Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 0,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i fizjologii roślin oraz dendrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
C-2Analizowanie cech diagnostycznych gatunków i odmian drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
C-3Określenie walorów dekoracyjnych wyróżnionych grup drzew i krzewów w okresie bezlistnym
C-4Ukształtowanie postawy studenta w zakresie samodoskonalenia się w zakresie drzewoznawstwa oraz uwrażliwienie na zagadnienia ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności terenów zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych w okresie bezlistnym przy pomocy klucza do oznaczania – pokroje i pędy (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)2
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym przy pomocy klucza do oznaczania - pokroje, pędy, walory dekoracyjne pędów (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)2
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym (Ogród Dendrologiczny w Glinnej), zbiór pędów do oznaczania roślin4
T-A-4Praca z zielnikiem pędów (pędownik), ocena z rozpoznawania drzew i krzewów2
10
wykłady
T-W-1Pokroje drzew i krzewów w okresie bezlistnym jako cecha rozpoznawcza ich rodzajów i gatunków, typy wzrostu roślin drzewiastych3
T-W-2Rodzaje pędów drzew i krzewów; drzewa i krzewy o ozdobnych pędach (kształt, korowina, barwa, przetchlinki)3
T-W-3Korowina drzew i krzewów jako cecha diagnostyczna; drzewa i krzewy o ozdobnej korowinie2
T-W-4Ciernie i kolce u roślin drzewiastych2
T-W-5Charakterystyka blizn po opadłych liściach – liścioślady i inne ślady2
T-W-6Pąki jako cecha rozpoznawcza roślin drzewiastych w stanie bezlistnym – (rodzaje, kształt, układ pąków)3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
A-A-3zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej2
A-A-4zaliczenie z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym1
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny z partii materiału
S-2Ocena formująca: Ocena z rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu (część teoretyczna i praktyczna)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C11_W01
Rozróżnia i charakteryzuje cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
OG_2A_W06R2A_W05C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-3
OG_2A_C11_W02
Opisuje drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych w stanie bezlistnym oraz określa walory dekoracyjne
OG_2A_W10R2A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C11_U01
Analizuje cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym umożliwiające ich rozpoznanie
OG_2A_U01, OG_2A_U06R2A_U01, R2A_U03, R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U04, InzA2_U07C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C11_K01
Ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa. Ma świadomość potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności terenów zieleni i zadrzewień.
OG_2A_K04R2A_K06InzA2_K01C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C11_W01
Rozróżnia i charakteryzuje cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
2,0Student nie potrafi rozróżniać i charakteryzować cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
3,0Student rozróżnia i charakteryzuje podstawowe cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając pojedyncze przykłady drzew i krzewów
3,5Student rozróżnia i charakteryzuje zdecydowaną większość cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając przykłady drzew i krzewów
4,0Student rozróżnia i charakteryzuje wszystkie wymagane cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając przykłady drzew i krzewów
4,5Student rozróżnia i charakteryzuje wszystkie wymagane cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając liczne przykłady drzew i krzewów z ich kompleksowym opisem
5,0Student biegle rozróżnia i charakteryzuje wszystkie wymagane cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając wszystkie przykłady drzew i krzewów z ich kompleksowym opisem i wykazując przy tym szerszą wiedzę z dendrologii
OG_2A_C11_W02
Opisuje drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych w stanie bezlistnym oraz określa walory dekoracyjne
2,0Student nie opisuje drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz nie określa ich walorów dekoracyjnych
3,0Student opisuje większość cech diagnostycznych podstawowych gatunków drzew i krzewów częściowo określając ich walory dekoracyjne
3,5Student opisuje wszystkie cechy diagnostyczne podstawowych gatunków drzew i krzewów w większości określając ich walory dekoracyjne
4,0Student opisuje wszystkie cechy diagnostyczne wymaganych gatunków i niektórych odmian drzew i krzewów określając ich walory dekoracyjne
4,5Student biegle opisuje wszystkie cechy diagnostyczne wymaganych gatunków i odmian drzew i krzewów określając ich walory dekoracyjne
5,0Student biegle opisuje wszystkie cechy diagnostyczne wymaganych gatunków i odmian drzew i krzewów określając ich walory dekoracyjne, wykazując się przy tym szerszą wiedzą z zakresu dendrologii

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C11_U01
Analizuje cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym umożliwiające ich rozpoznanie
2,0Student nie analizuje cech diagnostycznych drzew i krzewów w stanie bezlistnym, co uniemożliwia ich rozpoznanie
3,0Student analizuje podstawowe cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym, i w większości rozpoznaje wymagane gatunki
3,5Student analizuje większość cech diagnostycznych drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki
4,0Student sprawnie analizuje wszystkie cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki
4,5Student sprawnie analizuje wszystkie cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki i odmiany
5,0Student biegle analizuje wszystkie cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki i odmiany, wykazując się przy tym szerszą wiedzą z dendrologii

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C11_K01
Ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa. Ma świadomość potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności terenów zieleni i zadrzewień.
