Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskach:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskach
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu sadownictwa i ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
C-2Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.20
20
wykłady
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach20
30
wykłady
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O03-O_W01
Zna gatunki leśne i dziko rosnące. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości, wymaganiach, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
OG_2A_W03, OG_2A_W07R2A_W04, R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1
OG_2A_O03-O_W02
Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
OG_2A_W07R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-1, C-2T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O03-O_U01
Umie zaplanować uprawę sadowniczych gatunków leśnych i dziko rosnących.
OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1
OG_2A_O03-O_U02
Potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące. Potrafi dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków.
OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O03-O_K01
Student jest świadomy konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O03-O_W01
Zna gatunki leśne i dziko rosnące. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości, wymaganiach, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
2,0
3,0student potrafi wymienić gatunki dziko rosnące, w stopniu podstawowym posiadł wiedzę na temat wartości, wymagań, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O03-O_W02
Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów i kierunków wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O03-O_U01
Umie zaplanować uprawę sadowniczych gatunków leśnych i dziko rosnących.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym umie zaplanować uprawę sadowniczą gatunków leśnych i dziko rosnących
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_O03-O_U02
Potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące. Potrafi dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące oraz dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O03-O_K01
Student jest świadomy konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych.
2,0
3,0student zna podstawowe aspekty ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.20
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-O_W01Zna gatunki leśne i dziko rosnące. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości, wymaganiach, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.
T-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wymienić gatunki dziko rosnące, w stopniu podstawowym posiadł wiedzę na temat wartości, wymagań, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-O_W02Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
C-2Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
Treści programoweT-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów i kierunków wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-O_U01Umie zaplanować uprawę sadowniczych gatunków leśnych i dziko rosnących.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.
T-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym umie zaplanować uprawę sadowniczą gatunków leśnych i dziko rosnących
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-O_U02Potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące. Potrafi dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.
T-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące oraz dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O03-O_K01Student jest świadomy konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
C-2Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.
T-A-1Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe aspekty ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0