Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Zbiór ziół ze stanowisk naturalnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zbiór ziół ze stanowisk naturalnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu botaniki, biochemii, ekologii i zielarstwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta ze znaczeniem roślin zielarskich pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych w fitoterapii, zasadami zbioru ziół ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.
C-2Zapoznanie studenta z zasadami badań zbiorowisk roślin lecznuczych, charakterystyką morfologiczną roślin leczniczych występujących w środowisku naturalnym, ich zastosowaniem w fitoterapii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Badanie zbiorowisk roślinnych. Dokumentacja fitosocjologiczna oraz ocena zasobności wybranych roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych.5
T-A-2Charakterystyka morfologiczna i właściwości lecznicze surowców wybranych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.15
20
wykłady
T-W-1Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, zasady racjonalnego zbioru, terminy i sposoby zbioru.4
T-W-2Siedliska z ważniejszymi gatunkami roślin leczniczych: stanowiska wilgotne i podmokłe - jeziora, brzegi i zalewy rzek, tereny bagienne, torfowiska, tereny niezadrzewione, łąki i murawy zasobne w wilgoć; stanowiska suche - pastwiska, suche ugory, pola uprawne, miedze, przychacia, rośliny ruderalne, lasy, polany, zarośla. Adaptacja roślin dzikorosnących do warunków uprawy.11
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń.3
A-A-2Przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia przedmiotu.5
A-A-3Studiowanie literatury fachowej.2
A-A-4uczestnictwo w zajęciach20
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe (dyskusja, wykład problemowy)
M-3Metody praktyczne (tworzenie dokumentacji fitosocjologicznej, identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: sprawozdanie
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O02-Z_W01
Student ma wiedzę na temat zasad zbioru roślin ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody.
OG_2A_W04R2A_W02, R2A_W06, R2A_W07InzA2_W01C-2T-W-1M-1, M-2S-4, S-2
OG_2A_O02-Z_W02
Student ma wiedzę na temat biologii dzikorosnących roślin leczniczych i zasad ich stosowania w fitoterapii.
OG_2A_W10R2A_W01C-2, C-1T-A-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O02-Z_U01
Posiada umiejętność badania zbiorowisk roślin leczniczych, wykonuje dokumentację fitosocjologiczną i ocenia zasobność stanowisk w rośliny lecznicze.
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-2T-W-2, T-A-1M-3S-3
OG_2A_O02-Z_U02
Potrafi powiązać konkretne rośliny lecznicze z ich zastosowa\niem w fitoterapii.
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-2, C-1T-A-2M-1, M-2S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O02-Z_K01
Ma świadomość ryzyka i ocenia skutki społeczne wykonywanej działalności, w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-1T-W-1, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-4, S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O02-Z_W01
Student ma wiedzę na temat zasad zbioru roślin ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody.
2,0Student nie opanował tematyki wykładu w sposób zadaowalający.
3,0Student zadowalająco opanował tematykę przedmiotu.
3,5Student jest zainteresowany tematyką, zna podstawowe zasady zbioru roślin ze stanowisk naturalnych.
4,0Student zna dobrze zasady zbioru ze stanowisk naturalnych.
4,5Student zna dobrze zasady zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, potrafi powiązać je z prawnymi aspektami ochrony przyrody.
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o literaturę fachową, wiedzę na temat prawnych aspektów ochrony przyrody. Analizuje problem i wyciąga wnioski.
OG_2A_O02-Z_W02
Student ma wiedzę na temat biologii dzikorosnących roślin leczniczych i zasad ich stosowania w fitoterapii.
2,0Student nie opanował biologii dzikorosnących roślin leczniczych w stopniu zadowalającym.
3,0Student ma wiedzę na temat niektórych ziół dzikorosnących lecz nie potrafi powiązać ich z zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student ma wiedzę na temat podstawowych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych oraz ich zastosowania w fitoterapii.
4,0Student ma wiedzę na temat większości omawianych dzikorosnących roślin leczniczych i ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,5Student ma wiedzę na temat omawianych ziół pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych i potrafi powiązać je z sastosowaniem w fitoterapii.
5,0Student ma pogłębioną wiedz na temat dzikorosnących roślin leczniczych i ich zastosowaniem w fitoterapii.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O02-Z_U01
Posiada umiejętność badania zbiorowisk roślin leczniczych, wykonuje dokumentację fitosocjologiczną i ocenia zasobność stanowisk w rośliny lecznicze.
2,0Student nie posiadł umiejętności badania zbiorowisk roślin leczniczych, nie potrafi wykonać dokumentacji fitosocjologicznej.
3,0Student w stopniu zadowalającym posiadł umiejętność badania zbiorowisk roślinnych i wykonania dokumentacji fitosocjologicznej.
3,5Student bada zbiorowiska roślinne, wykonuje przy nieznacznej pomocy nauczyciela dokumentację fitosocjologiczną i ocenę zasobności stanowisk w rośliny lecznicze.
