Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Historia uprawy warzyw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia uprawy warzyw
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu uprawy roślin warzywnych na polu i pod osłonami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z historycznymi podwalinami współczesnego ogrodnictwa, genezą roślin warzywnych oraz chronologicznym rozwojem metod ich uprawy na polu i w szklarni.
C-2Poznanie i rozróżnianie kulturowych roślin jadalnych: krajowych i zagranicznych, udomowionych i dzikorosnących.
C-3Uświadomienie potrzeby ochrony zapomnianego potencjału przyrody poprzez tworzenie banków genowych, kolekcji roślin ogrodniczych i ogrodów botanicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pochodzenie i rozwój uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych.10
T-A-2Zachowanie potencjału genetycznego gatunków i odmian roślin warzywnych - banki genów i ogrody botaniczne.10
20
wykłady
T-W-1Rys historyczny uprawy roślin ogrodniczych w Polsce i na świecie. Rozwój ogrodnictwa szklarniowego. Rozwój metod produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. Ogrodnictwo ekstensywne i intensywne.7
T-W-2Historyczne i kulturowe rośliny warzywne z różnych stref klimatycznych. Krajowe kulturowe rośliny jadalne. Znane i zapomniane rośliny warzywne w uprawie polowej i pod osłonami. Dzikorosnące rośliny jadalne.8
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji i wystąpienia ustnego5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące - dyskusja związana z tematyką zajęć.
M-2Metody eksponujące - prezentacja multimedialna, fotografie roślin.
M-3Metoda podająca - wykład.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości.
S-2Ocena formująca: Student w ramach ćwiczeń przygotowuje prezentację multimedialną i wystąpienie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów i ćwiczeń.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O02-H_W01
Student wymienia w ujęciu chronologicznym okresy rozwoju upraw warzywnych, potrafi wyjaśnić wprowadzenie do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
OG_2A_W10R2A_W01C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3S-1
OG_2A_O02-H_W02
Rozróżnia historyczne i kulturowe rośliny warzywne udomowione i dzikorosnące. Jest zaznajomiony z problemem genotypów zagrożonych wyginięciem.
OG_2A_W04, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W02, R2A_W06, R2A_W07InzA2_W01C-2T-W-2, T-A-1M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O02-H_U01
Nakreśla i analizuje historyczne uwarunkowania uprawy roślin warzywnych.
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-W-1, T-A-1M-3S-1, S-3
OG_2A_O02-H_U02
Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych i dostrzega związek pomiędzy ich genezą a wymaganiami uprawowymi.
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O02-H_K01
Ma świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-3T-W-1, T-A-2M-3, M-1S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O02-H_W01
Student wymienia w ujęciu chronologicznym okresy rozwoju upraw warzywnych, potrafi wyjaśnić wprowadzenie do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
2,0Student nie zna okresów historycznych rozwoju upraw warzywnych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o okresach rozwoju upraw warzywnych. Potrafi je nazwać i wymienić w porządku chronologicznym.
3,5Student wymienia w ujęciu chronologicznym historyczne okresy rozwoju uprawy warzyw i krótko je charakteryzuje. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
4,0Student dobrze opanował i wymienia w ujęciu chronologicznym historyczne okresy rozwoju uprawy warzyw. Przedstawia ich szerszą charakterystykę. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
4,5Student posiada ugruntowaną wiedzę o historycznych okresach rozwoju upraw polowych warzyw i pod osłonami, w Polsce i na świecie. Posługuje się datami, szeroko opisuje te okresy, porównuje je i ocenia. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
5,0Student dociera do dodatkowych źródeł literatury przedmiotu i uzupełnia swoją wiedzę na temat okresów rozwoju upraw warzywnych w kraju i na świecie. Biegle wymienia okresy historyczne i wyczerpująco je opisuje, podając nowe informacje z innych źródeł. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
OG_2A_O02-H_W02
Rozróżnia historyczne i kulturowe rośliny warzywne udomowione i dzikorosnące. Jest zaznajomiony z problemem genotypów zagrożonych wyginięciem.
2,0Student nie potrafi wymienić historycznych i kulturowych roślin warzywnych.
3,0Student zna w stopniu podstawowym ważniejsze historyczne i kulturowe rośliny warzywne. Potrafi wymienić niektóre z nich i je opisać
3,5Student zna większość historycznych i kulturowych roślin warzywnych. Potrafi zakwalifikować je do grupy udomowionych i dzikorosnących.
4,0Student jest dobrze zorientowany, wymienia i charakteryzuje wszystkie, omawiane w ramach zajęć, historyczne i kulturowe rośliny warzywne, udomowione i dzikorosnące. Podaje ich znaczenie w żywieniu człowieka w danym okresie historycznym. Zna problem gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.
4,5Student biegle rozpoznaje i nazywa gatunki historycznych i kulturowych roślin warzywnych. Podaje ich szczegółowy opis. Dokonuje podziału na udomowione i dzikorosnące. Zna ich wartość odżywczą i określa ich znaczenie w żywieniu człowieka. Zna problem gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę o omawianych, w ramach zajęć, gatunkach warzyw historycznych i kulturowych. Samodzielnie wyszukuje dodatkowe informacje z tego zakresu, posługując się literaturą uzupełniającą. Zna problem gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O02-H_U01
Nakreśla i analizuje historyczne uwarunkowania uprawy roślin warzywnych.
2,0Student nie jest zorientowany w tematyce historycznego podłoża uprawy warzyw.
3,0Student ogólnikowo nakreśla historyczne uwarunkowania uprawy warzyw.
3,5Student wykorzystuje historyczne wydarzenia i fakty w celu prześledzenia ich wpływu na uprawę gatunków i odmian warzyw, rozwój metod uprawy i kształtowanie się nowoczesnego ogrodnictwa.
4,0Student umiejętnie nakreśla i analizuje historyczne uwarunkowania uprawy roślin warzywnych. Wyciąga wnioski na temat przyczyn i skutków wprowadzenia nowych metod uprawy.
4,5Student biegle rysuje tło historyczne, nakreślając na tym tle rozwój metod uprawy warzyw polowych i szklarniowych. Porównuje dawne metody uprawy i współczesne, poddaje je ocenie i wyciąga wnioski.
5,0Student samodzielnie dokonuje analizy historycznych uwarunkowań rozwoju uprawy roślin warzywnych. W oparciu o dodatkowe dane źródłowe, przytacza nowe fakty, które wpłynęły na rozwój ogrodnictwa polowego i szklarniowego.
OG_2A_O02-H_U02
Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych i dostrzega związek pomiędzy ich genezą a wymaganiami uprawowymi.
2,0Nie potrafi dobrać gatunków i odmian omawianych na zajęciach znanych i zapomnianych roślin jadalnych.
3,0Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych.
3,5Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych. Dokonuje krótkiego opisu tych roślin. Upatruje związków pomiędzy ich pochodzeniem a wymaganiami uprawowymi. Planuje ich uprawę.
4,0Poprawnie dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin warzywnych. Szczegółowo je charakteryzuje. Wyciąga wnioski na temat ich wymagań uprawowych na bazie wiedzy o ich pochodzeniu, kojarzy również informacje z literatury przedmiotu. Opracowuje plan ich uprawy.
4,5Biegle dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin warzywnych. Przedstawia ich pochodzenie, szczegółową charakterystykę botaniczną i wymagania uprawowe. Dobiera metody uprawy i opracowuje plan ich uprawy.
5,0Biegle dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin warzywnych. Samodzielnie wyszukuje dodatkowye informacje o tych roślinach w literaturze krajowej i obcojęzycznej i je prezentuje na forum grupy. Trafnie dobiera metody uprawy i opracowuje plan uprawy tych gatunków.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O02-H_K01
Ma świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych.
2,0Nie widzi potrzeby objęcia ochroną gatunków i odmian miejscowych i regionalnych.
3,0Dostrzega potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego, zachowania zapomnianych i rzadko występujących gatunków i odmian.