2,0Student nie ma świadomości dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,0Student ma elementarną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,5Student ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,0Student ma dobrą świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,5Student ma ugruntowaną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
5,0Student ma wybitną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa

Literatura podstawowa

  1. Szymanowski T., Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym, PWRiL, Warszawa, 1974
  2. Godet J.D., Pędy i pąki rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie spoczynku, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 1998
  3. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2008, i nowszewydania
  4. Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2005, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Stachak A., Grinn U., Haas-Nogal M., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M., Zieleń Szczecina, Oficyna In Plus, Wołczkowo, 2000
  2. Coombes A.J., Drzewa, Wydaw. Wiedza i Życie, Warszawa, 2001
  3. Coombes A.J., Kieszonkowy atlas drzew, Solis, Warszawa, 2006
  4. Owen J., More D., Przewodnik Collinsa. Drzewa, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych w okresie bezlistnym przy pomocy klucza do oznaczania – pokroje i pędy (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)2
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym przy pomocy klucza do oznaczania - pokroje, pędy, walory dekoracyjne pędów (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)2
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym (Ogród Dendrologiczny w Glinnej), zbiór pędów do oznaczania roślin4
T-A-4Praca z zielnikiem pędów (pędownik), ocena z rozpoznawania drzew i krzewów2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pokroje drzew i krzewów w okresie bezlistnym jako cecha rozpoznawcza ich rodzajów i gatunków, typy wzrostu roślin drzewiastych3
T-W-2Rodzaje pędów drzew i krzewów; drzewa i krzewy o ozdobnych pędach (kształt, korowina, barwa, przetchlinki)3
T-W-3Korowina drzew i krzewów jako cecha diagnostyczna; drzewa i krzewy o ozdobnej korowinie2
T-W-4Ciernie i kolce u roślin drzewiastych2
T-W-5Charakterystyka blizn po opadłych liściach – liścioślady i inne ślady2
T-W-6Pąki jako cecha rozpoznawcza roślin drzewiastych w stanie bezlistnym – (rodzaje, kształt, układ pąków)3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
A-A-3zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej2
A-A-4zaliczenie z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C11_W01Rozróżnia i charakteryzuje cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
C-3Określenie walorów dekoracyjnych wyróżnionych grup drzew i krzewów w okresie bezlistnym
Treści programoweT-W-1Pokroje drzew i krzewów w okresie bezlistnym jako cecha rozpoznawcza ich rodzajów i gatunków, typy wzrostu roślin drzewiastych
T-W-2Rodzaje pędów drzew i krzewów; drzewa i krzewy o ozdobnych pędach (kształt, korowina, barwa, przetchlinki)
T-W-3Korowina drzew i krzewów jako cecha diagnostyczna; drzewa i krzewy o ozdobnej korowinie
T-W-4Ciernie i kolce u roślin drzewiastych
T-W-5Charakterystyka blizn po opadłych liściach – liścioślady i inne ślady
T-W-6Pąki jako cecha rozpoznawcza roślin drzewiastych w stanie bezlistnym – (rodzaje, kształt, układ pąków)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu (część teoretyczna i praktyczna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozróżniać i charakteryzować cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
3,0Student rozróżnia i charakteryzuje podstawowe cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając pojedyncze przykłady drzew i krzewów
3,5Student rozróżnia i charakteryzuje zdecydowaną większość cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając przykłady drzew i krzewów
4,0Student rozróżnia i charakteryzuje wszystkie wymagane cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając przykłady drzew i krzewów
4,5Student rozróżnia i charakteryzuje wszystkie wymagane cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając liczne przykłady drzew i krzewów z ich kompleksowym opisem
5,0Student biegle rozróżnia i charakteryzuje wszystkie wymagane cechy morfologiczne roślin drzewiastych w stanie bezlistnym, podając wszystkie przykłady drzew i krzewów z ich kompleksowym opisem i wykazując przy tym szerszą wiedzę z dendrologii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C11_W02Opisuje drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych w stanie bezlistnym oraz określa walory dekoracyjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
