych, jednak nie potrafi trafnie dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwegych rozwiazań projektowych.
3,5Student potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni, podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe.
4,0Student potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni, podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe. Posiada elementarną wiedzę na temat fenologicznych pór roku i wykorzystania jej w projektowaniu terenów zieleni.
4,5Student ma wiedzę ugruntowaną i potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni, podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe. Posiada pełną wiedzę na temat fenologicznych pór roku i wykorzystania jej w projektowaniu terenów zieleni.
5,0Student ma wiedzę ugruntowaną i potrafi sformułować wszystkie zasady projektowania terenów zieleni oraz podać przykłady ich wykorzystywania, podać prawidłową i pełną klasyfikację terenów zieleni, potrafi dobrać do danego przeznaczenia terenu właściwe rozwiazania projektowe. Posiada pełną i ugruntowaną wiedzę na temat fenologicznych pór roku i wykorzystania jej w projektowaniu terenów zieleni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D06-A_U01Potrafi zebrać i przeanalizować informacje niezbędne do zaprojektowania terenu zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni
Treści programoweT-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni. Zaliczenie inwentaryzacji.
T-A-11Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie inwentaryzacji opracowywanego terenu zieleni
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zebrać i przeanalizować informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
3,0Potrafi zebrać informacje ale nie potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
3,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
4,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni.
4,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, nie potrafi w pełni samodzielnie rozwiązać problemów wynikających z zastanych uwarunkowań.
5,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, potrafi w pełni samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z zastanych uwarunkowań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D06-A_U02Potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni
Treści programoweT-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe
T-A-8Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowani
T-A-10Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń
T-A-11Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia
T-A-9Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego
T-A-12Zaliczenie projektu terenu zieleni
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne / Wykonanie projektu
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie projektu zagospodarowania opracowywanego terenu zieleni
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykonać projektu zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej.
3,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, nie potrafi wykonać zestawień analitycznych. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
3,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
4,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych.
4,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt.
5,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt i podjąć dyskusję na temat rozwiazań projektowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D06-A_K01Posiada świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat projektowania terenów zieleni
C-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni
Treści programoweT-W-5Etapy projektowania terenów zieleni
T-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni
Metody nauczaniaM-1Metody podające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada świadomości roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,0Posiada elementarną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,5Posiada dostateczną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,0Posiada dobrą świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,5Posiada pełną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
5,0Posiada pełną i ugruntowaną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni