Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Przedłużanie trwałości roślin ozdobnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedłużanie trwałości roślin ozdobnych
Specjalność Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,50,62zaliczenie
laboratoriaL2 10 0,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o regulacji procesów życiowych roślin, reakcji roślin na stresy środowiskowe, fizjologii wzrostu i rozwoju roślin
W-2Znajomość podstawowych grup i gatunków roślin ozdobnych
W-3Znajomość wymagań podczas zbioru, transportu i przechowywania roślin ozdobnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze, jak i w wazonie
C-2Zaznajomienie z dostępnymi substancjami chemicznymi i metodami przedłużającymi trwałość kwiatów i zieleni ciętej
C-3Zapoznanie z różnymi metodami utrwalania materiału roślinnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, przygotowanie roztworów i określenie trwałości2
T-L-2Przedłużanie trwałości zieleni ciętej, przygotowanie roztworów i określenie trwałości2
T-L-3Utrwalanie w roztworze gliceryny gałęzi drzew i krzewów, pojedynczych liści, traw i innych roślin2
T-L-4Barwienie i wybielanie materiału roślinnego2
T-L-5Preparowanie w roztworach soli roślin ozdobnych2
10
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej oraz zapobieganie temu procesowi.2
T-W-2Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów ciętych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.2
T-W-3Zabiegi i substancje chemiczne przedłużające trwałość kwiatów ciętych. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Charakterystyka preparatów służących do kondycjonowania, otwierania pąków i przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej.2
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków kwiatów i zieleni ciętej.2
T-W-5Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin doniczkowych.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.5
15
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia2
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D01-A_W01
Charakteryzuje procesy starzenia się roślin ozdobnych.
OG_2A_W11R2A_W04, R2A_W05C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D01-A_U01
Stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości oraz utrwalania roślin ozdobnych
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-2, C-1, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D01-A_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko
OG_2A_K01, OG_2A_K04R2A_K01, R2A_K06, R2A_K07InzA2_K01C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D01-A_W01
Charakteryzuje procesy starzenia się roślin ozdobnych.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student wymienia podstawowe procesy starzenia się roślin ozdobnych.
3,5Student wymienia podstawowe procesy starzenia się roślin ozdobnych i charakteryzuje niektóre z nich.
4,0Student opanował wiedzę z zakresu poznanych procesów starzenia się zachodzących w roślinach ozdobnych bezpośrednio po zbiorze, przechowywaniu, jak i w wazonie oraz je charakteryzuje.
4,5Student ma wiedzę na temat powiązań między procesami fizjologicznymi prowadzącymi do starzenia się poznanych gatunków roślin ozdobnych a warunkami uprawy i przechowywania.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat kompleksowych powiązań między procesami fizjologicznymi prowadzącymi do starzenia się roślin ozdobnych a gatunkiem, warunkami uprawy i przechowywania oraz dostępnością związków odżywczych i hormonów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D01-A_U01
Stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości oraz utrwalania roślin ozdobnych
2,0Stunent nie potrafi stosować właściwych metod i środków do przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych
3,0Student stosuje podstawowe metody i środki do przedłużania i utrwalania trwałości wybranych gatunków roślin ozdobnych.
3,5Student stosuje podstawowe metody i środki do przedłużania i utrwalania trwałości poznanych gatunków roślin ozdobnych.
4,0Student dobrze opanował umiejętności z zakresu przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych. Samodzielnie dobiera i stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości dla poznanych gatunków roślin ozdobnych.
4,5Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe zachodzące między rośliną a zastosowanymi metodami i środkami do przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych. Proponuje oraz stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości dla poznanych gatunków roślin ozdobnych.
5,0Student ma pogłębione umiejętności z zakresu przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe zachodzące między rośliną a stosowanymi metodami i środkami. Samodzielnie proponuje i stosuje właściwe metody i środki dla poznanych gatunków roślin ozdobnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D01-A_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko
2,0Student nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko.
3,0Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko.
3,5Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych.
4,0Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze metody i środki dostępne w Polsce, nadające się do przedłużania trwałości.
4,5Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze metody i środki dostępne w Polsce i na świecie, nadające się do przedłużania trwałości.
5,0Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze metody i środki dostępne w Polsce i na świecie, nadające się do przedłużania trwałości. Jest zorientowany w lokalizacji producentów i hurtowników, którzy stosują najlepsze rozwiązania.

