Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Rośliny zmodyfikowane genetycznie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny zmodyfikowane genetycznie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość genetyki i hodowli roślin, podstaw biotechnologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studnetów z tematyką, problematyką i kierunkami eksperymentalnych modyfikacji genetycznych u roślin uprawnych. Przedstawienie aktualnie dokonywanych jak i trendów w modyfikacjach genetycznych u roślin w kontekście potrzeb jak i uwarunkowań prawnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Eksperymentalne kierunki w transgenezie roślin. Wykorzystanie heterologicznej ekspresji wybranych genów (syntazy fitoenu, desaturazy fitoenu, desaturazy karotenu oraz cyklazy karotenu) w celu poprawianiu cech jakościowych transgenicznych odmian ryżu, pomidora oraz rzepaku.2
T-W-2Zmiana ekspresji wybranych genów w celu zwiększenia zawartości witaminy E pozyskiwanej z transgenicznych roślin. Mechanizmy wzbogacania roślin w fitoestrogeny, izoflawony, fruktany, metioninę oraz likopen. Strategie. Cele modyfikacji.2
T-W-3Poprawianie wartości cech użytkowych roślin GM. Modyfikacja fotosyntezy, skarlanie. Podwyższanie ważliwości roślin na zacienienie oraz regulację procesem starzenia się roślin.3
T-W-4Strategie podwyższania u roślin GM tolerancji na czynniki wywołujące stres abiotyczny. Fitoremediacja. Wykorzystanie roślin GM do produkcji biopaliw.2
T-W-5Zastosowanie systemu Cre/lox, sekwencji homologicznych flankujących gen markerowy, różnych konstruktów DNA dla genów docelowych i markerowych w celu eliminacji genów markerowych.3
T-W-6Trendy i aplikacje biotransformacji z użyciem komórek i organów roślinnych.2
T-W-7Monitorowanie transgenów.2
T-W-8Technologia RNAi. Wybrane aplikacje u roslin GM.2
T-W-9Aktualny stan prawodawstawa polskiego regulujący aspekty wytwarzania i użycia różnych form GMO.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach20
A-W-2samodzielne studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie się do pisemnego zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: uczestnictwo i aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: merytoryczna ocena referatu oraz formy jego prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający formę zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B03_W01
Objaśnia cele i metody stosowane do ekperymentalnych transformacji genetycznych u roślin. Potrafi opisac znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
OG_2A_W02, OG_2A_W04R2A_W01, R2A_W02, R2A_W03, R2A_W06, R2A_W07InzA2_W01, InzA2_W05C-1T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B03_U01
Potrafi identyfikować elementy konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Objaśnia i tłumaczy ich funkcje. Potrafi opisac wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
OG_2A_U03, OG_2A_U04R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B03_K01
Rozumie i ma świadomość potencjału jaki niosą ze sobą najnowsze technologie transformowania genetycznego roślin. Rozumie potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu oraz bezpiecznego wdrażania jego osiągnięć.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-1T-W-9M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B03_W01
Objaśnia cele i metody stosowane do ekperymentalnych transformacji genetycznych u roślin. Potrafi opisac znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
2,0student nie potrafi objaśnić celów ani wybranych metod stosowanych w ekperymentalnych transformacji genetycznych u roślin. Nie potrafi opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
3,0student potrafi w stopniu podstawowym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu podstawowym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu zadowalającym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
4,0student potrafi w stopniu dobrym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu dobrym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
4,5student potrafi w stopniu ponad dobrym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu ponad dobrym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu bardzo dobrym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B03_U01
Potrafi identyfikować elementy konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Objaśnia i tłumaczy ich funkcje. Potrafi opisac wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
2,0student nie potrafi omówić metod identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Nie objaśnić ich funkcje. Nie potrafi opisać wad i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
3,0student potrafi w stopniu podstawowym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu podstawowym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu zadowalającym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
4,0student potrafi w stopniu dobrym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu dobrym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
4,5student potrafi w stopniu ponad dobrym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu ponad dobrym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu bardzo dobrym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B03_K01
Rozumie i ma świadomość potencjału jaki niosą ze sobą najnowsze technologie transformowania genetycznego roślin. Rozumie potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu oraz bezpiecznego wdrażania jego osiągnięć.