3,5Ma świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Widzi potrzebę istnienia banków genów, wskazuje ich główne siedziby.
4,0Ma dużą świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Wyraża to w swoich wypowiedziach. Wspiera zakładanie banków genów.
4,5W dyskusjach i w trakcie prezentacji wyraża pogląd o konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego oraz objęcia ochroną gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Zgłasza propozycje takich roślin, które należałoby objąć ochroną.
5,0Wykazuje się szczególną troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Gromadzi dodatkowe informacje o tych roślinach i przedstawia je innym. Wskazuje na korzyści płynące z uprawy gatunków zapomnianych i miejscowych.

Literatura podstawowa

  1. Gapiński M., Warzywa mało znane i zapomniane, PWRiL, Warszawa, 1993
  2. Nowiński M., Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, PWRiL, Warszawa, 1977
  3. Łuczaj Ł., Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy., Chemigrafia, Krosno, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Jankowski E., Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie. Tom 1, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, Kraków, 1938
  2. Kuźmiński B., Warzywa wędrują za człowiekiem, LSW, Warszawa, 1975
  3. Łuczaj Ł. (red.), Dzikie rosliny jadalne. Zapomniany potencjał przyrody. Mat. Konf. Przemysl - Bolestraszyce 13 wrzesnia 2007., Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, 2008
  4. Podbielkowski Z., Rośliny użytkowe., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne., 1992
  5. Podbielkowski Z., Sudnik - Wójcikowska B., Słownik roślin użytkowych., PWRiL, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pochodzenie i rozwój uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych.10
T-A-2Zachowanie potencjału genetycznego gatunków i odmian roślin warzywnych - banki genów i ogrody botaniczne.10
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rys historyczny uprawy roślin ogrodniczych w Polsce i na świecie. Rozwój ogrodnictwa szklarniowego. Rozwój metod produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. Ogrodnictwo ekstensywne i intensywne.7
T-W-2Historyczne i kulturowe rośliny warzywne z różnych stref klimatycznych. Krajowe kulturowe rośliny jadalne. Znane i zapomniane rośliny warzywne w uprawie polowej i pod osłonami. Dzikorosnące rośliny jadalne.8
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji i wystąpienia ustnego5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-H_W01Student wymienia w ujęciu chronologicznym okresy rozwoju upraw warzywnych, potrafi wyjaśnić wprowadzenie do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z historycznymi podwalinami współczesnego ogrodnictwa, genezą roślin warzywnych oraz chronologicznym rozwojem metod ich uprawy na polu i w szklarni.
Treści programoweT-W-1Rys historyczny uprawy roślin ogrodniczych w Polsce i na świecie. Rozwój ogrodnictwa szklarniowego. Rozwój metod produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. Ogrodnictwo ekstensywne i intensywne.
T-A-1Pochodzenie i rozwój uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące - prezentacja multimedialna, fotografie roślin.
M-3Metoda podająca - wykład.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna okresów historycznych rozwoju upraw warzywnych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o okresach rozwoju upraw warzywnych. Potrafi je nazwać i wymienić w porządku chronologicznym.
3,5Student wymienia w ujęciu chronologicznym historyczne okresy rozwoju uprawy warzyw i krótko je charakteryzuje. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
4,0Student dobrze opanował i wymienia w ujęciu chronologicznym historyczne okresy rozwoju uprawy warzyw. Przedstawia ich szerszą charakterystykę. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
4,5Student posiada ugruntowaną wiedzę o historycznych okresach rozwoju upraw polowych warzyw i pod osłonami, w Polsce i na świecie. Posługuje się datami, szeroko opisuje te okresy, porównuje je i ocenia. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
5,0Student dociera do dodatkowych źródeł literatury przedmiotu i uzupełnia swoją wiedzę na temat okresów rozwoju upraw warzywnych w kraju i na świecie. Biegle wymienia okresy historyczne i wyczerpująco je opisuje, podając nowe informacje z innych źródeł. Posiada wiedzę o wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian oraz metod uprawy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-H_W02Rozróżnia historyczne i kulturowe rośliny warzywne udomowione i dzikorosnące. Jest zaznajomiony z problemem genotypów zagrożonych wyginięciem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-2Poznanie i rozróżnianie kulturowych roślin jadalnych: krajowych i zagranicznych, udomowionych i dzikorosnących.
