Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Rośliny rabatowe i kwietnikowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny rabatowe i kwietnikowe
Specjalność Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,50,62zaliczenie
laboratoriaL2 10 0,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość asortymentu roślin ozdobnych uprawianych w gruncie
W-2znajomość wymagań roślin, ich walorów dekoracyjnych, zastosowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przybliżenie studentom rodzajów kwietników i rabat, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w Polsce i na świecie
C-2zapoznanie studentów z zasadami komponowania, zakładania kwietników i rabat w terenach zieleni publicznej i ogrodzie przydomowym, omówienie zasad postepowania przy zakładaniu kwietników i rabat
C-3zapoznanie studentów z rozszerzonym asortymentem roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rozszerzony asortyment gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty4
T-L-2Projekt kwietnika i rabaty, zakładanie kwietników i rabat, dobór roślin6
10
wykłady
T-W-1Kwietniki – historia, typy kwietników, zmiany kwietnika5
T-W-2Rabata – podział i rodzaje rabat (rabata bylinowa, cebulowa, parkowa, mieszana, egzotyczna, łąka kwietna)5
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych10
A-L-2przygotowanie projektu zaliczeniowego5
15
wykłady
A-W-1uczestniczenie w wykładach10
A-W-2studiowanie treści wykładów i dostępnej literatury, przygotowanie do zaliczenia wykładów5
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: dyskusja związana z tematyką zajęć
S-2Ocena formująca: sprawdzian ze znajomości tematu oraz asortymentu roślin
S-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna z projektami kwietników i rabat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D03-A_W01
Zna i charakteryzuje rodzaje kwietników i rabat
OG_2A_W05, OG_2A_W06R2A_W05, R2A_W07InzA2_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-2
OG_2A_D03-A_W02
Zna rozszerzony asortyment roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
OG_2A_W06, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W05C-3T-L-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D03-A_U01
Wykonuje plan kwietnika i rabaty oraz dobiera odpowiednie gatunki i odmiany w zależności od typu założenia
OG_2A_U02R2A_U02, R2A_U05, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U02, InzA2_U08C-1, C-2T-L-2, T-L-1, T-W-1, T-W-2M-2, M-3S-3
OG_2A_D03-A_U02
Potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty
OG_2A_U03, OG_2A_U07R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U06, InzA2_U07C-3, C-1, C-2T-L-2, T-L-1, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D03-A_K01
Potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
OG_2A_K06R2A_K02, R2A_K04InzA2_K01C-3, C-1, C-2T-L-2, T-L-1, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D03-A_W01
Zna i charakteryzuje rodzaje kwietników i rabat
2,0student nie zna i nie potrafi scharakteryzować rodzajów kwietników i rabat
3,0student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić niektóre z rodzajów kwietników i rabat lecz bez ich charakterystyki
3,5student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić poznane rodzaje kwietników i rabat lecz bez ich charakterystyki
4,0student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić i scharakteryzować większość z poznanych rodzajów kwietników i rabat
4,5student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie poznane rodzajów kwietników i rabat
5,0student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie poznane rodzajów kwietników i rabat, zna zastosowanie kwietników i rabat
OG_2A_D03-A_W02
Zna rozszerzony asortyment roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
2,0student nie zna rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
3,0student zna podstawowe gatunki z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
3,5student zna podstawowe gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
4,0student zna gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
4,5student zna gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach, zna ich zastosowanie
5,0student zna gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach, potrafi je scharakteryzować i rozpoznać, zna ich wymagania i zastosowanie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D03-A_U01
Wykonuje plan kwietnika i rabaty oraz dobiera odpowiednie gatunki i odmiany w zależności od typu założenia
2,0student nie potrafi wykonać planu kwietnika i rabaty oraz dobrać odpowiednich gatunków i odmian roślin w zależności od typu założenia
3,0student potrafi wykonać prosty plan kwietnika i rabaty bez dobrania odpowiednich gatunków i odmian roślin w zależności od typu założenia
3,5student potrafi wykonać prosty plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia
4,0student potrafi wykonać bardziej skomplikowany plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia
4,5student potrafi wykonać bardziej skomplikowany plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia, potrafi zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań dla danego typu kwietnika czy rabaty
5,0student potrafi wykonać bardziej skomplikowany plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia, potrafi zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań dla danego typu kwietnika czy rabaty, wprowadza modyfikacje, w sposób logiczny uzasadnia swoje decyzje
OG_2A_D03-A_U02
Potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty
2,0student nie potrafi dobrać odpowiednich metod zakładania kwietników i rabat
3,0student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty
3,5student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty, potrafi uzasadnić swój wybór
4,0student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietników i rabat, opracowuje poszczególne etapy robót, uzasadnia swój wybór
4,5student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietników i rabat, opracowuje poszczególne etapy robót, umiejętnie dobiera środki i materiały, uzasadnia swój wybór
5,0student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietników i rabat, opracowuje poszczególne etapy robót, umiejętnie dobiera środki i materiały, uzasadnia swój wybór, proponuje własne, alternatywne rozwiązania, dyskutuje o nich