2,0student nie rozumie i nie ma wyobrażenia o najnowszych technologiach transformowania genetycznego roślin. Nie rozumie potrzeby pracy w grupie oraz umiejętnego planowania eksperymentu oraz bezpiecznego wdrażania jego osiągnięć.
3,0student rozumie w stopniu podstawowym istotę najnowszych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu podstawowym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
3,5student rozumie w stopniu zadowalającym istotę najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu zadowalającym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
4,0student rozumie w stopniu dobrym istotę najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu dobrym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
4,5student rozumie w stopniu ponad dobrym istotę i kierunki najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu ponad dobrym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
5,0student doskonale rozumie istotę i kierunki najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu doskonałym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.

Literatura podstawowa

  1. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin, Wydawnictow Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  2. Autorzy prac naukowych, prac przeglądowych, Wybrane publikacje poświęcone tematyce realizowanej w ramach porowadzonego przedmiotu, Wiodące wydawnictwa naukowe, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Twardowski T. (red), Biotechnologia, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 2006, 3 (74) 2006
  2. Anioł A., Bujak H., Dalbiak A., Giziński M., Głowacka B., Linkiewicz A., Oleszczuk S., Sowa S., Twardowski T., Zimny J., Zimny T., Narkiewicz-Jodko J., Połanecki P., Wiąckowski S.K., Żarski T., Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2004, Materiały szkoleniowe - Transition Facility 2004/016-829.03.01

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Eksperymentalne kierunki w transgenezie roślin. Wykorzystanie heterologicznej ekspresji wybranych genów (syntazy fitoenu, desaturazy fitoenu, desaturazy karotenu oraz cyklazy karotenu) w celu poprawianiu cech jakościowych transgenicznych odmian ryżu, pomidora oraz rzepaku.2
T-W-2Zmiana ekspresji wybranych genów w celu zwiększenia zawartości witaminy E pozyskiwanej z transgenicznych roślin. Mechanizmy wzbogacania roślin w fitoestrogeny, izoflawony, fruktany, metioninę oraz likopen. Strategie. Cele modyfikacji.2
T-W-3Poprawianie wartości cech użytkowych roślin GM. Modyfikacja fotosyntezy, skarlanie. Podwyższanie ważliwości roślin na zacienienie oraz regulację procesem starzenia się roślin.3
T-W-4Strategie podwyższania u roślin GM tolerancji na czynniki wywołujące stres abiotyczny. Fitoremediacja. Wykorzystanie roślin GM do produkcji biopaliw.2
T-W-5Zastosowanie systemu Cre/lox, sekwencji homologicznych flankujących gen markerowy, różnych konstruktów DNA dla genów docelowych i markerowych w celu eliminacji genów markerowych.3
T-W-6Trendy i aplikacje biotransformacji z użyciem komórek i organów roślinnych.2
T-W-7Monitorowanie transgenów.2
T-W-8Technologia RNAi. Wybrane aplikacje u roslin GM.2
T-W-9Aktualny stan prawodawstawa polskiego regulujący aspekty wytwarzania i użycia różnych form GMO.2
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach20
A-W-2samodzielne studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie się do pisemnego zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B03_W01Objaśnia cele i metody stosowane do ekperymentalnych transformacji genetycznych u roślin. Potrafi opisac znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W02student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej oraz doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych w praktyce, dostosowanych do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
OG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studnetów z tematyką, problematyką i kierunkami eksperymentalnych modyfikacji genetycznych u roślin uprawnych. Przedstawienie aktualnie dokonywanych jak i trendów w modyfikacjach genetycznych u roślin w kontekście potrzeb jak i uwarunkowań prawnych.
Treści programoweT-W-4Strategie podwyższania u roślin GM tolerancji na czynniki wywołujące stres abiotyczny. Fitoremediacja. Wykorzystanie roślin GM do produkcji biopaliw.
T-W-3Poprawianie wartości cech użytkowych roślin GM. Modyfikacja fotosyntezy, skarlanie. Podwyższanie ważliwości roślin na zacienienie oraz regulację procesem starzenia się roślin.
T-W-1Eksperymentalne kierunki w transgenezie roślin. Wykorzystanie heterologicznej ekspresji wybranych genów (syntazy fitoenu, desaturazy fitoenu, desaturazy karotenu oraz cyklazy karotenu) w celu poprawianiu cech jakościowych transgenicznych odmian ryżu, pomidora oraz rzepaku.
