Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukonczone szkolenie biblioteczne.
W-2Umiejetność edytowania tekstu.
W-3Znajomość i umiejetność zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Przygotowanie załozen metodycznych i prowadzenie badan związanych z tematyką pracy magisterskiej.0
T-PD-2Studiowanie dostepnej litaratury i opracowanie przegladu literatury zwiazanego z tematyka pracy magisterskiej.0
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badan.0
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie sie do jej obrony i egzaminu dyplomowego.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Udział w konsultacjach związanych z tematyką pracy inżynierskiej.70
A-PD-2Wyszukiwanie pismiennictwa w zasobach baz danych bibliotek, czasopism naukowych i stron www, analiza zebranego pismiennictwa związanego z tematyką pracy dyplomowej.110
A-PD-3Prowadzenie doświadczenia związanego z tematem pracy.120
A-PD-4Opracowanie statystyczne wyników badań, tworzenie tabel i rysunków.80
A-PD-5Pisanie pracy dyplomowej.100
A-PD-6Przygotowywanie pracy do druku.45
A-PD-7Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego i obrony pracy magisterskiej. Przygotowanie prezentacji pracy podczas obrony.60
585

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C18_W01
Student ma wiedze na temat metod prowadzenia badan i opracowania pracy magisterskiej.
OG_2A_W02R2A_W01, R2A_W03InzA2_W05C-1T-PD-1, T-PD-4, T-PD-2, T-PD-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C18_U01
Student potrafi przeprowadzić doświadczenie związane z tematyką pracy magisterskiej, oracować wyniki badań i napisać pracę magisterską.
OG_2A_U02, OG_2A_U06R2A_U02, R2A_U04, R2A_U05, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U08C-1T-PD-1, T-PD-4, T-PD-2, T-PD-3M-1S-1, S-2
OG_2A_C18_U02
Student ma umiejetność przekazywania uporzadkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy z zakresu ogrodnictwa.
OG_2A_U05R2A_U09InzA2_U01C-1T-PD-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C18_K01
Student wykazuje otwartą i poszukujacą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie najnowszych technologii w ogrodnictwie w oparciu o naukowe zródła informacji. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny ogrodnictwa na tle najnowszych doniesień naukowych.
OG_2A_K02R2A_K03C-1T-PD-1, T-PD-4, T-PD-2, T-PD-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C18_W01
Student ma wiedze na temat metod prowadzenia badan i opracowania pracy magisterskiej.
2,0Student nie potrafi przeprowadzic badan i przygotowac pracy magisterskiej.
3,0Student prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska przy wydatnej pomocy opiekuna naukowego. .
3,5Student prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska przy pomocy opiekuna naukowego. .
4,0Student prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska przy niewielkiej pomocy opiekuna naukowego.
4,5Student samodzielnie prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska.
5,0Student samodzielnie prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska, sam opracowuje metodyke badan, wybiera temat pracy zgodny z jego zainteresowaniami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C18_U01
Student potrafi przeprowadzić doświadczenie związane z tematyką pracy magisterskiej, oracować wyniki badań i napisać pracę magisterską.
2,0Student wykazuje duze braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Nie potrafi samodzielnie przeprowadzić badań ani opracować i zaprezentowac swojej pracy magisterskiej.
3,0Student wykazuje braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Podczas badań i opracowywania pracy magisterskiej wymaga bardzo dużej pomocy promotora.
3,5Student posiada wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, lecz pracę magisterską wykonuje z duza pomoca promotora.
4,0Student posiada duzą wiedze z wybranej przez siebie dziedziny, pracę magisterską realizuje z niewielką pomocą promotora.
4,5Student posiada bardzo duzą wiedze z wybranej przez siebie dziedziny, prace magisterską realizuje z niewielką pomocą promotora.
5,0Student posiada bardzo duza wiedze z wybranej przez siebie dziedziny, samodzielnie wybiera temat pracy magisterskiej, potrafi do jej wyboru przekonać promotora, pracę realizuje z niewielka pomocą promotora.
OG_2A_C18_U02
Student ma umiejetność przekazywania uporzadkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy z zakresu ogrodnictwa.
2,0Student nie posiadł umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy podczas studiów.
3,0Student w niewielkim stopniu posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Nie potrafi odnieść się do niej w sposób krytyczny.
3,5Student posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Nie potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny.
4,0Student posiadł w dobrym stopniu umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny.
4,5Student bardzo dobrze posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny.
5,0Student bardzo dobrze posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny, dyskutuje podając własne argumenty.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C18_K01
Student wykazuje otwartą i poszukujacą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie najnowszych technologii w ogrodnictwie w oparciu o naukowe zródła informacji. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny ogrodnictwa na tle najnowszych doniesień naukowych.
2,0Student nie wykazuje zainteresowania informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa.
3,0Student wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa.
3,5Student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa.
4,0Student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
4,5Student wykazuje duże zainteresowanie najnowszymi informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
5,0Student wykazuje bardzo duże zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa na poziomie literatury światowej. Jest gotowy i otwarty do analizy własnych osiągnięć na tle najnowszych doniesień naukowych.

