Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacje:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacje
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Po ukończeniu kursu student będzie potrafił operować podstawową terminologią z zakresu psychologii społecznej.
C-2Student uzyska praktyczną świadomość wpływu kontekstu społecznego na większość własnych decyzji jak i decyzji innych osób.
C-3Student uzyska praktyczne umiejętności związane z współpracą w grupie i związaną z nią komunikacją werbalną jak i niewerbalną.
C-4Student uzyska umiejętności wykorzystywania technik negocjacji, oddziaływań społecznych i technik perswazji, przejmując różne role w grupie, wykorzystując je do kierowania małym zespołem i biorąc odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy psychologii społecznej. Zakres przedmiotu, główne pojęcia i zagadnienia2
T-W-2Koncepcja motywu społecznego.2
T-W-3Poznanie społeczne - schematy, skrypty, teorie3
T-W-4Przekonania społeczne - poglądy na naturę ludzką. Dlaczego Polacy narzekają?4
T-W-5Postawy - struktura i pomiar postaw.3
T-W-6Teoria wpływu społecznego.2
T-W-7Teorie prospołeczności.2
T-W-8Psychologia społeczna a zdrowie człowieka i radzenie sobie ze stresem4
T-W-9Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.2
T-W-10Negocjator - zespół cech i umiejętności.2
T-W-11Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.2
T-W-12Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje4
A-W-3Przygotowanie merytoryczne do wykładu konwersatoryjnego i rozmowy końcowej.26
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda przypadków
M-4gry dydaktyczne ( decyzyjne, psychologiczne)
M-5dyskusja związana z przygotowaną przez grupę studentów prezentacją.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie zespołowej prezentacji - adekwatność problemowa, atrakcyjność werbalna przedstawienia prezentacji, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wywołania dyskusji.
S-2Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-3Ocena podsumowująca: Suma punktów z aktywności, ocena prezentacji, rozmowa końcowa oceniająca umiejętności werbalne komunikacji społecznej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A04-P_W01
student potrafi operować podstawową terminologią z zakresu psychologii społecznej.
OG_2A_W12R2A_W02C-2, C-1T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-5M-1, M-3, M-4, M-5, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A04-P_U01
Student wykazuje praktyczne umiejetności współpracy w grupie i komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej.
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-3, C-4T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-9M-3, M-4, M-5S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A04-P_K01
Student podejmuje odpowiedzialne decyzje według poznanych technik grupowego podejmowania decyzji jak i indywidualne z wykazaniem znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Student wykazuje umiejętności wykorzystywania technik negocjacji, oddziaływań społecznych i technik perswazji, przejmując różne role w grupie, wykorzystując je do kierowania małym zespołem i biorąc odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.
OG_2A_K01, OG_2A_K03R2A_K01, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-2, C-3T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-9M-3, M-4, M-5S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A04-P_W01
student potrafi operować podstawową terminologią z zakresu psychologii społecznej.
2,0nie wykazuje znajomości podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej
3,0wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe.
3,5wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne.
4,0wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne; operuje pojęciami abstrakcyjnymi; przeprowadza korzystając z tych pojęć logiczne wnioskowania.
4,5wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne; operuje pojęciami abstrakcyjnymi; przeprowadza korzystając z tych pojęć logiczne wnioskowania; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzić reguły występujące między pojęciami.
5,0wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne; operuje pojęciami abstrakcyjnymi; przeprowadza korzystając z tych pojęć logiczne wnioskowania; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzić reguły występujące między pojęciami; znajduje samodzielnie reguły nadrzędne występujące między pojęciami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A04-P_U01
Student wykazuje praktyczne umiejetności współpracy w grupie i komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej.
2,0student nie wykazuje umiejętności współpracy w grupie; unika merytorycznej komunikacji.
3,0niska aktywność przy pracy zespołowej; umiejętności komunikacyjne mocno ograniczone z powodu braku znajomości zasad nimi kierujących.
3,5sporadycznie przejawia ochotę do merytorycznej pracy indywidualnej i zespołowej podczas wykładu konwersatoryjnego; potrafi wykorzystać proste zasady rządzące umiejętnościami komunikacyjnymi.
4,0przejawia ochotę do merytorycznej pracy indywidualnej i zespołowej podczas wykładu konwersatoryjnego; potrafi wykorzystać w praktyce większość poznanych na zajęciach zasad rządzących umiejętnościami komunikacyjnymi.
4,5inspiruje grupę do merytorycznej współpracy nad ważnymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej; potrafi wykorzystać w praktyce większość poznanych na zajęciach zasad rządzących umiejętnościami komunikacyjnymi, dostosowując niektóre do swoich umiejętności i zdolności.
5,0inspiruje grupę do merytorycznej współpracy nad ważnymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej; potrafi wykorzystać w praktyce zdecydowaną większość poznanych na zajęciach zasad rządzących umiejętnościami komunikacyjnymi, twórczo przekształcając i dostosowując niektóre do swoich umiejętności i zdolności.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A04-P_K01
Student podejmuje odpowiedzialne decyzje według poznanych technik grupowego podejmowania decyzji jak i indywidualne z wykazaniem znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Student wykazuje umiejętności wykorzystywania technik negocjacji, oddziaływań społecznych i technik perswazji, przejmując różne role w grupie, wykorzystując je do kierowania małym zespołem i biorąc odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.
2,0student nie wykazuje kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji.
3,0student wykazuje podstawowe kompetencje dotyczące znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście jest jednak w wiekszości przypadków błędna.
3,5wykazuje kompetencje dotyczące znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście w większości przypadków poprawna. Brak kompetencji alternatywnych rozwiązań decyzyjnych.
4,0wykazuje szeroki zakres kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście w większości przypadków poprawna. Próby samodzielnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań decyzyjnych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu społecznego na zaproponowane rozwiązania.
4,5wykazuje szeroki zakres kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście poprawna. Próby samodzielnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań decyzyjnych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu społecznego na zaproponowane rozwiązania. Umiejętność wskazania mocnych i słabych stron każdego zaproponowanego rozwiązania z merytorycznym uzasadnieniem takiej, a nie innej, oceny.
5,0wykazuje bardzo szeroki zakres kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście bardzo dobra. W każdym przypadku pojawiają się próby samodzielnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań decyzyjnych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu społecznego na zaproponowane rozwiązania. Błyskotliwe i oryginalne umiejętności odnajdywania wpływu społecznego w różnorakich decyzjach; wskazania mocnych i słabych stron każdego zaproponowanego rozwiązania z merytorycznym uzasadnieniem takiej, a nie innej, oceny.

Literatura podstawowa

  1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, PWN, 2009
  2. Akert R., Aronson E., Wilson T., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, 2008
  3. B.Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Thiel E., Mowa ciała, Astrum, Wrocław, 2007
  2. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich., PWN, Warszawa, 2007
  3. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy psychologii społecznej. Zakres przedmiotu, główne pojęcia i zagadnienia2
T-W-2Koncepcja motywu społecznego.2
T-W-3Poznanie społeczne - schematy, skrypty, teorie3
T-W-4Przekonania społeczne - poglądy na naturę ludzką. Dlaczego Polacy narzekają?4
T-W-5Postawy - struktura i pomiar postaw.3
T-W-6Teoria wpływu społecznego.2
T-W-7Teorie prospołeczności.2
T-W-8Psychologia społeczna a zdrowie człowieka i radzenie sobie ze stresem4
T-W-9Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.2
T-W-10Negocjator - zespół cech i umiejętności.2
T-W-11Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.2
T-W-12Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje4
A-W-3Przygotowanie merytoryczne do wykładu konwersatoryjnego i rozmowy końcowej.26
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-P_W01student potrafi operować podstawową terminologią z zakresu psychologii społecznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W12student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania społecznych mechanizmów kształtujących relacje człowiek - środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Student uzyska praktyczną świadomość wpływu kontekstu społecznego na większość własnych decyzji jak i decyzji innych osób.
C-1Po ukończeniu kursu student będzie potrafił operować podstawową terminologią z zakresu psychologii społecznej.
Treści programoweT-W-4Przekonania społeczne - poglądy na naturę ludzką. Dlaczego Polacy narzekają?
T-W-3Poznanie społeczne - schematy, skrypty, teorie
T-W-8Psychologia społeczna a zdrowie człowieka i radzenie sobie ze stresem
T-W-1Podstawy psychologii społecznej. Zakres przedmiotu, główne pojęcia i zagadnienia
T-W-2Koncepcja motywu społecznego.
T-W-7Teorie prospołeczności.
T-W-6Teoria wpływu społecznego.
T-W-5Postawy - struktura i pomiar postaw.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3metoda przypadków
M-4gry dydaktyczne ( decyzyjne, psychologiczne)
M-5dyskusja związana z przygotowaną przez grupę studentów prezentacją.
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie zespołowej prezentacji - adekwatność problemowa, atrakcyjność werbalna przedstawienia prezentacji, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wywołania dyskusji.
S-3Ocena podsumowująca: Suma punktów z aktywności, ocena prezentacji, rozmowa końcowa oceniająca umiejętności werbalne komunikacji społecznej.
S-2Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje znajomości podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej
3,0wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe.
3,5wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne.
4,0wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne; operuje pojęciami abstrakcyjnymi; przeprowadza korzystając z tych pojęć logiczne wnioskowania.
4,5wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne; operuje pojęciami abstrakcyjnymi; przeprowadza korzystając z tych pojęć logiczne wnioskowania; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzić reguły występujące między pojęciami.