T-W-2Zmiana ekspresji wybranych genów w celu zwiększenia zawartości witaminy E pozyskiwanej z transgenicznych roślin. Mechanizmy wzbogacania roślin w fitoestrogeny, izoflawony, fruktany, metioninę oraz likopen. Strategie. Cele modyfikacji.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: uczestnictwo i aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: merytoryczna ocena referatu oraz formy jego prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający formę zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi objaśnić celów ani wybranych metod stosowanych w ekperymentalnych transformacji genetycznych u roślin. Nie potrafi opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
3,0student potrafi w stopniu podstawowym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu podstawowym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu zadowalającym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
4,0student potrafi w stopniu dobrym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu dobrym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
4,5student potrafi w stopniu ponad dobrym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu ponad dobrym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym objaśnić cele i wybrane metody stosowane w ekperymentalnych transformacjach genetycznych u roślin. Potrafi w stopniu bardzo dobrym opisać znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji genowych w aspecie ich efektywnego podwyższenia ekpresji danego genu w genomie roślinnym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B03_U01Potrafi identyfikować elementy konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Objaśnia i tłumaczy ich funkcje. Potrafi opisac wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studnetów z tematyką, problematyką i kierunkami eksperymentalnych modyfikacji genetycznych u roślin uprawnych. Przedstawienie aktualnie dokonywanych jak i trendów w modyfikacjach genetycznych u roślin w kontekście potrzeb jak i uwarunkowań prawnych.
Treści programoweT-W-5Zastosowanie systemu Cre/lox, sekwencji homologicznych flankujących gen markerowy, różnych konstruktów DNA dla genów docelowych i markerowych w celu eliminacji genów markerowych.
T-W-7Monitorowanie transgenów.
T-W-6Trendy i aplikacje biotransformacji z użyciem komórek i organów roślinnych.
T-W-8Technologia RNAi. Wybrane aplikacje u roslin GM.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: uczestnictwo i aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: merytoryczna ocena referatu oraz formy jego prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi omówić metod identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Nie objaśnić ich funkcje. Nie potrafi opisać wad i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
3,0student potrafi w stopniu podstawowym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu podstawowym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu zadowalającym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
4,0student potrafi w stopniu dobrym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu dobrym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
4,5student potrafi w stopniu ponad dobrym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu ponad dobrym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym omówić metody identyfikacji elementów konstrukcji genowych w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Potrafi w stopniu bardzo dobrym objaśnić ich funkcje oraz opisać wady i zalety elementów konstrukcji genowych stosowanych w eksperymentalnych transformacjach genetycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B03_K01Rozumie i ma świadomość potencjału jaki niosą ze sobą najnowsze technologie transformowania genetycznego roślin. Rozumie potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu oraz bezpiecznego wdrażania jego osiągnięć.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studnetów z tematyką, problematyką i kierunkami eksperymentalnych modyfikacji genetycznych u roślin uprawnych. Przedstawienie aktualnie dokonywanych jak i trendów w modyfikacjach genetycznych u roślin w kontekście potrzeb jak i uwarunkowań prawnych.
Treści programoweT-W-9Aktualny stan prawodawstawa polskiego regulujący aspekty wytwarzania i użycia różnych form GMO.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: uczestnictwo i aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: merytoryczna ocena referatu oraz formy jego prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie i nie ma wyobrażenia o najnowszych technologiach transformowania genetycznego roślin. Nie rozumie potrzeby pracy w grupie oraz umiejętnego planowania eksperymentu oraz bezpiecznego wdrażania jego osiągnięć.
3,0student rozumie w stopniu podstawowym istotę najnowszych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu podstawowym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
3,5student rozumie w stopniu zadowalającym istotę najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu zadowalającym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
4,0student rozumie w stopniu dobrym istotę najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu dobrym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
4,5student rozumie w stopniu ponad dobrym istotę i kierunki najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu ponad dobrym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.
5,0student doskonale rozumie istotę i kierunki najnowszych eksperymentalnych technologii transformowania genetycznego roślin. W stopniu doskonałym rozumie potrzebę pracy w grupie oraz potrzebę umiejętnego planowania eksperymentu i bezpieczne wdrażanie jego osiągnięć.