Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Kwiaty jadalne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kwiaty jadalne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 20 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z zakresu botaniki, chemii i biochemii.
W-2Student zna najważniejsze gatunki roślin ozdobnych, warzyw, owoców i ziół.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin o kwiatach jadalnych.
C-2Przekazanie studentom wiedzy na temat wartości biologicznej kwiatów jadalnych.
C-3Przekazanie studentom wiedzy na temat możliwości użytkowania kwiatów jadalnych - sposobów ich przechowywania i przetwarzania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Związki biologicznie czynne występujące w kwiatach jadalnych. Ocena wartości biologicznej kwiatów jadalnych wybranych gatunków roślin.6
T-A-2Sposoby przetwarzania kwiatów jadalnych.5
T-A-3Przechowywanie kwiatów jadalnych (warunki i parametry środowiska przechowalniczego, sposoby przedłużania trwałości przechowalniczej, opakowania).4
15
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka najważniejszych gatunków roślin o kwiatach jadalnych.6
T-W-2Specyfika uprawy roślin o kwiatach jadalnych.4
T-W-3Wykorzystanie kwiatów jadalnych w różnych kuchniach świata (Chiny, Japonia, Francja, Włochy i inne).5
T-W-4Mało znane kwiaty jadalne.5
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury2
A-A-3Analiza rynku produktów spożywczych, zawierających w swoim składzie kwiaty jadalne, na podstawie oceny stanu zaopatrzenia sklepów sieci handlowych Szczecina10
A-A-4Przygotowanie do sprawdzianu3
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie do wykładu konwersatoryjnego2
A-W-3Czytanie wskazanej literatury4
A-W-4Przygotowanie do testu zaliczającego tematykę wykładów4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja związana z temtyką ćwiczeń audytoryjnych
M-4Pokaz - prezentacja gatunków roślin o kwiatach jadalnych na kolekcji Katedry Ogrodnictwa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-2Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w dyskusję
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian w formie testu wielokrotnego wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O04-K_W01
Student zna gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
OG_2A_W03R2A_W04C-1, C-3T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4
OG_2A_O04-K_W02
Student posiada wiedzę z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
OG_2A_W07R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-2T-A-1M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O04-K_U01
Student ma umiejętność doboru odpowiednich technologii przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-3T-W-3, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
OG_2A_O04-K_U02
Student analizuje procesy zachodzące w przechowywanym surowcu oraz wpływ najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O04-K_K01
Student ma świadomość znaczenia umiejętnego doboru surowca (kwiatów jadalnych) przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
OG_2A_K03, OG_2A_K04R2A_K05, R2A_K06InzA2_K01C-1T-W-4, T-W-1M-1, M-4S-4
OG_2A_O04-K_K02
Student ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-1, C-2, C-3T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O04-K_W01
Student zna gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
2,0Student nie zna gatunków roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfiki ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
3,0Student zna w stopniu podstawowym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
3,5Student zna w stopniu zadowalającym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
4,0Student zna w stopniu dobrym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
OG_2A_O04-K_W02
Student posiada wiedzę z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
3,0Student posiada wiedzę w stopniu podstawowym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
3,5Student posiada wiedzę w stopniu zadowalającym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
4,0Student posiada wiedzę w stopniu dobrym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
4,5Student posiada wiedzę w stopniu ponad dobrym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
5,0Student posiada wiedzę w stopniu bardzo dobrym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O04-K_U01
Student ma umiejętność doboru odpowiednich technologii przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
2,0Student nie ma umiejętności doboru odpowiednich technologii przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
3,0Student potrafi w stopniu podstawym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
OG_2A_O04-K_U02
Student analizuje procesy zachodzące w przechowywanym surowcu oraz wpływ najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O04-K_K01
Student ma świadomość znaczenia umiejętnego doboru surowca (kwiatów jadalnych) przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
2,0Student nie ma świadomości znaczenia umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
3,5Student rozumie w stopniu zadowalającym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
4,0Student rozumie w stopniu dobrym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