Treści programoweT-W-2Historyczne i kulturowe rośliny warzywne z różnych stref klimatycznych. Krajowe kulturowe rośliny jadalne. Znane i zapomniane rośliny warzywne w uprawie polowej i pod osłonami. Dzikorosnące rośliny jadalne.
T-A-1Pochodzenie i rozwój uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące - prezentacja multimedialna, fotografie roślin.
M-1Metody aktywizujące - dyskusja związana z tematyką zajęć.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości.
S-2Ocena formująca: Student w ramach ćwiczeń przygotowuje prezentację multimedialną i wystąpienie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów i ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić historycznych i kulturowych roślin warzywnych.
3,0Student zna w stopniu podstawowym ważniejsze historyczne i kulturowe rośliny warzywne. Potrafi wymienić niektóre z nich i je opisać
3,5Student zna większość historycznych i kulturowych roślin warzywnych. Potrafi zakwalifikować je do grupy udomowionych i dzikorosnących.
4,0Student jest dobrze zorientowany, wymienia i charakteryzuje wszystkie, omawiane w ramach zajęć, historyczne i kulturowe rośliny warzywne, udomowione i dzikorosnące. Podaje ich znaczenie w żywieniu człowieka w danym okresie historycznym. Zna problem gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.
4,5Student biegle rozpoznaje i nazywa gatunki historycznych i kulturowych roślin warzywnych. Podaje ich szczegółowy opis. Dokonuje podziału na udomowione i dzikorosnące. Zna ich wartość odżywczą i określa ich znaczenie w żywieniu człowieka. Zna problem gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę o omawianych, w ramach zajęć, gatunkach warzyw historycznych i kulturowych. Samodzielnie wyszukuje dodatkowe informacje z tego zakresu, posługując się literaturą uzupełniającą. Zna problem gatunków i odmian zagrożonych wyginięciem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-H_U01Nakreśla i analizuje historyczne uwarunkowania uprawy roślin warzywnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z historycznymi podwalinami współczesnego ogrodnictwa, genezą roślin warzywnych oraz chronologicznym rozwojem metod ich uprawy na polu i w szklarni.
Treści programoweT-W-1Rys historyczny uprawy roślin ogrodniczych w Polsce i na świecie. Rozwój ogrodnictwa szklarniowego. Rozwój metod produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. Ogrodnictwo ekstensywne i intensywne.
T-A-1Pochodzenie i rozwój uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych.
Metody nauczaniaM-3Metoda podająca - wykład.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów i ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zorientowany w tematyce historycznego podłoża uprawy warzyw.
3,0Student ogólnikowo nakreśla historyczne uwarunkowania uprawy warzyw.
3,5Student wykorzystuje historyczne wydarzenia i fakty w celu prześledzenia ich wpływu na uprawę gatunków i odmian warzyw, rozwój metod uprawy i kształtowanie się nowoczesnego ogrodnictwa.
4,0Student umiejętnie nakreśla i analizuje historyczne uwarunkowania uprawy roślin warzywnych. Wyciąga wnioski na temat przyczyn i skutków wprowadzenia nowych metod uprawy.
4,5Student biegle rysuje tło historyczne, nakreślając na tym tle rozwój metod uprawy warzyw polowych i szklarniowych. Porównuje dawne metody uprawy i współczesne, poddaje je ocenie i wyciąga wnioski.
5,0Student samodzielnie dokonuje analizy historycznych uwarunkowań rozwoju uprawy roślin warzywnych. W oparciu o dodatkowe dane źródłowe, przytacza nowe fakty, które wpłynęły na rozwój ogrodnictwa polowego i szklarniowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-H_U02Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych i dostrzega związek pomiędzy ich genezą a wymaganiami uprawowymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z historycznymi podwalinami współczesnego ogrodnictwa, genezą roślin warzywnych oraz chronologicznym rozwojem metod ich uprawy na polu i w szklarni.
