Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Słodkowski <Pawel.Slodkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR1 4 4,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu uprawy roślin ozdobnych i sadowniczych oraz warzyw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
C-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów1
T-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)1
T-PR-3Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy). Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych1
T-PR-4Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru. Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych. Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy1
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach120
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-2Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_P01_W01
Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
OG_2A_W01, OG_2A_W03R2A_W04, R2A_W05, R2A_W06C-3, C-2T-PR-3, T-PR-2, T-PR-1M-2, M-1, M-3S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_P01_U01
Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
OG_2A_U01, OG_2A_U02, OG_2A_U03R2A_U01, R2A_U02, R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U07, InzA2_U08C-1T-PR-4M-2, M-1, M-3S-3, S-2
OG_2A_P01_U02
Student potrafi przygotować do uprawy glebę, nasiona oraz sadzonki roślin ogrodniczych
OG_2A_U01, OG_2A_U02, OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U01, R2A_U02, R2A_U03, R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U07, InzA2_U08C-3, C-2T-PR-1M-2, M-1, M-3S-3, S-1
OG_2A_P01_U03
Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych
OG_2A_U01, OG_2A_U02, OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U01, R2A_U02, R2A_U03, R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07, R2A_U08InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U07, InzA2_U08C-3, C-2T-PR-2M-2, M-1, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_P01_K01
Student potrafi organizować pracę w zespole
OG_2A_K02, OG_2A_K03, OG_2A_K04, OG_2A_K05, OG_2A_K06, OG_2A_K07R2A_K02, R2A_K03, R2A_K04, R2A_K05, R2A_K06, R2A_K08InzA2_K01, InzA2_K02C-3, C-2T-PR-3, T-PR-2, T-PR-1, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-3, S-1
OG_2A_P01_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
OG_2A_K05, OG_2A_K06, OG_2A_K07R2A_K02, R2A_K04, R2A_K08InzA2_K01, InzA2_K02C-3, C-2T-PR-3, T-PR-2, T-PR-1, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-3, S-1
OG_2A_P01_K03
Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej
OG_2A_K05, OG_2A_K06, OG_2A_K07R2A_K02, R2A_K04, R2A_K08InzA2_K01, InzA2_K02C-3, C-2T-PR-3, T-PR-2, T-PR-1, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_P01_W01
Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych
3,5Student wymienia i charakteryzuje poznane metody uprawy roślin ogordniczych. Definiuje dane agrotechniczne dotyczące uprawy roslin
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roślin ogrrdoniczych. Proponuje właściwe metody uprawy dla poszczególnych gatunków roślin w zależności od przeznaczenia
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminów oraz metod uprawy roślin ogrodniczych. Samodzielnie proponuje właściwe metody uprawy oraz rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych w uprawie konkretnych gatunków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_P01_U01
Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych
3,5Student wymienia poznane gatunki roslin ogordniczych i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki
4,0Student na podstawie cech morfologicznych określa wybrane gatunki i odmiany roślin ogrodniczych. Umie wymienić czynniki wpływające na wzrost roślin oraz opłacalność uprawy
4,5Student wymienia poznane gatunki i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki. Umie wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost roślin w uprawie polowej i pod osłonami
5,0Student na podstawie cech morfologicznych potrafi rozpoznać wszystkie poznane gatunki i odmiany. Posiada umiejętność doboru właściwych gatunków i odmian do terminów i metod ich uprawy. Umie wykorzystać analizę kosztów w celu opracowania opłacalności uprawy. Posiada też umiejętność sterowania czynnikami klimatycznymi w uprawy roslin pod osłonami
OG_2A_P01_U02
Student potrafi przygotować do uprawy glebę, nasiona oraz sadzonki roślin ogrodniczych
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
3,5Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roslin ogrodniczych
4,0Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roślinn ogordniczych
4,5Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki
5,0Student umie dostosować profil produkcji roślin ogordniczych w zależności od czynników środowiska oraz wymagań roślin oraz odbiorcy
OG_2A_P01_U03
Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych
3,5Student zna metody uprawy najważniejszych roślin ogrodniczych oraz potrafi wskazać czynniki środowiska wpływjące na plon i jakość roślin
4,0Student zna metody uprawy większości roślin ogrodniczych. Potrafi wskazać i omówić wpływ czynników środowiska na plon i jakość roślin.
4,5Student opanował wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, wskazuje, interpretuje i omawia czynniki środowiska wpływające na ich plon i jakość roślin.
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest szczegółowo zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość roślin w powiązaniu z każdym z omawianych gatunków.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_P01_K01
Student potrafi organizować pracę w zespole
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole
4,5Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole
5,0Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole. Wykazuje własną inicjatywę
OG_2A_P01_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym, nie wykazuje inicjatywy
3,0Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości
3,5Student potrafi wymienić i opisać potrzeby produkcji roslin ogrodniczych wysokiej jakości
4,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu, dostrzega zależności pomiędzy potrzebami produkcji produktów ogrodniczych o wysokiej jakości
4,5Student opanował wiedzę dotyczącą tematu zajęć na dobrym poziomie, wykazuje własną inicjatywę
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu tematyki, potrafi samodzielnie i w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu produkcji roslin ogordniczych o wysokiej jakości
OG_2A_P01_K03
Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
3,5Jest świadomy skutków niepowodzeń w uprawie roślin ogrodniczych pod wpływem czynników środowiska oraz złemu planowaniu
4,0Mając świadomość w zakresie potrzeb produkcji warzyw wysokiej jakości, steruje czynnikami klimatycznymi, dobiera właściwe metody uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student ma wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości

Literatura podstawowa

  1. Orłowski M. (red.), Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 2000, 1
  2. Orłowski M., Kołota E. (red.), Uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 1999, 1
  3. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  4. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000, 11
  5. Czekalski M., Rośliny uprawiane na zieleń ciętą, PWRiL, Poznań, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Kołota. E., Orłowski M., Biesiada A., Warzywnictwo, UWP Wrocław, Wrocław, 2007
  2. Pudelski T. (red.), Uprawa warzyw pod osłonami, PWRiL, Poznań, 1998
  3. Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywa; Sad Nowoczesny, Owoce, Warz. Kwiaty

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów1
T-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)1
T-PR-3Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy). Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych1
T-PR-4Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru. Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych. Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy1
4

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach120
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_W01Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W01student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-3Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy). Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych
T-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)
T-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-2Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych
3,5Student wymienia i charakteryzuje poznane metody uprawy roślin ogordniczych. Definiuje dane agrotechniczne dotyczące uprawy roslin
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roślin ogrrdoniczych. Proponuje właściwe metody uprawy dla poszczególnych gatunków roślin w zależności od przeznaczenia
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminów oraz metod uprawy roślin ogrodniczych. Samodzielnie proponuje właściwe metody uprawy oraz rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych w uprawie konkretnych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_U01Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową
Treści programoweT-PR-4Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru. Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych. Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-2Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych
3,5Student wymienia poznane gatunki roslin ogordniczych i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki
4,0Student na podstawie cech morfologicznych określa wybrane gatunki i odmiany roślin ogrodniczych. Umie wymienić czynniki wpływające na wzrost roślin oraz opłacalność uprawy
4,5Student wymienia poznane gatunki i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki. Umie wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost roślin w uprawie polowej i pod osłonami
5,0Student na podstawie cech morfologicznych potrafi rozpoznać wszystkie poznane gatunki i odmiany. Posiada umiejętność doboru właściwych gatunków i odmian do terminów i metod ich uprawy. Umie wykorzystać analizę kosztów w celu opracowania opłacalności uprawy. Posiada też umiejętność sterowania czynnikami klimatycznymi w uprawy roslin pod osłonami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_U02Student potrafi przygotować do uprawy glebę, nasiona oraz sadzonki roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
3,5Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roslin ogrodniczych
4,0Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roślinn ogordniczych
4,5Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki
5,0Student umie dostosować profil produkcji roślin ogordniczych w zależności od czynników środowiska oraz wymagań roślin oraz odbiorcy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_U03Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych
3,5Student zna metody uprawy najważniejszych roślin ogrodniczych oraz potrafi wskazać czynniki środowiska wpływjące na plon i jakość roślin
4,0Student zna metody uprawy większości roślin ogrodniczych. Potrafi wskazać i omówić wpływ czynników środowiska na plon i jakość roślin.
4,5Student opanował wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, wskazuje, interpretuje i omawia czynniki środowiska wpływające na ich plon i jakość roślin.
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest szczegółowo zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość roślin w powiązaniu z każdym z omawianych gatunków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_K01Student potrafi organizować pracę w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
OG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
OG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
OG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-3Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy). Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych
T-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)
T-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów
T-PR-4Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru. Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych. Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole
4,5Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole
5,0Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole. Wykazuje własną inicjatywę
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_K02Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
OG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
OG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-3Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy). Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych
T-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)
T-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów
T-PR-4Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru. Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych. Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym, nie wykazuje inicjatywy
3,0Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości
3,5Student potrafi wymienić i opisać potrzeby produkcji roslin ogrodniczych wysokiej jakości
4,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu, dostrzega zależności pomiędzy potrzebami produkcji produktów ogrodniczych o wysokiej jakości
4,5Student opanował wiedzę dotyczącą tematu zajęć na dobrym poziomie, wykazuje własną inicjatywę
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu tematyki, potrafi samodzielnie i w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu produkcji roslin ogordniczych o wysokiej jakości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_K03Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
OG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
OG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-3Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy). Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych
T-PR-2Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie)
T-PR-1Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater). Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów
T-PR-4Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru. Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych. Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
3,5Jest świadomy skutków niepowodzeń w uprawie roślin ogrodniczych pod wpływem czynników środowiska oraz złemu planowaniu
4,0Mając świadomość w zakresie potrzeb produkcji warzyw wysokiej jakości, steruje czynnikami klimatycznymi, dobiera właściwe metody uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student ma wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości