Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 1,00,33zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza w zakresie bhp oraz wpływu materialnych parametrów środowiska pracy i przebywania na stan psycho-fizyczny ludzi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
C-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.2
T-A-2Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.3
5
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.2
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.4
T-W-3Fizjologia pracy.2
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.2
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.2
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach.5
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Projekt oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.20
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych.15
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.6
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A01_W01
Student rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
OG_2A_W05R2A_W05, R2A_W07InzA2_W05C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-2M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A01_U01
Student potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A01_K01
Student ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
OG_2A_K03, OG_2A_K04R2A_K05, R2A_K06InzA2_K01C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A01_W01
Student rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą ergonomii i zasad bhp przy wykonywaniu określonej pracy.
3,5Student ma ogólną orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,0Student ma dobrą orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,5Student w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
5,0Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A01_U01
Student potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
2,0Student nie potrafi wykorzystać informacji przekazywanych na zajęciach w celu wykonania pracy zaliczeniowej.
3,0Student przy wydatnej pomocy nauczyciela przedstawia koncepcję ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu.
3,5Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy - korzystając z zaleceń metodycznych przekazywanych przez nauczyciela przedstawia własną, poprawną koncepcję projektu.
4,5Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy - korzystając z zaleceń metodycznych przekazywanych przez nauczyciela przedstawia własną, dobrze przemyślaną i opracowaną pracę.
5,0Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy - zgodnie z zaleceniami metodycznymi przedstawia autorską, dobrze przemyślaną i szeroko opracowaną pracę projektową.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A01_K01
Student ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
2,0Student wykazuje brak zainteresowania problematyką przedmiotu, neguje korzyści społeczne i zawodowe jakie są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu w praktyce podstaw naukowych ergonomii i bhp.
3,0Student wykazuje ograniczone zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp .
3,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce zawodowej.
4,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce.
4,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej.
5,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej, ma świadomość potrzeby dotyczącej podejmowania starań kreowania bezpiecznych i higienicznych standardów pracy.

Literatura podstawowa

  1. Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., OWPW, Warszawa, 2011, 2
  2. Jabłoński J., Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006
  3. Marcinkowski J., Horst W.M., Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Edukacja i badania., Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007
  4. Horst W., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004
  5. Górska E., Diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Poznań, 2004
  6. Wieczorek Z., BHP w biurze i urzędzie. Ergonomia w pracy biurowej., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2011, I
  7. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, I

Literatura dodatkowa

  1. Atest, Ochrona Pracy, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, miesięcznik
  2. www.ciop.pl, polecana strona internetowa
  3. www.ergonomia-polska.com, polecana strona internetowa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.2
T-A-2Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.3
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.2
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.4
T-W-3Fizjologia pracy.2
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.2
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.2
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach.5
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Projekt oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych.15
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.6
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A01_W01Student rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.
T-W-3Fizjologia pracy.
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą ergonomii i zasad bhp przy wykonywaniu określonej pracy.
3,5Student ma ogólną orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,0Student ma dobrą orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,5Student w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
5,0Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A01_U01Student potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
Treści programoweT-W-3Fizjologia pracy.
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
T-A-1Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.
T-A-2Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać informacji przekazywanych na zajęciach w celu wykonania pracy zaliczeniowej.
3,0Student przy wydatnej pomocy nauczyciela przedstawia koncepcję ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu.
3,5Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy - korzystając z zaleceń metodycznych przekazywanych przez nauczyciela przedstawia własną, poprawną koncepcję projektu.
4,5Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy - korzystając z zaleceń metodycznych przekazywanych przez nauczyciela przedstawia własną, dobrze przemyślaną i opracowaną pracę.
5,0Student samodzielnie wykonuje projekt ergonomicznego stanowiska pracy - zgodnie z zaleceniami metodycznymi przedstawia autorską, dobrze przemyślaną i szeroko opracowaną pracę projektową.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A01_K01Student ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje brak zainteresowania problematyką przedmiotu, neguje korzyści społeczne i zawodowe jakie są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu w praktyce podstaw naukowych ergonomii i bhp.
3,0Student wykazuje ograniczone zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp .
3,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce zawodowej.
4,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce.
4,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej.
5,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej, ma świadomość potrzeby dotyczącej podejmowania starań kreowania bezpiecznych i higienicznych standardów pracy.