Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS1 10 1,01,00zaliczenie
seminariaS2 20 2,01,00zaliczenie
seminariaS3 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
W-2Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu statystyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu ogrodnictwa.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.10
10
seminaria
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.10
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.10
20
seminaria
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.8
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.7
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.5
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2Przygotowanie opisu metod badań i charakterystyki materiału badawczego w formie prezentacji.15
A-S-3Konsultacje związane z tematyką badań u promotora pracy5
30
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje związane z tematyką badań.15
A-S-3Studiowanie fachopwej literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej25
60
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje u promotora pracy15
A-S-3Opracowanie wyników badań i redagowanie pracy magisterskiej.25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C10_W01
Student zna zasady prowadzenia badań i opracowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
OG_2A_W02, OG_2A_W03R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04InzA2_W05C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-3, T-S-1M-2, M-3, M-4, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C10_U01
Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich i praktycznie je stosuje w wykonywanej pracy dyplomowej.
OG_2A_U01R2A_U01, R2A_U03InzA2_U01, InzA2_U04, InzA2_U07C-1, C-3T-S-1M-2, M-4, M-1S-2
OG_2A_C10_U02
Student posiada umiejętność pisania pracy w języku polskim, włącznie z cytowaniem fachowej literatury krajowej i zagranicznej, zestawia i interpretuje wyniki badań.
OG_2A_U01R2A_U01, R2A_U03InzA2_U01, InzA2_U04, InzA2_U07C-2, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-3, T-S-1M-2, M-3, M-4S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C10_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w zespole jako osoba odpowiedzialne za końcowy wynik pracy.
OG_2A_K05R2A_K02C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-1M-2, M-3S-3, S-2, S-1
OG_2A_C10_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy przy realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą.
OG_2A_K07R2A_K08InzA2_K02C-2, C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-3, T-S-1M-2, M-3, M-4, M-1S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C10_W01
Student zna zasady prowadzenia badań i opracowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
2,0Student nie opanował wiedzy na temat zasad prowadzenia badań i pisania pracy magisterskiej.
3,0Student posiada podstawowa wiedze na temat struktury , układu pracy itp. stosuje je w odniesieniu do własnej pracy magisterskiej. Zna metody badan stosowane we własnej pracy..
3,5Student opanował w dostaecznym stopniu wiedze na temat struktury , układu pracy itp. stosuje je w odniesieniu do własnej pracy dyplomowej. Zna metody badan stosowane we własnej pracy.
4,0Student dobrze opanował wiedze na temat struktury, układu pracy dyplomowej. Zna metody badan stosowane we własnej pracy.
4,5Student dobrze opanował wiedze na temat struktury, układu pracy dyplomowej z róznych dziedzin. Zna metody badan stosowane nie tylko we własnej pracy.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedze na temat struktury, układu pracy itp. z róznych dziedzin. Zna metody badan stosowane w róznych dziedzinach, własciwei je ocenia i wyciaga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C10_U01
Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich i praktycznie je stosuje w wykonywanej pracy dyplomowej.
2,0Student jest niezdolny do wykonania pracy magisterskiej.
3,0Student zadowalająco posiadł umiejętność opracowania pracy magisterskiej.
3,5Student zna podstawy wykonywania pracy magisterskiej, metody badań stosowanych we własnej pracy.
4,0Student dobrze opanował zasady wykonywania pracy magisterskiej i metod badań wykorzystanych we własnej pracy.
4,5Student bardzo dobrze opanował zasady wykonywania pracy magisterskiej i metody badań wekorzystywanych w pracy własnej i innych.
5,0Student bardzo dobrze opanaował zasady wykonywania pracy magisterskiej, różne metody badań, które stosuje się w pracach dyplomowych.
OG_2A_C10_U02
Student posiada umiejętność pisania pracy w języku polskim, włącznie z cytowaniem fachowej literatury krajowej i zagranicznej, zestawia i interpretuje wyniki badań.
2,0Student nie posiadł umiejętności redagowania pracy magisterskiej w stopniu zadowalającym.
3,0Student ma problemy z właściwym redagowaniem pracy magisterskiej, cytowaniem literatury fachowej, zestawianiem i interpretowaniem wyników badań.
3,5Student bez większych zastrzeżeń redaguje pracę magisterską, cytuje fachową literaturę głównie w języku polskim, prawidłowo zestawia wyniki własnych badań, ma niewielkie problemy z właściwą ich interpretacją.
4,0Student dobrze opanował zasady redagowania pracy magisterskiej, cytuje fachową literaturę w języku polskim i obcojęzyczną, prawidłowo zestawia i interpretuje wyniki badań.
4,5Student bardzo dobrze opanował zasady redagowania pracy magisterskiej, cytuje najnowszą, związaną ściśle z tematyką pracy literaturę krajową i zagraniczną, jest kreatywny i samodzielny przy zestawianiu i interpretowaniu wyników.
5,0Student jest bardzo samodzielny i kreatywny pray redagowaniu pracy magisterskiej, cytuje najnowszą literaturę krajową i zagraniczną, właściwie zestawia i interpretuje wyniki badań, poddając je ocenie i dyskusji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C10_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w zespole jako osoba odpowiedzialne za końcowy wynik pracy.
2,0Student nie potrafi pracować w zespole.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej, nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5Student uczestniczy w pracy zespołowej sporadycznie przejawiając własną inicjatywę.
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę zespołową.
4,5Student z dobrym skutkiem jest w stanie zorganizować pracę zespołową.
5,0Student z bardzo dobrym skutkiem i zaangażowaniem organizuje pracę w zespole przejmując w nim rolę przywódczą.
OG_2A_C10_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy przy realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą.
2,0Student nie jest zainteresowany wukonaniem badań i zredagowaniem pracy magisterskiej.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, przy wykonywaniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5Student jest mało aktywny podczas zajęć, wykazuje pewną inicjatywę przy prowadzeniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
4,0Student jest aktywny podczas zajęć, wykazuje własną inicjatywę przy prowadzeniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
4,5Student jest bardzo aktywny podczas zajęć, wykazuje dużą inicjatywę przy prowadzeniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
5,0Student przejmuje inicjatywę podczas prowadzenia badań i redagowania pracy magisterskiej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Literatura podstawowa

