Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Integrowana produkcja owoców:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Integrowana produkcja owoców
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu sadownictwa i ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje sadów i jagodników. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach sadowniczych.15
15
wykłady
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje7
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych8
A-A-3uczestnictwo w zajęciach15
30
wykłady
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C14_W01
Zna schematy działania i normy IPO.
OG_2A_W03, OG_2A_W07R2A_W04, R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-3
OG_2A_C14_W02
Zna odmiany polecane w IPO.
OG_2A_W01, OG_2A_W04R2A_W02, R2A_W05, R2A_W06, R2A_W07InzA2_W01C-1T-W-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-2
OG_2A_C14_W03
Ma wiedzę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO.
OG_2A_W10R2A_W01C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C14_U01
Potrafi zaplanować i zorganizować IPO poszczególnych gatunków.
OG_2A_U01, OG_2A_U02, OG_2A_U03, OG_2A_U04R2A_U01, R2A_U02, R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U07, InzA2_U08C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-3
OG_2A_C14_U02
Umie dobrać odmiany do IPO.
OG_2A_U02, OG_2A_U03R2A_U02, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07, InzA2_U08C-1T-W-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C14_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C14_W01
Zna schematy działania i normy IPO.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada wiedzę na temat schematu działania i norm IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C14_W02
Zna odmiany polecane w IPO.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat odmian polecanych w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C14_W03
Ma wiedzę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO.
2,0
3,0student zna podstawową tematykę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C14_U01
Potrafi zaplanować i zorganizować IPO poszczególnych gatunków.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C14_U02
Umie dobrać odmiany do IPO.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C14_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0student jest dostatecznie zorientowany i określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje sadów i jagodników. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach sadowniczych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje7
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych8
A-A-3uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C14_W01Zna schematy działania i normy IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.
Treści programoweT-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje sadów i jagodników. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada wiedzę na temat schematu działania i norm IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C14_W02Zna odmiany polecane w IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W01student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
Metody nauczaniaM-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat odmian polecanych w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C14_W03Ma wiedzę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje sadów i jagodników. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawową tematykę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C14_U01Potrafi zaplanować i zorganizować IPO poszczególnych gatunków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje sadów i jagodników. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C14_U02Umie dobrać odmiany do IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
Metody nauczaniaM-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C14_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.
Treści programoweT-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji wybranych roślin sadowniczych. Integrowana ochrona sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Sadowniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje sadów i jagodników. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest dostatecznie zorientowany i określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0