Treści programoweT-W-1Pokroje drzew i krzewów w okresie bezlistnym jako cecha rozpoznawcza ich rodzajów i gatunków, typy wzrostu roślin drzewiastych
T-W-2Rodzaje pędów drzew i krzewów; drzewa i krzewy o ozdobnych pędach (kształt, korowina, barwa, przetchlinki)
T-W-4Ciernie i kolce u roślin drzewiastych
T-W-5Charakterystyka blizn po opadłych liściach – liścioślady i inne ślady
T-W-6Pąki jako cecha rozpoznawcza roślin drzewiastych w stanie bezlistnym – (rodzaje, kształt, układ pąków)
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu (część teoretyczna i praktyczna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opisuje drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz nie określa ich walorów dekoracyjnych
3,0Student opisuje większość cech diagnostycznych podstawowych gatunków drzew i krzewów częściowo określając ich walory dekoracyjne
3,5Student opisuje wszystkie cechy diagnostyczne podstawowych gatunków drzew i krzewów w większości określając ich walory dekoracyjne
4,0Student opisuje wszystkie cechy diagnostyczne wymaganych gatunków i niektórych odmian drzew i krzewów określając ich walory dekoracyjne
4,5Student biegle opisuje wszystkie cechy diagnostyczne wymaganych gatunków i odmian drzew i krzewów określając ich walory dekoracyjne
5,0Student biegle opisuje wszystkie cechy diagnostyczne wymaganych gatunków i odmian drzew i krzewów określając ich walory dekoracyjne, wykazując się przy tym szerszą wiedzą z zakresu dendrologii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C11_U01Analizuje cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym umożliwiające ich rozpoznanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Analizowanie cech diagnostycznych gatunków i odmian drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
Treści programoweT-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych w okresie bezlistnym przy pomocy klucza do oznaczania – pokroje i pędy (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym przy pomocy klucza do oznaczania - pokroje, pędy, walory dekoracyjne pędów (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym (Ogród Dendrologiczny w Glinnej), zbiór pędów do oznaczania roślin
T-A-4Praca z zielnikiem pędów (pędownik), ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu (część teoretyczna i praktyczna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie analizuje cech diagnostycznych drzew i krzewów w stanie bezlistnym, co uniemożliwia ich rozpoznanie
3,0Student analizuje podstawowe cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym, i w większości rozpoznaje wymagane gatunki
3,5Student analizuje większość cech diagnostycznych drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki
4,0Student sprawnie analizuje wszystkie cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki
4,5Student sprawnie analizuje wszystkie cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki i odmiany
5,0Student biegle analizuje wszystkie cechy diagnostyczne drzew i krzewów w stanie bezlistnym i na ich podstawie rozpoznaje wymagane gatunki i odmiany, wykazując się przy tym szerszą wiedzą z dendrologii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C11_K01Ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa. Ma świadomość potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności terenów zieleni i zadrzewień.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie postawy studenta w zakresie samodoskonalenia się w zakresie drzewoznawstwa oraz uwrażliwienie na zagadnienia ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności terenów zieleni
Treści programoweT-W-1Pokroje drzew i krzewów w okresie bezlistnym jako cecha rozpoznawcza ich rodzajów i gatunków, typy wzrostu roślin drzewiastych
T-W-2Rodzaje pędów drzew i krzewów; drzewa i krzewy o ozdobnych pędach (kształt, korowina, barwa, przetchlinki)
T-W-3Korowina drzew i krzewów jako cecha diagnostyczna; drzewa i krzewy o ozdobnej korowinie
T-W-4Ciernie i kolce u roślin drzewiastych
T-W-5Charakterystyka blizn po opadłych liściach – liścioślady i inne ślady
T-W-6Pąki jako cecha rozpoznawcza roślin drzewiastych w stanie bezlistnym – (rodzaje, kształt, układ pąków)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu (część teoretyczna i praktyczna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,0Student ma elementarną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,5Student ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,0Student ma dobrą świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,5Student ma ugruntowaną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
5,0Student ma wybitną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa