Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu sadownictwa i ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z możliwością upraw sadowniczych na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
C-2Zapoznanie studenta z wpływem uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.20
20
wykłady
T-W-1Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach20
30
wykłady
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O03-U_W01
Zna czynniki wpływające na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe. Ma wiedzę o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
OG_2A_W03, OG_2A_W07R2A_W04, R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_O03-U_W02
Ma wiedzę o wpływie uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców.
OG_2A_W07R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-2T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O03-U_U01
Potrafi analizować wpływ czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze.
OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_O03-U_U02
Odpowiednio dobiera gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O03-U_K01
Świadomie przestrzega norm jakości w produkcji sadowniczej.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O03-U_W01
Zna czynniki wpływające na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe. Ma wiedzę o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę dotyczącą czynników wpływających na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe, o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O03-U_W02
Ma wiedzę o wpływie uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat wpływu uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O03-U_U01
Potrafi analizować wpływ czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze.
2,0
3,0student na poziomie podstawowym posiadł umiejętność analizowania wpływu czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O03-U_U02
Odpowiednio dobiera gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi dobierać gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych i podmiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O03-U_K01
Świadomie przestrzega norm jakości w produkcji sadowniczej.
2,0
3,0student ma podstawową świadomość przestrzegania norm jakości w produkcji sadowniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.20
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-U_W01Zna czynniki wpływające na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe. Ma wiedzę o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwością upraw sadowniczych na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
Treści programoweT-W-1Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców.
T-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę dotyczącą czynników wpływających na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe, o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-U_W02Ma wiedzę o wpływie uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wpływem uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców.
Treści programoweT-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat wpływu uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-U_U01Potrafi analizować wpływ czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwością upraw sadowniczych na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
Treści programoweT-W-1Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców.
T-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student na poziomie podstawowym posiadł umiejętność analizowania wpływu czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-U_U02Odpowiednio dobiera gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwością upraw sadowniczych na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
Treści programoweT-W-1Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców.
T-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi dobierać gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych i podmiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-U_K01Świadomie przestrzega norm jakości w produkcji sadowniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwością upraw sadowniczych na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich.
C-2Zapoznanie studenta z wpływem uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców.
Treści programoweT-W-1Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców.
T-A-1Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową świadomość przestrzegania norm jakości w produkcji sadowniczej
3,5
4,0
4,5
5,0