Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Doświadczalnictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doświadczalnictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,62egzamin
laboratoriaL1 15 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe widomości z matematyki – szkoła średnia Zaliczony kurs statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z metodologią badań ogrodniczych
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu opracowania statystycznego wyników badań ogrodniczych
C-3Nabycie umiejętności wykonywania analiz w pakiecie statystycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufności do wyceny doświadczeń jednoczynnikowych2
T-L-2Zastosowanie analizy wariancji i połprzedziałow ufności do wyceny doświadczeń 2 czynnikowych4
T-L-3Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufnosci do wyceny doświadczeń 3 czynnikowych2
T-L-4Analiza wariancji w formie syntezy wieloletniej2
T-L-5Przykłady wyników wymagających transformacji do analizy wariancji; rodzaje transformacji; przebieg transformacji i analizy wariancji na wynikach przekształconych2
T-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii3
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie2
T-W-2Układy doświadczeń jednoczynnikowych2
T-W-3Porównania wielokrotne średnich2
T-W-4Układy doświadczeń wieloczynnikowych2
T-W-5Syntezy doświadczeń2
T-W-6Analiza korelacji i regresji2
T-W-7Analiza danych niejednorodnych - testy nieparametryczne3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Wykonanie prac kontrolnych15
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznawanie się z literaturą30
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne
S-2Ocena formująca: Prace kontrolne
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B01_W01
Posiada wiedzę na temat planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
OG_2A_W02R2A_W01, R2A_W03InzA2_W05C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B01_U01
student samodzielnie planuje, analizuje i ocenia doswiadczenia z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
OG_2A_U02, OG_2A_U05, OG_2A_U06R2A_U02, R2A_U04, R2A_U05, R2A_U07, R2A_U08, R2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U08C-3T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-6M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B01_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w grupie
OG_2A_K05R2A_K02C-3T-L-6M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B01_W01
Posiada wiedzę na temat planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
3,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w ograniczonym zakresie
3,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie
4,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod
4,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania
5,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania i uzasadnic ich wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B01_U01
student samodzielnie planuje, analizuje i ocenia doswiadczenia z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
2,0Student nie potrafi planować i analizować wyników badan
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować doświadczenie i zinterpretować wyniki
4,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,5Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność
5,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność oraz możliwość ich wykorzystania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B01_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w grupie
2,0Student nie potrafi pracować w grupie
3,0Student pracuje z niewielkim zaangazowaniem
3,5Student wykazuje sie aktywnością w organizacji pracy
4,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę
4,5Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy
5,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy, przedstawia uzyskane wyniki

Literatura podstawowa

  1. Rudnicki F., Doświadczalnictwo rolnicze, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1991
  2. J. Trętowski J., Wójcik A.R., 1991, Metodyka doświadczeń rolniczych, Wydawnictwo WSRP Siedlce, Siedlce, 1991
  3. Stanisz A., : Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny tom I i II. Stasoft Polska Sp. z o.o., Kraków, Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny tom I i II, Stasoft Polska Sp. z o.o, Kraków, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kala R., Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufności do wyceny doświadczeń jednoczynnikowych2
T-L-2Zastosowanie analizy wariancji i połprzedziałow ufności do wyceny doświadczeń 2 czynnikowych4
T-L-3Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufnosci do wyceny doświadczeń 3 czynnikowych2
T-L-4Analiza wariancji w formie syntezy wieloletniej2
T-L-5Przykłady wyników wymagających transformacji do analizy wariancji; rodzaje transformacji; przebieg transformacji i analizy wariancji na wynikach przekształconych2
T-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie2
T-W-2Układy doświadczeń jednoczynnikowych2
T-W-3Porównania wielokrotne średnich2
T-W-4Układy doświadczeń wieloczynnikowych2
T-W-5Syntezy doświadczeń2
T-W-6Analiza korelacji i regresji2
T-W-7Analiza danych niejednorodnych - testy nieparametryczne3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Wykonanie prac kontrolnych15
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznawanie się z literaturą30
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B01_W01Posiada wiedzę na temat planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W02student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej oraz doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych w praktyce, dostosowanych do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu opracowania statystycznego wyników badań ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie
T-W-2Układy doświadczeń jednoczynnikowych
T-W-3Porównania wielokrotne średnich
T-W-4Układy doświadczeń wieloczynnikowych
T-W-5Syntezy doświadczeń
T-W-6Analiza korelacji i regresji
T-W-7Analiza danych niejednorodnych - testy nieparametryczne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
3,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w ograniczonym zakresie
3,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie
4,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod
4,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania
5,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania i uzasadnic ich wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B01_U01student samodzielnie planuje, analizuje i ocenia doswiadczenia z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U05student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w celu zaprezentowania przeglądu literatury, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań w ramach wykonywanej pracy dyplomowej z zakresu ogrodnictwa
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
R2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności wykonywania analiz w pakiecie statystycznym
Treści programoweT-L-2Zastosowanie analizy wariancji i połprzedziałow ufności do wyceny doświadczeń 2 czynnikowych
T-L-1Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufności do wyceny doświadczeń jednoczynnikowych
T-L-4Analiza wariancji w formie syntezy wieloletniej
T-L-3Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufnosci do wyceny doświadczeń 3 czynnikowych
T-L-5Przykłady wyników wymagających transformacji do analizy wariancji; rodzaje transformacji; przebieg transformacji i analizy wariancji na wynikach przekształconych
T-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne
S-2Ocena formująca: Prace kontrolne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi planować i analizować wyników badan
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować doświadczenie i zinterpretować wyniki
4,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,5Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność
5,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność oraz możliwość ich wykorzystania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B01_K01Student potrafi kreatywnie pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności wykonywania analiz w pakiecie statystycznym
Treści programoweT-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Prace kontrolne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie
3,0Student pracuje z niewielkim zaangazowaniem
3,5Student wykazuje sie aktywnością w organizacji pracy
4,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę
4,5Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy
5,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy, przedstawia uzyskane wyniki