Literatura podstawowa

  1. Gambarelli G., Łucki Zb., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków, 1996, Universitas, Kraków, 1996
  2. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Woyke J., Woyke H., Jak nie nalezy pisać prac naukowych, http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/jakniepisac.html, Warszawa, 2011

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Przygotowanie załozen metodycznych i prowadzenie badan związanych z tematyką pracy magisterskiej.0
T-PD-2Studiowanie dostepnej litaratury i opracowanie przegladu literatury zwiazanego z tematyka pracy magisterskiej.0
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badan.0
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie sie do jej obrony i egzaminu dyplomowego.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Udział w konsultacjach związanych z tematyką pracy inżynierskiej.70
A-PD-2Wyszukiwanie pismiennictwa w zasobach baz danych bibliotek, czasopism naukowych i stron www, analiza zebranego pismiennictwa związanego z tematyką pracy dyplomowej.110
A-PD-3Prowadzenie doświadczenia związanego z tematem pracy.120
A-PD-4Opracowanie statystyczne wyników badań, tworzenie tabel i rysunków.80
A-PD-5Pisanie pracy dyplomowej.100
A-PD-6Przygotowywanie pracy do druku.45
A-PD-7Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego i obrony pracy magisterskiej. Przygotowanie prezentacji pracy podczas obrony.60
585
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C18_W01Student ma wiedze na temat metod prowadzenia badan i opracowania pracy magisterskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W02student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej oraz doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych w praktyce, dostosowanych do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Przygotowanie załozen metodycznych i prowadzenie badan związanych z tematyką pracy magisterskiej.
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie sie do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
T-PD-2Studiowanie dostepnej litaratury i opracowanie przegladu literatury zwiazanego z tematyka pracy magisterskiej.
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badan.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzic badan i przygotowac pracy magisterskiej.
3,0Student prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska przy wydatnej pomocy opiekuna naukowego. .
3,5Student prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska przy pomocy opiekuna naukowego. .
4,0Student prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska przy niewielkiej pomocy opiekuna naukowego.
4,5Student samodzielnie prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska.
5,0Student samodzielnie prowadzi badania i przygotowuje prace magisterska, sam opracowuje metodyke badan, wybiera temat pracy zgodny z jego zainteresowaniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C18_U01Student potrafi przeprowadzić doświadczenie związane z tematyką pracy magisterskiej, oracować wyniki badań i napisać pracę magisterską.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Przygotowanie załozen metodycznych i prowadzenie badan związanych z tematyką pracy magisterskiej.
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie sie do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
T-PD-2Studiowanie dostepnej litaratury i opracowanie przegladu literatury zwiazanego z tematyka pracy magisterskiej.
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badan.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje duze braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Nie potrafi samodzielnie przeprowadzić badań ani opracować i zaprezentowac swojej pracy magisterskiej.
3,0Student wykazuje braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Podczas badań i opracowywania pracy magisterskiej wymaga bardzo dużej pomocy promotora.
3,5Student posiada wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, lecz pracę magisterską wykonuje z duza pomoca promotora.
4,0Student posiada duzą wiedze z wybranej przez siebie dziedziny, pracę magisterską realizuje z niewielką pomocą promotora.
4,5Student posiada bardzo duzą wiedze z wybranej przez siebie dziedziny, prace magisterską realizuje z niewielką pomocą promotora.
5,0Student posiada bardzo duza wiedze z wybranej przez siebie dziedziny, samodzielnie wybiera temat pracy magisterskiej, potrafi do jej wyboru przekonać promotora, pracę realizuje z niewielka pomocą promotora.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C18_U02Student ma umiejetność przekazywania uporzadkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy z zakresu ogrodnictwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U05student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w celu zaprezentowania przeglądu literatury, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań w ramach wykonywanej pracy dyplomowej z zakresu ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-4Pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie sie do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy podczas studiów.
3,0Student w niewielkim stopniu posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Nie potrafi odnieść się do niej w sposób krytyczny.
3,5Student posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Nie potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny.
4,0Student posiadł w dobrym stopniu umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny.
4,5Student bardzo dobrze posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny.
5,0Student bardzo dobrze posiadł umiejetność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Potrafi odnieśc się do niej w sposób krytyczny, dyskutuje podając własne argumenty.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C18_K01Student wykazuje otwartą i poszukujacą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie najnowszych technologii w ogrodnictwie w oparciu o naukowe zródła informacji. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny ogrodnictwa na tle najnowszych doniesień naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Przygotowanie załozen metodycznych i prowadzenie badan związanych z tematyką pracy magisterskiej.
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie sie do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
T-PD-2Studiowanie dostepnej litaratury i opracowanie przegladu literatury zwiazanego z tematyka pracy magisterskiej.
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badan.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa.
3,0Student wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa.
3,5Student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa.
4,0Student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
4,5Student wykazuje duże zainteresowanie najnowszymi informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
5,0Student wykazuje bardzo duże zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa na poziomie literatury światowej. Jest gotowy i otwarty do analizy własnych osiągnięć na tle najnowszych doniesień naukowych.