Literatura podstawowa

  1. Łukaszewska A., Trwałość materiału kwiaciarskiego, SGGW-AR, Warszawa, 1987
  2. Nowak J., Rudnicki R., Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, PWRiL, Warszawa, 1988
  3. Rudnicki R., Nowak J., Jak przedłużyć trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, PHU Mutual Benefis, Skierniewice, 1992

Literatura dodatkowa

  1. 1. Czasopisma ogrodnicze – Hasło ogrodnicze, Owoce Warzywa Kwiaty, Szkółkarstwo, 2012
  2. Nowak J., Rudnicki R., Postharvest Handling and Storage of Cut Flowers, Florist Regens and Potter Plants, Bimber Press Portland, Oregon, 1990

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, przygotowanie roztworów i określenie trwałości2
T-L-2Przedłużanie trwałości zieleni ciętej, przygotowanie roztworów i określenie trwałości2
T-L-3Utrwalanie w roztworze gliceryny gałęzi drzew i krzewów, pojedynczych liści, traw i innych roślin2
T-L-4Barwienie i wybielanie materiału roślinnego2
T-L-5Preparowanie w roztworach soli roślin ozdobnych2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej oraz zapobieganie temu procesowi.2
T-W-2Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów ciętych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.2
T-W-3Zabiegi i substancje chemiczne przedłużające trwałość kwiatów ciętych. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Charakterystyka preparatów służących do kondycjonowania, otwierania pąków i przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej.2
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków kwiatów i zieleni ciętej.2
T-W-5Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin doniczkowych.2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-A_W01Charakteryzuje procesy starzenia się roślin ozdobnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W11student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przebiegu procesów życiowych oraz oddziaływania substancji chemicznych na kwitnienie i trwałość roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze, jak i w wazonie
Treści programoweT-W-2Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów ciętych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.
T-W-3Zabiegi i substancje chemiczne przedłużające trwałość kwiatów ciętych. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Charakterystyka preparatów służących do kondycjonowania, otwierania pąków i przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej.
T-W-1Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej oraz zapobieganie temu procesowi.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, próbki materiałów i środków)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student wymienia podstawowe procesy starzenia się roślin ozdobnych.
3,5Student wymienia podstawowe procesy starzenia się roślin ozdobnych i charakteryzuje niektóre z nich.
4,0Student opanował wiedzę z zakresu poznanych procesów starzenia się zachodzących w roślinach ozdobnych bezpośrednio po zbiorze, przechowywaniu, jak i w wazonie oraz je charakteryzuje.
4,5Student ma wiedzę na temat powiązań między procesami fizjologicznymi prowadzącymi do starzenia się poznanych gatunków roślin ozdobnych a warunkami uprawy i przechowywania.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat kompleksowych powiązań między procesami fizjologicznymi prowadzącymi do starzenia się roślin ozdobnych a gatunkiem, warunkami uprawy i przechowywania oraz dostępnością związków odżywczych i hormonów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-A_U01Stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości oraz utrwalania roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z dostępnymi substancjami chemicznymi i metodami przedłużającymi trwałość kwiatów i zieleni ciętej
C-1Zapoznanie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze, jak i w wazonie
C-3Zapoznanie z różnymi metodami utrwalania materiału roślinnego
Treści programoweT-L-1Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, przygotowanie roztworów i określenie trwałości
T-L-2Przedłużanie trwałości zieleni ciętej, przygotowanie roztworów i określenie trwałości
T-L-3Utrwalanie w roztworze gliceryny gałęzi drzew i krzewów, pojedynczych liści, traw i innych roślin
T-L-4Barwienie i wybielanie materiału roślinnego
T-L-5Preparowanie w roztworach soli roślin ozdobnych
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków kwiatów i zieleni ciętej.
T-W-5Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin doniczkowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Stunent nie potrafi stosować właściwych metod i środków do przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych
3,0Student stosuje podstawowe metody i środki do przedłużania i utrwalania trwałości wybranych gatunków roślin ozdobnych.
3,5Student stosuje podstawowe metody i środki do przedłużania i utrwalania trwałości poznanych gatunków roślin ozdobnych.
4,0Student dobrze opanował umiejętności z zakresu przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych. Samodzielnie dobiera i stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości dla poznanych gatunków roślin ozdobnych.
4,5Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe zachodzące między rośliną a zastosowanymi metodami i środkami do przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych. Proponuje oraz stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości dla poznanych gatunków roślin ozdobnych.
5,0Student ma pogłębione umiejętności z zakresu przedłużania i utrwalania trwałości roślin ozdobnych. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe zachodzące między rośliną a stosowanymi metodami i środkami. Samodzielnie proponuje i stosuje właściwe metody i środki dla poznanych gatunków roślin ozdobnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-A_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z dostępnymi substancjami chemicznymi i metodami przedłużającymi trwałość kwiatów i zieleni ciętej
C-1Zapoznanie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze, jak i w wazonie
Treści programoweT-W-2Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów ciętych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.
T-W-3Zabiegi i substancje chemiczne przedłużające trwałość kwiatów ciętych. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Charakterystyka preparatów służących do kondycjonowania, otwierania pąków i przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej.
T-W-1Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej oraz zapobieganie temu procesowi.
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków kwiatów i zieleni ciętej.
T-W-5Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin doniczkowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, próbki materiałów i środków)
M-4Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko.
3,0Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko.
3,5Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych.
4,0Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze metody i środki dostępne w Polsce, nadające się do przedłużania trwałości.
4,5Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze metody i środki dostępne w Polsce i na świecie, nadające się do przedłużania trwałości.
5,0Student ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie przedłużania trwałości roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze metody i środki dostępne w Polsce i na świecie, nadające się do przedłużania trwałości. Jest zorientowany w lokalizacji producentów i hurtowników, którzy stosują najlepsze rozwiązania.