Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Nowe kierunki w produkcji i zastosowaniu roślin ozdobnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nowe kierunki w produkcji i zastosowaniu roślin ozdobnych
Specjalność Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowego asortymentu roślin ozdobnych
W-2znajomość tradycyjnych metod i technologii uprawy roślin ozdobnych, a także podstawowych środków produkcji roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
C-2zapoznanie z nowymi technologiami uprawy roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami, ukształtowanie umiejętności z zakresu uprawy roślin z użyciem nowych i mało znanych środków produkcji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).8
T-L-2Przybliżenie wymagań oraz metod uprawy nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.7
15
wykłady
T-W-1Pojęcie „nowe rośliny”, ich promocja i reklama. Rola wystaw, pokazów i targów w propagowaniu nowych roślin.3
T-W-2Nowe technologie uprawy wybranych gatunków roślin z zastosowaniem nowych osiągnięć i środków produkcji.4
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.3
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestniczenie z ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2poznawanie roślin na kolekcjach dydaktycznych Pracowni Roślin Ozdobnych5
A-L-3studiowanie treści ćwiczeń oraz dostępnej literatury, w tym również czasopism branżowych i źródeł internetowych6
A-L-4wykonanie pracy zaliczeniowej4
30
wykłady
A-W-1uczestniczenie w wykładach10
A-W-2studiowanie treści wykładów6
A-W-3studiowanie literatury, śledzenie nowości ogrodniczych w prasie i internecie8
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe. ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D05-A_W01
Charakteryzuje nowe gatunki roślin oraz ich wymagania
OG_2A_W10R2A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1
OG_2A_D05-A_W02
Zna nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, a także możliwości ich zastosowania w dekoracji wnętrz i terenach zieleni
OG_2A_W03, OG_2A_W06, OG_2A_W10, OG_2A_W11R2A_W01, R2A_W04, R2A_W05C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D05-A_U01
Dobiera odpowiednie metody i środki do uprawy wybranych gatunków roślin
OG_2A_U03, OG_2A_U04, OG_2A_U07R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U06, InzA2_U07C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D05-A_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
OG_2A_K01, OG_2A_K03R2A_K01, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D05-A_W01
Charakteryzuje nowe gatunki roślin oraz ich wymagania
2,0nie zna nowych gatunków roślin ozdobnych oraz ich wymagań
3,0potrafi wymienić podstawowe gatunki roślin ozdobnych określane jako nowe lub mało znane oraz potrafi scharakteryzować ich wymagania
3,5potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roślin ozdobnych określanych jako nowe lub mało znane, potrafi scharakteryzować ich wymagania
4,0potrafi wymienić nowe lub mało znane gatunki i odmiany roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań
4,5potrafi wymienić i rozpoznać poznane nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
5,0potrafi wymienić, rozpoznać i opisać nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
OG_2A_D05-A_W02
Zna nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, a także możliwości ich zastosowania w dekoracji wnętrz i terenach zieleni
2,0nie zna nowych metod oraz technologii uprawy roślin ozdobnych, a także możliwości ich zastosowania
3,0potrafi wymienić podstawowe nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych bez charakterystyki ich działania oraz szczegółów technicznych
3,5potrafi wymienić podstawowe nowe metody i technologii uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne
4,0potrafi wymienić poznane nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne
4,5zna poznane nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne, wskazuje najwłaściwsze sposoby ich wykorzystania
5,0zna poznane nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne, wskazuje najwłaściwsze sposoby ich wykorzystania, uzasadnia swoje wybory

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D05-A_U01
Dobiera odpowiednie metody i środki do uprawy wybranych gatunków roślin
2,0nie potrafi dobrać odpowiednich materiałów i środków do uprawy poznanych gatunków roślin ozdobnych
3,0potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy podstawowych gatunków roślin ozdobnych
3,5potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy podstawowych gatunków i odmian roślin ozdobnych
4,0potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy wszystkich poznanych gatunków i odmian roślin ozdobnych
4,5potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy poznanych gatunków roślin ozdobnych, opisuje je, uzasadnia swój wybór
5,0potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy poznanych gatunków roślin, opisuje je, proponuje alternatywne rozwiązania, uzasadnia swój wybór

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D05-A_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii oraz o nich dyskutować
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii oraz o nich dyskutować, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy, znajduje alternatywne rozwiązania, potrafi o nich dyskutować

Literatura podstawowa

  1. Owoce Warzywa Kwiaty, Hortpress, Warszawa, czasopismo
  2. Hasło Ogrodnicze, Plantpress, Kraków, czasopismo
  3. A.E. Drozdek (red.), Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, Sulechów - Kalsk, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Szkółkarstwo, Plantpress, Kraków, czasopismo
  2. Zieleń Miejska, ABRYS, Poznań, czasopismo
  3. Przegląd Komunalny, ABRYS, Poznań, czasopismo

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).8
T-L-2Przybliżenie wymagań oraz metod uprawy nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie „nowe rośliny”, ich promocja i reklama. Rola wystaw, pokazów i targów w propagowaniu nowych roślin.3
T-W-2Nowe technologie uprawy wybranych gatunków roślin z zastosowaniem nowych osiągnięć i środków produkcji.4
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.3
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestniczenie z ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2poznawanie roślin na kolekcjach dydaktycznych Pracowni Roślin Ozdobnych5
A-L-3studiowanie treści ćwiczeń oraz dostępnej literatury, w tym również czasopism branżowych i źródeł internetowych6
A-L-4wykonanie pracy zaliczeniowej4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w wykładach10
A-W-2studiowanie treści wykładów6
A-W-3studiowanie literatury, śledzenie nowości ogrodniczych w prasie i internecie8
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D05-A_W01Charakteryzuje nowe gatunki roślin oraz ich wymagania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
Treści programoweT-W-1Pojęcie „nowe rośliny”, ich promocja i reklama. Rola wystaw, pokazów i targów w propagowaniu nowych roślin.
T-W-2Nowe technologie uprawy wybranych gatunków roślin z zastosowaniem nowych osiągnięć i środków produkcji.
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.
T-L-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).
T-L-2Przybliżenie wymagań oraz metod uprawy nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe. ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna nowych gatunków roślin ozdobnych oraz ich wymagań
3,0potrafi wymienić podstawowe gatunki roślin ozdobnych określane jako nowe lub mało znane oraz potrafi scharakteryzować ich wymagania
3,5potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roślin ozdobnych określanych jako nowe lub mało znane, potrafi scharakteryzować ich wymagania
4,0potrafi wymienić nowe lub mało znane gatunki i odmiany roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań
4,5potrafi wymienić i rozpoznać poznane nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
5,0potrafi wymienić, rozpoznać i opisać nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D05-A_W02Zna nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, a także możliwości ich zastosowania w dekoracji wnętrz i terenach zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
OG_2A_W11student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przebiegu procesów życiowych oraz oddziaływania substancji chemicznych na kwitnienie i trwałość roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z nowymi technologiami uprawy roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami, ukształtowanie umiejętności z zakresu uprawy roślin z użyciem nowych i mało znanych środków produkcji
C-1pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
Treści programoweT-W-1Pojęcie „nowe rośliny”, ich promocja i reklama. Rola wystaw, pokazów i targów w propagowaniu nowych roślin.
T-W-2Nowe technologie uprawy wybranych gatunków roślin z zastosowaniem nowych osiągnięć i środków produkcji.
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.
T-L-2Przybliżenie wymagań oraz metod uprawy nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe. ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna nowych metod oraz technologii uprawy roślin ozdobnych, a także możliwości ich zastosowania
3,0potrafi wymienić podstawowe nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych bez charakterystyki ich działania oraz szczegółów technicznych
3,5potrafi wymienić podstawowe nowe metody i technologii uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne
4,0potrafi wymienić poznane nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne
4,5zna poznane nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne, wskazuje najwłaściwsze sposoby ich wykorzystania
5,0zna poznane nowe metody i technologie uprawy roślin ozdobnych, potrafi omówić ich działanie oraz szczegóły techniczne, wskazuje najwłaściwsze sposoby ich wykorzystania, uzasadnia swoje wybory
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D05-A_U01Dobiera odpowiednie metody i środki do uprawy wybranych gatunków roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
OG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z nowymi technologiami uprawy roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami, ukształtowanie umiejętności z zakresu uprawy roślin z użyciem nowych i mało znanych środków produkcji
C-1pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
Treści programoweT-W-2Nowe technologie uprawy wybranych gatunków roślin z zastosowaniem nowych osiągnięć i środków produkcji.
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.
T-L-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).
T-L-2Przybliżenie wymagań oraz metod uprawy nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe. ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dobrać odpowiednich materiałów i środków do uprawy poznanych gatunków roślin ozdobnych
3,0potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy podstawowych gatunków roślin ozdobnych
3,5potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy podstawowych gatunków i odmian roślin ozdobnych
4,0potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy wszystkich poznanych gatunków i odmian roślin ozdobnych
4,5potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy poznanych gatunków roślin ozdobnych, opisuje je, uzasadnia swój wybór
5,0potrafi dobrać odpowiednie materiały i środki do uprawy poznanych gatunków roślin, opisuje je, proponuje alternatywne rozwiązania, uzasadnia swój wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D05-A_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z nowymi technologiami uprawy roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami, ukształtowanie umiejętności z zakresu uprawy roślin z użyciem nowych i mało znanych środków produkcji
C-1pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
Treści programoweT-W-1Pojęcie „nowe rośliny”, ich promocja i reklama. Rola wystaw, pokazów i targów w propagowaniu nowych roślin.
T-W-2Nowe technologie uprawy wybranych gatunków roślin z zastosowaniem nowych osiągnięć i środków produkcji.
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.
T-L-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).
T-L-2Przybliżenie wymagań oraz metod uprawy nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe. ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii oraz o nich dyskutować
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii oraz o nich dyskutować, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy, znajduje alternatywne rozwiązania, potrafi o nich dyskutować