4,5Student rozumie w stopniu ponad dobrym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
5,0Student rozumie w stopniu bardzo dobrym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
OG_2A_O04-K_K02
Student ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
2,0Student nie ma świadomości ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
3,0Student w stopniu podstawowym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
3,5Student w stopniu zadowalającym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
4,0Student w stopniu dobrym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
4,5Student w stopniu ponad dobrym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
5,0Student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)

Literatura podstawowa

  1. Zin M., Utrwalanie i przechowywanie żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008
  2. Schaffner W., Rośliny lecznicze. Chemizm, działanie, zastosowanie, Wydaw. Multico, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Startek L., Mynett K., Rośliny ozdobne, Hortpress. Sp. z o.o., Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Związki biologicznie czynne występujące w kwiatach jadalnych. Ocena wartości biologicznej kwiatów jadalnych wybranych gatunków roślin.6
T-A-2Sposoby przetwarzania kwiatów jadalnych.5
T-A-3Przechowywanie kwiatów jadalnych (warunki i parametry środowiska przechowalniczego, sposoby przedłużania trwałości przechowalniczej, opakowania).4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka najważniejszych gatunków roślin o kwiatach jadalnych.6
T-W-2Specyfika uprawy roślin o kwiatach jadalnych.4
T-W-3Wykorzystanie kwiatów jadalnych w różnych kuchniach świata (Chiny, Japonia, Francja, Włochy i inne).5
T-W-4Mało znane kwiaty jadalne.5
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury2
A-A-3Analiza rynku produktów spożywczych, zawierających w swoim składzie kwiaty jadalne, na podstawie oceny stanu zaopatrzenia sklepów sieci handlowych Szczecina10
A-A-4Przygotowanie do sprawdzianu3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie do wykładu konwersatoryjnego2
A-W-3Czytanie wskazanej literatury4
A-W-4Przygotowanie do testu zaliczającego tematykę wykładów4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-K_W01Student zna gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin o kwiatach jadalnych.
C-3Przekazanie studentom wiedzy na temat możliwości użytkowania kwiatów jadalnych - sposobów ich przechowywania i przetwarzania.
Treści programoweT-W-4Mało znane kwiaty jadalne.
T-W-1Ogólna charakterystyka najważniejszych gatunków roślin o kwiatach jadalnych.
T-W-2Specyfika uprawy roślin o kwiatach jadalnych.
T-W-3Wykorzystanie kwiatów jadalnych w różnych kuchniach świata (Chiny, Japonia, Francja, Włochy i inne).
T-A-2Sposoby przetwarzania kwiatów jadalnych.
T-A-3Przechowywanie kwiatów jadalnych (warunki i parametry środowiska przechowalniczego, sposoby przedłużania trwałości przechowalniczej, opakowania).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja związana z temtyką ćwiczeń audytoryjnych
M-4Pokaz - prezentacja gatunków roślin o kwiatach jadalnych na kolekcji Katedry Ogrodnictwa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-2Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w dyskusję
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian w formie testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna gatunków roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfiki ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
3,0Student zna w stopniu podstawowym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
3,5Student zna w stopniu zadowalającym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
4,0Student zna w stopniu dobrym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym gatunki roślin o kwiatach jadalnych oraz specyfikę ich uprawy, przechowywania i przetwarzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-K_W02Student posiada wiedzę z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Przekazanie studentom wiedzy na temat wartości biologicznej kwiatów jadalnych.
Treści programoweT-A-1Związki biologicznie czynne występujące w kwiatach jadalnych. Ocena wartości biologicznej kwiatów jadalnych wybranych gatunków roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
3,0Student posiada wiedzę w stopniu podstawowym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
3,5Student posiada wiedzę w stopniu zadowalającym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
4,0Student posiada wiedzę w stopniu dobrym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
4,5Student posiada wiedzę w stopniu ponad dobrym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
5,0Student posiada wiedzę w stopniu bardzo dobrym z zakresu wartości biologicznej najważniejszych gatunków o kwiatach jadalnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-K_U01Student ma umiejętność doboru odpowiednich technologii przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Przekazanie studentom wiedzy na temat możliwości użytkowania kwiatów jadalnych - sposobów ich przechowywania i przetwarzania.
Treści programoweT-W-3Wykorzystanie kwiatów jadalnych w różnych kuchniach świata (Chiny, Japonia, Francja, Włochy i inne).
T-A-2Sposoby przetwarzania kwiatów jadalnych.
T-A-3Przechowywanie kwiatów jadalnych (warunki i parametry środowiska przechowalniczego, sposoby przedłużania trwałości przechowalniczej, opakowania).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja związana z temtyką ćwiczeń audytoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-2Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w dyskusję
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian w formie testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma umiejętności doboru odpowiednich technologii przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
3,0Student potrafi w stopniu podstawym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dobrać odpowiednie technologie przechowywania i przetwarzania w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin o kwiatach jadalnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-K_U02Student analizuje procesy zachodzące w przechowywanym surowcu oraz wpływ najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Przekazanie studentom wiedzy na temat wartości biologicznej kwiatów jadalnych.
C-3Przekazanie studentom wiedzy na temat możliwości użytkowania kwiatów jadalnych - sposobów ich przechowywania i przetwarzania.
Treści programoweT-A-1Związki biologicznie czynne występujące w kwiatach jadalnych. Ocena wartości biologicznej kwiatów jadalnych wybranych gatunków roślin.
T-A-2Sposoby przetwarzania kwiatów jadalnych.
T-A-3Przechowywanie kwiatów jadalnych (warunki i parametry środowiska przechowalniczego, sposoby przedłużania trwałości przechowalniczej, opakowania).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-3Dyskusja związana z temtyką ćwiczeń audytoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w dyskusję
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dokonać analizy procesów zachodzących w przechowywanym surowcu oraz wpływu najważniejszych technik przetwarzania na wartość biologiczną kwiatów jadalnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-K_K01Student ma świadomość znaczenia umiejętnego doboru surowca (kwiatów jadalnych) przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin o kwiatach jadalnych.
Treści programoweT-W-4Mało znane kwiaty jadalne.
T-W-1Ogólna charakterystyka najważniejszych gatunków roślin o kwiatach jadalnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-4Pokaz - prezentacja gatunków roślin o kwiatach jadalnych na kolekcji Katedry Ogrodnictwa
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian w formie testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości znaczenia umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
3,5Student rozumie w stopniu zadowalającym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
4,0Student rozumie w stopniu dobrym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
4,5Student rozumie w stopniu ponad dobrym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
5,0Student rozumie w stopniu bardzo dobrym swoją odpowiedzialność za dokonanie umiejętnego doboru surowca – kwiatów jadalnych, przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O04-K_K02Student ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin o kwiatach jadalnych.
C-2Przekazanie studentom wiedzy na temat wartości biologicznej kwiatów jadalnych.
C-3Przekazanie studentom wiedzy na temat możliwości użytkowania kwiatów jadalnych - sposobów ich przechowywania i przetwarzania.
Treści programoweT-W-4Mało znane kwiaty jadalne.
T-W-1Ogólna charakterystyka najważniejszych gatunków roślin o kwiatach jadalnych.
T-W-3Wykorzystanie kwiatów jadalnych w różnych kuchniach świata (Chiny, Japonia, Francja, Włochy i inne).
T-A-1Związki biologicznie czynne występujące w kwiatach jadalnych. Ocena wartości biologicznej kwiatów jadalnych wybranych gatunków roślin.
T-A-2Sposoby przetwarzania kwiatów jadalnych.
T-A-3Przechowywanie kwiatów jadalnych (warunki i parametry środowiska przechowalniczego, sposoby przedłużania trwałości przechowalniczej, opakowania).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja związana z temtyką ćwiczeń audytoryjnych
M-4Pokaz - prezentacja gatunków roślin o kwiatach jadalnych na kolekcji Katedry Ogrodnictwa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-2Ocena formująca: Potwierdzone przygotowanie i zaangażowanie studenta w dyskusję
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian w formie testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
3,0Student w stopniu podstawowym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
3,5Student w stopniu zadowalającym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
4,0Student w stopniu dobrym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
4,5Student w stopniu ponad dobrym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)
5,0Student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość ważności dokształcania w zakresie poszerzania asortymentu rynku produktów ogrodniczych o nowe rozwiązania (gatunki, odmiany, technologie przechowywania i przetwarzania)