5,0wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu psychologii społecznej; tworzy łańcuchy pojęciowe; przeprowadza podstawowe rozróżnienia terminologiczne; operuje pojęciami abstrakcyjnymi; przeprowadza korzystając z tych pojęć logiczne wnioskowania; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzić reguły występujące między pojęciami; znajduje samodzielnie reguły nadrzędne występujące między pojęciami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-P_U01Student wykazuje praktyczne umiejetności współpracy w grupie i komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Student uzyska praktyczne umiejętności związane z współpracą w grupie i związaną z nią komunikacją werbalną jak i niewerbalną.
C-4Student uzyska umiejętności wykorzystywania technik negocjacji, oddziaływań społecznych i technik perswazji, przejmując różne role w grupie, wykorzystując je do kierowania małym zespołem i biorąc odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.
Treści programoweT-W-8Psychologia społeczna a zdrowie człowieka i radzenie sobie ze stresem
T-W-10Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-11Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-12Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-W-9Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
Metody nauczaniaM-3metoda przypadków
M-4gry dydaktyczne ( decyzyjne, psychologiczne)
M-5dyskusja związana z przygotowaną przez grupę studentów prezentacją.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie zespołowej prezentacji - adekwatność problemowa, atrakcyjność werbalna przedstawienia prezentacji, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wywołania dyskusji.
S-3Ocena podsumowująca: Suma punktów z aktywności, ocena prezentacji, rozmowa końcowa oceniająca umiejętności werbalne komunikacji społecznej.
S-2Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykazuje umiejętności współpracy w grupie; unika merytorycznej komunikacji.
3,0niska aktywność przy pracy zespołowej; umiejętności komunikacyjne mocno ograniczone z powodu braku znajomości zasad nimi kierujących.
3,5sporadycznie przejawia ochotę do merytorycznej pracy indywidualnej i zespołowej podczas wykładu konwersatoryjnego; potrafi wykorzystać proste zasady rządzące umiejętnościami komunikacyjnymi.
4,0przejawia ochotę do merytorycznej pracy indywidualnej i zespołowej podczas wykładu konwersatoryjnego; potrafi wykorzystać w praktyce większość poznanych na zajęciach zasad rządzących umiejętnościami komunikacyjnymi.
4,5inspiruje grupę do merytorycznej współpracy nad ważnymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej; potrafi wykorzystać w praktyce większość poznanych na zajęciach zasad rządzących umiejętnościami komunikacyjnymi, dostosowując niektóre do swoich umiejętności i zdolności.
5,0inspiruje grupę do merytorycznej współpracy nad ważnymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej; potrafi wykorzystać w praktyce zdecydowaną większość poznanych na zajęciach zasad rządzących umiejętnościami komunikacyjnymi, twórczo przekształcając i dostosowując niektóre do swoich umiejętności i zdolności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-P_K01Student podejmuje odpowiedzialne decyzje według poznanych technik grupowego podejmowania decyzji jak i indywidualne z wykazaniem znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Student wykazuje umiejętności wykorzystywania technik negocjacji, oddziaływań społecznych i technik perswazji, przejmując różne role w grupie, wykorzystując je do kierowania małym zespołem i biorąc odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student uzyska praktyczną świadomość wpływu kontekstu społecznego na większość własnych decyzji jak i decyzji innych osób.
C-3Student uzyska praktyczne umiejętności związane z współpracą w grupie i związaną z nią komunikacją werbalną jak i niewerbalną.
Treści programoweT-W-10Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-11Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-12Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-W-9Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
Metody nauczaniaM-3metoda przypadków
M-4gry dydaktyczne ( decyzyjne, psychologiczne)
M-5dyskusja związana z przygotowaną przez grupę studentów prezentacją.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie zespołowej prezentacji - adekwatność problemowa, atrakcyjność werbalna przedstawienia prezentacji, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wywołania dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykazuje kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji.
3,0student wykazuje podstawowe kompetencje dotyczące znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście jest jednak w wiekszości przypadków błędna.
3,5wykazuje kompetencje dotyczące znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście w większości przypadków poprawna. Brak kompetencji alternatywnych rozwiązań decyzyjnych.
4,0wykazuje szeroki zakres kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście w większości przypadków poprawna. Próby samodzielnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań decyzyjnych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu społecznego na zaproponowane rozwiązania.
4,5wykazuje szeroki zakres kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście poprawna. Próby samodzielnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań decyzyjnych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu społecznego na zaproponowane rozwiązania. Umiejętność wskazania mocnych i słabych stron każdego zaproponowanego rozwiązania z merytorycznym uzasadnieniem takiej, a nie innej, oceny.
5,0wykazuje bardzo szeroki zakres kompetencji dotyczących znajomości wpływu kontekstu społecznego na konsekwencje podejmowanych decyzji. Analiza decyzji w tym kontekście bardzo dobra. W każdym przypadku pojawiają się próby samodzielnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań decyzyjnych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu społecznego na zaproponowane rozwiązania. Błyskotliwe i oryginalne umiejętności odnajdywania wpływu społecznego w różnorakich decyzjach; wskazania mocnych i słabych stron każdego zaproponowanego rozwiązania z merytorycznym uzasadnieniem takiej, a nie innej, oceny.