C-2Poznanie i rozróżnianie kulturowych roślin jadalnych: krajowych i zagranicznych, udomowionych i dzikorosnących.
Treści programoweT-W-2Historyczne i kulturowe rośliny warzywne z różnych stref klimatycznych. Krajowe kulturowe rośliny jadalne. Znane i zapomniane rośliny warzywne w uprawie polowej i pod osłonami. Dzikorosnące rośliny jadalne.
T-W-1Rys historyczny uprawy roślin ogrodniczych w Polsce i na świecie. Rozwój ogrodnictwa szklarniowego. Rozwój metod produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. Ogrodnictwo ekstensywne i intensywne.
T-A-1Pochodzenie i rozwój uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące - prezentacja multimedialna, fotografie roślin.
M-3Metoda podająca - wykład.
M-1Metody aktywizujące - dyskusja związana z tematyką zajęć.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości.
S-2Ocena formująca: Student w ramach ćwiczeń przygotowuje prezentację multimedialną i wystąpienie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów i ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dobrać gatunków i odmian omawianych na zajęciach znanych i zapomnianych roślin jadalnych.
3,0Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych.
3,5Dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin jadalnych. Dokonuje krótkiego opisu tych roślin. Upatruje związków pomiędzy ich pochodzeniem a wymaganiami uprawowymi. Planuje ich uprawę.
4,0Poprawnie dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin warzywnych. Szczegółowo je charakteryzuje. Wyciąga wnioski na temat ich wymagań uprawowych na bazie wiedzy o ich pochodzeniu, kojarzy również informacje z literatury przedmiotu. Opracowuje plan ich uprawy.
4,5Biegle dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin warzywnych. Przedstawia ich pochodzenie, szczegółową charakterystykę botaniczną i wymagania uprawowe. Dobiera metody uprawy i opracowuje plan ich uprawy.
5,0Biegle dobiera gatunki i odmiany znanych i zapomnianych roślin warzywnych. Samodzielnie wyszukuje dodatkowye informacje o tych roślinach w literaturze krajowej i obcojęzycznej i je prezentuje na forum grupy. Trafnie dobiera metody uprawy i opracowuje plan uprawy tych gatunków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O02-H_K01Ma świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie potrzeby ochrony zapomnianego potencjału przyrody poprzez tworzenie banków genowych, kolekcji roślin ogrodniczych i ogrodów botanicznych.
Treści programoweT-W-1Rys historyczny uprawy roślin ogrodniczych w Polsce i na świecie. Rozwój ogrodnictwa szklarniowego. Rozwój metod produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. Ogrodnictwo ekstensywne i intensywne.
T-A-2Zachowanie potencjału genetycznego gatunków i odmian roślin warzywnych - banki genów i ogrody botaniczne.
Metody nauczaniaM-3Metoda podająca - wykład.
M-1Metody aktywizujące - dyskusja związana z tematyką zajęć.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów i ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie widzi potrzeby objęcia ochroną gatunków i odmian miejscowych i regionalnych.
3,0Dostrzega potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego, zachowania zapomnianych i rzadko występujących gatunków i odmian.
3,5Ma świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Widzi potrzebę istnienia banków genów, wskazuje ich główne siedziby.
4,0Ma dużą świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Wyraża to w swoich wypowiedziach. Wspiera zakładanie banków genów.
4,5W dyskusjach i w trakcie prezentacji wyraża pogląd o konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego oraz objęcia ochroną gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Zgłasza propozycje takich roślin, które należałoby objąć ochroną.
5,0Wykazuje się szczególną troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę gatunków i odmian regionalnych i miejscowych. Gromadzi dodatkowe informacje o tych roślinach i przedstawia je innym. Wskazuje na korzyści płynące z uprawy gatunków zapomnianych i miejscowych.