4,0Student opanował umiejętnośc badania zbiorowisk roślinnych i oceny sazobności stanowisk w rośliny lecznicze, poprawnie i samodzielnie wykonuje dokumentację fitosocjologiczną.
4,5Student dobrze opanował umiejętność badania zbiorowisk roślinnych i oceny zasobności stanowisk w rośliny lecznicze, wykonuje samodzielnie i poprawnie dokumentację fitosocjologiczną.
5,0Student bardzo dobrze opanował umiejętność badania zbiorowisk roślinnych, wykonuje prawidłowo dokładną dokumentację fitosocjologiczną, prawidłowo i wnikliwie ocenia zasobność stanowisk w rośliny lecznicze.
OG_2A_O02-Z_U02
Potrafi powiązać konkretne rośliny lecznicze z ich zastosowa\niem w fitoterapii.
2,0Student nie opanował w sposób zadowalający tematyki.
3,0Student potrafi powiązać niektóre z omawianych roślin z ich zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student potrafi powiązać podstawowe omawiane rośliny lecznicze z ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,0Student zna zastosowanie w fitoterapii większości omawianych gatunków roślin leczniczych.
4,5Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roślin leczniczych.
5,0Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roślin leczniczych, wysuwa własne spostrzeżenia i wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O02-Z_K01
Ma świadomość ryzyka i ocenia skutki społeczne wykonywanej działalności, w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje.
2,0Student nie jest świadomy skutków społecznych wykonywanej działalności - zbioru ziół ze stanowisk natutralnych. Nie jest zainteresowany tematyką przedmiotu.
3,0Student nie włącza się do dyskusji dydaktycznej, uczestniczy biernie w zajęciach.
3,5Student sporadycznie włacza się do dyskucji w czasie zajęć.
4,0Student jest zainteresowany tematyką przedmiotu, włącza się do dyskusji dydaktycznej
4,5Często włącza się do dyskusji w czasie zajęć, jest zainteresowany tematyką przedmiotu.
5,0Bardzo aktywny w czasie zajęć, pogłębia wiedzę śledząc literaturę fachową przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Rumińska A., Ożarowski A., Leksykon roślin leczniczych., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Podgórscy B. i A., Polski Zielnik kulinarny., KURPISZ, Poznań, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Badanie zbiorowisk roślinnych. Dokumentacja fitosocjologiczna oraz ocena zasobności wybranych roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych.5
T-A-2Charakterystyka morfologiczna i właściwości lecznicze surowców wybranych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.15
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, zasady racjonalnego zbioru, terminy i sposoby zbioru.4
T-W-2Siedliska z ważniejszymi gatunkami roślin leczniczych: stanowiska wilgotne i podmokłe - jeziora, brzegi i zalewy rzek, tereny bagienne, torfowiska, tereny niezadrzewione, łąki i murawy zasobne w wilgoć; stanowiska suche - pastwiska, suche ugory, pola uprawne, miedze, przychacia, rośliny ruderalne, lasy, polany, zarośla. Adaptacja roślin dzikorosnących do warunków uprawy.11
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń.3
A-A-2Przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia przedmiotu.5
A-A-3Studiowanie literatury fachowej.2
A-A-4uczestnictwo w zajęciach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-Z_W01Student ma wiedzę na temat zasad zbioru roślin ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami badań zbiorowisk roślin lecznuczych, charakterystyką morfologiczną roślin leczniczych występujących w środowisku naturalnym, ich zastosowaniem w fitoterapii.
Treści programoweT-W-1Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, zasady racjonalnego zbioru, terminy i sposoby zbioru.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe (dyskusja, wykład problemowy)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki wykładu w sposób zadaowalający.
3,0Student zadowalająco opanował tematykę przedmiotu.
3,5Student jest zainteresowany tematyką, zna podstawowe zasady zbioru roślin ze stanowisk naturalnych.
4,0Student zna dobrze zasady zbioru ze stanowisk naturalnych.
4,5Student zna dobrze zasady zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, potrafi powiązać je z prawnymi aspektami ochrony przyrody.
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o literaturę fachową, wiedzę na temat prawnych aspektów ochrony przyrody. Analizuje problem i wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-Z_W02Student ma wiedzę na temat biologii dzikorosnących roślin leczniczych i zasad ich stosowania w fitoterapii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami badań zbiorowisk roślin lecznuczych, charakterystyką morfologiczną roślin leczniczych występujących w środowisku naturalnym, ich zastosowaniem w fitoterapii.
C-1Zapoznanie studenta ze znaczeniem roślin zielarskich pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych w fitoterapii, zasadami zbioru ziół ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.
Treści programoweT-A-2Charakterystyka morfologiczna i właściwości lecznicze surowców wybranych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe (dyskusja, wykład problemowy)
M-3Metody praktyczne (tworzenie dokumentacji fitosocjologicznej, identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował biologii dzikorosnących roślin leczniczych w stopniu zadowalającym.
3,0Student ma wiedzę na temat niektórych ziół dzikorosnących lecz nie potrafi powiązać ich z zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student ma wiedzę na temat podstawowych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych oraz ich zastosowania w fitoterapii.