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D03-A_K01
Potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
2,0student nie potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemów związanych z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
3,0student potrafi właściwie określać niektóre z problemów związanych z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, bez umiejętności ich rozwiązywania
3,5student potrafi właściwie określać większość problemów związanych z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, podejmuje próbę ich rozwiązywania
4,0student potrafi właściwie określać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, potrafi rozwiązać podstawowe problemy
4,5student potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
5,0student potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, dyskutuje o nich, podpowiada alternatywne rozwiązania

Literatura podstawowa

  1. M. Raducka-Mynett, Kwietniki sezonowe, PWRiL, Warszawa, 1980
  2. M.E. Drozdek (red.), Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, Sulechów - Kalsk, 2011
  3. A. Łukasiewicz, Rośliny okrywowe, PWRiL, Poznań, 2003
  4. Zieleń Miejska, ABRYS, Poznań, czasopismo

Literatura dodatkowa

  1. B. Hertle, P. Kiermeier, M. Nickig, Kwiaty ogrodów, DELTA, Warszawa, 1994, poradnik
  2. J. Marcinkowski, Byliny ogrodowe, PWRiL, Warszawa, 2002
  3. J. Krause, Kwitnące cebule, Krajowa Rada PZD, Warszawa, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozszerzony asortyment gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty4
T-L-2Projekt kwietnika i rabaty, zakładanie kwietników i rabat, dobór roślin6
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kwietniki – historia, typy kwietników, zmiany kwietnika5
T-W-2Rabata – podział i rodzaje rabat (rabata bylinowa, cebulowa, parkowa, mieszana, egzotyczna, łąka kwietna)5
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych10
A-L-2przygotowanie projektu zaliczeniowego5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w wykładach10
A-W-2studiowanie treści wykładów i dostępnej literatury, przygotowanie do zaliczenia wykładów5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-A_W01Zna i charakteryzuje rodzaje kwietników i rabat
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
OG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1przybliżenie studentom rodzajów kwietników i rabat, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w Polsce i na świecie
C-2zapoznanie studentów z zasadami komponowania, zakładania kwietników i rabat w terenach zieleni publicznej i ogrodzie przydomowym, omówienie zasad postepowania przy zakładaniu kwietników i rabat
Treści programoweT-W-1Kwietniki – historia, typy kwietników, zmiany kwietnika
T-W-2Rabata – podział i rodzaje rabat (rabata bylinowa, cebulowa, parkowa, mieszana, egzotyczna, łąka kwietna)
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian ze znajomości tematu oraz asortymentu roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna i nie potrafi scharakteryzować rodzajów kwietników i rabat
3,0student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić niektóre z rodzajów kwietników i rabat lecz bez ich charakterystyki
3,5student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić poznane rodzaje kwietników i rabat lecz bez ich charakterystyki
4,0student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić i scharakteryzować większość z poznanych rodzajów kwietników i rabat
4,5student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie poznane rodzajów kwietników i rabat
5,0student zna pojęcie kwietnika i rabaty, potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie poznane rodzajów kwietników i rabat, zna zastosowanie kwietników i rabat
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-A_W02Zna rozszerzony asortyment roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z rozszerzonym asortymentem roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
Treści programoweT-L-1Rozszerzony asortyment gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dyskusja związana z tematyką zajęć
S-2Ocena formująca: sprawdzian ze znajomości tematu oraz asortymentu roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
3,0student zna podstawowe gatunki z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
3,5student zna podstawowe gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
4,0student zna gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach
4,5student zna gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach, zna ich zastosowanie
5,0student zna gatunki i odmiany z rozszerzonego asortymentu roślin stosowanych na kwietnikach i rabatach, potrafi je scharakteryzować i rozpoznać, zna ich wymagania i zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-A_U01Wykonuje plan kwietnika i rabaty oraz dobiera odpowiednie gatunki i odmiany w zależności od typu założenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1przybliżenie studentom rodzajów kwietników i rabat, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w Polsce i na świecie
C-2zapoznanie studentów z zasadami komponowania, zakładania kwietników i rabat w terenach zieleni publicznej i ogrodzie przydomowym, omówienie zasad postepowania przy zakładaniu kwietników i rabat
