Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu ochrony dóbr niematerialnych stanowiących przejaw działalność twórczej, artystycznej i wynalazczej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
C-2Przedstawienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości w efekcie wyboru odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem intelektualnym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).4
T-W-2Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.4
T-W-3Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.2
T-W-4Podstawy prawne i proceduralne w zakresie możliwości transferu innowacji do praktyki przemysłowej.2
T-W-5Procedury poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych, jako narzędzia postępu naukowo-technicznego.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Analiza polecanych źródeł informacji ugruntowujących więdzę przekazywaną na zajęciach.9
A-W-3Przygotowanie się do testu zaliczeniowego.5
A-W-4Konsultacje.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Pogadanka.
M-3Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (test)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A02_W01
Student zna różnice w zakresie ochrony prawnoautorskiej i ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraaz rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej.
OG_2A_W08R2A_W08InzA2_W03C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A02_U01
Student potrafi zastosować osiągnięcia inwentyki w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
OG_2A_U03, OG_2A_U04R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-5M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A02_K01
Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego twórców oraz ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców.
OG_2A_K03, OG_2A_K07R2A_K05, R2A_K08InzA2_K01, InzA2_K02C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A02_W01
Student zna różnice w zakresie ochrony prawnoautorskiej i ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraaz rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3,0Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej.
3,5Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej i jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne.
4,0Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego.
4,5Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.
5,0Student jest biegły w ocenie różnic między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A02_U01
Student potrafi zastosować osiągnięcia inwentyki w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
2,0Student nie zna podstaw teoretycznych wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
3,0Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
3,5Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych i przy znaczącym udziale nauczyciela potrafi zastosować jedną z nich.
4,0Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych i przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi zastosować jedną z nich.
4,5Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych i samodzielnie potrafi zastosować jedną z nich.
5,0Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych, potrafi je samodzielnie zastosować, przy czym dokonuje trafnego wyboru metody dla konkretnego wariantu zadania problemowego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A02_K01
Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego twórców oraz ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców.
2,0Student nie dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,0Student nie neguje zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych.
4,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych.
4,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, postrzega prawa ochrone w kategoriach potencjalnej możliwości ich zastosowania we własnym życiu zawodowym.
5,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, ma doświadczenia własne w zakresie korzystania z monopolu autorskiego (np. publikacje) oraz monopolu z praw do przedmiotów własności przemysłowej.

Literatura podstawowa

  1. Kotaraba W., Ochrona wiedzy w Polsce., ORGMASZ, Warszawa, 2005
  2. Vall du M., Prawo patentowe., Wolters Kluwer, Warszawa, 2008
  3. Szmigrocki .J, Merski J., Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego., DRUKTUR, Warszawa, 2007
  4. Żakowska-Henzler H., Wynalazek biotechnologiczny przedmiot patentu., SCHOLAR, Warszawa, 2006
  5. Załucki M., Prawo własności intelektualnej. Repetytorium., DIFIN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej., Arche S.C., Warszawa, 2010, V
  2. www.uprp.pl, internet
  3. www.not.org.pl, internet
  4. www.cen.eu, internet

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).4
T-W-2Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.4
T-W-3Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.2
T-W-4Podstawy prawne i proceduralne w zakresie możliwości transferu innowacji do praktyki przemysłowej.2
T-W-5Procedury poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych, jako narzędzia postępu naukowo-technicznego.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Analiza polecanych źródeł informacji ugruntowujących więdzę przekazywaną na zajęciach.9
A-W-3Przygotowanie się do testu zaliczeniowego.5
A-W-4Konsultacje.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A02_W01Student zna różnice w zakresie ochrony prawnoautorskiej i ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraaz rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W08student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
C-2Przedstawienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości w efekcie wyboru odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem intelektualnym.
Treści programoweT-W-2Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.
T-W-3Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
T-W-4Podstawy prawne i proceduralne w zakresie możliwości transferu innowacji do praktyki przemysłowej.
T-W-1Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Pogadanka.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (test)
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3,0Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej.
3,5Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej i jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne.
4,0Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego.
4,5Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.
5,0Student jest biegły w ocenie różnic między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A02_U01Student potrafi zastosować osiągnięcia inwentyki w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
Treści programoweT-W-5Procedury poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych, jako narzędzia postępu naukowo-technicznego.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstaw teoretycznych wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
3,0Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych.
3,5Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych i przy znaczącym udziale nauczyciela potrafi zastosować jedną z nich.
4,0Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych i przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi zastosować jedną z nich.
4,5Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych i samodzielnie potrafi zastosować jedną z nich.
5,0Student opanował podstawy teoretyczne wybranych metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych, potrafi je samodzielnie zastosować, przy czym dokonuje trafnego wyboru metody dla konkretnego wariantu zadania problemowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A02_K01Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego twórców oraz ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości w efekcie wyboru odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem intelektualnym.
Treści programoweT-W-2Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.
T-W-3Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
T-W-4Podstawy prawne i proceduralne w zakresie możliwości transferu innowacji do praktyki przemysłowej.
T-W-1Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).
Metody nauczaniaM-2Pogadanka.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (test)
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,0Student nie neguje zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych.
4,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych.
4,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, postrzega prawa ochrone w kategoriach potencjalnej możliwości ich zastosowania we własnym życiu zawodowym.
5,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, ma doświadczenia własne w zakresie korzystania z monopolu autorskiego (np. publikacje) oraz monopolu z praw do przedmiotów własności przemysłowej.