4,0Student ma wiedzę na temat większości omawianych dzikorosnących roślin leczniczych i ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,5Student ma wiedzę na temat omawianych ziół pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych i potrafi powiązać je z sastosowaniem w fitoterapii.
5,0Student ma pogłębioną wiedz na temat dzikorosnących roślin leczniczych i ich zastosowaniem w fitoterapii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-Z_U01Posiada umiejętność badania zbiorowisk roślin leczniczych, wykonuje dokumentację fitosocjologiczną i ocenia zasobność stanowisk w rośliny lecznicze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami badań zbiorowisk roślin lecznuczych, charakterystyką morfologiczną roślin leczniczych występujących w środowisku naturalnym, ich zastosowaniem w fitoterapii.
Treści programoweT-W-2Siedliska z ważniejszymi gatunkami roślin leczniczych: stanowiska wilgotne i podmokłe - jeziora, brzegi i zalewy rzek, tereny bagienne, torfowiska, tereny niezadrzewione, łąki i murawy zasobne w wilgoć; stanowiska suche - pastwiska, suche ugory, pola uprawne, miedze, przychacia, rośliny ruderalne, lasy, polany, zarośla. Adaptacja roślin dzikorosnących do warunków uprawy.
T-A-1Badanie zbiorowisk roślinnych. Dokumentacja fitosocjologiczna oraz ocena zasobności wybranych roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (tworzenie dokumentacji fitosocjologicznej, identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin).
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł umiejętności badania zbiorowisk roślin leczniczych, nie potrafi wykonać dokumentacji fitosocjologicznej.
3,0Student w stopniu zadowalającym posiadł umiejętność badania zbiorowisk roślinnych i wykonania dokumentacji fitosocjologicznej.
3,5Student bada zbiorowiska roślinne, wykonuje przy nieznacznej pomocy nauczyciela dokumentację fitosocjologiczną i ocenę zasobności stanowisk w rośliny lecznicze.
4,0Student opanował umiejętnośc badania zbiorowisk roślinnych i oceny sazobności stanowisk w rośliny lecznicze, poprawnie i samodzielnie wykonuje dokumentację fitosocjologiczną.
4,5Student dobrze opanował umiejętność badania zbiorowisk roślinnych i oceny zasobności stanowisk w rośliny lecznicze, wykonuje samodzielnie i poprawnie dokumentację fitosocjologiczną.
5,0Student bardzo dobrze opanował umiejętność badania zbiorowisk roślinnych, wykonuje prawidłowo dokładną dokumentację fitosocjologiczną, prawidłowo i wnikliwie ocenia zasobność stanowisk w rośliny lecznicze.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-Z_U02Potrafi powiązać konkretne rośliny lecznicze z ich zastosowa\niem w fitoterapii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami badań zbiorowisk roślin lecznuczych, charakterystyką morfologiczną roślin leczniczych występujących w środowisku naturalnym, ich zastosowaniem w fitoterapii.
C-1Zapoznanie studenta ze znaczeniem roślin zielarskich pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych w fitoterapii, zasadami zbioru ziół ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.
Treści programoweT-A-2Charakterystyka morfologiczna i właściwości lecznicze surowców wybranych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe (dyskusja, wykład problemowy)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował w sposób zadowalający tematyki.
3,0Student potrafi powiązać niektóre z omawianych roślin z ich zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student potrafi powiązać podstawowe omawiane rośliny lecznicze z ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,0Student zna zastosowanie w fitoterapii większości omawianych gatunków roślin leczniczych.
4,5Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roślin leczniczych.
5,0Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roślin leczniczych, wysuwa własne spostrzeżenia i wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-Z_K01Ma świadomość ryzyka i ocenia skutki społeczne wykonywanej działalności, w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze znaczeniem roślin zielarskich pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych w fitoterapii, zasadami zbioru ziół ze stanowisk naturalnych w powiązaniu z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.
Treści programoweT-W-1Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, zasady racjonalnego zbioru, terminy i sposoby zbioru.
T-A-1Badanie zbiorowisk roślinnych. Dokumentacja fitosocjologiczna oraz ocena zasobności wybranych roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych.
T-A-2Charakterystyka morfologiczna i właściwości lecznicze surowców wybranych roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe (dyskusja, wykład problemowy)
M-3Metody praktyczne (tworzenie dokumentacji fitosocjologicznej, identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin).
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy skutków społecznych wykonywanej działalności - zbioru ziół ze stanowisk natutralnych. Nie jest zainteresowany tematyką przedmiotu.
3,0Student nie włącza się do dyskusji dydaktycznej, uczestniczy biernie w zajęciach.
3,5Student sporadycznie włacza się do dyskucji w czasie zajęć.
4,0Student jest zainteresowany tematyką przedmiotu, włącza się do dyskusji dydaktycznej
4,5Często włącza się do dyskusji w czasie zajęć, jest zainteresowany tematyką przedmiotu.
5,0Bardzo aktywny w czasie zajęć, pogłębia wiedzę śledząc literaturę fachową przedmiotu.