Treści programoweT-L-2Projekt kwietnika i rabaty, zakładanie kwietników i rabat, dobór roślin
T-L-1Rozszerzony asortyment gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
T-W-1Kwietniki – historia, typy kwietników, zmiany kwietnika
T-W-2Rabata – podział i rodzaje rabat (rabata bylinowa, cebulowa, parkowa, mieszana, egzotyczna, łąka kwietna)
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna z projektami kwietników i rabat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykonać planu kwietnika i rabaty oraz dobrać odpowiednich gatunków i odmian roślin w zależności od typu założenia
3,0student potrafi wykonać prosty plan kwietnika i rabaty bez dobrania odpowiednich gatunków i odmian roślin w zależności od typu założenia
3,5student potrafi wykonać prosty plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia
4,0student potrafi wykonać bardziej skomplikowany plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia
4,5student potrafi wykonać bardziej skomplikowany plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia, potrafi zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań dla danego typu kwietnika czy rabaty
5,0student potrafi wykonać bardziej skomplikowany plan kwietnika i rabaty i dobrać do niego odpowiednie gatunki i odmiany roślin w zależności od typu założenia, potrafi zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań dla danego typu kwietnika czy rabaty, wprowadza modyfikacje, w sposób logiczny uzasadnia swoje decyzje
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-A_U02Potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z rozszerzonym asortymentem roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
C-1przybliżenie studentom rodzajów kwietników i rabat, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w Polsce i na świecie
C-2zapoznanie studentów z zasadami komponowania, zakładania kwietników i rabat w terenach zieleni publicznej i ogrodzie przydomowym, omówienie zasad postepowania przy zakładaniu kwietników i rabat
Treści programoweT-L-2Projekt kwietnika i rabaty, zakładanie kwietników i rabat, dobór roślin
T-L-1Rozszerzony asortyment gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
T-W-1Kwietniki – historia, typy kwietników, zmiany kwietnika
T-W-2Rabata – podział i rodzaje rabat (rabata bylinowa, cebulowa, parkowa, mieszana, egzotyczna, łąka kwietna)
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna z projektami kwietników i rabat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi dobrać odpowiednich metod zakładania kwietników i rabat
3,0student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty
3,5student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietnika i rabaty, potrafi uzasadnić swój wybór
4,0student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietników i rabat, opracowuje poszczególne etapy robót, uzasadnia swój wybór
4,5student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietników i rabat, opracowuje poszczególne etapy robót, umiejętnie dobiera środki i materiały, uzasadnia swój wybór
5,0student potrafi dobrać odpowiednie metody zakładania kwietników i rabat, opracowuje poszczególne etapy robót, umiejętnie dobiera środki i materiały, uzasadnia swój wybór, proponuje własne, alternatywne rozwiązania, dyskutuje o nich
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-A_K01Potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z rozszerzonym asortymentem roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
C-1przybliżenie studentom rodzajów kwietników i rabat, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami w Polsce i na świecie
C-2zapoznanie studentów z zasadami komponowania, zakładania kwietników i rabat w terenach zieleni publicznej i ogrodzie przydomowym, omówienie zasad postepowania przy zakładaniu kwietników i rabat
Treści programoweT-L-2Projekt kwietnika i rabaty, zakładanie kwietników i rabat, dobór roślin
T-L-1Rozszerzony asortyment gatunków i odmian roślin ozdobnych stosowanych na kwietniki i rabaty
T-W-1Kwietniki – historia, typy kwietników, zmiany kwietnika
T-W-2Rabata – podział i rodzaje rabat (rabata bylinowa, cebulowa, parkowa, mieszana, egzotyczna, łąka kwietna)
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dyskusja związana z tematyką zajęć
S-3Ocena podsumowująca: praca kontrolna z projektami kwietników i rabat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemów związanych z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
3,0student potrafi właściwie określać niektóre z problemów związanych z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, bez umiejętności ich rozwiązywania
3,5student potrafi właściwie określać większość problemów związanych z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, podejmuje próbę ich rozwiązywania
4,0student potrafi właściwie określać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, potrafi rozwiązać podstawowe problemy
4,5student potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych
5,0student potrafi właściwie określać i rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją założeń ogrodowych, dyskutuje o nich, podpowiada alternatywne rozwiązania