  1. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplonową., Złote Myśli, 2006
  2. Węglińska N., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską., TAWPN Universitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.10
10

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.10
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.10
20

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.8
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.7
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.5
20

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2Przygotowanie opisu metod badań i charakterystyki materiału badawczego w formie prezentacji.15
A-S-3Konsultacje związane z tematyką badań u promotora pracy5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje związane z tematyką badań.15
A-S-3Studiowanie fachopwej literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje u promotora pracy15
A-S-3Opracowanie wyników badań i redagowanie pracy magisterskiej.25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_W01Student zna zasady prowadzenia badań i opracowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W02student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej oraz doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych w praktyce, dostosowanych do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
OG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu ogrodnictwa.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy na temat zasad prowadzenia badań i pisania pracy magisterskiej.
3,0Student posiada podstawowa wiedze na temat struktury , układu pracy itp. stosuje je w odniesieniu do własnej pracy magisterskiej. Zna metody badan stosowane we własnej pracy..
3,5Student opanował w dostaecznym stopniu wiedze na temat struktury , układu pracy itp. stosuje je w odniesieniu do własnej pracy dyplomowej. Zna metody badan stosowane we własnej pracy.
4,0Student dobrze opanował wiedze na temat struktury, układu pracy dyplomowej. Zna metody badan stosowane we własnej pracy.
4,5Student dobrze opanował wiedze na temat struktury, układu pracy dyplomowej z róznych dziedzin. Zna metody badan stosowane nie tylko we własnej pracy.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedze na temat struktury, układu pracy itp. z róznych dziedzin. Zna metody badan stosowane w róznych dziedzinach, własciwei je ocenia i wyciaga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_U01Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich i praktycznie je stosuje w wykonywanej pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu ogrodnictwa.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest niezdolny do wykonania pracy magisterskiej.
3,0Student zadowalająco posiadł umiejętność opracowania pracy magisterskiej.
3,5Student zna podstawy wykonywania pracy magisterskiej, metody badań stosowanych we własnej pracy.
4,0Student dobrze opanował zasady wykonywania pracy magisterskiej i metod badań wykorzystanych we własnej pracy.
4,5Student bardzo dobrze opanował zasady wykonywania pracy magisterskiej i metody badań wekorzystywanych w pracy własnej i innych.
5,0Student bardzo dobrze opanaował zasady wykonywania pracy magisterskiej, różne metody badań, które stosuje się w pracach dyplomowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_U02Student posiada umiejętność pisania pracy w języku polskim, włącznie z cytowaniem fachowej literatury krajowej i zagranicznej, zestawia i interpretuje wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł umiejętności redagowania pracy magisterskiej w stopniu zadowalającym.
3,0Student ma problemy z właściwym redagowaniem pracy magisterskiej, cytowaniem literatury fachowej, zestawianiem i interpretowaniem wyników badań.
3,5Student bez większych zastrzeżeń redaguje pracę magisterską, cytuje fachową literaturę głównie w języku polskim, prawidłowo zestawia wyniki własnych badań, ma niewielkie problemy z właściwą ich interpretacją.
4,0Student dobrze opanował zasady redagowania pracy magisterskiej, cytuje fachową literaturę w języku polskim i obcojęzyczną, prawidłowo zestawia i interpretuje wyniki badań.
4,5Student bardzo dobrze opanował zasady redagowania pracy magisterskiej, cytuje najnowszą, związaną ściśle z tematyką pracy literaturę krajową i zagraniczną, jest kreatywny i samodzielny przy zestawianiu i interpretowaniu wyników.
5,0Student jest bardzo samodzielny i kreatywny pray redagowaniu pracy magisterskiej, cytuje najnowszą literaturę krajową i zagraniczną, właściwie zestawia i interpretuje wyniki badań, poddając je ocenie i dyskusji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_K01Student potrafi kreatywnie pracować w zespole jako osoba odpowiedzialne za końcowy wynik pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej, nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5Student uczestniczy w pracy zespołowej sporadycznie przejawiając własną inicjatywę.
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę zespołową.
4,5Student z dobrym skutkiem jest w stanie zorganizować pracę zespołową.
5,0Student z bardzo dobrym skutkiem i zaangażowaniem organizuje pracę w zespole przejmując w nim rolę przywódczą.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_K02Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy przy realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zainteresowany wukonaniem badań i zredagowaniem pracy magisterskiej.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, przy wykonywaniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5Student jest mało aktywny podczas zajęć, wykazuje pewną inicjatywę przy prowadzeniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
4,0Student jest aktywny podczas zajęć, wykazuje własną inicjatywę przy prowadzeniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
4,5Student jest bardzo aktywny podczas zajęć, wykazuje dużą inicjatywę przy prowadzeniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
5,0Student przejmuje inicjatywę podczas prowadzenia badań i redagowania pracy magisterskiej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.